Page 1 of 1

รูปแบบการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใน Joomla

Posted: 21/02/2018 5:25 pm
by Parichat
รูปแบบการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใน Joomla

ในการ Select ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนั้นเราก็สามารถกำหนดรูปแบบของการดึงข้อมูลมาแสดงได้ ดังนี้
 • 1.$db->loadRowList() ตัว loadRowList() เป็นการดึงข้อมูลมาเป็น array แบบ key ก็คือเป็น 0 1 2 3
  ตัวอย่างผลลัพธ์ของการใช้งาน loadRowList()
  Array
  (
  [0] => Array
  (
  [0] => 16165653
  [1] => 1
  [2] => 7
  [3] => ::1
  [4] => 1517730244
  )

  [1] => Array
  (
  [0] => 16165652
  [1] => 0
  [2] => 0
  [3] => ::1
  [4] => 1517728479
  )

  [2] => Array
  (
  [0] => 16165651
  [1] => 1
  [2] => 39
  [3] => ::1
  [4] => 1517716583
  )
  )
  2.$db->loadAssocList() ตัว loadAssocList() เป็นการดึงข้อมูลมาเป็น array แบบ key ก็คือเป็นชื่อคอลัมน์ โดยจะมีการดึงข้อมูลมาทุกแถวในตารางนั้นๆ
  ตัวอย่างผลลัพของการใช้งาน loadAssocList()
  Array
  (
  [0] => Array
  (
  [id] => 16165653
  [id_start] => 1
  [id_end] => 7
  [ip] => ::1
  [log_date] => 1517730244
  )

  [1] => Array
  (
  [id] => 16165652
  [id_start] => 0
  [id_end] => 0
  [ip] => ::1
  [log_date] => 1517728479
  )

  [2] => Array
  (
  [id] => 16165651
  [id_start] => 1
  [id_end] => 39
  [ip] => ::1
  [log_date] => 1517716583
  )
  )
  3.$db->loadObjectList() ตัว loadObjectList() เป็นการดึงข้อมูลแบบ object
  ตัวอยางผลลัพธ์การใช้งาน loadObjectList()
  Array
  (
  [0] => stdClass Object
  (
  [id] => 16165653
  [id_start] => 1
  [id_end] => 7
  [ip] => ::1
  [log_date] => 1517730244
  )

  [1] => stdClass Object
  (
  [id] => 16165652
  [id_start] => 0
  [id_end] => 0
  [ip] => ::1
  [log_date] => 1517728479
  )

  [2] => stdClass Object
  (
  [id] => 16165651
  [id_start] => 1
  [id_end] => 39
  [ip] => ::1
  [log_date] => 1517716583
  )
  )
  4.$db->loadAssoc(); ตัว loadAssoc() เป็นการดึงข้อมูลแบบ array แต่จะมีการดึงข้อมูลแค่แถวเดียวในตารางเท่านั้น
  ตัวอย่างผลลัพธ์การใช้งาน loadAssoc()
  Array
  (
  [id] => 16165653
  [id_start] => 1
  [id_end] => 7
  [ip] => ::1
  [log_date] => 1517730244
  )

Re: รูปแบบการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใน Joomla

Posted: 22/07/2018 2:39 pm
by อีผี
ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยค่ะ