Page 1 of 1

กำไรต่อหุ้น

Posted: 01/08/2018 3:29 pm
by taemmynatchapon
profit.png
profit.png (69.55 KiB) Viewed 314 times
กำไรต่อหุ้น หมายถึง จำนวนกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญต่อหนึ่งหุ้นสามัญของบริษัท กำไรต่อหุ้นเป็นข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับงวดเดียวกันของบริษัทกับกิจการอื่นๆ และผลการดำเนินงานสำหรับงวดต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นข้อมูลที่ช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจที่จะเลือกลงทุน


การคำนวณกำไรต่อหุ้น
1.กำไรต่อหุ้นในกรณีโครงสร้างทุนแบบง่าย
กำไรต่อหุ้นในกรณีโครงสร้างทุนแบบง่าย.png
กำไรต่อหุ้นในกรณีโครงสร้างทุนแบบง่าย.png (5.67 KiB) Viewed 314 times
  • 1.1เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ.png
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ.png (5.25 KiB) Viewed 314 times
  • 1.2 จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด มี2กรณี
ตัวอย่าง การออกหุ้นเพิ่มหรือซื้อหุ้นคืนในระหว่างงวด ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่เกิดรายการ
การออกหุ้นเพิ่มหรือซื้อหุ้นคืนในระหว่างงวด ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่เกิดรายการ.png
การออกหุ้นเพิ่มหรือซื้อหุ้นคืนในระหว่างงวด ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่เกิดรายการ.png (8.55 KiB) Viewed 314 times
วิธีการคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกดังนี้
วิธีการคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกดังนี้.png
วิธีการคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกดังนี้.png (9.03 KiB) Viewed 314 times