ทำความรู้จักกับ Built-in Functions

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tai14
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 356
Joined: 06/08/2018 10:25 am

ทำความรู้จักกับ Built-in Functions

Post by tai14 »

Built-in Functions ได้แก่
-String Function
-Date Time Function
-Array Function
-File Function
-Math Function

String Function ได้แก่
-explode() implode()
explode()เป็นการแปลง string ให้เป็น array ตามตัวแบ่ง
ตัวอย่าง

Code: Select all

<?php
$text = "M I N D P H P";
$array = explode(' ',$text);
print_r($array);
ผลลัพธ์
180820120950-f63s.jpg
180820120950-f63s.jpg (10.06 KiB) Viewed 520 times
implode() เป็นการแปลง array ให้เป็น string
ตัวอย่าง

Code: Select all

<?php
$array = array('T','H','A','I');
$text = implode(' ',$array);
echo($text);
ผลลัพธ์
180820121901-3P7L.jpg
180820121901-3P7L.jpg (9.26 KiB) Viewed 520 times

-number_format()

เป็นการจัดรูปแบบตัวเลข จากตัวอย่างให้แสดงเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง รูปแบบของตัวเลขกำหนดใส่เครื่องหมาย , คั่น
ตัวอย่าง

Code: Select all

<?php
$number = 9500;
echo number_format($number,2,'.',',');

ผลลัพธ์
จากตัวอย่างเป็นการแบ่งตัวเลขโดยกำหนดเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวเลขให้ใส่ ,
180820122553-Kxb4.jpg
180820122553-Kxb4.jpg (9.29 KiB) Viewed 520 times

-str_repeat()
เป็นการแสดงข้อความซ้ำตามจำนวนที่กำหนด

Code: Select all

<?php
$text = "Mindphp";
echo str_repeat($text,20);
ผลลัพธ์
180820123352-83bV.jpg
180820123352-83bV.jpg (11.15 KiB) Viewed 520 times

-substr()

เป็นการตัดข้อความตามที่กำหนด โดยเริ่มจาก0และกำหนดตัดเอาตัวอักษรเพียง4ตัว
ตัวอย่าง

Code: Select all

<?php
$text = "Mindphp";
echo substr($text,0,4);
ผลลัพธ์
180820123754-3G1m.jpg
180820123754-3G1m.jpg (9.25 KiB) Viewed 520 times

-strlrn()
เป็นการนับจำนวนตัวอักษร
ตัวอย่าง

Code: Select all

<?php
$text = "Mindphp";
echo strlen($text);
ผลลัพธ์
180820124519-js05.jpg
180820124519-js05.jpg (9.2 KiB) Viewed 520 times
-strpos
เป็นการค้นหาข้อความ โดยจะคืนลำดับแรกของข้อความที่พบ จากตัวอย่างเมื่อพบคำว่า lo แล้ว จะแสดงจำนวนตัวอักษรก่อนหน้า คือ 3 มาจาก Hel
ตัวอย่าง

Code: Select all

<?php
$text = "Hello";
echo strpos($text,'lo');
ผลลัพธ์
180820125147-046I.jpg
180820125147-046I.jpg (9.16 KiB) Viewed 520 times
Date Time Function ได้แก่
-time()
ใช้แสดงเวลาปัจจุบันเป็นมิลวินาที
ตัวอย่าง

Code: Select all

echo time();
180820142757-O627.jpg
180820142757-O627.jpg (9.57 KiB) Viewed 520 times
-date()
ใช้แสดงวันที่ตามรูปแบบที่กำหนด
ตัวอย่าง

Code: Select all

echo date('d-m-y H:i:s');
180820142820-bTS2.jpg
180820142820-bTS2.jpg (9.65 KiB) Viewed 520 times

-date_default_timezone_set()

Code: Select all

date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
echo date('d-m-y H:i:s');
180820142842-902Z.jpg
180820142842-902Z.jpg (9.73 KiB) Viewed 520 times

-mktime()
ใช้สร้าง timestamp ตามค่าที่กำหนด จากตัวอย่างเรียงจาก 8 นาฬิกา วันที่ 20 เดือน 8 ปี 2561

Code: Select all

echo mktime(8,0,0,20,8,1997);
180820142903-9572.jpg
180820142903-9572.jpg (9.56 KiB) Viewed 520 times


-strtotime

ใช้สร้าง timestamp จากข้อความวันที่

Code: Select all

echo strtotime("now")."<br>";        //แสดงมิลวินาทีตามเวลาปัจจุบัน
echo strtotime("14 January 1997")."<br>";  //แสดงมิลวินาทีตามวันที่ตามหนด
echo strtotime("+5hours")."<br>";      //แสดงเวลาที่บวกเพิ่ม5ชั่วโมงของเวลาปัจจุบัน เป็นมิลวินาที
echo strtotime("+1 week")."<br>";      //แสดงเวลาที่บวกเพิ่ม1สัปดาห์ของเวลาปัจจุบัน เป็นมิลวินาที
echo strtotime("next Monday")."<br>";    //แสดงเวลาวันจันทร์หน้าของเวลาปัจจุบัน เป็นมิลวินาที
ผลลัพธ์
180820144500-7d96.jpg
180820144500-7d96.jpg (10.35 KiB) Viewed 520 times

Array Function
ได้แก่
-count() ใช้นับจำนวนค่าที่อยู่ในอาเรย์

Code: Select all

$array = array('A','B','C');
echo count($array);
ผลลัพธ์
180820151337-3O44.jpg
180820151337-3O44.jpg (9.18 KiB) Viewed 520 times
-in_array() ใช้ตรวจสอบว่ามีค่าที่ต้องการอยู่ในอาเรย์หรือไม่

Code: Select all

$array = array('A','B','C');
echo in_array('A',$array);
ผลลัพธ์
180820151406-R3s9.jpg
180820151406-R3s9.jpg (9.71 KiB) Viewed 520 times
-array_unique() เอาค่าซ้ำออกจากอาเรย์

Code: Select all

$array = array('A','B','C');
print_r(array_unique($array));
ผลลัพธ์
180820151425-goLS.jpg
180820151425-goLS.jpg (9.58 KiB) Viewed 520 times
-array_unishift() เพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งแรก

Code: Select all

$array = array('A','B','C');
array_unshift($array,'D');
print_r($array);
ผลลัพธ์

Code: Select all

Array ( [0] => D [1] => A [2] => B [3] => C ) 

-array_push() เพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งสุดท้าย

Code: Select all

$array = array('A','B','C');
array_push($array,'D');
print_r($array);
ผลลัพธ์

Code: Select all

Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D ) 

-array_shift() เอาค่าตำแหน่งแรกออกจากอาเรย์

Code: Select all

$array = array('A','B','C');
array_shift($array);
print_r($array);
ผลลัพธ์

Code: Select all

Array ( [0] => B [1] => C ) 

-array_pop() เอาค่าตำแหน่งสุดท้ายออกจากอาเรย์

Code: Select all

$array = array('A','B','C');
array_pop($array);
print_r($array);
ผลลัพธ์

Code: Select all

Array ( [0] => A [1] => B ) 

File Function
ได้แก่
-basename() ใช้ประกาศที่อยู่ของ path ไฟล์
-copy() ใช้ copy ไฟล์ต้นทางไปที่อยู่ใหม่ของไฟล์
-unlink() ใช้ลบไฟล์
-file_exists() ใช้เช็คว่าไฟล์มีอยู่หรือไม่
-file_get_contents() เป็นการอัดไฟล์ออกมาเป็นสตริง
-file_put_contents() เป็นการเขียนสตริงลงในไฟล์

Math Function ได้แก่
-max() min() ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
-rand() เป็นการแรนด้อมค่า
-round() เป็นการปัดเศษตามจุดทศนิยม น้อยกว่า5ให้ปัดลง มากกว่า5ให้ปัดขึ้น
-ceil() เป็นการปัดเศษขึ้นทั้งหมด
-floor() เป็นการปัดเศษลงทั้งหมด

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests