การตรวจสอบความความถูกต้องของบัญชีภาษี ของ พนง.บัญชี ก่อนส่งผู้สอบก่อนปิดงบ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

patcha635
PHP Full Member
PHP Full Member
โพสต์: 40
ลงทะเบียนเมื่อ: 02/05/2018 10:01 am

การตรวจสอบความความถูกต้องของบัญชีภาษี ของ พนง.บัญชี ก่อนส่งผู้สอบก่อนปิดงบ

โพสต์โดย patcha635 » 04/05/2018 2:53 pm

  การตรวจดู คือ การตรวจดูเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ หรือทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น เงินสด สินทรัพท์ที่จับต้องได้
  วัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอยู่จริง สภาพทรัพย์สิน ความมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

  การสังเกต คือ เป็นการสังเกตด้วยตาเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ รวามถึงการสังเกตุการณ์และบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สอบบัญชี เช่น สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้า การอนุมัติและการผ่านเอกสาร
  วัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการผลสำเร็จที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ปฎิบัติงานตามระบบที่ที่กำหนดไว้

  การตรวจนับ คือ เป็นการพิสูจน์คุณภาพและจำนวนของสิ่งที่ต้องการว่ามีอยู่จริง ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้ โดยให้เห็นด้วยตาตัวเอง (ดูสภาพ การเก็บรักษา)
  วัตถุประสงค์เพื่อ พิสูจน์ความมีอยู่จริง เช่น สินค้า หรือ เงินสด มีการแสดงมูลค่า การมีกรรมสิทธ์และภาระผูกพัน

  การยืนยันยอด เป็นการที่ผู้ตรวจสอบขอให้บุคคลภายนอกซึ่งทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆให้การยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรงเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดถ้าปฎิบัติได้ถูกต้อง และผู้ตรวจสอบได้ควบคุมและสอบทานการยืนยันยอด รวมถึงการจัดส่งให้ผู้รับ และต้องเป็นคำตอบโดยตรง
  วัตถุประสงค์เพื่อ ความถูกต้องและครบถ้วน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและภาระผูกพัน สามารถพิสูจน์การมีอยู่จริง

  การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ เป็นการตรวจสอบเอกสารที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญจ่าย
  วัตถุประสงค์เพื่อ พิสูจน์ความถูกต้องเอกสารที่บันทึกบัญชีไว้ ว่ารายการเกิดขึ้นจริง มีกรรมสิทธิ์และภาระผูกพัน มีการการันตีราคาและมูลค่า

  การคำนวน เป็นการคำนวนตัวเลขในบัญชีถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก เช่น ยอดคงเหลือในแยกประเภท
  วัตถุประสงค์เพื่อ พิสูจน์ความถูกต้องในการทำบัญชี ข้อจำกัด พิสูจน์แต่ความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่นำมาคำนวณ

  การตรวจสอบการผ่านรายการ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของการผ่านรายการจากสมุดขี้นต้นไปรายการบัญชีไปสมุดบัญชีแยกประเภท แล้วออกงบทดลอง เรียกว่าการตรวจสอบ Posting
  วัตถุประสงค์เพื่อ พิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วนข้อจำกัด เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการคัดลอกข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการ

  การตรวจหารายการผิดปกติ เป็นการตรวจรายการในบัญชีต่าง ๆ ในบัญชีแยกประเภทบัญชีขั้นต้น และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  วัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจดูรายการที่ผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้พบข้อผิดพลาดที่สำคัญได้ แต่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้สอบเป็นสำคัญ เช่น รายการจ่ายโทรศัพท์ค่าไฟฟ้า โดยปกติจะมี 12 รายการ ถ้ามีรายการไม่ครบต้องติดตาม ข้อสังเกต ควรสังเกตรายการที่ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น รายการจ่ายเงินเกิน

  การสอบถาม การการสอบถามผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบควรทราบซึ่งอาจเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจา
  วัตถุประสงค์เพื่อ ความเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นจริง ความครบถ้วน กรรมสิทธิ์และภาระผูกพัน การตีราคาหรือมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ข้อจำกัด เป็นเพียงหลักฐานประกอบเท่านั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ

  การติดตามรายการ เป็นการติดตามตรวจสอบที่บันทึกรายการที่บันทึกบัญชีบางรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ (ติดตามตรวจสอบจากหลักฐานไปยังบัญชี)
  วัตถุประสงค์เพื่อ ความครบถ้วน การตีราคาและมูลค่า การเปิดเผยข้อมูล

  การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเที่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง อาจมีความสัมพันธ์กับรายการอื่น ๆ ได้ เช่น ขาย - ต้นทุนขาย /รับคืน / ลูกหนีการค้า เป็นต้น
  วัตถุประสงค์เพื่อ การแสดงมูลค่า และ ความถูกต้องของรายการที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน

  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นวืธีการตรวจสอบที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์มีเหตุผลของข้อมูลทางการเงินว่าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่ผิดปกติ
  วัตถุประสงค์เพื่อ พิสูจน์ความถูกต้องของรายการทางการเงิน เพื่อดูรายการที่ผิดปกติ
  จุดเด่น
  -ใช้เวลาการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
  -เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพถ้าใช้กับลักษณะรายการที่มีความสัมพันธ์กันชัดเจน
  -ช่วยลดการทดสอบในรายละเอียดของแต่ละบัญชี หากผู้ตรวจสอบมีความพอใจในความถูกต้องเพียงพอของการตรวจสอบรายการนั้นมีความเสี่ยงและความมีสาระสำคัญต่ำ

  การสอบทาน เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง แม่นยำ หรือความน่าเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฎ
  วัตถุประสงค์เพื่อ ยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยำ สมเหตุสมผล หรือความน่าเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  การสืบสวน เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจสอบจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่ามีอยู่ หรืออาจเป็นผู้ตรวจสอบต้องค้นหา ข้อเท็จจริง โดยการสอบสวน
  วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอยู่ หรือควรจะเป็น

  ย้อนกลับไปยัง

  ผู้ใช้งานขณะนี้

  กำลังดูบอร์ดนี้: 25 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน