TOR หรือ Team of Reference (ทีม ออฟ เรฟเออะเร็นซ) คืออะไร

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

TOR หรือ Team of Reference (ทีม ออฟ เรฟเออะเร็นซ) คืออะไร

Post by dawthana » 18/05/2017 1:22 pm

TOR (ทีโออาร์) หรือ Team of Reference (ทีม ออฟ เรฟเออะเร็นซ) คือข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง
TOR เป็นอกสารทำกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจที่ผู้จัดทำ TOR ต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
โดยการบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ต้องการ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำงานตามขอบเขตดังกล่าว
สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ดำเนินการมีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง ปฎิบัติงานตามสัญญาจะได้อะไร ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ว่าจ้างจะจัดอยู่ใน TOR ทั้งหมด เพื่อประกาศหาผู้ขายตามกรรมวิธีต่อไป
เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ศึกษาดูก่อนว่างานตามประกาศสามารถทำได้หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา
ความสำคัญของ TOR
1. TOR มีความสำคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา TOR จะต้องมีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่างๆที่ที่ปรึกษาต้องวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน ยิ่งมีความชัดเจนเท่าไหร่ ยิ่งทำให้การคัดเลือกที่ปรึกษาง่ายขึ้น โปร่งใสมากขึ้น และการประเมินแรงงานของนักสิชาการสาขาต่างๆที่ต้องใช้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น
2. TOR เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ดังนั้น TOR จึงต้องมีความชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของที่ปรึกษา
3. ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาไว้ด้วย โดยเสนอแยกต่างหากไว้ในเอกสารข้อมูลสำหรับที่ปรึกษา
โครงสร้างของ TOR
1. บทนำ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
- บทนำจะให้ข้อมูลความเป็นมาของโครงการและภารกิจที่ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้ที่ปรึกษาเข้าใจถึงความจำเป็นหรือความสำคัญภารกิจนี้และภารกิจอื่นๆ
2. วัตถุประสงค์ของการว่าจ้างและผลงานที่ต้องการ
- สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการจะบรรลุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นลง
3. ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา
- ประมวลสาระของปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการให้ที่ปรึกษาดำเนินการ เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจในขอบเขตการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของที่ปรึกษา TOR ความสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อบ่อชี้ปัญหา รายละเอียดควรให้ไว้ในภาคผนวกหรือเอกสารแนบ
4. ขอบเขตของการดำเนินงาน
- ควรกำหนดชัดเจนว่าดำเนินงานของที่ปรึกาาต้องครอบคลุมประเด็นใดบ้างและละเอียดเพียงใด ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง
- ขอบเขตการดำเนินจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง
- ควรแบ่งการดำเนินงานเป็นงานต่างๆตามขั้นตอนการดำเนินการ
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน
- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นระยะตามผลงานในช่วงการดำเนินงาน
- ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดให้ที่ปรึกษาต้องมีความเป็นไปได้สอดคล้องกับปริมาณงานและข้อจำกัดอื่นๆ
6. บุคคลที่ต้องการ
- ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลที่ต้องการสำหรับภารกิจนี้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านใดบ้าง แต่ละด้านใช้แรงงานเท่าใด ปริมาณแรงงานวัดเป็นคน - เดือน
- ความหมายของคน - เดือน เช่น งานที่ถูกกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยใช้ปริมาณแรงงาน 36 คน - เดือน หมายความว่าโดยเฉลี่ยงานนี้ใช้คนทำงานเต็มเวลา 6 คน คนละ 6 เดือน รวมเป็น 36 คน - เดือน
- การประมาณแรงงานที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้จัดทำ TOR และความคาดหวังถึงระดับความสามารถของที่ปรึกษา
7. ระยะเวลาการส่งมอบผลงานของที่ปรึกษา
- ผลงานของที่ปรึกษา ได้แก่ รายงาน คู่มือ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา TOR จะต้องกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องการผลงานอะไร ข้อกำหนดผลงานเป็นอย่างไร กำหนดส่งมอบเมื่อไหร่ จำนวนเท่าใด
- รายงานที่ต้องได้จากที่ปรึกษา
 • > รายงานเริ่มงาน หลังจากเริ่มงานแล้วประมาณ 1 - 2 เดือน เพื่อทบทวนปรับแก้ไขผลงานให้เพมาะสมมากขึ้น
  > รายงานฉบับกลาง ประมาณกึ่งกลางช่วงเวลาการดำเนินงาน
  > รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่างประมาณ 1 เดือนก่อนสิ้นสุดการดำเนินงาน
  > รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ประมาณ 1 เดือน หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นจากผู้ว่าจ้างแล้ว
  > รายงานเสร็จสิ้นภารกิจ
  > รายงานความก้าวหน้า
8. กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา
- เอกสาร TOR ควรให้ข้อมูลแก่ที่ปรึกษาในเรื่องการจัดการองค์กรของผู้ว่าจ้าง เพื่อการกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา
- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง
9. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
- เอกสาร TOR จะต้องกำหนดการชัดเจนว่า ผู้ว่าจ้างจะให้ทำอะไรหรือทำอะไรให้แกที่ปรึกษาได้บ้าง จะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้าคิดคิดอย่างไร
- รายการที่ควรพิจารณา ได้แก่
 • > สถานที่ทำงาน เครื่องใช้สำนักงาน โทรศัพท์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
  > ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานขอองที่ปรึกษา
  > ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดสัมมนา การพิมพ์เอกสารต่างๆ
อ้างอิงจาก : http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/ ... 7-3968.pdf

Namwansa
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 11/09/2017 5:43 pm

Re: TOR หรือ Team of Reference (ทีม ออฟ เรฟเออะเร็นซ) คืออะไร

Post by Namwansa » 11/09/2017 5:53 pm

อยากเข้ากลุ่มด้วยคนครับแต่ไม่รู้จะต้องสมัครสมาชิกอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำผมด้วยครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22590
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: TOR หรือ Team of Reference (ทีม ออฟ เรฟเออะเร็นซ) คืออะไร

Post by mindphp » 22/05/2019 2:37 pm

Reference จะใช้ ตัวอยู่ว่า Ref:
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “Share Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests