ช่วยหน่อยครับ โปรแกรม Chat

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

conannote
PHP Newbie
PHP Newbie
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 18/01/2010 9:27 pm

ช่วยหน่อยครับ โปรแกรม Chat

โพสต์โดย conannote » 18/01/2010 9:28 pm

package serverchat;

import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.SocketAddress;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.SelectionKey;
import java.nio.channels.Selector;
import java.nio.channels.ServerSocketChannel;
import java.nio.channels.SocketChannel;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.CharsetDecoder;
import java.nio.charset.CoderResult;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Set;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;


public class myFrame extends JFrame{

/** Creates a new instance of myFrame */
private JTextArea ChatBox=new JTextArea(10,45);
private JScrollPane myChatHistory=new JScrollPane(ChatBox,JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
private JTextArea UserText = new JTextArea(5,40);
private JScrollPane myUserHistory=new JScrollPane(UserText,JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,
JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
private JButton Send = new JButton("Send");
private JButton Start = new JButton("Start Server!");
private server ChatServer;
private InetAddress ServerAddress ;

public myFrame() {
setTitle("Server");
setSize(560,400);
Container cp=getContentPane();
cp.setLayout(new FlowLayout());
cp.add(new JLabel("Server History"));
cp.add(myChatHistory);
cp.add(new JLabel("Chat Box : "));
cp.add(myUserHistory);
cp.add(Send);
cp.add(Start);Start.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

ChatServer=new server();
ChatServer.start();

}
});
Send.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
ChatServer.SendMassage(ServerAddress.getHostName()+" < Server > "+UserText.getText());
UserText.setText("");
}

});


setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setVisible(true);


}


public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
new myFrame();
}


public class server extends Thread {
private static final int PORT=9999;
private LinkedList Clients;
private ByteBuffer ReadBuffer;
private ByteBuffer WriteBuffer;
public ServerSocketChannel SSChan;
private Selector ReaderSelector;
private CharsetDecoder asciiDecoder;


public server() {
Clients=new LinkedList();
ReadBuffer=ByteBuffer.allocateDirect(300);
WriteBuffer=ByteBuffer.allocateDirect(300);
asciiDecoder = Charset.forName("UTF-8").newDecoder();
}

public void InitServer() {
try {
SSChan=ServerSocketChannel.open();
SSChan.configureBlocking(false);
ServerAddress=InetAddress.getLocalHost();
System.out.println(ServerAddress.toString());

SSChan.socket().bind(new InetSocketAddress(ServerAddress,PORT));

ReaderSelector=Selector.open();
ChatBox.setText(ServerAddress.getHostName()+"<Server> Started. \n");
} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
public void run() {
InitServer();

while(true) {
acceptNewConnection();

ReadMassage();
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException ex) {
ex.printStackTrace();
}


}
}

public void acceptNewConnection() {
SocketChannel newClient;
try {

while ((newClient = SSChan.accept()) != null) {
ChatServer.addClient(newClient);

sendBroadcastMessage(newClient,"Login from: " +newClient.socket().getInetAddress());

SendMassage(newClient,ServerAddress.getHostName()+"<server> welcome you !\n Note :To exit" +
" from server write 'quit' .\n");
}

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

}

public void addClient(SocketChannel newClient) {
Clients.add(newClient);
try {
newClient.configureBlocking(false);
newClient.register(ReaderSelector,SelectionKey.OP_READ,new StringBuffer());

} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
}
}

public void SendMassage(SocketChannel client ,String messg) {
prepareBuffer(messg);
channelWrite(client);
}
public void SendMassage(String massg) {
if(Clients.size()>0) {
for(int i=0;i<Clients.size();i++) {
SocketChannel client=(SocketChannel)Clients.get(i);
SendMassage(client,massg);
}
}
}


public void prepareBuffer(String massg) {
WriteBuffer.clear();
WriteBuffer.put(massg.getBytes());
WriteBuffer.putChar('\n');
WriteBuffer.flip();
}

public void channelWrite(SocketChannel client) {
long num=0;
long len=WriteBuffer.remaining();
while(num!=len) {
try {
num+=client.write(WriteBuffer);

Thread.sleep(5);
} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
} catch(InterruptedException ex) {

}
}
WriteBuffer.rewind();
}

public void sendBroadcastMessage(SocketChannel client,String mesg) {
prepareBuffer(mesg);
Iterator i = Clients.iterator();
while (i.hasNext()) {
SocketChannel channel = (SocketChannel)i.next();
if (channel != client) {
channelWrite(channel);
}
}
}
public void ReadMassage() {
try {

ReaderSelector.selectNow();
Set readkeys=ReaderSelector.selectedKeys();
Iterator iter=readkeys.iterator();
while(iter.hasNext()) {
SelectionKey key=(SelectionKey) iter.next();
iter.remove();

SocketChannel client=(SocketChannel)key.channel();
ReadBuffer.clear();

long num=client.read(ReadBuffer);

if(num==-1) {
client.close();
Clients.remove(client);
sendBroadcastMessage(client,"logout: " +
client.socket().getInetAddress());

} else {

StringBuffer str=(StringBuffer)key.attachment();
ReadBuffer.flip();
String data= asciiDecoder.decode(ReadBuffer).toString();
ReadBuffer.clear();

str.append(data);

String line = str.toString();
if ((line.indexOf("\n") != -1) || (line.indexOf("\r") != -1)) {
line = line.trim();
System.out.println(line);

if (line.endsWith("quit")) {
client.close();

Clients.remove(client);

ChatBox.append("Logout: " + client.socket().getInetAddress());

sendBroadcastMessage(client,"Logout: "
+ client.socket().getInetAddress());
ChatBox.append(""+'\n');
} else {
ChatBox.append(client.socket().getInetAddress() + ": " + line);

sendBroadcastMessage(client,client.socket().getInetAddress()
+ ": " + line);

ChatBox.append(""+'\n');

str.delete(0,str.length());
}
}
}
}

} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}

}
/*
* * Please Visit us at www.codemiles.com *
* This Program was Developed by www.codemiles.com forums Team
* * Please Don't Remove This Comment *
*/


-------------------------------------------------------------------------------


package clientchat;import com.sun.corba.se.spi.activation.RepositoryPackage.ServerDef;
import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.ConnectException;
import java.net.InetAddress;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.SocketAddress;
import java.net.UnknownHostException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.SelectionKey;
import java.nio.channels.Selector;
import java.nio.channels.ServerSocketChannel;
import java.nio.channels.SocketChannel;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.CharsetDecoder;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Set;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;


public class myFrame extends JFrame{

private JTextArea ChatBox=new JTextArea(10,45);
private JScrollPane myChatHistory=new JScrollPane(ChatBox,JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
private JTextArea UserText = new JTextArea(5,40);
private JScrollPane myUserHistory=new JScrollPane(UserText,JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,
JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
private JButton Send = new JButton("Send");
private JButton Start = new JButton("Connect");
private Client ChatClient;
private ReadThread myRead=new ReadThread();
private JTextField Server=new JTextField(20);
private JLabel myLabel=new JLabel("Server Name :");
private JTextField User=new JTextField(20);
private String ServerName;
private String UserName;


public myFrame() {
setResizable(false);
setTitle("Client");
setSize(560,400);
Container cp=getContentPane();
cp.setLayout(new FlowLayout());
cp.add(new JLabel("Chat History"));
cp.add(myChatHistory);
cp.add(new JLabel("Chat Box : "));
cp.add(myUserHistory);
cp.add(Send);
cp.add(Start);
cp.add(myLabel);
cp.add(Server);
cp.add(User);
Send.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if(ChatClient!=null) {

System.out.println(UserText.getText());
ChatClient.SendMassage(UserText.getText());

}
UserText.setText("");
}
});
Start.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
ChatClient=new Client();
ChatClient.start();
}
});
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setVisible(true);


}


public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
new myFrame();
}


public class Client extends Thread {
private static final int PORT=9999;
private LinkedList Clients;
private ByteBuffer ReadBuffer;
private ByteBuffer writeBuffer;
private SocketChannel SChan;
private Selector ReadSelector;
private CharsetDecoder asciiDecoder;

public Client() {
Clients=new LinkedList();
ReadBuffer=ByteBuffer.allocateDirect(300);
writeBuffer=ByteBuffer.allocateDirect(300);
asciiDecoder = Charset.forName("US-ASCII").newDecoder();
}

public void run() {

ServerName=Server.getText();
System.out.println(ServerName);
UserName=User.getText();

Connect(ServerName);
myRead.start();
while (true) {

ReadMassage();

try {
Thread.sleep(30);
} catch (InterruptedException ie){
}
}

}
public void Connect(String hostname) {
try {
ReadSelector = Selector.open();
InetAddress addr = InetAddress.getByName(hostname);
SChan = SocketChannel.open(new InetSocketAddress(addr, PORT));
SChan.configureBlocking(false);

SChan.register(ReadSelector, SelectionKey.OP_READ, new StringBuffer());
}

catch (Exception e) {
}
}
public void SendMassage(String messg) {
prepareBuffer(UserName+" says: "+messg);
channelWrite(SChan);
}


public void prepareBuffer(String massg) {
writeBuffer.clear();
writeBuffer.put(massg.getBytes());
writeBuffer.putChar('\n');
writeBuffer.flip();
}

public void channelWrite(SocketChannel client) {
long num=0;
long len=writeBuffer.remaining();
while(num!=len) {
try {
num+=SChan.write(writeBuffer);

Thread.sleep(5);
} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
} catch(InterruptedException ex) {

}

}
writeBuffer.rewind();
}

public void ReadMassage() {

try {

ReadSelector.selectNow();

Set readyKeys = ReadSelector.selectedKeys();

Iterator i = readyKeys.iterator();

while (i.hasNext()) {

SelectionKey key = (SelectionKey) i.next();
i.remove();
SocketChannel channel = (SocketChannel) key.channel();
ReadBuffer.clear();


long nbytes = channel.read(ReadBuffer);

if (nbytes == -1) {
ChatBox.append("You logged out !\n");
channel.close();
} else {

StringBuffer sb = (StringBuffer)key.attachment();

ReadBuffer.flip( );
String str = asciiDecoder.decode( ReadBuffer).toString( );
sb.append( str );
ReadBuffer.clear( );


String line = sb.toString();
if ((line.indexOf("\n") != -1) || (line.indexOf("\r") != -1)) {
line = line.trim();

ChatBox.append("> "+ line);
ChatBox.append(""+'\n');
sb.delete(0,sb.length());
}
}
}
} catch (IOException ioe) {
} catch (Exception e) {
}
}
}
class ReadThread extends Thread {
public void run() {
ChatClient.ReadMassage();
}
}
}----------------------------------------------------------อยากให้แก้ให้หน่อยอะครับ

เอาแบบว่า เอาปุ่ม send ออกไปเลย แล้วใช้กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ดเอาอะครับ แก้ทั้ง 2 อันเลยครับ Server กับ Client
และก็ให้มี ช่องทางด้านขวาให้มันโชว์ ไอพี เครื่องที่ connect เข้ามา
และก็ ให้มันสามารถ รับส่งภาษาไทยได้ด้วยอะครับ อันนี้แก้ไม่ได้จริงๆ

ขอบคุณล้วงหน้าอย่างมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน