เกิดปัญหาการติดตั้ง Pycharm บน Ubuntu 16.04

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เกิดปัญหาการติดตั้ง Pycharm บน Ubuntu 16.04

เกิดปัญหาการติดตั้ง Pycharm บน Ubuntu 16.04

by tatiya » 08/04/2019 10:56 am

ผมติดตั้ง Pycharn บนเครื่อง Ubuntu 16.04 ไม่ได้ครับ ไม่เชิ่งว่าไม่ได้ แต่ต้องรัน โปรแกรมบน Terminal โดยรันผ่านไฟล์ pycharm.sh ครับ

ข้อความบน Termanal ถ้าปิด Terminal โปรแกรมก็จะปิดไปตามครับ

Code: Select all

root@com015-Inspiron-5570:/home/com015/COM015/Program/Pycharm/pycharm-community-2019.1.1/bin# ./pycharm.sh 
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Option UseConcMarkSweepGC was deprecated in version 9.0 and will likely be removed in a future release.
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by com.intellij.ide.ClassUtilCore to field sun.net.www.protocol.jar.JarFileFactory.fileCache
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of com.intellij.ide.ClassUtilCore
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
Project_alloy [~-PycharmProjects-Project_alloy] - -home-com015-COM015-WORK-all_addons-addons_alloy-mdsoft_auto_exchange_rate-mdsoft_auto_exchange_rate.py [Project_alloy] - PyCharm_003.png

Top