ภงด 53 คือ??

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

ภงด 53 คือ??

Post by สริญญา สมสา » 13/03/2019 1:13 pm

ภงด 53 คืออะไร
คือ เเบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 69 ทวิ เเละเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวาแห่งประมวลรัษฎากร จะมี 2 เเบบ คือ
1 ภงด 3 เเบบออกให้บุคคลธรรมดา
2 ภงด 53 เเบบออกให้นิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
* เมื่อออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะต้องประกอบด้วย ฉบับจริง 1 เเละสำเนา 3 ฉบับ
ฉบับจริง ให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเเนบพร้อมกับรายการภาษี ให้ผู้รับเงินหรือลูกค้า
ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้ผู้รับเงินหรือลูกค้า
ฉบับที่ 3 สำหรับผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานแนบพร้อมไว้กับรายงานยื่นแบบและสำเนาแบบ ภ.ง.ด.
ฉบับที่ 4 สำหรับผู้จ่ายเงินแนบไว้กับใบสำคัญจ่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ภงด 3 หรือ ภงด 53
ใบสำคัญจ่าย

วิธีการคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ทุกครั้งที่มีรายจ่ายเกี่ยวกับ ค่าจ้างต่างๆ ค่านายหน้า ค่าเช่า ดอกเบี้ย ให้คิดจากฐานภาษี *ก่อนVAT นำมาคูณกับอัตตราภาษี จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น

Ex บริษัท A เปิดให้บริษัท B มาเช่าพื้นที่สำนักงาน คิดเป็นงวด งวดละ 80,000 บาท
ค่าเช่า 80,000 บาท
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย (5%) 4,000 บาท
ค่าเช่าสุทธิที่ต้องจ่าย 76,000 บาท
stockvault-invoice-payment-graphic255113.png
stockvault-invoice-payment-graphic255113.png (60.87 KiB) Viewed 789 times
กิจการจะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้

เดบิต ค่าเช่า 80,000
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4,000
เครดิต เงินสด หรือ เงินฝากธนาคาร 76,000
บริษัท B จ่ายค่าเช่างวดเเรก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้บ่อย

1 จ่ายให้บุคคลธรรมดา
-เงินเดือน ค่าจ้างอื่นๆ (หักตามคำนวณ) (ภ.ง.ด.1)
-จ้างทำงาน (หักตามคำนวณ) (ภ.ง.ด.1)
-จ้างทำของ/จ้างรับเหมา (หัก 3%) (ภ.ง.ด.3)
-จ้างบริการวิชาชีพอิสระ (หัก 3%) (ภ.ง.ด.3)
-ค่าเช่า (หัก 5%) (ภ.ง.ด.3)

2 จ่ายให้นิติบุคคล
-จ้างทำของ/รับเหมา/บริการต่างๆ (หัก 3%) (ภ.ง.ด.53)
-ค่าเช่า (หัก 5%) (ภ.ง.ด.53)
-ค่าโฆษณา (หัก 2%) (ภ.ง.ด.53)
-ค่าขนส่ง (หัก 1%) (ภ.ง.ด.53)

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม

เเชร์ความรู้
โปรเเกรมช่วย คิด ภาษี ณ ที่จ่าย
โปรเเกรมบัญชี ระบบERP
ถาม-ตอบปัญหา
ถาม-ตอบ กฎหมายธุรกิจบัญชี

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest