เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร


การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

Post by taemmynatchapon » 11/06/2018 6:52 pm

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) หมายถึง ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 (ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท)

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2.มีสัญชาติไทยและอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่ต้องโทษหรือคดีอาญาใดๆ
4.ไม่ใช่ผู้พิการหรือทุพลภาพ
5.ผ่านการทดสอบ 3 รายวิชาดังนี้
-วิชาการบัญชี
-วิชาการสอบบัญชี
-ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests