Page 2 of 2

Re: อ่านไฟล์ config ไม่ได้แก้ยังไงครับ

Posted: 02/10/2019 1:55 am
by mindphp
ลองลบข้อมูลในไฟล์ .conf แล้วสร้างไฟล์ ขึ้นมาใหม่
ถ้ายังไม่ได้
ขอขั้นตอนที่ทำอย่างละเอียด