การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MYSQL Zend Framework

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
โพสต์: 39
ลงทะเบียนเมื่อ: 08/03/2011 11:22 pm

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MYSQL Zend Framework

โพสต์โดย zend_framework » 17/04/2011 5:24 pm

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MYSQL Zend Framework
1. สร้าง table member

โค้ด: เลือกทั้งหมด

CREATE TABLE `zf`.`member` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`name` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,
`surname` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,
`company` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,
`zip` VARCHAR( 5 ) NOT NULL
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET tis620 COLLATE tis620_thai_ci;2. create file "application/config.ini"

โค้ด: เลือกทั้งหมด

[zf]
db.adapter = PDO_MYSQL
db.params.host = localhost
db.params.username = zend15
db.params.password = 15
db.params.dbname = member

3. create directory "application/models"


0.4.0 create your class name "Mydb" in models/Mydb.php details as below.

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<?php
class Mydb extends Zend_Db_Table
{
    protected 
$_name 'mydb' ;

    function 
insert_items($mytable$data)
    {
      
$config = new Zend_Config_Ini('../application/config.ini''zf');
      
$db = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql(array(
                
'host'     => $config->db->params->host ,
                
'username' => $config->db->params->username,
                
'password' => $config->db->params->password,
                
'dbname'   =>$config->db->params->dbname,
                
'driver_options'  => array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'tis620\'')
     ));
        
$n $db->insert($mytable$data);

        return 
$n // 1 success , 0 fail;

    
}//end_insert_items
}
 


4. create file "application/models/Mydb.php"

โค้ด: เลือกทั้งหมด


<?php
class Mydb extends Zend_Db_Table
{
    protected 
$_name 'mydb' 

    function 
Searchm123($mytable$keysearch$mysearch)
    {
      
$config = new Zend_Config_Ini('../application/config.ini''zf');
      
$db = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql(array(
                
'host'     => $config->db->params->host ,
                
'username' => $config->db->params->username,
                
'password' => $config->db->params->password,
                
'dbname'   =>$config->db->params->dbname,
                
'driver_options'  => array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'tis620\'')
     ));
    
//mysql_db_query('p_data_nmrsw2',"SET NAMES tis620");
        
$sql "SELECT * FROM  $mytable WHERE $keysearch='$mysearch' ";
        
$result $db->fetchAll($sql2);

    return 
$result ;
    }
//end_func_Search

    
function insert_items($mytable$data)
    {
      
$config = new Zend_Config_Ini('../application/config.ini''zf');
      
$db = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql(array(
                
'host'     => $config->db->params->host ,
                
'username' => $config->db->params->username,
                
'password' => $config->db->params->password,
                
'dbname'   =>$config->db->params->dbname,
                
'driver_options'  => array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'tis620\'')
     ));
        
$n $db->insert($mytable$data);

        return 
$n // 1 success , 0 fail;

    
}//end_insert_items

    
function update_items($mytable$data$where)
    {
      
$config = new Zend_Config_Ini('../application/config.ini''zf');
      
$db = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql(array(
                
'host'     => $config->db->params->host ,
                
'username' => $config->db->params->username,
                
'password' => $config->db->params->password,
                
'dbname'   =>$config->db->params->dbname,
                
'driver_options'  => array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'tis620\'')
     ));
        
$n $db->update($mytable$data$where);

        return 
$n // 1 success , 0 fail;

    
}//end_insert_items


    
function deleteitems($mytable$where)
    {
      
$config = new Zend_Config_Ini('../application/config.ini''zf');
      
$db = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql(array(
                
'host'     => $config->db->params->host ,
                
'username' => $config->db->params->username,
                
'password' => $config->db->params->password,
                
'dbname'   =>$config->db->params->dbname,
                
'driver_options'  => array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'tis620\'')
     ));
        
$n $db->delete($mytable$where);

        return 
$n // 1 success , 0 fail;

    
}//end_func_delete
}
?>

6. create file "IndexController.php"

โค้ด: เลือกทั้งหมด


  
public function updateAction()
    {

    
//$this->_helper->layout->setLayout('contact_layout');
        
if ($this->_request->isPost()) {
            
$edit Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('edit'), 'StripTags');
        
$editid Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('editid'), 'StripTags');
        
$this->view->assign('editid'$editid) ;
    
//echo $editid ; 

    
if($edit) {
    
$Mydata = new Mydb();
    
$get_data_list $Mydata->Smember2("member" "id" "$editid");
        
$this->view->assign('member2'$get_data_list) ;

        
$update Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('update'), 'StripTags');
    }else{
          
$name Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('name'), 'StripTags');
        
$surname Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('surname'), 'StripTags');
        
$company Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('company'), 'StripTags');
        
$zip Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('zip'), 'StripTags');

    
//echo "update on: ".$editid ;
    
$where "id = " $editid ;
    
$data = array(
    
"name" => "$name",
    
"surname" => "$surname",
    
"company" => "$company",
    
"zip" => "$zip",
    );

    
$myins = new Mydb();
    
$do_ins $myins->update_items("member"$data$where);
    }


        }
//POST
 


7. create file "application/views/index/update.phtml"

โค้ด: เลือกทั้งหมด


<div id="header">
    <img src="stage-logo.gif" width="187" height="29" alt="Stage & Screen" class="logo" />
    <span class="strapline">theatre and film reviews</span>
</div>
<div id="content">
    <h1>สวัสดี Welcome to Stage & Screen</h1>
    <p>
<span class="titles"><a href="#" rel="bookmark" title="Scripts Basic Form">ใบสมัครสมาชิก</a></span>

<div align="center">
<?php 
if  ( $this->name ) { 
echo 
"สวัสดีคุณ::$this->name $this->surname<br>" 
echo 
":: $this->email</span>" 


?>
<br><br>


<?php 
if ( count($this->member2) >0  ) {
foreach(
$this->member2 as $k) { 
?>

<form method="POST" action="/index/update" name="mainform">

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td> ชื่อ: </td>
      <td><input name="name" <?php if( $k['name'] ){ ?> value="<?php echo $k['name'] ; }else{ echo "" ; }?>" > </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>นามสกุล:</td>
      <td><input name="surname" <?php if( $k['surname'] ){ ?> value="<?php echo $k['surname'] ; }else{ echo "" ; }?>" > </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>บริษัท:</td>
      <td><input name="company" <?php if( $k['company'] ){ ?> value="<?php echo $k['company'] ; }else{ echo "" ; }?>" > </td>
    </tr>
    </tr>
      <td>zip:</td>
      <td><input name="zip" <?php if( $k['zip'] ){ ?> value="<?php echo $k['zip'] ; }else{ echo "" ; }?>" > </td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" colspan="2">
    <input type="hidden" name="editid" value="<?php echo $this->editid;?>">
    <input type="Submit" name="update" id="submit" value="update" >
    </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</form>

<?php ?>
<?php 
}else{ ?>

Update OK !!!

<?php }?>
</div>


8 สร้าง function delete

โค้ด: เลือกทั้งหมด


    
public function deleteAction()
    {
    
//$this->_helper->layout->setLayout('contact_layout');
        
if ($this->_request->isPost()) {
    
$deleteid Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('deleteid'), 'StripTags');
    
$where "id = " $deleteid ;
    
$mydelete = new Mydb();
    
$do_del $mydelete->deleteitems("member"$where);
    
    }
//if
    
}//delete
 

  • Similar Topics
    ตอบกลับ
    แสดง
    โพสต์ล่าสุด

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 36 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน