เขียน if ใน selenium test แล้วเกิด Error จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

บัวบุญ จันทะโคตร
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 227
Joined: 26/06/2017 10:15 am

เขียน if ใน selenium test แล้วเกิด Error จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

Post by บัวบุญ จันทะโคตร »

สิ่งที่ผมกำลังทำคือ ผมกำลังเขียนโค้ด selenium test โดยต้องการให้ selenium test ไปคลิ๊กที่กระทู้แต่ละกระทู้ในหน้าเว็บบอร์ด ซึ่งเมื่อคลิ๊กเข้าไปในแต่ละหน้ากระทู้แล้ว ก็กดปุ่มกลับมาหน้าเว็บบอร์ดดังเดิม

ส่วนของโค้ด selenium test โดยผมใช้ forech มาใช้ในการวนลูป แล้วใช้ if ในการคลิ๊กเข้าไปในแต่ละลิ้งค์ แต่ผลที่ได้กลับ Error จะต้องแก้ไขยังครับ

Code: Select all

driver.get('https://www.mindphp.com/forums/index.php')
link = driver.find_elements_by_css_selector('a.topictitle')
for x in range(0,len(link)):
   if link[x].click():
     driver.find_element_by_link_text(u"เว็บบอร์ด").click()

ส่วนของโค้ดที่ Error ใน Pytharm

Code: Select all

/usr/bin/python2.7 /home/com010/PycharmProjects/mdsoft_module/testselenium/seleniumtest.py
Traceback (most recent call last):
 File "/home/com010/PycharmProjects/mdsoft_module/testselenium/seleniumtest.py", line 120, in <module>
  if link[x].click():
 File "/home/com010/.local/lib/python2.7/site-packages/selenium/webdriver/remote/webelement.py", line 77, in click
  self._execute(Command.CLICK_ELEMENT)
 File "/home/com010/.local/lib/python2.7/site-packages/selenium/webdriver/remote/webelement.py", line 493, in _execute
  return self._parent.execute(command, params)
 File "/home/com010/.local/lib/python2.7/site-packages/selenium/webdriver/remote/webdriver.py", line 256, in execute
  self.error_handler.check_response(response)
 File "/home/com010/.local/lib/python2.7/site-packages/selenium/webdriver/remote/errorhandler.py", line 194, in check_response
  raise exception_class(message, screen, stacktrace)
selenium.common.exceptions.StaleElementReferenceException: Message: stale element reference: element is not attached to the page document
 (Session info: chrome=60.0.3112.78)
 (Driver info: chromedriver=2.30.477691 (6ee44a7247c639c0703f291d320bdf05c1531b57),platform=Linux 4.10.0-28-generic x86_64)


Process finished with exit code 1

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests