Page 1 of 1

แนะนำความสามารถใหม่ Joomla 3.7 โปรแกรมสร้างเว็บ ที่ทำให้การใช้งานง่าย สร้างเมนู ใส่เนื้อหาง่ายขึ้น

Posted: 15/06/2017 3:52 pm
by moomai

แนะนำความสามารถของ Joomla และแนะนำถึงความสามารถใหม่ในการใช้งาน Joomla 3.7 โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลักๆด้วยกันอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
สามารถศึกษาได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=WNXR80MdCNg