การใช้งาน Zend Framework ร่วมกับ Dojo

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 41
Joined: 08/03/2011 11:22 pm

การใช้งาน Zend Framework ร่วมกับ Dojo

Post by zend_framework »

การใช้งาน Zend Framework ร่วมกับ Dojo

ติดตั้ง dojo

ก๊อบปี้ /ZendFramework-1.7.3/externals/dojo /htdocs/js/


ตัวอย่างการใช้งานร่วมกับ Zend Framework

1. เพิ่มไฟล์ bootstrap

Code: Select all

define('ROOT_DIR', dirname(dirname(__FILE__)));

//Dojo
$layout = Zend_Layout::startMvc(array('layoutPath' => ROOT_DIR.'/application/views/layouts'));
// Tell the view where it finds Zend_Dojo ViewHelper
$layout->getView()->addHelperPath('Zend/Dojo/View/Helper/', 'Zend_Dojo_View_Helper');
2. แก้ไข IndexController.php

Code: Select all

public function indexAction()
       {
        $this->_helper->layout->setLayout('dojolayout');
                    if ($this->_request->isPost()) {
                        $date1 =   Zend_Filter::get($this->getRequest()->getPost('date1'), 'StripTags');
                        $this->view->assign('DATE1', $date1) ;
                    }
                   $form1 = new MyForm();
                   $form1->setMethod('post')->setAction("/");
                   $this->view->form1 = $form1;
           }//index

 
3. สร้าง models/MyForm.php

Code: Select all

<?php
class MyForm extends Zend_Dojo_Form
{
       public function __construct($options = null)
       {
           parent::__construct($options);
           $this->addElement('DateTextBox', 'date1', array(
           'label' => 'เลือกวันที่:',
           'datePattern' => 'yyyy-MM-dd',
           'validators' => array('Date'),
           'required' => true
       ))
       ->addElement('TimeTextBox', 'time1', array(
           'label' => 'เลือกเวลา:',
           'timePattern' => 'HH:mm:ss',
           'required' => true
       ))
       ->addElement('NumberSpinner', 'number1', array(
           'label' => 'Choose a number:',
           'value' => 0,
           'smallDelta' => 1,
           'min' => 0,
           'max' => 30,
           'defaultTimeout' => 100,
           'timeoutChangeRate' => 100,
       ))
       ->addElement('HorizontalSlider', 'slide1', array(
           'label' => 'Let\'s slide:',
           'minimum' => 0,
           'maximum' => 25,
           'discreteValues' => 10,
           'style' => 'width: 450px;',
           'topDecorationDijit' => 'HorizontalRuleLabels',
           'topDecorationLabels' => array('0%', '50%',  '100%'),
           'topDecorationParams' => array('style' => 'padding-bottom: 20px;'),
       ))
       ->addElement('SubmitButton', 'submit', array(
           'label' => 'Submit!'
           ));
           }
}//main
?>
4. สร้าง /views/layouts/dojolayout.php

Code: Select all

<html>
<head>
<title>Phayoune.org Dojo Demo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
<?php
       // My own stylesheet
       //echo $this->headLink()->setStylesheet('/css/my.css');
       // Check if dojo library is needed
       if ($this->dojo()->isEnabled()):
           // Include dojo library
           $this->dojo()->setLocalPath('/js/dojo/dojo/dojo.js')
               // Use dojo theme tundra
               ->addStyleSheetModule('dijit.themes.tundra');
           // Echo out the dojo <script> tags
           echo $this->dojo();
       endif; ?>
</head>
    <!-- Set body class to "tundra" -->
<body class="tundra" >
 <?php echo $this->layout()->content ?>
</body>
</html>
5. สร้าง index.phtml

Code: Select all

<?php
    $this->dojo()->enable();
    // Container with tabs
    $this->tabContainer()->captureStart('tab1', array(), array('style' =>
    'width:800px;height:500px;'));

       // First tab "Dates"
       $this->contentPane()->captureStart('pane1', array(), array('title'
    => 'ข้อมูลนักเรียน'));
           echo $this->form1;
       echo $this->contentPane()->captureEnd('pane1');

       // Second tab "FAQ"
       $this->contentPane()->captureStart('pane2', array(), array('title'
    => 'ผู้ปกครอง'));
           echo '<h1>FAQ</h1>
           <dl><dt>Question 1?</dt><dd>This is my answer 1!</dd></dl>
           <dl><dt>Question 2?</dt><dd>Good question, next one.</dd></dl>
           <dl><dt>Question 3?</dt><dd>Ok, that\'s enough!</dd></dl>
           ';
       echo $this->contentPane()->captureEnd('pane2');

       // Third tab "Closable"
       $this->contentPane()->captureStart('pane3', array(), array('title'
    => 'ความผิด', 'closable' => true));
           echo 'You can close me!';
       echo $this->contentPane()->captureEnd('pane3');

       // Fourth tab "Splitted"
       $this->contentPane()->captureStart('pane4', array(), array('title'
    => 'ความดี'));
           $this->splitContainer()->captureStart('split1', array(),
    array('style' => 'width:250px;height:250px;'));
               $this->contentPane()->captureStart('splitpane1', array(), array());
                   echo 'Hey, I am on the left side!';
               echo $this->contentPane()->captureEnd('splitpane1');
               $this->contentPane()->captureStart('splitpane2', array(), array());
                   echo 'Cool!';
               echo $this->contentPane()->captureEnd('splitpane2');
           echo $this->splitContainer()->captureEnd('split1');
       echo $this->contentPane()->captureEnd('pane4');

    echo $this->tabContainer()->captureEnd('tab1');

 if  ( !empty($this->DATE1) ) { echo "วันที่ : ".$this->DATE1 ; }

?>


แหล่งข้อมูล :
http://th.wikipedia.org/wiki/Dojo_Toolkit , http://www.dojotoolkit.org/
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests