Page 1 of 1

การใช้งาน class css

Posted: 21/04/2016 5:36 pm
by M034
การเลือกใช้ class จะใช้เพื่อกำหนดลักษณะรูปแบบที่เป็นมีลักษณะองค์ประกอบเป็นกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจาก id
- การใช้ class จะใช้ในแอททริบิว class ของ html
- การใช้ class ใน CSS จะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมายจุด .
ตัวอย่างการใช้งาน class

Code: Select all

.myclass
{
  color:#00FF80;
}

คำสั่ง color นี้เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดสีของตัวอักษร ซึ่ง #00FF80 จะทำให้ตัวอักษรมีสีเป็นสีเขียว
คำว่า myclass คือชื่อ class ที่เราตั้งขึ้น เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ เมื่อต้องการเรียกใช้ ให้เขียนโค้ดตามนี้
<div class="myclass">การเปลี่ยนสี class</div>

เมื่อรันแล้วจะได้ดังนี้
การเปลี่ยนสี class

บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาCSS โดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน CSS ได้ที่บทเรียน cssเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ