Page 1 of 1

ภาวะเงินเฟ้อ น่ากลัวขนาดไหนนะ?

Posted: 16/07/2018 7:01 pm
by taemmynatchapon
Image

ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งหาก เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากจะกระทบต่อฐานะและความเป็นอยู่ของประชาชน

สาเหตุของเงินเฟ้อ มี 2 สาเหตุหลักๆคือ
1. ประชาชนต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับสินค้าและบริการนั้นๆ ในตลาดมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น
2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ หากผู้ผลิตไม่สามารถ แบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นด้วย

ผลกระทบของเงินเฟ้อ
1. รายจ่ายหรือภาระค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้ประชาชนมีอำนาจซื้อน้อยลง มีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง และอาจทำให้เงินที่หามาได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายประจำวัน
2.เมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้น ยอดขายก็จะลดลง ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจบางรายอาจตัดสินใจชะลอการผลิต ลดการลงทุนและการจ้างงาน ทำให้คนตกงานมากขึ้น
3. ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศลดลง เนื่องจากราคาสินค้าส่งออกจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินค้าออกของประเทศอื่นๆ
4. ประชาชนจะซื้อของน้อยลง ธุรกิจขายของไม่ได้ การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าก็จะชะลอออกไป ทำให้การพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาวอาจชะลอลง