การทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)

Re: การทำ popup เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap Modal

Post by Parichat » 10/01/2018 5:31 pm

ด้วยความยินดีค่ะ

การทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)

Post by Parichat » 10/01/2018 3:57 pm

ในการทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>รายชื่อผู้ป่วย</h2>
  <!-- Trigger the modal with a button -->
  <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">ค้นหาผู้ป่วย</button>

  <!-- Modal -->
  <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
    <div class="modal-dialog">
   
      <!-- Modal content-->
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
          <h4 class="modal-title">ข้อมูลผู้ป่วย</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="input-group">
         <input type="text" id="keyword" class="form-control" placeholder="HN/เลขบัตร/ชื่อ/นามสกุล">   
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">ยกเลิก</button>
         <button type="button" id="btnSearch" class="btn btn-primary">ค้นหา</button>
        </div>
      </div>
     
    </div>
  </div>
 
</div>

</body>
</html>

ผลลัพธ์
tfgh.JPG


Modal Size(โมเดลไซน์) มี 2 แบบ คือ
  1.Small Modal(ซมอลโมเดล)
  รูปแบบ

  Code: Select all

  <div class="modal-dialog modal-sm">
  //***ใส่ข้อมูลหรือฟอร์มลงไปได้
  </div>

  ตัวอย่างการนำไปใช้

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>Bootstrap Example</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>

  <div class="container">
    <h2>รายชื่อผู้ป่วย</h2>
    <!-- Trigger the modal with a button -->
    <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">ค้นหาผู้ป่วย</button>

    <!-- Modal -->
    <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
     <div class="modal-dialog modal-sm">
     
          <!-- Modal content-->
          <div class="modal-content">
           <div class="modal-header">
             <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
             <h4 class="modal-title">ข้อมูลผู้ป่วย</h4>
           </div>
           <div class="modal-body">
             <div class="input-group">
              <input type="text" id="keyword" class="form-control" placeholder="HN/เลขบัตร/ชื่อ/นามสกุล">   
             </div>
           </div>
           <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">ยกเลิก</button>
              <button type="button" id="btnSearch" class="btn btn-primary">ค้นหา</button>
           </div>
          </div>
        </div>
      </div>
   
  </div>

  </body>
  </html>

  ผลลัพธ์
  gu.JPG
  2.Large Modal(ลาจโมเดล)
  รูปแบบ

  Code: Select all

  <div class="modal-dialog modal-lg">
  //***ใส่ข้อมูลหรือฟอร์มลงไปได้
  </div>

  ตัวอย่างการนำไปใช้

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>Bootstrap Example</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>

  <div class="container">
    <h2>รายชื่อผู้ป่วย</h2>
    <!-- Trigger the modal with a button -->
    <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">ค้นหาผู้ป่วย</button>

    <!-- Modal -->
    <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
     <div class="modal-dialog modal-lg">
     
          <!-- Modal content-->
          <div class="modal-content">
           <div class="modal-header">
             <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
             <h4 class="modal-title">ข้อมูลผู้ป่วย</h4>
           </div>
           <div class="modal-body">
             <div class="input-group">
              <input type="text" id="keyword" class="form-control" placeholder="HN/เลขบัตร/ชื่อ/นามสกุล">   
             </div>
           </div>
           <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">ยกเลิก</button>
              <button type="button" id="btnSearch" class="btn btn-primary">ค้นหา</button>
           </div>
          </div>
        </div>
      </div>
   
  </div>

  </body>
  </html>

  ผลลัพธ์
  fgh.JPG

อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_modal.asp

Top