อ่าน ข้อมูล รูปจาก url image ฉบับ SMF

PHP Result Center PHP Result Center เป็นหมวด ที่ไว้รวบรวม โปรแกรม Code php Javascript CSS CMS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24464
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

อ่าน ข้อมูล รูปจาก url image ฉบับ SMF

Post by mindphp »

อ่าน ข้อมูล รูปจาก url image ฉบับ SMF
array url_image_size(string url)
- uses getimagesize() to determine the size of a file.
- attempts to connect to the server first so it won't time out.
- returns false on failure, otherwise the output of getimagesize().

Code: Select all


function url_image_size($url)
{
    global $sourcedir;

    // Can we pull this from the cache... please please?
    if (($temp = cache_get_data('url_image_size-' . md5($url), 240)) !== null)
        return $temp;
    $t = microtime();

    // Get the host to pester...
    preg_match('~^\w+://(.+?)/(.*)$~', $url, $match);

    // Can't figure it out, just try the image size.
    if ($url == '' || $url == 'http://' || $url == 'https://')
        return false;
    elseif (!isset($match[1]))
        $size = @getimagesize($url);
    else
    {
        // Try to connect to the server... give it half a second.
        $temp = 0;
        $fp = @fsockopen($match[1], 80, $temp, $temp, 0.5);

        // Successful?  Continue...
        if ($fp != false)
        {
            // Send the HEAD request (since we don't have to worry about chunked, HTTP/1.1 is fine here.)
            fwrite($fp, 'HEAD /' . $match[2] . ' HTTP/1.1' . "\r\n" . 'Host: ' . $match[1] . "\r\n" . 'User-Agent: PHP/SMF' . "\r\n" . 'Connection: close' . "\r\n\r\n");

            // Read in the HTTP/1.1 or whatever.
            $test = substr(fgets($fp, 11), -1);
            fclose($fp);

            // See if it returned a 404/403 or something.
            if ($test < 4)
            {
                $size = @getimagesize($url);

                // This probably means allow_url_fopen is off, let's try GD.
                if ($size === false && function_exists('imagecreatefromstring'))
                {
                    include_once($sourcedir . '/Subs-Package.php');

                    // It's going to hate us for doing this, but another request...
                    $image = @imagecreatefromstring(fetch_web_data($url));
                    if ($image !== false)
                    {
                        $size = array(imagesx($image), imagesy($image));
                        imagedestroy($image);
                    }
                }
            }
        }
    }

    // If we didn't get it, we failed.
    if (!isset($size))
        $size = false;

    // If this took a long time, we may never have to do it again, but then again we might...
    if (array_sum(explode(' ', microtime())) - array_sum(explode(' ', $t)) > 0.8)
        cache_put_data('url_image_size-' . md5($url), $size, 240);

    // Didn't work.
    return $size;
}
 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Free PHP Code Download script”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests