ตัวดำเนินการใน Python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

ตัวดำเนินการใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

ตัวดำเนินการในภาษาไพทอนมีดังนี้

ให้ num1 = 9 , num2 = 2
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)
 • + (บวก) เช่น num1 + num2 = 11
  - (ลบ) เช่น num1 - num2 = 7
  * (คูณ) เช่น num1 * num2 = 18
  / (หาร) เช่น num1 / num2 = 4.5
  % (เศษจากการหาร) เช่น num1 % num2 = 1 (9/2 = 4 เศษ 1)
  ** (ยกกำลัง) เช่น num1 ** num2 = 81 (9*9)
  // (หารปัดเศษทิ้ง) เช่น num1 // num2 = 4 (9/2 = 4.5)
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparision Operators)
 • == (สองค่าเท่ากันหรือไม่) เช่น (num1 == num2) false
  != (สองค่าไม่เท่ากัน) เช่น (num1 != num2) true
  <> (สองค่าไม่เท่ากัน) เช่น (num1 <> num2) true
  > (ค่าทางด้านซ้ายมากกว่าค่าทางด้านของหรือไม่) เช่น (num1 > num2) true
  < (ค่าทางด้านซ้ายน้อยกว่าค่าทางด้านของหรือไม่) เช่น (num1 < num2) false
  >= (ค่าทางซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับค่าทางขวาหรือไม่) เช่น (num1 >= num2) false
  <= (ค่าทางซ้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าทางขวาหรือไม่) เช่น (num1 <= num2) true
ตัวดำเนินการทางตรรกะ ( Logical (or Relational) Operators)
 • and (เป็นจริงทุกกรณี)
  or (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
  not (คืนค่าตรงข้ามกับปัจจุบัน) เช่น not(num1 and num2) false เพราะ num1 and num2 เป็น true
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operators)
 • = ตัวแปรทางซ้ายถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับทางขวา เช่น sum = num1 + num2 ค่า sum จะเท่ากับผลบวกของ num1 และ num2
  += บวกค่าทางด้านซ้ายด้วยตัวแปรทางด้านขวา เช่น sum += num1 || sum = sum + num1
  -= ลบค่าทางด้านซ้ายด้วยตัวแปรทางด้านขวา เช่น sum -= num1 || sum = sum - num1
  *= คูณค่าทางด้านซ้ายด้วยตัวแปรทางด้านขวา เช่น sum *= num1 || sum = sum * num1
  /= หารค่าทางด้านซ้ายด้วยตัวแปรทางด้านขวา เช่น sum /= num1 || sum = sum / num1
  %= หารเอาเศษค่าทางด้านซ้ายด้วยตัวแปรทางด้านขวา เช่น sum %= num1 || sum = sum % num1
  **= ยกกำลังค่าทางด้านซ้ายด้วยตัวแปรทางด้านขวา เช่น sum **= num1 || sum = sum ** num1
  //= หารปัดเศษค่าทางด้านซ้ายด้วยตัวแปรทางด้านขวา เช่น sum //= num1 || sum = sum // num1
ตัวดำเนินการสมาชิก (Membership Operators)
 • - in จะคืนค่าเป็นจริงถ้า พบค่าในตัวแปรที่เราสนใจ ในกรณีอื่นเป็นเท็จทั้งหมด เช่น x in y, คือค่าเป็น 1 ถ้า x เป็นสมาชิกของ y
  - not in จะคืนค่าเป็นจริงถ้าไม่พบค่าในตัวแปรที่เราสนใจ ในกรณีอื่นเป็นเท็จทั้งหมด เช่น x not in y, คือค่าเป็น 1 ถ้า x ไม่เป็นสมาชิกของ y
ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการใน Python Operators Precedence (มากไปน้อย)
 • ** (ยกกำลัง)
  ~ (นิเสธ), + (unary plus), - (minus) //?? เดี๋ยวนะ unary plus กับ บวกธรรมดาไม่เหมือนกันเหรอ
  * (คูณ), / (หาร), % (หารเอาเศษ), // (หารปัดเศษ)
  + (บวก), - (ลบ)
  >> << (Right - left bitwise shift)
  & (และ)
  ^ (exclusive `OR'), | (regular `OR')
  <=, <, >, >= (Comparison operators)
  <, >, ==, != (Equality operators)
  =, %=, /=, //=, -=, +=, *=, **= (Assignment operators)
  is, is not (Identity operators)
  in, not in (Membership operators)
  not, or, and (Logical operators)
User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

Re: ตัวดำเนินการใน Python (ไพทอน)

Post by md040 »

ศึกษาเพิ่มเติม และโค้ดตัวอย่าง : https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... ython.html
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests