เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

by taemmynatchapon » 11/06/2018 6:52 pm

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) หมายถึง ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 (ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท)

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2.มีสัญชาติไทยและอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่ต้องโทษหรือคดีอาญาใดๆ
4.ไม่ใช่ผู้พิการหรือทุพลภาพ
5.ผ่านการทดสอบ 3 รายวิชาดังนี้
-วิชาการบัญชี
-วิชาการสอบบัญชี
-ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

Top