การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (Anchors)การควบคุมตําแหน่ง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (Anchors)การควบคุมตําแหน่ง

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (Anchors)การควบคุมตําแหน่ง

by ธวัชชัย แสนหาญ » 12/02/2019 4:57 pm

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (Anchors)การควบคุมตําแหน่งภายใน

ในบาง widget สามารถควบคุมการวางตําแหน่ง item ภายในตัวของมันเองได้ เช่น ตัวอักษร Image เป็นต้น
ซึ่งมีทั้งหมด 8 จุด โดยค่าปกติจะอยู่ที่จุดกลาง (Center) สําหรับจุดอื่นๆ ที่สามารถกําหนดวาง Widget
มีดังนี้
สัญลักษณ์
N__ตําแหน่งตรงกลางด้านบนสุดของ Frame
S__ตําแหน่งตรงกลางด้านล่างสุดของ Frame
W__ตําแหน่งตรงกลางด้านซ้ายสุดของ Frame
E__ตําแหน่งตรงกลางด้านขวาสุดของ Frame
NW_ตําแหน่งมุมบนด้านซ้ายของ Frame
NE_ตําแหน่งมุมบนด้านขวาของ Frame
SE_ตําแหน่งมุมด้านล่างขวาของ Frame
SW_ตําแหน่งมุมด้านล่างซ้ายของ Frame

Code

Code: Select all

from tkinter import *
from tkinter import ttk

mainfrm = Tk()
ttk. Frame (height=80, width=200). pack()

ttk.Style().configure("enter.TButton", font=("Times", "10", "bold"), anchor="e")
ttk.Style().configure("cancel.TButton", font=("Times", "10", "italic"), anchor="w")


btnEnter = ttk.Button(mainfrm, text="Enter", style="enter.TButton").place(x=10, y=30)
btnCancel = ttk.Button(mainfrm, text="Cencle", style="cancel.TButton").place(x=100, y=30)
mainfrm.mainloop()

ผลรัน
rr.JPG
rr.JPG (12.41 KiB) Viewed 2707 times
อธิบายคําสั่งโปรแกรม
บรรทัด 7-8 ใช้เมธอด Style) และเมธอด Configure() ของคลาส ttk และกําหนดค่าอ้างอิง
การเรียกใช้งาน ค่ารูปแบบตัวอักษร (font) และกําหนดตําแหน่งตัวอักษรด้วยออปชั่น anchor
บรรทัด 10-11 สร้างปุ่ม Button widget และเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลตัวอักษร โดยการเพิ่มออปชัน
style = “enter.TButton” และ style = “cancel.TButton” ตามลําดับ

บทเรียน Python
VDO Tutorial - Python
บทเรียน Python Tensorflow
บทเรียน Python GUI

Top