Page 1 of 1

B - บทความในเว็บ mindphp กดเรตแล้วขึ้นแจ้งข้อความคำเตือน

Posted: 30/08/2018 5:10 pm
by Parichat
B - บทความในเว็บ mindphp กดเรตแล้วขึ้นแจ้งข้อความคำเตือน

เมื่อค้นหาบทความจาก Google แล้วเข้ามาในบทความของหน้าเว็บ mindphp.com แล้วกดเรตแล้วขึ้นข้อความคำเตือนดังรูป
และเปิดจากในเว็บแล้วกดเรตบทความก็ขึ้นคำเตือนเหมือนกันดังรูป

Image
คำเตือน
โทเค็นการรักษาความปลอดภัยไม่ตรงกัน การร้องขอถูกยกเลิกเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัย โปรดลองอีกครั้ง