ประโยชน์ของประกันชีวิต


ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

ประโยชน์ของประกันชีวิต

Post by สริญญา สมสา » 14/03/2019 2:49 pm

ประกันชีวิต คืออะไร?
ประกันชีวิต หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต จะหมายถึงสัญญาตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า "ผู้เอาประกัน" มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า "บริษัทประกันชีวิต" และเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรืออยู่ครบตามสัญญาของกรมธรรม์ ทางฝ่าย "บริษัทประกันชีวิต" ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทน เรียกว่า "ทุนประกันชีวิต" ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การเฉลี่ยค่าความเสียหาย ไม่ว่าจากการตายหรือพิการ

ทำไมถึงต้องทำประกันชีวิต?
1 เป็นหลักประกันการเงินของครอบครัว เพื่อมีผู้เสียชีวิต ครอบครัวจะได้นำเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงชีพ
2 เป็นกองทุนเลี้ยงชีพ หากเกิดอุบัติเหตุร้ายเเรง ถึงขึ้นทำงานไม่ได้
3 เป็นทุนส่งเสริมการเรียนให้ลูกหลานจนถึงขั้นสูงสุด
4 เป็นกองทุน สำหรับเกษียณอายุ
5 เป็นกองทุนในการรักษาโรคต่างๆ ที่ร้ายเเรง
ประโยชน์ของประกันชีวิต is-saving-insurance-good-for-you-3.jpg
is-saving-insurance-good-for-you-3.jpg (51.98 KiB) Viewed 700 times
ประกันชีวิตมี3 ประเภท
1. ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance)
มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป อาจให้ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
2. ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance)
จำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 10,000 - 30,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ กำหนดให้ชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน และไม่ต้องตรวจสุขภาพ
3. ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance)
ประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท อาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัท ซึ่งต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจำนวนเงินเอาประกัน
ประโยชน์ของประกันชีวิต inf010_02.png
inf010_02.png (227.05 KiB) Viewed 700 times
ประกันชีวิตมี 4 เเบบ
1. แบบตลอดชีพ (Whole life Insurance)
เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ โดยบริษัทตกลงจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เพื่อให้ลูกหลานได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่ให้
2. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)
จะจ่ายจำนวนเงินให้ผู้ทำประกัน อยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย เป็นการรวมกันของการคุ้มครองชีวิตเเละการออมทรัพย์
3. แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)
เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 1 ปี, 5 ปี, 10 ปี หรือ 20 ปี เป็นการคุ้มครอง
ผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
4. แบบเงินได้ประจำ (Annuities Insurance)
เป็นประกันชีวิต ที่จ่ายจำนวนเงินอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน หรือมีอายุครบ 55 หรือ 60 ปี จนครบสัญญา เพื่อสะสมทรัพย์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว


ข้อมูลเพิ่มเติม
พูด คุย ทั่วไป
เรื่องบัญชี
ถาม ตอบ ธุรกิจ
ความรู้ทั่วไป
ความหมายของคำ

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest