เรียกใช้คำสั่งในการวาดสี่เหลี่ยมและวงกลม

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

เรียกใช้คำสั่งในการวาดสี่เหลี่ยมและวงกลม

Post by Ik Kat » 21/09/2017 7:28 pm

2017-09-21_192348.png
2017-09-21_192348.png (35.57 KiB) Viewed 1341 times
จากภาพ เกิดปัญหาในการเรียกใช้คำสั่งในการวาดสี่เหลี่ยมและวงกลมค่ะ คือ เมื่อกดปุ่มวาดสี่เหลี่ยม จะมีวงกลมซ้อนอยู่ด้านใน กรณีแบบนี้มีวิธีแก้ปัญหายังไงได้บ้างค่ะ

Code: Select all

/*
 * Project: PicEdit
 * Description: Creates an image upload box with tools to edit the image on the front-end before uploading it to the server
 * Author: Andy V.
 * License: MIT
 */

// the semi-colon before function invocation is a safety net against concatenated
// scripts and/or other plugins which may not be closed properly.
;
(function ($, window, document, undefined) {
  "use strict";
  // undefined is used here as the undefined global variable in ECMAScript 3 is
  // mutable (ie. it can be changed by someone else). undefined isn't really being
  // passed in so we can ensure the value of it is truly undefined. In ES5, undefined
  // can no longer be modified.

  // window is passed through as local variable rather than global
  // as this (slightly) quickens the resolution process and can be more efficiently
  // minified (especially when both are regularly referenced in your plugin).

  // Create the default params object
  var pluginName = 'picEdit',
      defaults = {
        imageUpdated: function (img) {}, // Image updated callback function
        formSubmitted: function (res) {}, // After form was submitted callback function
        fileNameChanged: function (filename) {}, // After content is loaded into the canvas from either URL or file
        fileLoaded: function (file) {}, // After a file is loaded into the canvas			
        redirectUrl: false, // Page url for redirect on form submit
        maxWidth: 'auto', // Max width parameter
        maxHeight: 'auto', // Max height parameter
        aspectRatio: true, // Preserve aspect ratio
        defaultImage: false, // Default image to be used with the plugin
        defaultMessageTimeout: 3000			// Default timeout to autohide messages (in milliseconds)
      };

  // The actual plugin constructor
  function Plugin(element, options) {
    this.inputelement = element;
    this.element = element;

    // jQuery has an extend method which merges the contents of two or
    // more objects, storing the result in the first object. The first object
    // is generally empty as we don't want to alter the default options for
    // future instances of the plugin
    this.options = $.extend({}, defaults, options);

    this._defaults = defaults;
    this._name = pluginName;
    // Reference to the loaded image
    this._image = false;
    // Reference to the filename of the loaded image
    this._filename = "";
    // Interface variables (data synced from the user interface)
    this._variables = {};

    /* Prepare the template */
    /*unhide_in_prod*/
    /*this._template();*/
    /*unhide_in_prod*/

    /*hide_in_prod*/
    this.init();
    /*hide_in_prod*/
  }

  Plugin.prototype = {
    init: function () {
      // Place initialization logic here
      // You already have access to the DOM element and
      // the options via the instance, e.g. this.element
      // and this.settings

      // Save instance of this for inline functions
      var _this = this;
      // Get type of element to be used (type="file" and type="picedit" are supported)
      var type = $(this.inputelement).prop("type");
      if (type == "file")
        this._fileinput = $(this.inputelement);
      else {
        // Create a reference to the file input box
        $(this.inputelement).after('<input type="file" style="display:none" accept="image/*">');
        this._fileinput = $(this.inputelement).next("input");
      }
      // Show regular file upload on old browsers
      if (!this.check_browser_capabilities()) {
        if (type != "file") {
          $(this.inputelement).prop("type", "file");
          $(this._fileinput).remove();
        }
        $(this.inputelement).show();
        $(this.element).remove();
        return;
      }
      // Get reference to the main canvas element
      this._canvas = $(this.element).find(".picedit_canvas > canvas")[0];
      // Create and set the 2d context for the canvas
      this._ctx = this._canvas.getContext("2d");
      // Reference to the painter element
      this._painter = $(this.element).find(".picedit_painter");
      this._painter_canvas = this._painter.children("canvas")[0];
      this._painter_ctx = this._painter_canvas.getContext("2d");
      this._painter_painting = false;

      this._text = $(this.element).find(".picedit_textbox");
      this._text_canvas = this._text.children("canvas")[0];
      this._text_ctx = this._text_canvas.getContext("2d");

      this._square = $(this.element).find(".picedit_squarebox");
      this._square_canvas = this._square.children("canvas")[0];
      this._square_ctx = this._square_canvas.getContext("2d");
      this._square_painting = false;

      this._circle = $(this.element).find(".picedit_squarebox");
      this._circle_canvas = this._circle.children("canvas")[0];
      this._circle_ctx = this._circle_canvas.getContext("2d");
      this._circle_painting = false;
//                
      // Save the reference to the messaging box
      this._messagebox = $(this.element).find(".picedit_message");
      this._messagetimeout = false;
      // Reference to the main/top nav buttons holder
      this._mainbuttons = $(this.element).find(".picedit_action_btns");
      // Size of the viewport to display image (a resized image will be displayed)
      this._viewport = {
        "width": 0,
        "height": 0
      };
      // All variables responsible for cropping functionality
      this._cropping = {
        is_dragging: false,
        is_resizing: false,
        left: 0,
        top: 0,
        width: 0,
        height: 0,
        cropbox: $(this.element).find(".picedit_drag_resize"),
        cropframe: $(this.element).find(".picedit_drag_resize_box")
      };

      function build_img_from_file(files) {
        if (!files && !files.length)
          return;
        var file = files[0];
        if (!_this._filename) {
          _this._filename = file.name;
        }
        var reader = new FileReader();
        reader.onload = function (e) {
          _this._create_image_with_datasrc(e.target.result, false, file);
          _this.options.fileLoaded(file);
          if (file.name != _this._filename) {
            _this._filename = file.name;
            _this.options.fileNameChanged(file.name);
          }
        };
        reader.readAsDataURL(file);
      }
      // Bind file drag-n-drop behavior
      $(this.element).find(".picedit_canvas_box").on("drop", function (event) {
        event.preventDefault();
        $(this).removeClass('dragging');
        var files = (event.dataTransfer || event.originalEvent.dataTransfer).files;
        build_img_from_file(files);
      }).on("dragover", function (event) {
        event.preventDefault();
        $(this).addClass('dragging');
      }).on("dragleave", function (event) {
        event.preventDefault();
        $(this).removeClass('dragging');
      });
      // Bind onchange event to the fileinput to pre-process the image selected
      $(this._fileinput).on("change", function () {
        build_img_from_file(this.files);
      });
      // If Firefox (doesn't support clipboard object), create DIV to catch pasted image
      if (!window.Clipboard) { // Firefox
        var pasteCatcher = $(document.createElement("div"));
        pasteCatcher.prop("contenteditable", "true").css({
          "position": "absolute",
          "left": -999,
          "width": 0,
          "height": 0,
          "overflow": "hidden",
          "outline": 0,
          "opacity": 0
        });
        $(document.body).prepend(pasteCatcher);
      }
      // Bind onpaste event to capture images from the the clipboard
      $(document).on("paste", function (event) {
        var items = (event.clipboardData || event.originalEvent.clipboardData).items;
        var blob;
        if (!items) {
          pasteCatcher.get(0).focus();
          pasteCatcher.on('DOMSubtreeModified', function () {
            var child = pasteCatcher.children().last().get(0);
            pasteCatcher.html("");
            if (child) {
              if (child.tagName === "IMG" && child.src.substr(0, 5) == 'data:') {
                _this._create_image_with_datasrc(child.src);
              } else if (child.tagName === "IMG" && child.src.substr(0, 4) == 'http') {
                _this._create_image_with_datasrc(child.src, false, false, true);
              }
            }
          });
        } else {
          for (var i = 0; i < items.length; i++) {
            if (items[i].type.indexOf("image") === 0) {
              blob = items[i].getAsFile();
            }
          }
          if (blob) {
            var reader = new FileReader();
            reader.onload = function (e) {
              _this._create_image_with_datasrc(e.target.result);
            };
            reader.readAsDataURL(blob);
          }
        }
      });
      // Define formdata element
      this._theformdata = false;
      this._theform = $(this.inputelement).parents("form");
      // Bind form submit event
      if (this._theform.length) {
        this._theform.on("submit", function () {
          return _this._formsubmit();
        });
      }
      // Call helper functions
      this._bindControlButtons();
      this._bindInputVariables();
      this._bindSelectionDrag();
      // Set Default interface variable values
      this._variables.pen_color = "black";
      this._variables.pen_size = false;
      this._variables.prev_pos = false;

      this._variables.text_color = "black";

      // Load default image if one is set
      if (this.options.defaultImage)
        _this.set_default_image(this.options.defaultImage);
    },
    // Check Browser Capabilities (determine if the picedit should run, or leave the default file-input field)
    check_browser_capabilities: function () {
      if (!!window.CanvasRenderingContext2D == false)
        return false; //check canvas support
      if (!window.FileReader)
        return false; //check file reader support
      return true;  //otherwise return true
    },
    // Set the default Image
    set_default_image: function (path) {
      this._create_image_with_datasrc(path, false, false, true);
      var m = path.match(/.*\/(.+?)[\?#]/);
      if (m && m.length > 1) {
        this._filename = m[1];
      } else {
        this._filename = path;
      }
      this.options.fileNameChanged(this._filename);
    },
    // Remove all notification copy and hide message box
    hide_messagebox: function () {
      var msgbox = this._messagebox;
      msgbox.removeClass("active no_close_button");
      setTimeout(function () {
        msgbox.children("div").html("")
      }, 200);
    },
    // Open a loading spinner message box or working... message box
    set_loading: function (message) {
      if (message && message == 1) {
        return this.set_messagebox("Working...", false, false);
      } else
        return this.set_messagebox("Please Wait...", false, false);
    },
    // Open message box alert with defined text autohide after number of milliseconds, display loading spinner
    set_messagebox: function (text, autohide, closebutton) {
      autohide = typeof autohide !== 'undefined' ? autohide : this.options.defaultMessageTimeout;
      closebutton = typeof closebutton !== 'undefined' ? closebutton : true;
      this._messagebox.addClass("active");
      if (closebutton) {
        this._messagebox.removeClass("no_close_button");
      } else {
        this._messagebox.addClass("no_close_button");
      }
      if (autohide) {
        clearTimeout(this._messagetimeout);
        var _this = this;
        this._messagetimeout = setTimeout(function () {
          _this.hide_messagebox();
        }, autohide);
      }
      return this._messagebox.children("div").html(text);
    },
    // Toggle button and update variables
    toggle_button: function (elem) {
      if ($(elem).hasClass("active")) {
        var value = false;
        $(elem).removeClass("active");
      } else {
        var value = true;
        $(elem).siblings().removeClass("active");
        $(elem).addClass("active");
      }
      var variable = $(elem).data("variable");
      if (variable) {
        var optional_value = $(elem).data("value");
        if (!optional_value)
          optional_value = $(elem).val();
        if (optional_value && value)
          value = optional_value;
        this._setVariable(variable, value);
      }
      if (this._variables.pen_color && this._variables.pen_size)
        this.pen_tool_open();
      else
        this.pen_tool_close();
    },
    text_button: function (elem) {
      if ($(elem).hasClass("active")) {
        var value = false;
        $(elem).removeClass("active");
      } else {
        var value = true;
        $(elem).siblings().removeClass("active");
        $(elem).addClass("active");
      }
      var variable = $(elem).data("variable");
      if (variable) {
        var optional_value = $(elem).data("value");
        if (!optional_value)
          optional_value = $(elem).val();
        if (optional_value && value)
          value = optional_value;
        this._setVariable(variable, value);
      }
      if (this._variables.text_color)
        ;
      else
        this.text_close();
    },
    // Perform image load when user clicks on image button
    load_image: function () {
      this._fileinput.click();
    },
    //
    text_open: function () {
      if (!this._image)
        return this._hideAllNav(1);
      this.text_set();
      this._text.addClass("active");
      this._hideAllNav();
    },
    text_set: function () {
      var textbox = document.getElementById("textbox").value;
      var text_size = document.getElementById("text_size").value;
      var font = "Tahoma";

      this._text_canvas.width = 0;
      this._text_canvas.width = this._canvas.width;
      this._text_canvas.height = this._canvas.height;
      this._text_ctx.font = text_size + "px " + font;
      this._text_ctx.fillStyle = this._variables.text_color;
      this._text_ctx.fillText(textbox, 100, 150);
    },
    text_close: function () {
      this._text.removeClass("active");
    },
    square_open: function () {
      if (!this._image)
        return this._hideAllNav(1);
      this.square_set();
      this._square.addClass("active");
      this._hideAllNav();
    },
    square_set: function () {
      this._square_canvas.width = 0;
      this._square_canvas.width = this._canvas.width;
      this._square_canvas.height = this._canvas.height;

      this._square_ctx.save();
      this._square_ctx.beginPath();
      this._square_ctx.strokeRect(this._square_canvas.x, this._square_canvas.y, this._square_canvas.w, this._square_canvas.h);

      this._square_ctx.restore();
      this._square_ctx.strokeStyle = 'red';
      this._square_ctx.lineWidth = 3;
//      this._square_ctx.stroke();

      this._square_ctx.closePath();
      $('.picedit_squarebox').append('<canvas>');
      this._square_canvas = this._square.children("canvas")[$('.picedit_squarebox canvas').length - 1];
      
    },
    circle_open: function () {
      if (!this._image)
        return this._hideAllNav(1);
      this.circle_set();
      this._circle.addClass("active");
      this._hideAllNav();
    },
    circle_set: function () {
      this._circle_canvas.width = 0;
      this._circle_canvas.width = this._canvas.width;
      this._circle_canvas.height = this._canvas.height;

      this._circle_ctx.save();
      this._circle_ctx.beginPath();
      var scalex = 1 * ((this._circle_canvas.x2 - this._circle_canvas.x1) / 2);
      var scaley = 1 * ((this._circle_canvas.y2 - this._circle_canvas.y1) / 2);
      this._circle_ctx.scale(scalex, scaley);
      var centerx = (this._circle_canvas.x1 / scalex) + 1;
      var centery = (this._circle_canvas.y1 / scaley) + 1;
      this._circle_ctx.arc(centerx, centery, 1, 0, 2 * Math.PI);

      this._circle_ctx.restore();
      this._circle_ctx.strokeStyle = "red";
      this._circle_ctx.lineWidth = 3;
      this._circle_ctx.stroke();

      this._circle_ctx.closePath();
      $('.picedit_circlebox').append('<canvas>');
      this._circle_canvas = this._circle.children("canvas")[$('.picedit_circlebox canvas').length - 1];

    },
    // Open pen tool and start drawing
    pen_tool_open: function () {
      if (!this._image)
        return this._hideAllNav(1);
      this.pen_tool_params_set();
      this._painter.addClass("active");
      this._hideAllNav();
    },
    // Set pen tool parameters
    pen_tool_params_set: function () {
      this._painter_canvas.width = 0;
      this._painter_canvas.width = this._canvas.width;
      this._painter_canvas.height = this._canvas.height;
      this._painter_ctx.lineJoin = "round";
      this._painter_ctx.lineCap = "round";
      this._painter_ctx.strokeStyle = this._variables.pen_color;
      this._painter_ctx.lineWidth = this._variables.pen_size;
    },
    // Close pen tool
    pen_tool_close: function () {
      this._painter.removeClass("active");
    },

    // Resize the image
    resize_image: function () {
      if (!this._image)
        return this._hideAllNav(1);
      var _this = this;
      this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function () {
        //perform resize begin
        var canvas = document.createElement('canvas');
        var ctx = canvas.getContext("2d");
        canvas.width = _this._variables.resize_width;
        canvas.height = _this._variables.resize_height;
        ctx.drawImage(_this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
        _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
          _this.hide_messagebox();
        });
      });
      this._hideAllNav();
    },

    // Crop the image
    crop_image: function () {
      var crop = this._calculateCropWindow();
      var _this = this;
      this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function () {
        var canvas = document.createElement('canvas');
        var ctx = canvas.getContext("2d");
        canvas.width = crop.width;
        canvas.height = crop.height;
        ctx.drawImage(_this._image, crop.left, crop.top, crop.width, crop.height, 0, 0, crop.width, crop.height);
        _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
          _this.hide_messagebox();
        });
      });
      this.crop_close();
    },
    crop_open: function () {
      if (!this._image)
        return this._hideAllNav(1);
      this._cropping.cropbox.addClass("active");
      this._hideAllNav();
    },
    crop_close: function () {
      this._cropping.cropbox.removeClass("active");
    },
    // Create and update image from datasrc
    _create_image_with_datasrc: function (datasrc, callback, file, dataurl) {
      var _this = this;
      var img = document.createElement("img");
      if (dataurl)
        img.setAttribute('crossOrigin', 'anonymous');
      if (file)
        img.file = file;
      img.src = datasrc;
      img.onload = function () {
        if (dataurl) {
          var canvas = document.createElement('canvas');
          var ctx = canvas.getContext('2d');
          canvas.width = img.width;
          canvas.height = img.height;
          ctx.drawImage(img, 0, 0);
          img.src = canvas.toDataURL('image/png');
        }
        _this._image = img;
        _this._resizeViewport();
        _this._paintCanvas();
        _this._textCanvas();
        _this._squareCanvas();
        _this._circleCanvas();
        _this.options.imageUpdated(_this._image);
        _this._mainbuttons.removeClass("active");
        if (callback && typeof (callback) == "function")
          callback();
        img.onload = null;
      };
    },
    // Functions to controll cropping functionality (drag & resize cropping box)
    _bindSelectionDrag: function () {
      var _this = this;
      var eventbox = this._cropping.cropframe;
      var painter = this._painter;
      var square = this._square;
      var circle = this._circle;
      var resizer = this._cropping.cropbox.find(".picedit_drag_resize_box_corner_wrap");
      $(window).on("mousedown touchstart", function (e) {
        var evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
        _this._cropping.x = evtpos.clientX;
        _this._cropping.y = evtpos.clientY;
        _this._cropping.w = eventbox[0].clientWidth;
        _this._cropping.h = eventbox[0].clientHeight;

        var target = e.target || e.srcElement,
            rect = target.getBoundingClientRect(),
            evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
        _this._square_canvas.x = evtpos.clientX - rect.left;
        _this._square_canvas.y = evtpos.clientY - rect.top;

        var target = e.target || e.srcElement,
            rect = target.getBoundingClientRect(),
            evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
        _this._circle_canvas.x1 = evtpos.clientX - rect.left;
        _this._circle_canvas.y1 = evtpos.clientY - rect.top;


        eventbox.on("mousemove touchmove", function (event) {
          event.stopPropagation();
          event.preventDefault();
          _this._cropping.is_dragging = true;
          if (!_this._cropping.is_resizing)
            _this._selection_drag_movement(event);
        });
        resizer.on("mousemove touchmove", function (event) {
          event.stopPropagation();
          event.preventDefault();
          _this._cropping.is_resizing = true;
          _this._selection_resize_movement(event);
        });

        painter.on("mousemove touchmove", function (event) {
          event.stopPropagation();
          event.preventDefault();
          _this._painter_painting = true;
          _this._painter_movement(event);
        });
        square.on("mousemove touchmove", function (event) {
          event.stopPropagation();
          event.preventDefault();
          _this._square_painting = true;
          _this._square_movement(event);
        });
        circle.on("mousemove touchmove", function (event) {
          event.stopPropagation();
          event.preventDefault();
          _this._circle_painting = true;
          _this._circle_movement(event);
        });
      }).on("mouseup touchend", function () {
        if (_this._painter_painting) {
          _this._painter_merge_drawing();
        }
        if (_this._square_painting) {
          _this._square_merge_drawing();
        }
        if (_this._circle_painting) {
          _this._circle_merge_drawing();
        }
        _this._cropping.is_dragging = false;
        _this._cropping.is_resizing = false;
        _this._painter_painting = false;
        _this._square_painting = false;
        _this._circle_painting = false;
        _this._variables.prev_pos = false;
        eventbox.off("mousemove touchmove");
        resizer.off("mousemove touchmove");
        painter.off("mousemove touchmove");
        square.off("mousemove touchmove");
        circle.off("mousemove touchmove");
      });
    },
    _selection_resize_movement: function (e) {
      var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
      var evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
      cropframe.style.width = (this._cropping.w + evtpos.clientX - this._cropping.x) + 'px';
      cropframe.style.height = (this._cropping.h + evtpos.clientY - this._cropping.y) + 'px';
    },
    _selection_drag_movement: function (e) {
      var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
      var evtpos = (e.pageX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
      this._cropping.cropframe.offset({
        top: evtpos.pageY - parseInt(cropframe.clientHeight / 2, 10),
        left: evtpos.pageX - parseInt(cropframe.clientWidth / 2, 10)
      });
    },
    _painter_movement: function (e) {
      var pos = {};
      var target = e.target || e.srcElement,
          rect = target.getBoundingClientRect(),
          evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
      pos.x = evtpos.clientX - rect.left;
      pos.y = evtpos.clientY - rect.top;
      if (!this._variables.prev_pos) {
        return this._variables.prev_pos = pos;
      }
      this._painter_ctx.beginPath();
      this._painter_ctx.moveTo(this._variables.prev_pos.x, this._variables.prev_pos.y);
      this._painter_ctx.lineTo(pos.x, pos.y);
      this._painter_ctx.stroke();
      this._variables.prev_pos = pos;
    },

    _square_movement: function (e) {
      var target = e.target || e.srcElement,
          rect = target.getBoundingClientRect(),
          evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
      this._square_canvas.w = (evtpos.clientX - rect.left) - this._square_canvas.x;
      this._square_canvas.h = (evtpos.clientY - rect.top) - this._square_canvas.y;

    },
    _circle_movement: function (e) {
      var target = e.target || e.srcElement,
          rect = target.getBoundingClientRect(),
          evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
      this._circle_canvas.x2 = evtpos.clientX - rect.left;
      this._circle_canvas.y2 = evtpos.clientY - rect.top;

    },
    _painter_merge_drawing: function () {
      var canvas = document.createElement('canvas');
      var ctx = canvas.getContext("2d");
      var _this = this;
      canvas.width = this._image.width;
      canvas.height = this._image.height;
      ctx.drawImage(this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
      ctx.drawImage(this._painter_canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
      if (canvas.width > 1280 && canvas.height > 800) {
        this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
          _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
            _this.pen_tool_params_set();
            _this.hide_messagebox();
          });
        });
      } else {
        this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
          _this.pen_tool_params_set();
        });
      }
    },
    _square_merge_drawing: function () {
      var canvas = document.createElement('canvas');
      var ctx = canvas.getContext("2d");
      var _this = this;
      canvas.width = this._image.width;
      canvas.height = this._image.height;
      ctx.drawImage(this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
      ctx.drawImage(this._square_canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
      if (canvas.width > 1280 && canvas.height > 800) {
        this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
          _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
            _this.square_set();
            _this.hide_messagebox();
          });
        });
      } else {
        this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
          _this.square_set();
        });
      }
    },
    _circle_merge_drawing: function () {
      var canvas = document.createElement('canvas');
      var ctx = canvas.getContext("2d");
      var _this = this;
      canvas.width = this._image.width;
      canvas.height = this._image.height;
      ctx.drawImage(this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
      ctx.drawImage(this._circle_canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
      if (canvas.width > 1280 && canvas.height > 800) {
        this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
          _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
            _this.circle_set();
            _this.hide_messagebox();
          });
        });
      } else {
        this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
          _this.circle_set();
        });
      }
    },
    // Hide all opened navigation and active buttons (clear plugin's box elements)
    _hideAllNav: function (message) {
      if (message && message == 1) {
        this.set_messagebox("กรุณาเลือกภาพที่ต้องการ !");
      }
      $(this.element).find(".picedit_nav_box").removeClass("active").find(".picedit_element").removeClass("active");
    },
    // Paint image on canvas
    _paintCanvas: function () {
      this._canvas.width = this._viewport.width;
      this._canvas.height = this._viewport.height;
      this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
      $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
    },
    _textCanvas: function () {
      this._text.width = this._viewport.width;
      this._text.height = this._viewport.height;
      this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
      $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
    },
    _squareCanvas: function () {
      this._canvas.width = this._viewport.width;
      this._canvas.height = this._viewport.height;
      this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
      $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
    },
    _circleCanvas: function () {
      this._canvas.width = this._viewport.width;
      this._canvas.height = this._viewport.height;
      this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
      $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
    },
    // Helper function to translate crop window size to the actual crop size
    _calculateCropWindow: function () {
      var view = this._viewport;		//viewport sizes
      var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
      var real = {//image real sizes
        "width": this._image.width,
        "height": this._image.height
      };
      var crop = {//crop area sizes and position
        "width": cropframe.clientWidth,
        "height": cropframe.clientHeight,
        "top": (cropframe.offsetTop > 0) ? cropframe.offsetTop : 0.1,
        "left": (cropframe.offsetLeft > 0) ? cropframe.offsetLeft : 0.1
      };
      if ((crop.width + crop.left) > view.width)
        crop.width = view.width - crop.left;
      if ((crop.height + crop.top) > view.height)
        crop.height = view.height - crop.top;
      //calculate width and height for the full image size
      var width_percent = crop.width / view.width;
      var height_percent = crop.height / view.height;
      var area = {
        "width": parseInt(real.width * width_percent, 10),
        "height": parseInt(real.height * height_percent, 10)
      };
      //calculate actual top and left crop position
      var top_percent = crop.top / view.height;
      var left_percent = crop.left / view.width;
      area.top = parseInt(real.height * top_percent, 10);
      area.left = parseInt(real.width * left_percent, 10);
      return area;
    },
    // Resize the viewport (should be done on every image change)
    _resizeViewport: function () {
      //get image reference
      var img = this._image;
      //set correct viewport width
      var viewport = {
        "width": img.width,
        "height": img.height
      };
      if (this.options.maxWidth != 'auto' && img.width > this.options.maxWidth)
        viewport.width = this.options.maxWidth;
      if (this.options.maxHeight != 'auto' && img.height > this.options.maxHeight)
        viewport.height = this.options.maxHeight;
      //calculate appropriate viewport size and resize the canvas
      if (this.options.aspectRatio) {
        var resizeWidth = img.width;
        var resizeHeight = img.height;
        var aspect = resizeWidth / resizeHeight;
        if (resizeWidth > viewport.width) {
          viewport.width = parseInt(viewport.width, 10);
          viewport.height = parseInt(viewport.width / aspect, 10);
        }
        if (resizeHeight > viewport.height) {
          aspect = resizeWidth / resizeHeight;
          viewport.height = parseInt(viewport.height, 10);
          viewport.width = parseInt(viewport.height * aspect, 10);
        }
      }
      //set the viewport size (resize the canvas)
      $(this.element).css({
        "width": viewport.width,
        "height": viewport.height
      });
      //set the global viewport
      this._viewport = viewport;
      //update interface data (original image width and height)
      this._setVariable("resize_width", img.width);
      this._setVariable("resize_height", img.height);
    },
    // Bind click and action callbacks to all buttons with class: ".picedit_control"
    _bindControlButtons: function () {
      var _this = this;
      $(this.element).find(".picedit_control").bind("click", function () {
        // check to see if the element has a data-action attached to it
        var action = $(this).data("action");
        if (action) {
          _this[action](this);
        }
        // handle click actions on top nav buttons
        else if ($(this).hasClass("picedit_action")) {
          $(this).parent(".picedit_element").toggleClass("active").siblings(".picedit_element").removeClass("active");
          if ($(this).parent(".picedit_element").hasClass("active"))
            $(this).closest(".picedit_nav_box").addClass("active");
          else
            $(this).closest(".picedit_nav_box").removeClass("active");
        }
      });
    },
    // Bind input elements to the application variables
    _bindInputVariables: function () {
      var _this = this;
      $(this.element).find(".picedit_input").bind("change keypress paste input", function () {
        // check to see if the element has a data-action attached to it
        var variable = $(this).data("variable");
        if (variable) {
          var value = $(this).val();
          _this._variables[variable] = value;
        }
        if ((variable == "resize_width" || variable == "resize_height") && _this._variables.resize_proportions) {
          var aspect = _this._image.width / _this._image.height;
          if (variable == "resize_width")
            _this._setVariable("resize_height", parseInt(value / aspect, 10));
          else
            _this._setVariable("resize_width", parseInt(value * aspect, 10));
        }
      });
    },
    // Set an interface variable and update the corresponding dom element (M-V binding)
    _setVariable: function (variable, value) {
      this._variables[variable] = value;
      $(this.element).find('[data-variable="' + variable + '"]').val(value);
    },
    // form submitted
    _formsubmit: function () {
//			if(!window.FormData) this.set_messagebox("Sorry, the FormData API is not supported!");
//			else {
//				var _this = this;
//				this.set_loading().delay(200).promise().done(function() {
//					_this._theformdata = new FormData(_this._theform[0]);
//					if(_this._image) {
//						var inputname = $(_this.inputelement).prop("name") || "file";
//						var inputblob = _this._dataURItoBlob(_this._image.src);
//						if(!_this._filename) _this._filename = inputblob.type.replace("/", ".");
//						else _this._filename = _this._filename.match(/^[^\.]*/) + "." + inputblob.type.match(/[^\/]*$/);
//						_this._theformdata.append(inputname, inputblob, _this._filename);
//					}
//					//send request
//					var request = new XMLHttpRequest();
//          request.onprogress = function(e) {
//            if(e.lengthComputable) 
//            var total = e.total;
//            else var total = Math.ceil(inputblob.size * 1.3);
//            var progress = Math.ceil(((e.loaded)/total)*100);
//            if (progress > 100) progress = 100;
//            _this.set_messagebox("Please Wait... Uploading... " + progress + "% Uploaded.", false, false);
//          };
//					request.open(_this._theform.prop("method"), _this._theform.prop("action"), true);
//					request.onload = function(e) {
//						if(this.status != 200) {
//              _this.set_messagebox("Server did not accept data!");
//            }
//            else {
//              if(_this.options.redirectUrl === true) window.location.reload();
//						  else if(_this.options.redirectUrl) window.location = _this.options.redirectUrl;
//						  else _this.set_messagebox("Data successfully submitted!");
//            }
//						_this.options.formSubmitted(this);
//					};
//					request.send(_this._theformdata);
//				});
//			}
//			return false;
      var _this = this;
      this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
        _this._theformdata = new FormData(_this._theform[0]);
        if (_this._image) {
          var inputname = $(_this.inputelement).prop("name") || "file";
          var inputblob = _this._dataURItoBlob(_this._image.src);
          if (!_this._filename)
            _this._filename = inputblob.type.replace("/", ".");
          else
            _this._filename = _this._filename.match(/^[^\.]*/) + "." + inputblob.type.match(/[^\/]*$/);
          _this._theformdata.append(inputname, inputblob, _this._filename);
        }
        //send request
      });
    },
    _dataURItoBlob: function (dataURI) {
      if (!dataURI)
        return null;
      else
        var mime = dataURI.match(/^data\:(.+?)\;/);
      var byteString = atob(dataURI.split(',')[1]);
      var ab = new ArrayBuffer(byteString.length);
      var ia = new Uint8Array(ab);
      for (var i = 0; i < byteString.length; i++) {
        ia[i] = byteString.charCodeAt(i);
      }
      return new Blob([ab], {type: mime[1]});
    },
    // Prepare the template here
    _template: function () {
      var template = 'compiled_template_markup';
      var _this = this;
      $(this.inputelement).hide().after(template).each(function () {
        _this.element = $(_this.inputelement).next(".picedit_box");
        _this.init();
      });
    }
  };

  // You don't need to change something below:
  // A really lightweight plugin wrapper around the constructor,
  // preventing against multiple instantiations and allowing any
  // public function (ie. a function whose name doesn't start
  // with an underscore) to be called via the jQuery plugin,
  // e.g. $(element).defaultPluginName('functionName', arg1, arg2)
  $.fn[pluginName] = function (options) {
    var args = arguments;

    // Is the first parameter an object (options), or was omitted,
    // instantiate a new instance of the plugin.
    if (options === undefined || typeof options === 'object') {
      return this.each(function () {

        // Only allow the plugin to be instantiated once,
        // so we check that the element has no plugin instantiation yet
        if (!$.data(this, 'plugin_' + pluginName)) {

          // if it has no instance, create a new one,
          // pass options to our plugin constructor,
          // and store the plugin instance
          // in the elements jQuery data object.
          $.data(this, 'plugin_' + pluginName, new Plugin(this, options));
        }
      });

      // If the first parameter is a string and it doesn't start
      // with an underscore or "contains" the `init`-function,
      // treat this as a call to a public method.
    } else if (typeof options === 'string' && options[0] !== '_' && options !== 'init') {

      // Cache the method call
      // to make it possible
      // to return a value
      var returns;

      this.each(function () {
        var instance = $.data(this, 'plugin_' + pluginName);

        // Tests that there's already a plugin-instance
        // and checks that the requested public method exists
        if (instance instanceof Plugin && typeof instance[options] === 'function') {

          // Call the method of our plugin instance,
          // and pass it the supplied arguments.
          returns = instance[options].apply(instance, Array.prototype.slice.call(args, 1));
        }

        // Allow instances to be destroyed via the 'destroy' method
        if (options === 'destroy') {
          $.data(this, 'plugin_' + pluginName, null);
        }
      });

      // If the earlier cached method
      // gives a value back return the value,
      // otherwise return this to preserve chainability.
      return returns !== undefined ? returns : this;
    }
  };

}(jQuery, window, document));
Attachments
test.js
(45.2 KiB) Downloaded 100 times

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests