Page 1 of 1

การเข้าใช้งาน Google Sheets

Posted: 19/01/2019 5:22 pm
by Chidchanok
Google Sheets จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถจัดทำตาราง การคำนวณ การสร้างฟอร์มตารางต่างๆ และบันทึกข้อมูลลงใน Google drive แต่ Google Sheets จะเป็นการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต ถูกพัฒนาโดย Google มีขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้

1.เข้าไปที่ https://www.google.com/intl/th_th/sheets/about/ แล้วคลิกที่คำว่า ไปที่ Google ชีต
01.png
01.png (478.97 KiB) Viewed 619 times
2.ทำการ log in เข้า E-mail
02.png
02.png (25.83 KiB) Viewed 619 times
3.จะปรากฏ Template การใช้งานมาให้เลือกใช้
03.png
4.เลือก Template ที่ต้องการใช้งาน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งาน Google Sheets ได้แล้ว
5.png
ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือสอนการใช้งาน Google
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Accounting
ศึกษาข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี