อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

kanchanok
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 197
Joined: 04/04/2018 9:24 am

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Post by kanchanok »

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินที่นิติบุคคล "หัก" ไว้เพื่อรอนำส่งภาษีให้แก่ให้แก่กรมสรรพภากร ก่อนที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา โดยต้องนำส่งให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1. หัก ณ ที่จ่าย 1%
- สำหรับค่าขนส่ง ยกเว้นการส่งไปรษณีย์ที่จะไม่ถูกหัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
- สำหรับค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
- ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- ดอกเบี้ยพันธบัตร และดอกเบี้ยหุ้นกู้
2. หัก ณ ที่จ่าย 2%
- ค่าโฆษณา แต่ถ้าเป็นการจ้าง blogger รีวิวโฆษณาสินค้า จะหัก 3%
3. หัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าจ้างทำของ
- รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
- บริการต่างๆ
- เช่ารถยนต์พร้อมคนขับ
4. หัก ณ ที่จ่าย 5%
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- รางวัล การประกวด การแข่งขัน การชิงโชค การอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
- นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
5. หัก ณ ที่จ่าย 10%
- ค่าแสดงให้แก่นักแสดงสาธารณะ ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ
- ถ้าผู้ถูกหักเป็นมูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ)
แต่สำหรับยอดที่ไม่เกิน 1,000 บาท
ทางสรรพากรมีข้อกำหนดว่าไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ นอกจากจะเป็นยอดที่มีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท แต่มีสัญญาต่อเนื่อง เช่น ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests