เรียกใช้คำสั่งในการวาดสี่เหลี่ยมและวงกลม

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

เรียกใช้คำสั่งในการวาดสี่เหลี่ยมและวงกลม

Postby Ik Kat » 21/09/2017 7:28 pm

2017-09-21_192348.png
2017-09-21_192348.png (35.57 KiB) Viewed 1314 times


จากภาพ เกิดปัญหาในการเรียกใช้คำสั่งในการวาดสี่เหลี่ยมและวงกลมค่ะ คือ เมื่อกดปุ่มวาดสี่เหลี่ยม จะมีวงกลมซ้อนอยู่ด้านใน กรณีแบบนี้มีวิธีแก้ปัญหายังไงได้บ้างค่ะ

Code: Select all

/*
 *  Project: PicEdit
 *  Description: Creates an image upload box with tools to edit the image on the front-end before uploading it to the server
 *  Author: Andy V.
 *  License: MIT
 */

// the semi-colon before function invocation is a safety net against concatenated
// scripts and/or other plugins which may not be closed properly.
;
(function ($, window, document, undefined) {
    "use strict";
    // undefined is used here as the undefined global variable in ECMAScript 3 is
    // mutable (ie. it can be changed by someone else). undefined isn't really being
    // passed in so we can ensure the value of it is truly undefined. In ES5, undefined
    // can no longer be modified.

    // window is passed through as local variable rather than global
    // as this (slightly) quickens the resolution process and can be more efficiently
    // minified (especially when both are regularly referenced in your plugin).

    // Create the default params object
    var pluginName = 'picEdit',
            defaults = {
                imageUpdated: function (img) {}, // Image updated callback function
                formSubmitted: function (res) {}, // After form was submitted callback function
                fileNameChanged: function (filename) {}, // After content is loaded into the canvas from either URL or file
                fileLoaded: function (file) {}, // After a file is loaded into the canvas         
                redirectUrl: false, // Page url for redirect on form submit
                maxWidth: 'auto', // Max width parameter
                maxHeight: 'auto', // Max height parameter
                aspectRatio: true, // Preserve aspect ratio
                defaultImage: false, // Default image to be used with the plugin
                defaultMessageTimeout: 3000         // Default timeout to autohide messages (in milliseconds)
            };

    // The actual plugin constructor
    function Plugin(element, options) {
        this.inputelement = element;
        this.element = element;

        // jQuery has an extend method which merges the contents of two or
        // more objects, storing the result in the first object. The first object
        // is generally empty as we don't want to alter the default options for
        // future instances of the plugin
        this.options = $.extend({}, defaults, options);

        this._defaults = defaults;
        this._name = pluginName;
        // Reference to the loaded image
        this._image = false;
        // Reference to the filename of the loaded image
        this._filename = "";
        // Interface variables (data synced from the user interface)
        this._variables = {};

        /* Prepare the template */
        /*unhide_in_prod*/
        /*this._template();*/
        /*unhide_in_prod*/

        /*hide_in_prod*/
        this.init();
        /*hide_in_prod*/
    }

    Plugin.prototype = {
        init: function () {
            // Place initialization logic here
            // You already have access to the DOM element and
            // the options via the instance, e.g. this.element
            // and this.settings

            // Save instance of this for inline functions
            var _this = this;
            // Get type of element to be used (type="file" and type="picedit" are supported)
            var type = $(this.inputelement).prop("type");
            if (type == "file")
                this._fileinput = $(this.inputelement);
            else {
                // Create a reference to the file input box
                $(this.inputelement).after('<input type="file" style="display:none" accept="image/*">');
                this._fileinput = $(this.inputelement).next("input");
            }
            // Show regular file upload on old browsers
            if (!this.check_browser_capabilities()) {
                if (type != "file") {
                    $(this.inputelement).prop("type", "file");
                    $(this._fileinput).remove();
                }
                $(this.inputelement).show();
                $(this.element).remove();
                return;
            }
            // Get reference to the main canvas element
            this._canvas = $(this.element).find(".picedit_canvas > canvas")[0];
            // Create and set the 2d context for the canvas
            this._ctx = this._canvas.getContext("2d");
            // Reference to the painter element
            this._painter = $(this.element).find(".picedit_painter");
            this._painter_canvas = this._painter.children("canvas")[0];
            this._painter_ctx = this._painter_canvas.getContext("2d");
            this._painter_painting = false;

            this._text = $(this.element).find(".picedit_textbox");
            this._text_canvas = this._text.children("canvas")[0];
            this._text_ctx = this._text_canvas.getContext("2d");

            this._square = $(this.element).find(".picedit_squarebox");
            this._square_canvas = this._square.children("canvas")[0];
            this._square_ctx = this._square_canvas.getContext("2d");
            this._square_painting = false;

            this._circle = $(this.element).find(".picedit_squarebox");
            this._circle_canvas = this._circle.children("canvas")[0];
            this._circle_ctx = this._circle_canvas.getContext("2d");
            this._circle_painting = false;
//                               
            // Save the reference to the messaging box
            this._messagebox = $(this.element).find(".picedit_message");
            this._messagetimeout = false;
            // Reference to the main/top nav buttons holder
            this._mainbuttons = $(this.element).find(".picedit_action_btns");
            // Size of the viewport to display image (a resized image will be displayed)
            this._viewport = {
                "width": 0,
                "height": 0
            };
            // All variables responsible for cropping functionality
            this._cropping = {
                is_dragging: false,
                is_resizing: false,
                left: 0,
                top: 0,
                width: 0,
                height: 0,
                cropbox: $(this.element).find(".picedit_drag_resize"),
                cropframe: $(this.element).find(".picedit_drag_resize_box")
            };

            function build_img_from_file(files) {
                if (!files && !files.length)
                    return;
                var file = files[0];
                if (!_this._filename) {
                    _this._filename = file.name;
                }
                var reader = new FileReader();
                reader.onload = function (e) {
                    _this._create_image_with_datasrc(e.target.result, false, file);
                    _this.options.fileLoaded(file);
                    if (file.name != _this._filename) {
                        _this._filename = file.name;
                        _this.options.fileNameChanged(file.name);
                    }
                };
                reader.readAsDataURL(file);
            }
            // Bind file drag-n-drop behavior
            $(this.element).find(".picedit_canvas_box").on("drop", function (event) {
                event.preventDefault();
                $(this).removeClass('dragging');
                var files = (event.dataTransfer || event.originalEvent.dataTransfer).files;
                build_img_from_file(files);
            }).on("dragover", function (event) {
                event.preventDefault();
                $(this).addClass('dragging');
            }).on("dragleave", function (event) {
                event.preventDefault();
                $(this).removeClass('dragging');
            });
            // Bind onchange event to the fileinput to pre-process the image selected
            $(this._fileinput).on("change", function () {
                build_img_from_file(this.files);
            });
            // If Firefox (doesn't support clipboard object), create DIV to catch pasted image
            if (!window.Clipboard) { // Firefox
                var pasteCatcher = $(document.createElement("div"));
                pasteCatcher.prop("contenteditable", "true").css({
                    "position": "absolute",
                    "left": -999,
                    "width": 0,
                    "height": 0,
                    "overflow": "hidden",
                    "outline": 0,
                    "opacity": 0
                });
                $(document.body).prepend(pasteCatcher);
            }
            // Bind onpaste event to capture images from the the clipboard
            $(document).on("paste", function (event) {
                var items = (event.clipboardData || event.originalEvent.clipboardData).items;
                var blob;
                if (!items) {
                    pasteCatcher.get(0).focus();
                    pasteCatcher.on('DOMSubtreeModified', function () {
                        var child = pasteCatcher.children().last().get(0);
                        pasteCatcher.html("");
                        if (child) {
                            if (child.tagName === "IMG" && child.src.substr(0, 5) == 'data:') {
                                _this._create_image_with_datasrc(child.src);
                            } else if (child.tagName === "IMG" && child.src.substr(0, 4) == 'http') {
                                _this._create_image_with_datasrc(child.src, false, false, true);
                            }
                        }
                    });
                } else {
                    for (var i = 0; i < items.length; i++) {
                        if (items[i].type.indexOf("image") === 0) {
                            blob = items[i].getAsFile();
                        }
                    }
                    if (blob) {
                        var reader = new FileReader();
                        reader.onload = function (e) {
                            _this._create_image_with_datasrc(e.target.result);
                        };
                        reader.readAsDataURL(blob);
                    }
                }
            });
            // Define formdata element
            this._theformdata = false;
            this._theform = $(this.inputelement).parents("form");
            // Bind form submit event
            if (this._theform.length) {
                this._theform.on("submit", function () {
                    return _this._formsubmit();
                });
            }
            // Call helper functions
            this._bindControlButtons();
            this._bindInputVariables();
            this._bindSelectionDrag();
            // Set Default interface variable values
            this._variables.pen_color = "black";
            this._variables.pen_size = false;
            this._variables.prev_pos = false;

            this._variables.text_color = "black";

            // Load default image if one is set
            if (this.options.defaultImage)
                _this.set_default_image(this.options.defaultImage);
        },
        // Check Browser Capabilities (determine if the picedit should run, or leave the default file-input field)
        check_browser_capabilities: function () {
            if (!!window.CanvasRenderingContext2D == false)
                return false; //check canvas support
            if (!window.FileReader)
                return false; //check file reader support
            return true;    //otherwise return true
        },
        // Set the default Image
        set_default_image: function (path) {
            this._create_image_with_datasrc(path, false, false, true);
            var m = path.match(/.*\/(.+?)[\?#]/);
            if (m && m.length > 1) {
                this._filename = m[1];
            } else {
                this._filename = path;
            }
            this.options.fileNameChanged(this._filename);
        },
        // Remove all notification copy and hide message box
        hide_messagebox: function () {
            var msgbox = this._messagebox;
            msgbox.removeClass("active no_close_button");
            setTimeout(function () {
                msgbox.children("div").html("")
            }, 200);
        },
        // Open a loading spinner message box or working... message box
        set_loading: function (message) {
            if (message && message == 1) {
                return this.set_messagebox("Working...", false, false);
            } else
                return this.set_messagebox("Please Wait...", false, false);
        },
        // Open message box alert with defined text autohide after number of milliseconds, display loading spinner
        set_messagebox: function (text, autohide, closebutton) {
            autohide = typeof autohide !== 'undefined' ? autohide : this.options.defaultMessageTimeout;
            closebutton = typeof closebutton !== 'undefined' ? closebutton : true;
            this._messagebox.addClass("active");
            if (closebutton) {
                this._messagebox.removeClass("no_close_button");
            } else {
                this._messagebox.addClass("no_close_button");
            }
            if (autohide) {
                clearTimeout(this._messagetimeout);
                var _this = this;
                this._messagetimeout = setTimeout(function () {
                    _this.hide_messagebox();
                }, autohide);
            }
            return this._messagebox.children("div").html(text);
        },
        // Toggle button and update variables
        toggle_button: function (elem) {
            if ($(elem).hasClass("active")) {
                var value = false;
                $(elem).removeClass("active");
            } else {
                var value = true;
                $(elem).siblings().removeClass("active");
                $(elem).addClass("active");
            }
            var variable = $(elem).data("variable");
            if (variable) {
                var optional_value = $(elem).data("value");
                if (!optional_value)
                    optional_value = $(elem).val();
                if (optional_value && value)
                    value = optional_value;
                this._setVariable(variable, value);
            }
            if (this._variables.pen_color && this._variables.pen_size)
                this.pen_tool_open();
            else
                this.pen_tool_close();
        },
        text_button: function (elem) {
            if ($(elem).hasClass("active")) {
                var value = false;
                $(elem).removeClass("active");
            } else {
                var value = true;
                $(elem).siblings().removeClass("active");
                $(elem).addClass("active");
            }
            var variable = $(elem).data("variable");
            if (variable) {
                var optional_value = $(elem).data("value");
                if (!optional_value)
                    optional_value = $(elem).val();
                if (optional_value && value)
                    value = optional_value;
                this._setVariable(variable, value);
            }
            if (this._variables.text_color)
                ;
            else
                this.text_close();
        },
        // Perform image load when user clicks on image button
        load_image: function () {
            this._fileinput.click();
        },
        //
        text_open: function () {
            if (!this._image)
                return this._hideAllNav(1);
            this.text_set();
            this._text.addClass("active");
            this._hideAllNav();
        },
        text_set: function () {
            var textbox = document.getElementById("textbox").value;
            var text_size = document.getElementById("text_size").value;
            var font = "Tahoma";

            this._text_canvas.width = 0;
            this._text_canvas.width = this._canvas.width;
            this._text_canvas.height = this._canvas.height;
            this._text_ctx.font = text_size + "px " + font;
            this._text_ctx.fillStyle = this._variables.text_color;
            this._text_ctx.fillText(textbox, 100, 150);
        },
        text_close: function () {
            this._text.removeClass("active");
        },
        square_open: function () {
            if (!this._image)
                return this._hideAllNav(1);
            this.square_set();
            this._square.addClass("active");
            this._hideAllNav();
        },
        square_set: function () {
            this._square_canvas.width = 0;
            this._square_canvas.width = this._canvas.width;
            this._square_canvas.height = this._canvas.height;

            this._square_ctx.save();
            this._square_ctx.beginPath();
            this._square_ctx.strokeRect(this._square_canvas.x, this._square_canvas.y, this._square_canvas.w, this._square_canvas.h);

            this._square_ctx.restore();
            this._square_ctx.strokeStyle = 'red';
            this._square_ctx.lineWidth = 3;
//            this._square_ctx.stroke();

            this._square_ctx.closePath();
            $('.picedit_squarebox').append('<canvas>');
            this._square_canvas = this._square.children("canvas")[$('.picedit_squarebox canvas').length - 1];
           
        },
        circle_open: function () {
            if (!this._image)
                return this._hideAllNav(1);
            this.circle_set();
            this._circle.addClass("active");
            this._hideAllNav();
        },
        circle_set: function () {
            this._circle_canvas.width = 0;
            this._circle_canvas.width = this._canvas.width;
            this._circle_canvas.height = this._canvas.height;

            this._circle_ctx.save();
            this._circle_ctx.beginPath();
            var scalex = 1 * ((this._circle_canvas.x2 - this._circle_canvas.x1) / 2);
            var scaley = 1 * ((this._circle_canvas.y2 - this._circle_canvas.y1) / 2);
            this._circle_ctx.scale(scalex, scaley);
            var centerx = (this._circle_canvas.x1 / scalex) + 1;
            var centery = (this._circle_canvas.y1 / scaley) + 1;
            this._circle_ctx.arc(centerx, centery, 1, 0, 2 * Math.PI);

            this._circle_ctx.restore();
            this._circle_ctx.strokeStyle = "red";
            this._circle_ctx.lineWidth = 3;
            this._circle_ctx.stroke();

            this._circle_ctx.closePath();
            $('.picedit_circlebox').append('<canvas>');
            this._circle_canvas = this._circle.children("canvas")[$('.picedit_circlebox canvas').length - 1];

        },
        // Open pen tool and start drawing
        pen_tool_open: function () {
            if (!this._image)
                return this._hideAllNav(1);
            this.pen_tool_params_set();
            this._painter.addClass("active");
            this._hideAllNav();
        },
        // Set pen tool parameters
        pen_tool_params_set: function () {
            this._painter_canvas.width = 0;
            this._painter_canvas.width = this._canvas.width;
            this._painter_canvas.height = this._canvas.height;
            this._painter_ctx.lineJoin = "round";
            this._painter_ctx.lineCap = "round";
            this._painter_ctx.strokeStyle = this._variables.pen_color;
            this._painter_ctx.lineWidth = this._variables.pen_size;
        },
        // Close pen tool
        pen_tool_close: function () {
            this._painter.removeClass("active");
        },

        // Resize the image
        resize_image: function () {
            if (!this._image)
                return this._hideAllNav(1);
            var _this = this;
            this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function () {
                //perform resize begin
                var canvas = document.createElement('canvas');
                var ctx = canvas.getContext("2d");
                canvas.width = _this._variables.resize_width;
                canvas.height = _this._variables.resize_height;
                ctx.drawImage(_this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
                _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                    _this.hide_messagebox();
                });
            });
            this._hideAllNav();
        },

        // Crop the image
        crop_image: function () {
            var crop = this._calculateCropWindow();
            var _this = this;
            this.set_loading(1).delay(200).promise().done(function () {
                var canvas = document.createElement('canvas');
                var ctx = canvas.getContext("2d");
                canvas.width = crop.width;
                canvas.height = crop.height;
                ctx.drawImage(_this._image, crop.left, crop.top, crop.width, crop.height, 0, 0, crop.width, crop.height);
                _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                    _this.hide_messagebox();
                });
            });
            this.crop_close();
        },
        crop_open: function () {
            if (!this._image)
                return this._hideAllNav(1);
            this._cropping.cropbox.addClass("active");
            this._hideAllNav();
        },
        crop_close: function () {
            this._cropping.cropbox.removeClass("active");
        },
        // Create and update image from datasrc
        _create_image_with_datasrc: function (datasrc, callback, file, dataurl) {
            var _this = this;
            var img = document.createElement("img");
            if (dataurl)
                img.setAttribute('crossOrigin', 'anonymous');
            if (file)
                img.file = file;
            img.src = datasrc;
            img.onload = function () {
                if (dataurl) {
                    var canvas = document.createElement('canvas');
                    var ctx = canvas.getContext('2d');
                    canvas.width = img.width;
                    canvas.height = img.height;
                    ctx.drawImage(img, 0, 0);
                    img.src = canvas.toDataURL('image/png');
                }
                _this._image = img;
                _this._resizeViewport();
                _this._paintCanvas();
                _this._textCanvas();
                _this._squareCanvas();
                _this._circleCanvas();
                _this.options.imageUpdated(_this._image);
                _this._mainbuttons.removeClass("active");
                if (callback && typeof (callback) == "function")
                    callback();
                img.onload = null;
            };
        },
        // Functions to controll cropping functionality (drag & resize cropping box)
        _bindSelectionDrag: function () {
            var _this = this;
            var eventbox = this._cropping.cropframe;
            var painter = this._painter;
            var square = this._square;
            var circle = this._circle;
            var resizer = this._cropping.cropbox.find(".picedit_drag_resize_box_corner_wrap");
            $(window).on("mousedown touchstart", function (e) {
                var evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
                _this._cropping.x = evtpos.clientX;
                _this._cropping.y = evtpos.clientY;
                _this._cropping.w = eventbox[0].clientWidth;
                _this._cropping.h = eventbox[0].clientHeight;

                var target = e.target || e.srcElement,
                        rect = target.getBoundingClientRect(),
                        evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
                _this._square_canvas.x = evtpos.clientX - rect.left;
                _this._square_canvas.y = evtpos.clientY - rect.top;

                var target = e.target || e.srcElement,
                        rect = target.getBoundingClientRect(),
                        evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
                _this._circle_canvas.x1 = evtpos.clientX - rect.left;
                _this._circle_canvas.y1 = evtpos.clientY - rect.top;


                eventbox.on("mousemove touchmove", function (event) {
                    event.stopPropagation();
                    event.preventDefault();
                    _this._cropping.is_dragging = true;
                    if (!_this._cropping.is_resizing)
                        _this._selection_drag_movement(event);
                });
                resizer.on("mousemove touchmove", function (event) {
                    event.stopPropagation();
                    event.preventDefault();
                    _this._cropping.is_resizing = true;
                    _this._selection_resize_movement(event);
                });

                painter.on("mousemove touchmove", function (event) {
                    event.stopPropagation();
                    event.preventDefault();
                    _this._painter_painting = true;
                    _this._painter_movement(event);
                });
                square.on("mousemove touchmove", function (event) {
                    event.stopPropagation();
                    event.preventDefault();
                    _this._square_painting = true;
                    _this._square_movement(event);
                });
                circle.on("mousemove touchmove", function (event) {
                    event.stopPropagation();
                    event.preventDefault();
                    _this._circle_painting = true;
                    _this._circle_movement(event);
                });
            }).on("mouseup touchend", function () {
                if (_this._painter_painting) {
                    _this._painter_merge_drawing();
                }
                if (_this._square_painting) {
                    _this._square_merge_drawing();
                }
                if (_this._circle_painting) {
                    _this._circle_merge_drawing();
                }
                _this._cropping.is_dragging = false;
                _this._cropping.is_resizing = false;
                _this._painter_painting = false;
                _this._square_painting = false;
                _this._circle_painting = false;
                _this._variables.prev_pos = false;
                eventbox.off("mousemove touchmove");
                resizer.off("mousemove touchmove");
                painter.off("mousemove touchmove");
                square.off("mousemove touchmove");
                circle.off("mousemove touchmove");
            });
        },
        _selection_resize_movement: function (e) {
            var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
            var evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
            cropframe.style.width = (this._cropping.w + evtpos.clientX - this._cropping.x) + 'px';
            cropframe.style.height = (this._cropping.h + evtpos.clientY - this._cropping.y) + 'px';
        },
        _selection_drag_movement: function (e) {
            var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
            var evtpos = (e.pageX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
            this._cropping.cropframe.offset({
                top: evtpos.pageY - parseInt(cropframe.clientHeight / 2, 10),
                left: evtpos.pageX - parseInt(cropframe.clientWidth / 2, 10)
            });
        },
        _painter_movement: function (e) {
            var pos = {};
            var target = e.target || e.srcElement,
                    rect = target.getBoundingClientRect(),
                    evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
            pos.x = evtpos.clientX - rect.left;
            pos.y = evtpos.clientY - rect.top;
            if (!this._variables.prev_pos) {
                return this._variables.prev_pos = pos;
            }
            this._painter_ctx.beginPath();
            this._painter_ctx.moveTo(this._variables.prev_pos.x, this._variables.prev_pos.y);
            this._painter_ctx.lineTo(pos.x, pos.y);
            this._painter_ctx.stroke();
            this._variables.prev_pos = pos;
        },

        _square_movement: function (e) {
            var target = e.target || e.srcElement,
                    rect = target.getBoundingClientRect(),
                    evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
            this._square_canvas.w = (evtpos.clientX - rect.left) - this._square_canvas.x;
            this._square_canvas.h = (evtpos.clientY - rect.top) - this._square_canvas.y;

        },
        _circle_movement: function (e) {
            var target = e.target || e.srcElement,
                    rect = target.getBoundingClientRect(),
                    evtpos = (e.clientX) ? e : e.originalEvent.touches[0];
            this._circle_canvas.x2 = evtpos.clientX - rect.left;
            this._circle_canvas.y2 = evtpos.clientY - rect.top;

        },
        _painter_merge_drawing: function () {
            var canvas = document.createElement('canvas');
            var ctx = canvas.getContext("2d");
            var _this = this;
            canvas.width = this._image.width;
            canvas.height = this._image.height;
            ctx.drawImage(this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
            ctx.drawImage(this._painter_canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
            if (canvas.width > 1280 && canvas.height > 800) {
                this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
                    _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                        _this.pen_tool_params_set();
                        _this.hide_messagebox();
                    });
                });
            } else {
                this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                    _this.pen_tool_params_set();
                });
            }
        },
        _square_merge_drawing: function () {
            var canvas = document.createElement('canvas');
            var ctx = canvas.getContext("2d");
            var _this = this;
            canvas.width = this._image.width;
            canvas.height = this._image.height;
            ctx.drawImage(this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
            ctx.drawImage(this._square_canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
            if (canvas.width > 1280 && canvas.height > 800) {
                this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
                    _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                        _this.square_set();
                        _this.hide_messagebox();
                    });
                });
            } else {
                this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                    _this.square_set();
                });
            }
        },
        _circle_merge_drawing: function () {
            var canvas = document.createElement('canvas');
            var ctx = canvas.getContext("2d");
            var _this = this;
            canvas.width = this._image.width;
            canvas.height = this._image.height;
            ctx.drawImage(this._image, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
            ctx.drawImage(this._circle_canvas, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
            if (canvas.width > 1280 && canvas.height > 800) {
                this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
                    _this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                        _this.circle_set();
                        _this.hide_messagebox();
                    });
                });
            } else {
                this._create_image_with_datasrc(canvas.toDataURL("image/png"), function () {
                    _this.circle_set();
                });
            }
        },
        // Hide all opened navigation and active buttons (clear plugin's box elements)
        _hideAllNav: function (message) {
            if (message && message == 1) {
                this.set_messagebox("กรุณาเลือกภาพที่ต้องการ !");
            }
            $(this.element).find(".picedit_nav_box").removeClass("active").find(".picedit_element").removeClass("active");
        },
        // Paint image on canvas
        _paintCanvas: function () {
            this._canvas.width = this._viewport.width;
            this._canvas.height = this._viewport.height;
            this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
            $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
        },
        _textCanvas: function () {
            this._text.width = this._viewport.width;
            this._text.height = this._viewport.height;
            this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
            $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
        },
        _squareCanvas: function () {
            this._canvas.width = this._viewport.width;
            this._canvas.height = this._viewport.height;
            this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
            $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
        },
        _circleCanvas: function () {
            this._canvas.width = this._viewport.width;
            this._canvas.height = this._viewport.height;
            this._ctx.drawImage(this._image, 0, 0, this._viewport.width, this._viewport.height);
            $(this.element).find(".picedit_canvas").css("display", "block");
        },
        // Helper function to translate crop window size to the actual crop size
        _calculateCropWindow: function () {
            var view = this._viewport;      //viewport sizes
            var cropframe = this._cropping.cropframe[0];
            var real = {//image real sizes
                "width": this._image.width,
                "height": this._image.height
            };
            var crop = {//crop area sizes and position
                "width": cropframe.clientWidth,
                "height": cropframe.clientHeight,
                "top": (cropframe.offsetTop > 0) ? cropframe.offsetTop : 0.1,
                "left": (cropframe.offsetLeft > 0) ? cropframe.offsetLeft : 0.1
            };
            if ((crop.width + crop.left) > view.width)
                crop.width = view.width - crop.left;
            if ((crop.height + crop.top) > view.height)
                crop.height = view.height - crop.top;
            //calculate width and height for the full image size
            var width_percent = crop.width / view.width;
            var height_percent = crop.height / view.height;
            var area = {
                "width": parseInt(real.width * width_percent, 10),
                "height": parseInt(real.height * height_percent, 10)
            };
            //calculate actual top and left crop position
            var top_percent = crop.top / view.height;
            var left_percent = crop.left / view.width;
            area.top = parseInt(real.height * top_percent, 10);
            area.left = parseInt(real.width * left_percent, 10);
            return area;
        },
        // Resize the viewport (should be done on every image change)
        _resizeViewport: function () {
            //get image reference
            var img = this._image;
            //set correct viewport width
            var viewport = {
                "width": img.width,
                "height": img.height
            };
            if (this.options.maxWidth != 'auto' && img.width > this.options.maxWidth)
                viewport.width = this.options.maxWidth;
            if (this.options.maxHeight != 'auto' && img.height > this.options.maxHeight)
                viewport.height = this.options.maxHeight;
            //calculate appropriate viewport size and resize the canvas
            if (this.options.aspectRatio) {
                var resizeWidth = img.width;
                var resizeHeight = img.height;
                var aspect = resizeWidth / resizeHeight;
                if (resizeWidth > viewport.width) {
                    viewport.width = parseInt(viewport.width, 10);
                    viewport.height = parseInt(viewport.width / aspect, 10);
                }
                if (resizeHeight > viewport.height) {
                    aspect = resizeWidth / resizeHeight;
                    viewport.height = parseInt(viewport.height, 10);
                    viewport.width = parseInt(viewport.height * aspect, 10);
                }
            }
            //set the viewport size (resize the canvas)
            $(this.element).css({
                "width": viewport.width,
                "height": viewport.height
            });
            //set the global viewport
            this._viewport = viewport;
            //update interface data (original image width and height)
            this._setVariable("resize_width", img.width);
            this._setVariable("resize_height", img.height);
        },
        // Bind click and action callbacks to all buttons with class: ".picedit_control"
        _bindControlButtons: function () {
            var _this = this;
            $(this.element).find(".picedit_control").bind("click", function () {
                // check to see if the element has a data-action attached to it
                var action = $(this).data("action");
                if (action) {
                    _this[action](this);
                }
                // handle click actions on top nav buttons
                else if ($(this).hasClass("picedit_action")) {
                    $(this).parent(".picedit_element").toggleClass("active").siblings(".picedit_element").removeClass("active");
                    if ($(this).parent(".picedit_element").hasClass("active"))
                        $(this).closest(".picedit_nav_box").addClass("active");
                    else
                        $(this).closest(".picedit_nav_box").removeClass("active");
                }
            });
        },
        // Bind input elements to the application variables
        _bindInputVariables: function () {
            var _this = this;
            $(this.element).find(".picedit_input").bind("change keypress paste input", function () {
                // check to see if the element has a data-action attached to it
                var variable = $(this).data("variable");
                if (variable) {
                    var value = $(this).val();
                    _this._variables[variable] = value;
                }
                if ((variable == "resize_width" || variable == "resize_height") && _this._variables.resize_proportions) {
                    var aspect = _this._image.width / _this._image.height;
                    if (variable == "resize_width")
                        _this._setVariable("resize_height", parseInt(value / aspect, 10));
                    else
                        _this._setVariable("resize_width", parseInt(value * aspect, 10));
                }
            });
        },
        // Set an interface variable and update the corresponding dom element (M-V binding)
        _setVariable: function (variable, value) {
            this._variables[variable] = value;
            $(this.element).find('[data-variable="' + variable + '"]').val(value);
        },
        // form submitted
        _formsubmit: function () {
//         if(!window.FormData) this.set_messagebox("Sorry, the FormData API is not supported!");
//         else {
//            var _this = this;
//            this.set_loading().delay(200).promise().done(function() {
//               _this._theformdata = new FormData(_this._theform[0]);
//               if(_this._image) {
//                  var inputname = $(_this.inputelement).prop("name") || "file";
//                  var inputblob = _this._dataURItoBlob(_this._image.src);
//                  if(!_this._filename) _this._filename = inputblob.type.replace("/", ".");
//                  else _this._filename = _this._filename.match(/^[^\.]*/) + "." + inputblob.type.match(/[^\/]*$/);
//                  _this._theformdata.append(inputname, inputblob, _this._filename);
//               }
//               //send request
//               var request = new XMLHttpRequest();
//                    request.onprogress = function(e) {
//                        if(e.lengthComputable)
//                        var total = e.total;
//                        else var total = Math.ceil(inputblob.size * 1.3);
//                        var progress = Math.ceil(((e.loaded)/total)*100);
//                        if (progress > 100) progress = 100;
//                        _this.set_messagebox("Please Wait... Uploading... " + progress + "% Uploaded.", false, false);
//                    };
//               request.open(_this._theform.prop("method"), _this._theform.prop("action"), true);
//               request.onload = function(e) {
//                  if(this.status != 200) {
//                            _this.set_messagebox("Server did not accept data!");
//                        }
//                        else {
//                            if(_this.options.redirectUrl === true) window.location.reload();
//                      else if(_this.options.redirectUrl) window.location = _this.options.redirectUrl;
//                      else _this.set_messagebox("Data successfully submitted!");
//                        }
//                  _this.options.formSubmitted(this);
//               };
//               request.send(_this._theformdata);
//            });
//         }
//         return false;
            var _this = this;
            this.set_loading().delay(200).promise().done(function () {
                _this._theformdata = new FormData(_this._theform[0]);
                if (_this._image) {
                    var inputname = $(_this.inputelement).prop("name") || "file";
                    var inputblob = _this._dataURItoBlob(_this._image.src);
                    if (!_this._filename)
                        _this._filename = inputblob.type.replace("/", ".");
                    else
                        _this._filename = _this._filename.match(/^[^\.]*/) + "." + inputblob.type.match(/[^\/]*$/);
                    _this._theformdata.append(inputname, inputblob, _this._filename);
                }
                //send request
            });
        },
        _dataURItoBlob: function (dataURI) {
            if (!dataURI)
                return null;
            else
                var mime = dataURI.match(/^data\:(.+?)\;/);
            var byteString = atob(dataURI.split(',')[1]);
            var ab = new ArrayBuffer(byteString.length);
            var ia = new Uint8Array(ab);
            for (var i = 0; i < byteString.length; i++) {
                ia[i] = byteString.charCodeAt(i);
            }
            return new Blob([ab], {type: mime[1]});
        },
        // Prepare the template here
        _template: function () {
            var template = 'compiled_template_markup';
            var _this = this;
            $(this.inputelement).hide().after(template).each(function () {
                _this.element = $(_this.inputelement).next(".picedit_box");
                _this.init();
            });
        }
    };

    // You don't need to change something below:
    // A really lightweight plugin wrapper around the constructor,
    // preventing against multiple instantiations and allowing any
    // public function (ie. a function whose name doesn't start
    // with an underscore) to be called via the jQuery plugin,
    // e.g. $(element).defaultPluginName('functionName', arg1, arg2)
    $.fn[pluginName] = function (options) {
        var args = arguments;

        // Is the first parameter an object (options), or was omitted,
        // instantiate a new instance of the plugin.
        if (options === undefined || typeof options === 'object') {
            return this.each(function () {

                // Only allow the plugin to be instantiated once,
                // so we check that the element has no plugin instantiation yet
                if (!$.data(this, 'plugin_' + pluginName)) {

                    // if it has no instance, create a new one,
                    // pass options to our plugin constructor,
                    // and store the plugin instance
                    // in the elements jQuery data object.
                    $.data(this, 'plugin_' + pluginName, new Plugin(this, options));
                }
            });

            // If the first parameter is a string and it doesn't start
            // with an underscore or "contains" the `init`-function,
            // treat this as a call to a public method.
        } else if (typeof options === 'string' && options[0] !== '_' && options !== 'init') {

            // Cache the method call
            // to make it possible
            // to return a value
            var returns;

            this.each(function () {
                var instance = $.data(this, 'plugin_' + pluginName);

                // Tests that there's already a plugin-instance
                // and checks that the requested public method exists
                if (instance instanceof Plugin && typeof instance[options] === 'function') {

                    // Call the method of our plugin instance,
                    // and pass it the supplied arguments.
                    returns = instance[options].apply(instance, Array.prototype.slice.call(args, 1));
                }

                // Allow instances to be destroyed via the 'destroy' method
                if (options === 'destroy') {
                    $.data(this, 'plugin_' + pluginName, null);
                }
            });

            // If the earlier cached method
            // gives a value back return the value,
            // otherwise return this to preserve chainability.
            return returns !== undefined ? returns : this;
        }
    };

}(jQuery, window, document));
Attachments
test.js
(45.2 KiB) Downloaded 99 times

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests