ประเภทของใบกำกับภาษี

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chawakorn162
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 23
Joined: 10/09/2018 10:15 am

ประเภทของใบกำกับภาษี

Post by chawakorn162 » 12/09/2018 5:54 pm

ประเภทของใบกำกับภาษี

1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (มาตรา 86/4)

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (มาตรา 86/6)

3. ใบเพิ่มหนี้ (มาตรา 86/9)

4. ใบลดหนี้ (มาตรา 86/10)

5. ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอื่นตามมาตรา 83/5

6. ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้ส าหรับการช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 หรือมาตรา 83/7 (มาตรา 86/14)

7. ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต ออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร (มาตรา 86/14)

Guest

Re: ประเภทของใบกำกับภาษี

Post by Guest » 14/09/2018 8:20 am

security guard equipment is produced by the famous company jkdc security. there are various security guard equipment.if you want to know, please contact us.

Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests