หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Machine Learning กับ game MarI O by SethBling

โพสต์แล้ว: 15/01/2018 10:50 am
โดย nuattawoot
Machine Learning กับ game MarI O by SethBling
ชุดที่ 1

โค้ด: เลือกทั้งหมด

-- MarI/O by SethBling
-- Feel free to use this code, but please do not redistribute it.
-- Intended for use with the BizHawk emulator and Super Mario World or Super Mario Bros. ROM.
-- For SMW, make sure you have a save state named "DP1.state" at the beginning of a level,
-- and put a copy in both the Lua folder and the root directory of BizHawk.
 
if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
        Filename = "DP1.state"
        ButtonNames = {
                "A",
                "B",
                "X",
                "Y",
                "Up",
                "Down",
                "Left",
                "Right",
        }
elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
        Filename = "SMB1-1.state"
        ButtonNames = {
                "A",
                "B",
                "Up",
                "Down",
                "Left",
                "Right",
        }
end
 
BoxRadius = 6
InputSize = (BoxRadius*2+1)*(BoxRadius*2+1)
 
Inputs = InputSize+1
Outputs = #ButtonNames
 
Population = 300
DeltaDisjoint = 2.0
DeltaWeights = 0.4
DeltaThreshold = 1.0
 
StaleSpecies = 15
 
MutateConnectionsChance = 0.25
PerturbChance = 0.90
CrossoverChance = 0.75
LinkMutationChance = 2.0
NodeMutationChance = 0.50
BiasMutationChance = 0.40
StepSize = 0.1
DisableMutationChance = 0.4
EnableMutationChance = 0.2
 
TimeoutConstant = 20
 
MaxNodes = 1000000
 
function getPositions()
        if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
                marioX = memory.read_s16_le(0x94)
                marioY = memory.read_s16_le(0x96)
               
                local layer1x = memory.read_s16_le(0x1A);
                local layer1y = memory.read_s16_le(0x1C);
               
                screenX = marioX-layer1x
                screenY = marioY-layer1y
        elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
                marioX = memory.readbyte(0x6D) * 0x100 + memory.readbyte(0x86)
                marioY = memory.readbyte(0x03B8)+16
       
                screenX = memory.readbyte(0x03AD)
                screenY = memory.readbyte(0x03B8)
        end
end
 
function getTile(dx, dy)
        if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
                x = math.floor((marioX+dx+8)/16)
                y = math.floor((marioY+dy)/16)
               
                return memory.readbyte(0x1C800 + math.floor(x/0x10)*0x1B0 + y*0x10 + x%0x10)
        elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
                local x = marioX + dx + 8
                local y = marioY + dy - 16
                local page = math.floor(x/256)%2
 
                local subx = math.floor((x%256)/16)
                local suby = math.floor((y - 32)/16)
                local addr = 0x500 + page*13*16+suby*16+subx
               
                if suby >= 13 or suby < 0 then
                        return 0
                end
               
                if memory.readbyte(addr) ~= 0 then
                        return 1
                else
                        return 0
                end
        end
end
 
function getSprites()
        if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
                local sprites = {}
                for slot=0,11 do
                        local status = memory.readbyte(0x14C8+slot)
                        if status ~= 0 then
                                spritex = memory.readbyte(0xE4+slot) + memory.readbyte(0x14E0+slot)*256
                                spritey = memory.readbyte(0xD8+slot) + memory.readbyte(0x14D4+slot)*256
                                sprites[#sprites+1] = {["x"]=spritex, ["y"]=spritey}
                        end
                end           
               
                return sprites
        elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
                local sprites = {}
                for slot=0,4 do
                        local enemy = memory.readbyte(0xF+slot)
                        if enemy ~= 0 then
                                local ex = memory.readbyte(0x6E + slot)*0x100 + memory.readbyte(0x87+slot)
                                local ey = memory.readbyte(0xCF + slot)+24
                                sprites[#sprites+1] = {["x"]=ex,["y"]=ey}
                        end
                end
               
                return sprites
        end
end
 
function getExtendedSprites()
        if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
                local extended = {}
                for slot=0,11 do
                        local number = memory.readbyte(0x170B+slot)
                        if number ~= 0 then
                                spritex = memory.readbyte(0x171F+slot) + memory.readbyte(0x1733+slot)*256
                                spritey = memory.readbyte(0x1715+slot) + memory.readbyte(0x1729+slot)*256
                                extended[#extended+1] = {["x"]=spritex, ["y"]=spritey}
                        end
                end           
               
                return extended
        elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
                return {}
        end
end
 
function getInputs()
        getPositions()
       
        sprites = getSprites()
        extended = getExtendedSprites()
       
        local inputs = {}
       
        for dy=-BoxRadius*16,BoxRadius*16,16 do
                for dx=-BoxRadius*16,BoxRadius*16,16 do
                        inputs[#inputs+1] = 0
                       
                        tile = getTile(dx, dy)
                        if tile == 1 and marioY+dy < 0x1B0 then
                                inputs[#inputs] = 1
                        end
                       
                        for i = 1,#sprites do
                                distx = math.abs(sprites[i]["x"] - (marioX+dx))
                                disty = math.abs(sprites[i]["y"] - (marioY+dy))
                                if distx <= 8 and disty <= 8 then
                                        inputs[#inputs] = -1
                                end
                        end
 
                        for i = 1,#extended do
                                distx = math.abs(extended[i]["x"] - (marioX+dx))
                                disty = math.abs(extended[i]["y"] - (marioY+dy))
                                if distx < 8 and disty < 8 then
                                        inputs[#inputs] = -1
                                end
                        end
                end
        end
       
        --mariovx = memory.read_s8(0x7B)
        --mariovy = memory.read_s8(0x7D)
       
        return inputs
end
 
function sigmoid(x)
        return 2/(1+math.exp(-4.9*x))-1
end
 
function newInnovation()
        pool.innovation = pool.innovation + 1
        return pool.innovation
end
 
function newPool()
        local pool = {}
        pool.species = {}
        pool.generation = 0
        pool.innovation = Outputs
        pool.currentSpecies = 1
        pool.currentGenome = 1
        pool.currentFrame = 0
        pool.maxFitness = 0
       
        return pool
end
 
function newSpecies()
        local species = {}
        species.topFitness = 0
        species.staleness = 0
        species.genomes = {}
        species.averageFitness = 0
       
        return species
end
 
function newGenome()
        local genome = {}
        genome.genes = {}
        genome.fitness = 0
        genome.adjustedFitness = 0
        genome.network = {}
        genome.maxneuron = 0
        genome.globalRank = 0
        genome.mutationRates = {}
        genome.mutationRates["connections"] = MutateConnectionsChance
        genome.mutationRates["link"] = LinkMutationChance
        genome.mutationRates["bias"] = BiasMutationChance
        genome.mutationRates["node"] = NodeMutationChance
        genome.mutationRates["enable"] = EnableMutationChance
        genome.mutationRates["disable"] = DisableMutationChance
        genome.mutationRates["step"] = StepSize
       
        return genome
end
 
function copyGenome(genome)
        local genome2 = newGenome()
        for g=1,#genome.genes do
                table.insert(genome2.genes, copyGene(genome.genes[g]))
        end
        genome2.maxneuron = genome.maxneuron
        genome2.mutationRates["connections"] = genome.mutationRates["connections"]
        genome2.mutationRates["link"] = genome.mutationRates["link"]
        genome2.mutationRates["bias"] = genome.mutationRates["bias"]
        genome2.mutationRates["node"] = genome.mutationRates["node"]
        genome2.mutationRates["enable"] = genome.mutationRates["enable"]
        genome2.mutationRates["disable"] = genome.mutationRates["disable"]
       
        return genome2
end
 
function basicGenome()
        local genome = newGenome()
        local innovation = 1
 
        genome.maxneuron = Inputs
        mutate(genome)
       
        return genome
end
 
function newGene()
        local gene = {}
        gene.into = 0
        gene.out = 0
        gene.weight = 0.0
        gene.enabled = true
        gene.innovation = 0
       
        return gene
end
 
function copyGene(gene)
        local gene2 = newGene()
        gene2.into = gene.into
        gene2.out = gene.out
        gene2.weight = gene.weight
        gene2.enabled = gene.enabled
        gene2.innovation = gene.innovation
       
        return gene2
end
 
function newNeuron()
        local neuron = {}
        neuron.incoming = {}
        neuron.value = 0.0
       
        return neuron
end
 
function generateNetwork(genome)
        local network = {}
        network.neurons = {}
       
        for i=1,Inputs do
                network.neurons[i] = newNeuron()
        end
       
        for o=1,Outputs do
                network.neurons[MaxNodes+o] = newNeuron()
        end
       
        table.sort(genome.genes, function (a,b)
                return (a.out < b.out)
        end)
        for i=1,#genome.genes do
                local gene = genome.genes[i]
                if gene.enabled then
                        if network.neurons[gene.out] == nil then
                                network.neurons[gene.out] = newNeuron()
                        end
                        local neuron = network.neurons[gene.out]
                        table.insert(neuron.incoming, gene)
                        if network.neurons[gene.into] == nil then
                                network.neurons[gene.into] = newNeuron()
                        end
                end
        end
       
        genome.network = network
end
 
function evaluateNetwork(network, inputs)
        table.insert(inputs, 1)
        if #inputs ~= Inputs then
                console.writeline("Incorrect number of neural network inputs.")
                return {}
        end
       
        for i=1,Inputs do
                network.neurons[i].value = inputs[i]
        end
       
        for _,neuron in pairs(network.neurons) do
                local sum = 0
                for j = 1,#neuron.incoming do
                        local incoming = neuron.incoming[j]
                        local other = network.neurons[incoming.into]
                        sum = sum + incoming.weight * other.value
                end
               
                if #neuron.incoming > 0 then
                        neuron.value = sigmoid(sum)
                end
        end
       
        local outputs = {}
        for o=1,Outputs do
                local button = "P1 " .. ButtonNames[o]
                if network.neurons[MaxNodes+o].value > 0 then
                        outputs[button] = true
                else
                        outputs[button] = false
                end
        end
       
        return outputs
end
 
function crossover(g1, g2)
        -- Make sure g1 is the higher fitness genome
        if g2.fitness > g1.fitness then
                tempg = g1
                g1 = g2
                g2 = tempg
        end
 
        local child = newGenome()
       
        local innovations2 = {}
        for i=1,#g2.genes do
                local gene = g2.genes[i]
                innovations2[gene.innovation] = gene
        end
       
        for i=1,#g1.genes do
                local gene1 = g1.genes[i]
                local gene2 = innovations2[gene1.innovation]
                if gene2 ~= nil and math.random(2) == 1 and gene2.enabled then
                        table.insert(child.genes, copyGene(gene2))
                else
                        table.insert(child.genes, copyGene(gene1))
                end
        end
       
        child.maxneuron = math.max(g1.maxneuron,g2.maxneuron)
       
        for mutation,rate in pairs(g1.mutationRates) do
                child.mutationRates[mutation] = rate
        end
       
        return child
end
 
function randomNeuron(genes, nonInput)
        local neurons = {}
        if not nonInput then
                for i=1,Inputs do
                        neurons[i] = true
                end
        end
        for o=1,Outputs do
                neurons[MaxNodes+o] = true
        end
        for i=1,#genes do
                if (not nonInput) or genes[i].into > Inputs then
                        neurons[genes[i].into] = true
                end
                if (not nonInput) or genes[i].out > Inputs then
                        neurons[genes[i].out] = true
                end
        end
 
        local count = 0
        for _,_ in pairs(neurons) do
                count = count + 1
        end
        local n = math.random(1, count)
       
        for k,v in pairs(neurons) do
                n = n-1
                if n == 0 then
                        return k
                end
        end
       
        return 0
end
 
function containsLink(genes, link)
        for i=1,#genes do
                local gene = genes[i]
                if gene.into == link.into and gene.out == link.out then
                        return true
                end
        end
end
 
function pointMutate(genome)
        local step = genome.mutationRates["step"]
       
        for i=1,#genome.genes do
                local gene = genome.genes[i]
                if math.random() < PerturbChance then
                        gene.weight = gene.weight + math.random() * step*2 - step
                else
                        gene.weight = math.random()*4-2
                end
        end
end
 
function linkMutate(genome, forceBias)
        local neuron1 = randomNeuron(genome.genes, false)
        local neuron2 = randomNeuron(genome.genes, true)
         
        local newLink = newGene()
        if neuron1 <= Inputs and neuron2 <= Inputs then
                --Both input nodes
                return
        end
        if neuron2 <= Inputs then
                -- Swap output and input
                local temp = neuron1
                neuron1 = neuron2
                neuron2 = temp
        end
 
        newLink.into = neuron1
        newLink.out = neuron2
        if forceBias then
                newLink.into = Inputs
        end
       
        if containsLink(genome.genes, newLink) then
                return
        end
        newLink.innovation = newInnovation()
        newLink.weight = math.random()*4-2
       
        table.insert(genome.genes, newLink)
end
 
function nodeMutate(genome)
        if #genome.genes == 0 then
                return
        end
 
        genome.maxneuron = genome.maxneuron + 1
 
        local gene = genome.genes[math.random(1,#genome.genes)]
        if not gene.enabled then
                return
        end
        gene.enabled = false
       
        local gene1 = copyGene(gene)
        gene1.out = genome.maxneuron
        gene1.weight = 1.0
        gene1.innovation = newInnovation()
        gene1.enabled = true
        table.insert(genome.genes, gene1)
       
        local gene2 = copyGene(gene)
        gene2.into = genome.maxneuron
        gene2.innovation = newInnovation()
        gene2.enabled = true
        table.insert(genome.genes, gene2)
end
 
function enableDisableMutate(genome, enable)
        local candidates = {}
        for _,gene in pairs(genome.genes) do
                if gene.enabled == not enable then
                        table.insert(candidates, gene)
                end
        end
       
        if #candidates == 0 then
                return
        end
       
        local gene = candidates[math.random(1,#candidates)]
        gene.enabled = not gene.enabled
end
 
function mutate(genome)
        for mutation,rate in pairs(genome.mutationRates) do
                if math.random(1,2) == 1 then
                        genome.mutationRates[mutation] = 0.95*rate
                else
                        genome.mutationRates[mutation] = 1.05263*rate
                end
        end
 
        if math.random() < genome.mutationRates["connections"] then
                pointMutate(genome)
        end
       
        local p = genome.mutationRates["link"]
        while p > 0 do
                if math.random() < p then
                        linkMutate(genome, false)
                end
                p = p - 1
        end
 
        p = genome.mutationRates["bias"]
        while p > 0 do
                if math.random() < p then
                        linkMutate(genome, true)
                end
                p = p - 1
        end
       
        p = genome.mutationRates["node"]
        while p > 0 do
                if math.random() < p then
                        nodeMutate(genome)
                end
                p = p - 1
        end
       
        p = genome.mutationRates["enable"]
        while p > 0 do
                if math.random() < p then
                        enableDisableMutate(genome, true)
                end
                p = p - 1
        end
 
        p = genome.mutationRates["disable"]
        while p > 0 do
                if math.random() < p then
                        enableDisableMutate(genome, false)
                end
                p = p - 1
        end
end
 
function disjoint(genes1, genes2)
        local i1 = {}
        for i = 1,#genes1 do
                local gene = genes1[i]
                i1[gene.innovation] = true
        end
 
        local i2 = {}
        for i = 1,#genes2 do
                local gene = genes2[i]
                i2[gene.innovation] = true
        end
       
        local disjointGenes = 0
        for i = 1,#genes1 do
                local gene = genes1[i]
                if not i2[gene.innovation] then
                        disjointGenes = disjointGenes+1
                end
        end
       
        for i = 1,#genes2 do
                local gene = genes2[i]
                if not i1[gene.innovation] then
                        disjointGenes = disjointGenes+1
                end
        end
       
        local n = math.max(#genes1, #genes2)
       
        return disjointGenes / n
end
 
function weights(genes1, genes2)
        local i2 = {}
        for i = 1,#genes2 do
                local gene = genes2[i]
                i2[gene.innovation] = gene
        end
 
        local sum = 0
        local coincident = 0
        for i = 1,#genes1 do
                local gene = genes1[i]
                if i2[gene.innovation] ~= nil then
                        local gene2 = i2[gene.innovation]
                        sum = sum + math.abs(gene.weight - gene2.weight)
                        coincident = coincident + 1
                end
        end
       
        return sum / coincident
end
       
function sameSpecies(genome1, genome2)
        local dd = DeltaDisjoint*disjoint(genome1.genes, genome2.genes)
        local dw = DeltaWeights*weights(genome1.genes, genome2.genes)
        return dd + dw < DeltaThreshold
end
 
function rankGlobally()
        local global = {}
        for s = 1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
                for g = 1,#species.genomes do
                        table.insert(global, species.genomes[g])
                end
        end
        table.sort(global, function (a,b)
                return (a.fitness < b.fitness)
        end)
       
        for g=1,#global do
                global[g].globalRank = g
        end
end
 
function calculateAverageFitness(species)
        local total = 0
       
        for g=1,#species.genomes do
                local genome = species.genomes[g]
                total = total + genome.globalRank
        end
       
        species.averageFitness = total / #species.genomes
end
 
function totalAverageFitness()
        local total = 0
        for s = 1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
                total = total + species.averageFitness
        end
 
        return total
end
 
function cullSpecies(cutToOne)
        for s = 1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
               
                table.sort(species.genomes, function (a,b)
                        return (a.fitness > b.fitness)
                end)
               
                local remaining = math.ceil(#species.genomes/2)
                if cutToOne then
                        remaining = 1
                end
                while #species.genomes > remaining do
                        table.remove(species.genomes)
                end
        end
end
 
function breedChild(species)
        local child = {}
        if math.random() < CrossoverChance then
                g1 = species.genomes[math.random(1, #species.genomes)]
                g2 = species.genomes[math.random(1, #species.genomes)]
                child = crossover(g1, g2)
        else
                g = species.genomes[math.random(1, #species.genomes)]
                child = copyGenome(g)
        end
       
        mutate(child)
       
        return child
end
 
function removeStaleSpecies()
        local survived = {}
 
        for s = 1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
               
                table.sort(species.genomes, function (a,b)
                        return (a.fitness > b.fitness)
                end)
               
                if species.genomes[1].fitness > species.topFitness then
                        species.topFitness = species.genomes[1].fitness
                        species.staleness = 0
                else
                        species.staleness = species.staleness + 1
                end
                if species.staleness < StaleSpecies or species.topFitness >= pool.maxFitness then
                        table.insert(survived, species)
                end
        end
 
        pool.species = survived
end
 
function removeWeakSpecies()
        local survived = {}
 
        local sum = totalAverageFitness()
        for s = 1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
                breed = math.floor(species.averageFitness / sum * Population)
                if breed >= 1 then
                        table.insert(survived, species)
                end
        end
 
        pool.species = survived
end
 
 
function addToSpecies(child)
        local foundSpecies = false
        for s=1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
                if not foundSpecies and sameSpecies(child, species.genomes[1]) then
                        table.insert(species.genomes, child)
                        foundSpecies = true
                end
        end
       
        if not foundSpecies then
                local childSpecies = newSpecies()
                table.insert(childSpecies.genomes, child)
                table.insert(pool.species, childSpecies)
        end
end
 
function newGeneration()
        cullSpecies(false) -- Cull the bottom half of each species
        rankGlobally()
        removeStaleSpecies()
        rankGlobally()
        for s = 1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
                calculateAverageFitness(species)
        end
        removeWeakSpecies()
        local sum = totalAverageFitness()
        local children = {}
        for s = 1,#pool.species do
                local species = pool.species[s]
                breed = math.floor(species.averageFitness / sum * Population) - 1
                for i=1,breed do
                        table.insert(children, breedChild(species))
                end
        end
        cullSpecies(true) -- Cull all but the top member of each species
        while #children + #pool.species < Population do
                local species = pool.species[math.random(1, #pool.species)]
                table.insert(children, breedChild(species))
        end
        for c=1,#children do
                local child = children[c]
                addToSpecies(child)
        end
       
        pool.generation = pool.generation + 1
       
        writeFile("backup." .. pool.generation .. "." .. forms.gettext(saveLoadFile))
end
       
function initializePool()
        pool = newPool()
 
        for i=1,Population do
                basic = basicGenome()
                addToSpecies(basic)
        end
 
        initializeRun()
end
 
function clearJoypad()
        controller = {}
        for b = 1,#ButtonNames do
                controller["P1 " .. ButtonNames[b]] = false
        end
        joypad.set(controller)
end
 
function initializeRun()
        savestate.load(Filename);
        rightmost = 0
        pool.currentFrame = 0
        timeout = TimeoutConstant
        clearJoypad()
       
        local species = pool.species[pool.currentSpecies]
        local genome = species.genomes[pool.currentGenome]
        generateNetwork(genome)
        evaluateCurrent()
end
 
function evaluateCurrent()
        local species = pool.species[pool.currentSpecies]
        local genome = species.genomes[pool.currentGenome]
 
        inputs = getInputs()
        controller = evaluateNetwork(genome.network, inputs)
       
        if controller["P1 Left"] and controller["P1 Right"] then
                controller["P1 Left"] = false
                controller["P1 Right"] = false
        end
        if controller["P1 Up"] and controller["P1 Down"] then
                controller["P1 Up"] = false
                controller["P1 Down"] = false
        end
 
        joypad.set(controller)
end
 
if pool == nil then
        initializePool()
end
 
 
function nextGenome()
        pool.currentGenome = pool.currentGenome + 1
        if pool.currentGenome > #pool.species[pool.currentSpecies].genomes then
                pool.currentGenome = 1
                pool.currentSpecies = pool.currentSpecies+1
                if pool.currentSpecies > #pool.species then
                        newGeneration()
                        pool.currentSpecies = 1
                end
        end
end
 
function fitnessAlreadyMeasured()
        local species = pool.species[pool.currentSpecies]
        local genome = species.genomes[pool.currentGenome]
       
        return genome.fitness ~= 0
end
 
function displayGenome(genome)
        local network = genome.network
        local cells = {}
        local i = 1
        local cell = {}
        for dy=-BoxRadius,BoxRadius do
                for dx=-BoxRadius,BoxRadius do
                        cell = {}
                        cell.x = 50+5*dx
                        cell.y = 70+5*dy
                        cell.value = network.neurons[i].value
                        cells[i] = cell
                        i = i + 1
                end
        end
        local biasCell = {}
        biasCell.x = 80
        biasCell.y = 110
        biasCell.value = network.neurons[Inputs].value
        cells[Inputs] = biasCell
       
        for o = 1,Outputs do
                cell = {}
                cell.x = 220
                cell.y = 30 + 8 * o
                cell.value = network.neurons[MaxNodes + o].value
                cells[MaxNodes+o] = cell
                local color
                if cell.value > 0 then
                        color = 0xFF0000FF
                else
                        color = 0xFF000000
                end
                gui.drawText(223, 24+8*o, ButtonNames[o], color, 9)
        end
       
        for n,neuron in pairs(network.neurons) do
                cell = {}
                if n > Inputs and n <= MaxNodes then
                        cell.x = 140
                        cell.y = 40
                        cell.value = neuron.value
                        cells[n] = cell
                end
        end
       
        for n=1,4 do
                for _,gene in pairs(genome.genes) do
                        if gene.enabled then
                                local c1 = cells[gene.into]
                                local c2 = cells[gene.out]
                                if gene.into > Inputs and gene.into <= MaxNodes then
                                        c1.x = 0.75*c1.x + 0.25*c2.x
                                        if c1.x >= c2.x then
                                                c1.x = c1.x - 40
                                        end
                                        if c1.x < 90 then
                                                c1.x = 90
                                        end
                                       
                                        if c1.x > 220 then
                                                c1.x = 220
                                        end
                                        c1.y = 0.75*c1.y + 0.25*c2.y
                                       
                                end
                                if gene.out > Inputs and gene.out <= MaxNodes then
                                        c2.x = 0.25*c1.x + 0.75*c2.x
                                        if c1.x >= c2.x then
                                                c2.x = c2.x + 40
                                        end
                                        if c2.x < 90 then
                                                c2.x = 90
                                        end
                                        if c2.x > 220 then
                                                c2.x = 220
                                        end
                                        c2.y = 0.25*c1.y + 0.75*c2.y
                                end
                        end
                end
        end
       
        gui.drawBox(50-BoxRadius*5-3,70-BoxRadius*5-3,50+BoxRadius*5+2,70+BoxRadius*5+2,0xFF000000, 0x80808080)
        for n,cell in pairs(cells) do
                if n > Inputs or cell.value ~= 0 then
                        local color = math.floor((cell.value+1)/2*256)
                        if color > 255 then color = 255 end
                        if color < 0 then color = 0 end
                        local opacity = 0xFF000000
                        if cell.value == 0 then
                                opacity = 0x50000000
                        end
                        color = opacity + color*0x10000 + color*0x100 + color
                        gui.drawBox(cell.x-2,cell.y-2,cell.x+2,cell.y+2,opacity,color)
                end
        end
        for _,gene in pairs(genome.genes) do
                if gene.enabled then
                        local c1 = cells[gene.into]
                        local c2 = cells[gene.out]
                        local opacity = 0xA0000000
                        if c1.value == 0 then
                                opacity = 0x20000000
                        end
                       
                        local color = 0x80-math.floor(math.abs(sigmoid(gene.weight))*0x80)
                        if gene.weight > 0 then
                                color = opacity + 0x8000 + 0x10000*color
                        else
                                color = opacity + 0x800000 + 0x100*color
                        end
                        gui.drawLine(c1.x+1, c1.y, c2.x-3, c2.y, color)
                end
        end
       
        gui.drawBox(49,71,51,78,0x00000000,0x80FF0000)
       
        if forms.ischecked(showMutationRates) then
                local pos = 100
                for mutation,rate in pairs(genome.mutationRates) do
                        gui.drawText(100, pos, mutation .. ": " .. rate, 0xFF000000, 10)
                        pos = pos + 8
                end
        end
end
 
function writeFile(filename)
        local file = io.open(filename, "w")
        file:write(pool.generation .. "\n")
        file:write(pool.maxFitness .. "\n")
        file:write(#pool.species .. "\n")
        for n,species in pairs(pool.species) do
                file:write(species.topFitness .. "\n")
                file:write(species.staleness .. "\n")
                file:write(#species.genomes .. "\n")
                for m,genome in pairs(species.genomes) do
                        file:write(genome.fitness .. "\n")
                        file:write(genome.maxneuron .. "\n")
                        for mutation,rate in pairs(genome.mutationRates) do
                                file:write(mutation .. "\n")
                                file:write(rate .. "\n")
                        end
                        file:write("done\n")
                       
                        file:write(#genome.genes .. "\n")
                        for l,gene in pairs(genome.genes) do
                                file:write(gene.into .. " ")
                                file:write(gene.out .. " ")
                                file:write(gene.weight .. " ")
                                file:write(gene.innovation .. " ")
                                if(gene.enabled) then
                                        file:write("1\n")
                                else
                                        file:write("0\n")
                                end
                        end
                end
        end
        file:close()
end
 
function savePool()
        local filename = forms.gettext(saveLoadFile)
        writeFile(filename)
end
 
function loadFile(filename)
        local file = io.open(filename, "r")
        pool = newPool()
        pool.generation = file:read("*number")
        pool.maxFitness = file:read("*number")
        forms.settext(maxFitnessLabel, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness))
        local numSpecies = file:read("*number")
        for s=1,numSpecies do
                local species = newSpecies()
                table.insert(pool.species, species)
                species.topFitness = file:read("*number")
                species.staleness = file:read("*number")
                local numGenomes = file:read("*number")
                for g=1,numGenomes do
                        local genome = newGenome()
                        table.insert(species.genomes, genome)
                        genome.fitness = file:read("*number")
                        genome.maxneuron = file:read("*number")
                        local line = file:read("*line")
                        while line ~= "done" do
                                genome.mutationRates[line] = file:read("*number")
                                line = file:read("*line")
                        end
                        local numGenes = file:read("*number")
                        for n=1,numGenes do
                                local gene = newGene()
                                table.insert(genome.genes, gene)
                                local enabled
                                gene.into, gene.out, gene.weight, gene.innovation, enabled = file:read("*number", "*number", "*number", "*number", "*number")
                                if enabled == 0 then
                                        gene.enabled = false
                                else
                                        gene.enabled = true
                                end
                               
                        end
                end
        end
        file:close()
       
        while fitnessAlreadyMeasured() do
                nextGenome()
        end
        initializeRun()
        pool.currentFrame = pool.currentFrame + 1
end
 
function loadPool()
        local filename = forms.gettext(saveLoadFile)
        loadFile(filename)
end
 
function playTop()
        local maxfitness = 0
        local maxs, maxg
        for s,species in pairs(pool.species) do
                for g,genome in pairs(species.genomes) do
                        if genome.fitness > maxfitness then
                                maxfitness = genome.fitness
                                maxs = s
                                maxg = g
                        end
                end
        end
       
        pool.currentSpecies = maxs
        pool.currentGenome = maxg
        pool.maxFitness = maxfitness
        forms.settext(maxFitnessLabel, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness))
        initializeRun()
        pool.currentFrame = pool.currentFrame + 1
        return
end
 
function onExit()
        forms.destroy(form)
end
 
writeFile("temp.pool")
 
event.onexit(onExit)
 
form = forms.newform(200, 260, "Fitness")
maxFitnessLabel = forms.label(form, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness), 5, 8)
showNetwork = forms.checkbox(form, "Show Map", 5, 30)
showMutationRates = forms.checkbox(form, "Show M-Rates", 5, 52)
restartButton = forms.button(form, "Restart", initializePool, 5, 77)
saveButton = forms.button(form, "Save", savePool, 5, 102)
loadButton = forms.button(form, "Load", loadPool, 80, 102)
saveLoadFile = forms.textbox(form, Filename .. ".pool", 170, 25, nil, 5, 148)
saveLoadLabel = forms.label(form, "Save/Load:", 5, 129)
playTopButton = forms.button(form, "Play Top", playTop, 5, 170)
hideBanner = forms.checkbox(form, "Hide Banner", 5, 190)
 
 
while true do
        local backgroundColor = 0xD0FFFFFF
        if not forms.ischecked(hideBanner) then
                gui.drawBox(0, 0, 300, 26, backgroundColor, backgroundColor)
        end
 
        local species = pool.species[pool.currentSpecies]
        local genome = species.genomes[pool.currentGenome]
       
        if forms.ischecked(showNetwork) then
                displayGenome(genome)
        end
       
        if pool.currentFrame%5 == 0 then
                evaluateCurrent()
        end
 
        joypad.set(controller)
 
        getPositions()
        if marioX > rightmost then
                rightmost = marioX
                timeout = TimeoutConstant
        end
       
        timeout = timeout - 1
       
       
        local timeoutBonus = pool.currentFrame / 4
        if timeout + timeoutBonus <= 0 then
                local fitness = rightmost - pool.currentFrame / 2
                if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" and rightmost > 4816 then
                        fitness = fitness + 1000
                end
                if gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." and rightmost > 3186 then
                        fitness = fitness + 1000
                end
                if fitness == 0 then
                        fitness = -1
                end
                genome.fitness = fitness
               
                if fitness > pool.maxFitness then
                        pool.maxFitness = fitness
                        forms.settext(maxFitnessLabel, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness))
                        writeFile("backup." .. pool.generation .. "." .. forms.gettext(saveLoadFile))
                end
               
                console.writeline("Gen " .. pool.generation .. " species " .. pool.currentSpecies .. " genome " .. pool.currentGenome .. " fitness: " .. fitness)
                pool.currentSpecies = 1
                pool.currentGenome = 1
                while fitnessAlreadyMeasured() do
                        nextGenome()
                end
                initializeRun()
        end
 
        local measured = 0
        local total = 0
        for _,species in pairs(pool.species) do
                for _,genome in pairs(species.genomes) do
                        total = total + 1
                        if genome.fitness ~= 0 then
                                measured = measured + 1
                        end
                end
        end
        if not forms.ischecked(hideBanner) then
                gui.drawText(0, 0, "Gen " .. pool.generation .. " species " .. pool.currentSpecies .. " genome " .. pool.currentGenome .. " (" .. math.floor(measured/total*100) .. "%)", 0xFF000000, 11)
                gui.drawText(0, 12, "Fitness: " .. math.floor(rightmost - (pool.currentFrame) / 2 - (timeout + timeoutBonus)*2/3), 0xFF000000, 11)
                gui.drawText(100, 12, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness), 0xFF000000, 11)
        end
               
        pool.currentFrame = pool.currentFrame + 1
 
        emu.frameadvance();
end

Re: Machine Learning กับ game MarI O by SethBling

โพสต์แล้ว: 15/01/2018 10:51 am
โดย nuattawoot
ชุดที่ 2
RAW Paste Data

โค้ด: เลือกทั้งหมด

-- MarI/O by SethBling
-- Feel free to use this code, but please do not redistribute it.
-- Intended for use with the BizHawk emulator and Super Mario World or Super Mario Bros. ROM.
-- For SMW, make sure you have a save state named "DP1.state" at the beginning of a level,
-- and put a copy in both the Lua folder and the root directory of BizHawk.

if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
   Filename = "DP1.state"
   ButtonNames = {
      "A",
      "B",
      "X",
      "Y",
      "Up",
      "Down",
      "Left",
      "Right",
   }
elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
   Filename = "SMB1-1.state"
   ButtonNames = {
      "A",
      "B",
      "Up",
      "Down",
      "Left",
      "Right",
   }
end

BoxRadius = 6
InputSize = (BoxRadius*2+1)*(BoxRadius*2+1)

Inputs = InputSize+1
Outputs = #ButtonNames

Population = 300
DeltaDisjoint = 2.0
DeltaWeights = 0.4
DeltaThreshold = 1.0

StaleSpecies = 15

MutateConnectionsChance = 0.25
PerturbChance = 0.90
CrossoverChance = 0.75
LinkMutationChance = 2.0
NodeMutationChance = 0.50
BiasMutationChance = 0.40
StepSize = 0.1
DisableMutationChance = 0.4
EnableMutationChance = 0.2

TimeoutConstant = 20

MaxNodes = 1000000

function getPositions()
   if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
      marioX = memory.read_s16_le(0x94)
      marioY = memory.read_s16_le(0x96)
      
      local layer1x = memory.read_s16_le(0x1A);
      local layer1y = memory.read_s16_le(0x1C);
      
      screenX = marioX-layer1x
      screenY = marioY-layer1y
   elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
      marioX = memory.readbyte(0x6D) * 0x100 + memory.readbyte(0x86)
      marioY = memory.readbyte(0x03B8)+16
   
      screenX = memory.readbyte(0x03AD)
      screenY = memory.readbyte(0x03B8)
   end
end

function getTile(dx, dy)
   if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
      x = math.floor((marioX+dx+8)/16)
      y = math.floor((marioY+dy)/16)
      
      return memory.readbyte(0x1C800 + math.floor(x/0x10)*0x1B0 + y*0x10 + x%0x10)
   elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
      local x = marioX + dx + 8
      local y = marioY + dy - 16
      local page = math.floor(x/256)%2

      local subx = math.floor((x%256)/16)
      local suby = math.floor((y - 32)/16)
      local addr = 0x500 + page*13*16+suby*16+subx
      
      if suby >= 13 or suby < 0 then
         return 0
      end
      
      if memory.readbyte(addr) ~= 0 then
         return 1
      else
         return 0
      end
   end
end

function getSprites()
   if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
      local sprites = {}
      for slot=0,11 do
         local status = memory.readbyte(0x14C8+slot)
         if status ~= 0 then
            spritex = memory.readbyte(0xE4+slot) + memory.readbyte(0x14E0+slot)*256
            spritey = memory.readbyte(0xD8+slot) + memory.readbyte(0x14D4+slot)*256
            sprites[#sprites+1] = {["x"]=spritex, ["y"]=spritey}
         end
      end      
      
      return sprites
   elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
      local sprites = {}
      for slot=0,4 do
         local enemy = memory.readbyte(0xF+slot)
         if enemy ~= 0 then
            local ex = memory.readbyte(0x6E + slot)*0x100 + memory.readbyte(0x87+slot)
            local ey = memory.readbyte(0xCF + slot)+24
            sprites[#sprites+1] = {["x"]=ex,["y"]=ey}
         end
      end
      
      return sprites
   end
end

function getExtendedSprites()
   if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" then
      local extended = {}
      for slot=0,11 do
         local number = memory.readbyte(0x170B+slot)
         if number ~= 0 then
            spritex = memory.readbyte(0x171F+slot) + memory.readbyte(0x1733+slot)*256
            spritey = memory.readbyte(0x1715+slot) + memory.readbyte(0x1729+slot)*256
            extended[#extended+1] = {["x"]=spritex, ["y"]=spritey}
         end
      end      
      
      return extended
   elseif gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." then
      return {}
   end
end

function getInputs()
   getPositions()
   
   sprites = getSprites()
   extended = getExtendedSprites()
   
   local inputs = {}
   
   for dy=-BoxRadius*16,BoxRadius*16,16 do
      for dx=-BoxRadius*16,BoxRadius*16,16 do
         inputs[#inputs+1] = 0
         
         tile = getTile(dx, dy)
         if tile == 1 and marioY+dy < 0x1B0 then
            inputs[#inputs] = 1
         end
         
         for i = 1,#sprites do
            distx = math.abs(sprites[i]["x"] - (marioX+dx))
            disty = math.abs(sprites[i]["y"] - (marioY+dy))
            if distx <= 8 and disty <= 8 then
               inputs[#inputs] = -1
            end
         end

         for i = 1,#extended do
            distx = math.abs(extended[i]["x"] - (marioX+dx))
            disty = math.abs(extended[i]["y"] - (marioY+dy))
            if distx < 8 and disty < 8 then
               inputs[#inputs] = -1
            end
         end
      end
   end
   
   --mariovx = memory.read_s8(0x7B)
   --mariovy = memory.read_s8(0x7D)
   
   return inputs
end

function sigmoid(x)
   return 2/(1+math.exp(-4.9*x))-1
end

function newInnovation()
   pool.innovation = pool.innovation + 1
   return pool.innovation
end

function newPool()
   local pool = {}
   pool.species = {}
   pool.generation = 0
   pool.innovation = Outputs
   pool.currentSpecies = 1
   pool.currentGenome = 1
   pool.currentFrame = 0
   pool.maxFitness = 0
   
   return pool
end

function newSpecies()
   local species = {}
   species.topFitness = 0
   species.staleness = 0
   species.genomes = {}
   species.averageFitness = 0
   
   return species
end

function newGenome()
   local genome = {}
   genome.genes = {}
   genome.fitness = 0
   genome.adjustedFitness = 0
   genome.network = {}
   genome.maxneuron = 0
   genome.globalRank = 0
   genome.mutationRates = {}
   genome.mutationRates["connections"] = MutateConnectionsChance
   genome.mutationRates["link"] = LinkMutationChance
   genome.mutationRates["bias"] = BiasMutationChance
   genome.mutationRates["node"] = NodeMutationChance
   genome.mutationRates["enable"] = EnableMutationChance
   genome.mutationRates["disable"] = DisableMutationChance
   genome.mutationRates["step"] = StepSize
   
   return genome
end

function copyGenome(genome)
   local genome2 = newGenome()
   for g=1,#genome.genes do
      table.insert(genome2.genes, copyGene(genome.genes[g]))
   end
   genome2.maxneuron = genome.maxneuron
   genome2.mutationRates["connections"] = genome.mutationRates["connections"]
   genome2.mutationRates["link"] = genome.mutationRates["link"]
   genome2.mutationRates["bias"] = genome.mutationRates["bias"]
   genome2.mutationRates["node"] = genome.mutationRates["node"]
   genome2.mutationRates["enable"] = genome.mutationRates["enable"]
   genome2.mutationRates["disable"] = genome.mutationRates["disable"]
   
   return genome2
end

function basicGenome()
   local genome = newGenome()
   local innovation = 1

   genome.maxneuron = Inputs
   mutate(genome)
   
   return genome
end

function newGene()
   local gene = {}
   gene.into = 0
   gene.out = 0
   gene.weight = 0.0
   gene.enabled = true
   gene.innovation = 0
   
   return gene
end

function copyGene(gene)
   local gene2 = newGene()
   gene2.into = gene.into
   gene2.out = gene.out
   gene2.weight = gene.weight
   gene2.enabled = gene.enabled
   gene2.innovation = gene.innovation
   
   return gene2
end

function newNeuron()
   local neuron = {}
   neuron.incoming = {}
   neuron.value = 0.0
   
   return neuron
end

function generateNetwork(genome)
   local network = {}
   network.neurons = {}
   
   for i=1,Inputs do
      network.neurons[i] = newNeuron()
   end
   
   for o=1,Outputs do
      network.neurons[MaxNodes+o] = newNeuron()
   end
   
   table.sort(genome.genes, function (a,b)
      return (a.out < b.out)
   end)
   for i=1,#genome.genes do
      local gene = genome.genes[i]
      if gene.enabled then
         if network.neurons[gene.out] == nil then
            network.neurons[gene.out] = newNeuron()
         end
         local neuron = network.neurons[gene.out]
         table.insert(neuron.incoming, gene)
         if network.neurons[gene.into] == nil then
            network.neurons[gene.into] = newNeuron()
         end
      end
   end
   
   genome.network = network
end

function evaluateNetwork(network, inputs)
   table.insert(inputs, 1)
   if #inputs ~= Inputs then
      console.writeline("Incorrect number of neural network inputs.")
      return {}
   end
   
   for i=1,Inputs do
      network.neurons[i].value = inputs[i]
   end
   
   for _,neuron in pairs(network.neurons) do
      local sum = 0
      for j = 1,#neuron.incoming do
         local incoming = neuron.incoming[j]
         local other = network.neurons[incoming.into]
         sum = sum + incoming.weight * other.value
      end
      
      if #neuron.incoming > 0 then
         neuron.value = sigmoid(sum)
      end
   end
   
   local outputs = {}
   for o=1,Outputs do
      local button = "P1 " .. ButtonNames[o]
      if network.neurons[MaxNodes+o].value > 0 then
         outputs[button] = true
      else
         outputs[button] = false
      end
   end
   
   return outputs
end

function crossover(g1, g2)
   -- Make sure g1 is the higher fitness genome
   if g2.fitness > g1.fitness then
      tempg = g1
      g1 = g2
      g2 = tempg
   end

   local child = newGenome()
   
   local innovations2 = {}
   for i=1,#g2.genes do
      local gene = g2.genes[i]
      innovations2[gene.innovation] = gene
   end
   
   for i=1,#g1.genes do
      local gene1 = g1.genes[i]
      local gene2 = innovations2[gene1.innovation]
      if gene2 ~= nil and math.random(2) == 1 and gene2.enabled then
         table.insert(child.genes, copyGene(gene2))
      else
         table.insert(child.genes, copyGene(gene1))
      end
   end
   
   child.maxneuron = math.max(g1.maxneuron,g2.maxneuron)
   
   for mutation,rate in pairs(g1.mutationRates) do
      child.mutationRates[mutation] = rate
   end
   
   return child
end

function randomNeuron(genes, nonInput)
   local neurons = {}
   if not nonInput then
      for i=1,Inputs do
         neurons[i] = true
      end
   end
   for o=1,Outputs do
      neurons[MaxNodes+o] = true
   end
   for i=1,#genes do
      if (not nonInput) or genes[i].into > Inputs then
         neurons[genes[i].into] = true
      end
      if (not nonInput) or genes[i].out > Inputs then
         neurons[genes[i].out] = true
      end
   end

   local count = 0
   for _,_ in pairs(neurons) do
      count = count + 1
   end
   local n = math.random(1, count)
   
   for k,v in pairs(neurons) do
      n = n-1
      if n == 0 then
         return k
      end
   end
   
   return 0
end

function containsLink(genes, link)
   for i=1,#genes do
      local gene = genes[i]
      if gene.into == link.into and gene.out == link.out then
         return true
      end
   end
end

function pointMutate(genome)
   local step = genome.mutationRates["step"]
   
   for i=1,#genome.genes do
      local gene = genome.genes[i]
      if math.random() < PerturbChance then
         gene.weight = gene.weight + math.random() * step*2 - step
      else
         gene.weight = math.random()*4-2
      end
   end
end

function linkMutate(genome, forceBias)
   local neuron1 = randomNeuron(genome.genes, false)
   local neuron2 = randomNeuron(genome.genes, true)
   
   local newLink = newGene()
   if neuron1 <= Inputs and neuron2 <= Inputs then
      --Both input nodes
      return
   end
   if neuron2 <= Inputs then
      -- Swap output and input
      local temp = neuron1
      neuron1 = neuron2
      neuron2 = temp
   end

   newLink.into = neuron1
   newLink.out = neuron2
   if forceBias then
      newLink.into = Inputs
   end
   
   if containsLink(genome.genes, newLink) then
      return
   end
   newLink.innovation = newInnovation()
   newLink.weight = math.random()*4-2
   
   table.insert(genome.genes, newLink)
end

function nodeMutate(genome)
   if #genome.genes == 0 then
      return
   end

   genome.maxneuron = genome.maxneuron + 1

   local gene = genome.genes[math.random(1,#genome.genes)]
   if not gene.enabled then
      return
   end
   gene.enabled = false
   
   local gene1 = copyGene(gene)
   gene1.out = genome.maxneuron
   gene1.weight = 1.0
   gene1.innovation = newInnovation()
   gene1.enabled = true
   table.insert(genome.genes, gene1)
   
   local gene2 = copyGene(gene)
   gene2.into = genome.maxneuron
   gene2.innovation = newInnovation()
   gene2.enabled = true
   table.insert(genome.genes, gene2)
end

function enableDisableMutate(genome, enable)
   local candidates = {}
   for _,gene in pairs(genome.genes) do
      if gene.enabled == not enable then
         table.insert(candidates, gene)
      end
   end
   
   if #candidates == 0 then
      return
   end
   
   local gene = candidates[math.random(1,#candidates)]
   gene.enabled = not gene.enabled
end

function mutate(genome)
   for mutation,rate in pairs(genome.mutationRates) do
      if math.random(1,2) == 1 then
         genome.mutationRates[mutation] = 0.95*rate
      else
         genome.mutationRates[mutation] = 1.05263*rate
      end
   end

   if math.random() < genome.mutationRates["connections"] then
      pointMutate(genome)
   end
   
   local p = genome.mutationRates["link"]
   while p > 0 do
      if math.random() < p then
         linkMutate(genome, false)
      end
      p = p - 1
   end

   p = genome.mutationRates["bias"]
   while p > 0 do
      if math.random() < p then
         linkMutate(genome, true)
      end
      p = p - 1
   end
   
   p = genome.mutationRates["node"]
   while p > 0 do
      if math.random() < p then
         nodeMutate(genome)
      end
      p = p - 1
   end
   
   p = genome.mutationRates["enable"]
   while p > 0 do
      if math.random() < p then
         enableDisableMutate(genome, true)
      end
      p = p - 1
   end

   p = genome.mutationRates["disable"]
   while p > 0 do
      if math.random() < p then
         enableDisableMutate(genome, false)
      end
      p = p - 1
   end
end

function disjoint(genes1, genes2)
   local i1 = {}
   for i = 1,#genes1 do
      local gene = genes1[i]
      i1[gene.innovation] = true
   end

   local i2 = {}
   for i = 1,#genes2 do
      local gene = genes2[i]
      i2[gene.innovation] = true
   end
   
   local disjointGenes = 0
   for i = 1,#genes1 do
      local gene = genes1[i]
      if not i2[gene.innovation] then
         disjointGenes = disjointGenes+1
      end
   end
   
   for i = 1,#genes2 do
      local gene = genes2[i]
      if not i1[gene.innovation] then
         disjointGenes = disjointGenes+1
      end
   end
   
   local n = math.max(#genes1, #genes2)
   
   return disjointGenes / n
end

function weights(genes1, genes2)
   local i2 = {}
   for i = 1,#genes2 do
      local gene = genes2[i]
      i2[gene.innovation] = gene
   end

   local sum = 0
   local coincident = 0
   for i = 1,#genes1 do
      local gene = genes1[i]
      if i2[gene.innovation] ~= nil then
         local gene2 = i2[gene.innovation]
         sum = sum + math.abs(gene.weight - gene2.weight)
         coincident = coincident + 1
      end
   end
   
   return sum / coincident
end
   
function sameSpecies(genome1, genome2)
   local dd = DeltaDisjoint*disjoint(genome1.genes, genome2.genes)
   local dw = DeltaWeights*weights(genome1.genes, genome2.genes)
   return dd + dw < DeltaThreshold
end

function rankGlobally()
   local global = {}
   for s = 1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      for g = 1,#species.genomes do
         table.insert(global, species.genomes[g])
      end
   end
   table.sort(global, function (a,b)
      return (a.fitness < b.fitness)
   end)
   
   for g=1,#global do
      global[g].globalRank = g
   end
end

function calculateAverageFitness(species)
   local total = 0
   
   for g=1,#species.genomes do
      local genome = species.genomes[g]
      total = total + genome.globalRank
   end
   
   species.averageFitness = total / #species.genomes
end

function totalAverageFitness()
   local total = 0
   for s = 1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      total = total + species.averageFitness
   end

   return total
end

function cullSpecies(cutToOne)
   for s = 1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      
      table.sort(species.genomes, function (a,b)
         return (a.fitness > b.fitness)
      end)
      
      local remaining = math.ceil(#species.genomes/2)
      if cutToOne then
         remaining = 1
      end
      while #species.genomes > remaining do
         table.remove(species.genomes)
      end
   end
end

function breedChild(species)
   local child = {}
   if math.random() < CrossoverChance then
      g1 = species.genomes[math.random(1, #species.genomes)]
      g2 = species.genomes[math.random(1, #species.genomes)]
      child = crossover(g1, g2)
   else
      g = species.genomes[math.random(1, #species.genomes)]
      child = copyGenome(g)
   end
   
   mutate(child)
   
   return child
end

function removeStaleSpecies()
   local survived = {}

   for s = 1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      
      table.sort(species.genomes, function (a,b)
         return (a.fitness > b.fitness)
      end)
      
      if species.genomes[1].fitness > species.topFitness then
         species.topFitness = species.genomes[1].fitness
         species.staleness = 0
      else
         species.staleness = species.staleness + 1
      end
      if species.staleness < StaleSpecies or species.topFitness >= pool.maxFitness then
         table.insert(survived, species)
      end
   end

   pool.species = survived
end

function removeWeakSpecies()
   local survived = {}

   local sum = totalAverageFitness()
   for s = 1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      breed = math.floor(species.averageFitness / sum * Population)
      if breed >= 1 then
         table.insert(survived, species)
      end
   end

   pool.species = survived
end


function addToSpecies(child)
   local foundSpecies = false
   for s=1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      if not foundSpecies and sameSpecies(child, species.genomes[1]) then
         table.insert(species.genomes, child)
         foundSpecies = true
      end
   end
   
   if not foundSpecies then
      local childSpecies = newSpecies()
      table.insert(childSpecies.genomes, child)
      table.insert(pool.species, childSpecies)
   end
end

function newGeneration()
   cullSpecies(false) -- Cull the bottom half of each species
   rankGlobally()
   removeStaleSpecies()
   rankGlobally()
   for s = 1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      calculateAverageFitness(species)
   end
   removeWeakSpecies()
   local sum = totalAverageFitness()
   local children = {}
   for s = 1,#pool.species do
      local species = pool.species[s]
      breed = math.floor(species.averageFitness / sum * Population) - 1
      for i=1,breed do
         table.insert(children, breedChild(species))
      end
   end
   cullSpecies(true) -- Cull all but the top member of each species
   while #children + #pool.species < Population do
      local species = pool.species[math.random(1, #pool.species)]
      table.insert(children, breedChild(species))
   end
   for c=1,#children do
      local child = children[c]
      addToSpecies(child)
   end
   
   pool.generation = pool.generation + 1
   
   writeFile("backup." .. pool.generation .. "." .. forms.gettext(saveLoadFile))
end
   
function initializePool()
   pool = newPool()

   for i=1,Population do
      basic = basicGenome()
      addToSpecies(basic)
   end

   initializeRun()
end

function clearJoypad()
   controller = {}
   for b = 1,#ButtonNames do
      controller["P1 " .. ButtonNames[b]] = false
   end
   joypad.set(controller)
end

function initializeRun()
   savestate.load(Filename);
   rightmost = 0
   pool.currentFrame = 0
   timeout = TimeoutConstant
   clearJoypad()
   
   local species = pool.species[pool.currentSpecies]
   local genome = species.genomes[pool.currentGenome]
   generateNetwork(genome)
   evaluateCurrent()
end

function evaluateCurrent()
   local species = pool.species[pool.currentSpecies]
   local genome = species.genomes[pool.currentGenome]

   inputs = getInputs()
   controller = evaluateNetwork(genome.network, inputs)
   
   if controller["P1 Left"] and controller["P1 Right"] then
      controller["P1 Left"] = false
      controller["P1 Right"] = false
   end
   if controller["P1 Up"] and controller["P1 Down"] then
      controller["P1 Up"] = false
      controller["P1 Down"] = false
   end

   joypad.set(controller)
end

if pool == nil then
   initializePool()
end


function nextGenome()
   pool.currentGenome = pool.currentGenome + 1
   if pool.currentGenome > #pool.species[pool.currentSpecies].genomes then
      pool.currentGenome = 1
      pool.currentSpecies = pool.currentSpecies+1
      if pool.currentSpecies > #pool.species then
         newGeneration()
         pool.currentSpecies = 1
      end
   end
end

function fitnessAlreadyMeasured()
   local species = pool.species[pool.currentSpecies]
   local genome = species.genomes[pool.currentGenome]
   
   return genome.fitness ~= 0
end

function displayGenome(genome)
   local network = genome.network
   local cells = {}
   local i = 1
   local cell = {}
   for dy=-BoxRadius,BoxRadius do
      for dx=-BoxRadius,BoxRadius do
         cell = {}
         cell.x = 50+5*dx
         cell.y = 70+5*dy
         cell.value = network.neurons[i].value
         cells[i] = cell
         i = i + 1
      end
   end
   local biasCell = {}
   biasCell.x = 80
   biasCell.y = 110
   biasCell.value = network.neurons[Inputs].value
   cells[Inputs] = biasCell
   
   for o = 1,Outputs do
      cell = {}
      cell.x = 220
      cell.y = 30 + 8 * o
      cell.value = network.neurons[MaxNodes + o].value
      cells[MaxNodes+o] = cell
      local color
      if cell.value > 0 then
         color = 0xFF0000FF
      else
         color = 0xFF000000
      end
      gui.drawText(223, 24+8*o, ButtonNames[o], color, 9)
   end
   
   for n,neuron in pairs(network.neurons) do
      cell = {}
      if n > Inputs and n <= MaxNodes then
         cell.x = 140
         cell.y = 40
         cell.value = neuron.value
         cells[n] = cell
      end
   end
   
   for n=1,4 do
      for _,gene in pairs(genome.genes) do
         if gene.enabled then
            local c1 = cells[gene.into]
            local c2 = cells[gene.out]
            if gene.into > Inputs and gene.into <= MaxNodes then
               c1.x = 0.75*c1.x + 0.25*c2.x
               if c1.x >= c2.x then
                  c1.x = c1.x - 40
               end
               if c1.x < 90 then
                  c1.x = 90
               end
               
               if c1.x > 220 then
                  c1.x = 220
               end
               c1.y = 0.75*c1.y + 0.25*c2.y
               
            end
            if gene.out > Inputs and gene.out <= MaxNodes then
               c2.x = 0.25*c1.x + 0.75*c2.x
               if c1.x >= c2.x then
                  c2.x = c2.x + 40
               end
               if c2.x < 90 then
                  c2.x = 90
               end
               if c2.x > 220 then
                  c2.x = 220
               end
               c2.y = 0.25*c1.y + 0.75*c2.y
            end
         end
      end
   end
   
   gui.drawBox(50-BoxRadius*5-3,70-BoxRadius*5-3,50+BoxRadius*5+2,70+BoxRadius*5+2,0xFF000000, 0x80808080)
   for n,cell in pairs(cells) do
      if n > Inputs or cell.value ~= 0 then
         local color = math.floor((cell.value+1)/2*256)
         if color > 255 then color = 255 end
         if color < 0 then color = 0 end
         local opacity = 0xFF000000
         if cell.value == 0 then
            opacity = 0x50000000
         end
         color = opacity + color*0x10000 + color*0x100 + color
         gui.drawBox(cell.x-2,cell.y-2,cell.x+2,cell.y+2,opacity,color)
      end
   end
   for _,gene in pairs(genome.genes) do
      if gene.enabled then
         local c1 = cells[gene.into]
         local c2 = cells[gene.out]
         local opacity = 0xA0000000
         if c1.value == 0 then
            opacity = 0x20000000
         end
         
         local color = 0x80-math.floor(math.abs(sigmoid(gene.weight))*0x80)
         if gene.weight > 0 then
            color = opacity + 0x8000 + 0x10000*color
         else
            color = opacity + 0x800000 + 0x100*color
         end
         gui.drawLine(c1.x+1, c1.y, c2.x-3, c2.y, color)
      end
   end
   
   gui.drawBox(49,71,51,78,0x00000000,0x80FF0000)
   
   if forms.ischecked(showMutationRates) then
      local pos = 100
      for mutation,rate in pairs(genome.mutationRates) do
         gui.drawText(100, pos, mutation .. ": " .. rate, 0xFF000000, 10)
         pos = pos + 8
      end
   end
end

function writeFile(filename)
        local file = io.open(filename, "w")
   file:write(pool.generation .. "\n")
   file:write(pool.maxFitness .. "\n")
   file:write(#pool.species .. "\n")
        for n,species in pairs(pool.species) do
      file:write(species.topFitness .. "\n")
      file:write(species.staleness .. "\n")
      file:write(#species.genomes .. "\n")
      for m,genome in pairs(species.genomes) do
         file:write(genome.fitness .. "\n")
         file:write(genome.maxneuron .. "\n")
         for mutation,rate in pairs(genome.mutationRates) do
            file:write(mutation .. "\n")
            file:write(rate .. "\n")
         end
         file:write("done\n")
         
         file:write(#genome.genes .. "\n")
         for l,gene in pairs(genome.genes) do
            file:write(gene.into .. " ")
            file:write(gene.out .. " ")
            file:write(gene.weight .. " ")
            file:write(gene.innovation .. " ")
            if(gene.enabled) then
               file:write("1\n")
            else
               file:write("0\n")
            end
         end
      end
        end
        file:close()
end

function savePool()
   local filename = forms.gettext(saveLoadFile)
   writeFile(filename)
end

function loadFile(filename)
        local file = io.open(filename, "r")
   pool = newPool()
   pool.generation = file:read("*number")
   pool.maxFitness = file:read("*number")
   forms.settext(maxFitnessLabel, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness))
        local numSpecies = file:read("*number")
        for s=1,numSpecies do
      local species = newSpecies()
      table.insert(pool.species, species)
      species.topFitness = file:read("*number")
      species.staleness = file:read("*number")
      local numGenomes = file:read("*number")
      for g=1,numGenomes do
         local genome = newGenome()
         table.insert(species.genomes, genome)
         genome.fitness = file:read("*number")
         genome.maxneuron = file:read("*number")
         local line = file:read("*line")
         while line ~= "done" do
            genome.mutationRates[line] = file:read("*number")
            line = file:read("*line")
         end
         local numGenes = file:read("*number")
         for n=1,numGenes do
            local gene = newGene()
            table.insert(genome.genes, gene)
            local enabled
            gene.into, gene.out, gene.weight, gene.innovation, enabled = file:read("*number", "*number", "*number", "*number", "*number")
            if enabled == 0 then
               gene.enabled = false
            else
               gene.enabled = true
            end
            
         end
      end
   end
        file:close()
   
   while fitnessAlreadyMeasured() do
      nextGenome()
   end
   initializeRun()
   pool.currentFrame = pool.currentFrame + 1
end
 
function loadPool()
   local filename = forms.gettext(saveLoadFile)
   loadFile(filename)
end

function playTop()
   local maxfitness = 0
   local maxs, maxg
   for s,species in pairs(pool.species) do
      for g,genome in pairs(species.genomes) do
         if genome.fitness > maxfitness then
            maxfitness = genome.fitness
            maxs = s
            maxg = g
         end
      end
   end
   
   pool.currentSpecies = maxs
   pool.currentGenome = maxg
   pool.maxFitness = maxfitness
   forms.settext(maxFitnessLabel, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness))
   initializeRun()
   pool.currentFrame = pool.currentFrame + 1
   return
end

function onExit()
   forms.destroy(form)
end

writeFile("temp.pool")

event.onexit(onExit)

form = forms.newform(200, 260, "Fitness")
maxFitnessLabel = forms.label(form, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness), 5, 8)
showNetwork = forms.checkbox(form, "Show Map", 5, 30)
showMutationRates = forms.checkbox(form, "Show M-Rates", 5, 52)
restartButton = forms.button(form, "Restart", initializePool, 5, 77)
saveButton = forms.button(form, "Save", savePool, 5, 102)
loadButton = forms.button(form, "Load", loadPool, 80, 102)
saveLoadFile = forms.textbox(form, Filename .. ".pool", 170, 25, nil, 5, 148)
saveLoadLabel = forms.label(form, "Save/Load:", 5, 129)
playTopButton = forms.button(form, "Play Top", playTop, 5, 170)
hideBanner = forms.checkbox(form, "Hide Banner", 5, 190)


while true do
   local backgroundColor = 0xD0FFFFFF
   if not forms.ischecked(hideBanner) then
      gui.drawBox(0, 0, 300, 26, backgroundColor, backgroundColor)
   end

   local species = pool.species[pool.currentSpecies]
   local genome = species.genomes[pool.currentGenome]
   
   if forms.ischecked(showNetwork) then
      displayGenome(genome)
   end
   
   if pool.currentFrame%5 == 0 then
      evaluateCurrent()
   end

   joypad.set(controller)

   getPositions()
   if marioX > rightmost then
      rightmost = marioX
      timeout = TimeoutConstant
   end
   
   timeout = timeout - 1
   
   
   local timeoutBonus = pool.currentFrame / 4
   if timeout + timeoutBonus <= 0 then
      local fitness = rightmost - pool.currentFrame / 2
      if gameinfo.getromname() == "Super Mario World (USA)" and rightmost > 4816 then
         fitness = fitness + 1000
      end
      if gameinfo.getromname() == "Super Mario Bros." and rightmost > 3186 then
         fitness = fitness + 1000
      end
      if fitness == 0 then
         fitness = -1
      end
      genome.fitness = fitness
      
      if fitness > pool.maxFitness then
         pool.maxFitness = fitness
         forms.settext(maxFitnessLabel, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness))
         writeFile("backup." .. pool.generation .. "." .. forms.gettext(saveLoadFile))
      end
      
      console.writeline("Gen " .. pool.generation .. " species " .. pool.currentSpecies .. " genome " .. pool.currentGenome .. " fitness: " .. fitness)
      pool.currentSpecies = 1
      pool.currentGenome = 1
      while fitnessAlreadyMeasured() do
         nextGenome()
      end
      initializeRun()
   end

   local measured = 0
   local total = 0
   for _,species in pairs(pool.species) do
      for _,genome in pairs(species.genomes) do
         total = total + 1
         if genome.fitness ~= 0 then
            measured = measured + 1
         end
      end
   end
   if not forms.ischecked(hideBanner) then
      gui.drawText(0, 0, "Gen " .. pool.generation .. " species " .. pool.currentSpecies .. " genome " .. pool.currentGenome .. " (" .. math.floor(measured/total*100) .. "%)", 0xFF000000, 11)
      gui.drawText(0, 12, "Fitness: " .. math.floor(rightmost - (pool.currentFrame) / 2 - (timeout + timeoutBonus)*2/3), 0xFF000000, 11)
      gui.drawText(100, 12, "Max Fitness: " .. math.floor(pool.maxFitness), 0xFF000000, 11)
   end
      
   pool.currentFrame = pool.currentFrame + 1

   emu.frameadvance();
end


เครดิตจาก Pedro Lopez