การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น


หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น

Post by EyePornnipa » 18/06/2019 7:30 pm

การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น
ในกระบวนการงานตรวจสอบนั้น เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยให้การรวบรวมเอกสารหลักฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอและเหมาะสมอย่างมีสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชี http://www.fap.or.th/upload/9414/hgP4ms6zKY.pdf ถ้าหากในอดีตคงเป็นการบันทึกหรือรวบรวมเอกสารหลักฐานด้วยมือ แต่ถ้าหากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรวบรวมเอกสารหลักฐานจึงจำเป็น ซึ่งข้อดีของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้นจะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และลดข้อผิดพลาด โดยจะยกตัวอย่างบางส่วนของการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานตรวจสอบ ดังนี้

โปรแกรม Visio ใช้ในการเขียนแผนผังทางเดินเอกสารของแต่ละระบบการควบคุมภายใน เช่น ระบบขาย ระบบซื้อ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้

Image

นอกจากโปรแกรม Visio ก็อาจใช้โปรแกรมอื่นที่สามารถสร้าง Flow chat ได้เช่นกัน ตัวอย่าง เช่น https://drive.google.com/file/d/1nh7Wtq ... sp=sharing

โปรแกรม Excel ใช้ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยจะใช้ฟังก์ชั่น ดังนี้

-ฟังก์ชั่น สูตร SAM ใช้คิดคำนวณและทดสอบความถูกต้องของตัวเลข เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้
การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น sumใหม่.png
sumใหม่.png (29.88 KiB) Viewed 257 times
-ฟังก์ชั่น สูตร IF ใช้ในการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ เช่น การเลือกยอดลูกหนี้การค้าเพื่อส่งหนังสือยืนยันยอด กล่าวคือ เป็นการใส่สูตรว่าถ้ายอดรวมน้อยกว่าหรือมากกว่าเท่านี้ให้แสดงว่า"เลือก" หรือ "ไม่เลือก" เป็นต้น ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้
การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น ifใหม่.png
ifใหม่.png (37.58 KiB) Viewed 258 times
-ฟังก์ชั่น สูตร RANDBETWEEN ใช้ในการสุ่มเลือกตัวอย่างประชากร โดยฟังก์ชั่นจะรันเองอัตโนมัติ กล่าวคือ เป็นการใส่สูตรว่าลำดับ1ถึง10 จะเลือกสุ่มลำดับที่เท่าไร เป็นต้น ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้
การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น R.png
R.png (20.35 KiB) Viewed 308 times

Post Reply

Return to “Share Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 52 guests