Page 1 of 1

[Review] Captcha by BestWebSoft Plug in เสริมทดสอบผู้ใช้งาน

Posted: 24/06/2015 12:10 pm
by prakasit.bank
วิธีการติดตั้งอ่านได้จาก
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 57&t=28208
Screenshot_4.png
Screenshot_4.png (27.51 KiB) Viewed 517 times
การใช้งาน Captcha by BestWebSoft
เปิดใช้งาน Captcha by BestWebSoft จะมีเมนู BWS Plugins เพิ่มเข้ามา คลิกเข้ามาจะแสดง Plug in Captcha ที่เราติดตั้ง ให้เลือกที่ Setting
Screenshot_6.png
Screenshot_6.png (35.13 KiB) Viewed 517 times
จะแสดงหน้าการตั้งค่าขึ้นมาเราสามารถตั้งค่าในส่วนของข้อความ Error และกำหนด Captcha ถ้าต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้งานแบบ PRO
Screenshot_7.png
Screenshot_7.png (34.13 KiB) Viewed 517 times
หลังจากเปิดใช้งานลองทดสอบ (ต้องออกจากระบบก่อน)
Comment
setting.png
Login
Screenshot_8.png
Screenshot_8.png (31.5 KiB) Viewed 517 times