Page 1 of 1

[Review] Photo Gallery Plug in ส่วนเสริมแสดงรูปภาพ

Posted: 09/06/2015 10:49 am
by prakasit.bank
วิธีการติดตั้งอ่านได้จาก
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 57&t=28208
Screenshot_4.png
Screenshot_4.png (26.52 KiB) Viewed 766 times
การใช้งาน Photo Gallery
ขั้นตอนที่ 1 : เปิดใช้งาน แล้วไปที่เมนู Photo Gallery ตรงเมนูด้านล่าง
Screenshot_3.png
Screenshot_3.png (11.39 KiB) Viewed 766 times
ขั้นตอนที่ 2 : มาที่เมนู Galleries เลือก Add new เพื่อสร้างอัลบั้มภาพ
Screenshot_2.png
Screenshot_2.png (40.68 KiB) Viewed 766 times
- ตั้งชื่ออัลบั้ม ใส่คำอธิบายรายละเอียดต่างๆ แล้วก็ Add Images แล้วกด Save
Screenshot_7.png
Screenshot_7.png (12.21 KiB) Viewed 766 times
- จะได้อัลบั้มที่เราสร้างขั้นมา
Screenshot_6.png
ขั้นตอนที่ 3 : มาที่เมนู Generate Shortcode
Screenshot_5.png
Screenshot_5.png (32.34 KiB) Viewed 766 times
- เลือกรูปแบบของภาพที่จะโชว์
- เลือกอัลบั้มที่เราสร้างไว้
- กด Generate
Screenshot_9.png
Screenshot_9.png (12.47 KiB) Viewed 766 times
- จะได้ code ที่ Generate มา
Screenshot_8.png
ขั้นตอนที่ 4 : นำ code ที่ได้ Generate มาใส่ในหน้าที่เราต้องการ กดเผยแพร่
Screenshot_11.png
Screenshot_11.png (100.09 KiB) Viewed 766 times
- แล้วเข้าหน้าเว็บดู
Screenshot_10.png
เสร็จสิ้นการใช้งาน Photo Gallery