Page 1 of 1

วิธีตั้งค่าให้ระบบ Recompile รี คอม พาย

Posted: 13/07/2016 5:00 pm
by sonram
วิธีตั้งค่าให้ระบบ Recompile (รี คอม พาย)
การตั้งค่าแบบนี้ จะทำให้ระบบตรวจสอบอัตเดตส่วนต่างๆของระบบทำงานทุกครั้ง จะทำให้เราไม่ต้องมาคอยใช้ วิธีลบ Cache (แคช) ทุกครั้งที่มีการแก้ไขไฟล์
ขั้นแรก ให้ Login (ล็อก อิน) เข้าสู่ระบบในสถานะ admin (แอด มิน) เมื่อ login (ล็อก อิน) เสร็จจะเข้ามาหน้า "ทั่วไป" ให้เลื่อนลงมาและเลือกเมนู "ตั่งค่าการโหลดเพจ"

Image

ขั้นต่อมา เลื่อนลงมาข้างล่าง จะเจอหัวข้อ "Recompile stale style components" และเลือก "ใช่" เมื่อเลือกแล้วกดปุ่ม "ตั้งค่า"

Image

ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันนะครับ :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D