รูปแบบการทำงานของ NAT มีอะไรบ้าง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รูปแบบการทำงานของ NAT มีอะไรบ้าง

รูปแบบการทำงานของ NAT มีอะไรบ้าง

by Patcharanan.0399 » 20/04/2018 5:14 pm

NAT (Network Address Translation) เป็นวิธีการหนึ่งในการแปลงและแปล IP Address ของระบบเครือข่ายภายใน ให้เป็น IP Address ที่ตั้งขึ้นมาเองได้ เพิ่มเติม... :lol: :-D

รูปแบบการทำงานของ NAT เนื่องจากการทำงานของระบบและการใช้งานเครือข่ายมีหลากหลายรูปแบบ การทำ NAT จึงมีวิธีการหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานแบบต่างๆ โดยการทำ NAT แบบต่างๆ มีดังนี้คือ

Traditional NAT เป็นการทำ NAT แบบหนึ่งที่ออกแบบให้มีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายใน ออกสู่เครือข่ายภายนอกเท่านั้น โดย outbound NAT แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

:-o basic NAT เป็นการทำ NAT โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเครือข่ายภายในซึ่งเป็นเครือข่ายที่เริ่มทำการเชื่อมต่อให้กลายเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อ โดย NAT จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขไอพีต้นทาง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น TCP , UDP , ICMP header checksum เป็นต้น หลังจากที่มีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ตอบกลับมาจากเครือข่ายภายนอกก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในเช่นกัน

:-o Network Address Port Translation (NAPT) คือกระบวนการที่คล้ายกับการทำ NAT แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในชั้น transport ด้วย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถทำ NAT โดยใช้หมายเลขไอพีแอดเดรสที่จดทะเบียนเพียงหมายเลขเดียวได้

Bi-Directianal NAT (Two-way NAT) เป็นการทำ NAT ที่สามารถเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอกเข้ามายังเครือข่ายภายในได้ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายในออกไปยังเครือข่ายภายนอก ในการจับคู่หมายเลขไอพีแอดเดรสสามารถทำได้ทั้งแบบ static และ dynamic สำหรับการเชื่อมต่อจากต้นทางไปยังปลายทางนั้นจำเป็นต้องใช้ DNS ในการบอกหมายเลขไอพีในการเชื่อมต่อด้วยโดยเฉพาะในการทำงานแบบ Dynamic

Twice-NAT การทำงานของ Traditional NAT และ Bi-Directional NAT นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่าของหมายเลขไอพีแอดเดรสต้นทางหรือหมายเลขไอพีแอดเดรสปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการทำงานบางอย่างจำเป็นต้องมีการทำงานมากกว่านี้ เช่นในกรณีที่หมายเลขไอพีแอดเดรสภายในซ้ำกับหมายเลขไอพีแอดเดรสภายนอก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอกได้ เพราะถือว่าเป็นการทำงานใน local เท่านั้น สำหรับปัญหานี้จำเป็นต้องมีการทำ NAT ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมายเลขไอพีแอดเดรสต้นทางและปลายทางพร้อมๆกัน ซึ่งต้องใช้การทำงานของ DNS มาช่วยในการเชื่อมต่อด้วย

Multihomed NAT จากการออกแบบเครือข่ายที่ทำให้ NAT เป็นเสมือนกับช่องทางเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอกเพียงช่องทางเดียวซึ่งทำให้เป็นจุดอ่อนในระบบ วิธีการแก้ปัญหานี้ก็สามารถทำได้โดยการออกแบบให้มี NAT มากกว่าหนึ่งในเครือข่าย ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถส่งข้อมูลสถานะการทำงาน เช่นข้อมูลการจับคู่หมายเลขไอพีแอดเดรส และต้องมีความสามารถในการสวิทช์การทำงานไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ได้ในกรณีที่มีอุปกรณ์หลักมีปัญหาได้Top