ความหมายของ DML (ดีเอ็มเอล) - Data Manipulation Language คืออะไร

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

ความหมายของ DML (ดีเอ็มเอล) - Data Manipulation Language คืออะไร

Postby pprn » 05/07/2018 3:03 pm

  DML (Data Manipulation Language) คือ ประเภทหนึ่งของคำสั่งภาษา SQL เป็นภาษาสำหรับจัดการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน
ตารางฐานข้อมูล (Database) ซึ่งในกลุ่มภาษา DML นั้นจะครอบคลุมการจัดการข้อมูลทั้งหมด เช่น การเพิ่ม (INSERT), แก้ไข (UPDAT),

ค้นหา (SELECT) และลบข้อมูล (DELETE) โดยคำสั่งต่าง ๆ มีดังนี้


1. คำสั่ง SELECT

  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) มาแสดงตามที่ผู้ใช้ต้องการในการเรียกค้นข้อมูลสามารถใช้คำสั่งได้หลายลักษณะ
เช่น การ SELECT ไม่มีมีเงื่อนไข, การ SELECT แบบมีเงื่อนไข และการ SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้


   1.1. การ SELECT ไม่มีมีเงื่อนไข

    โค้ด SELECT แบบไม่มีเงื่อนไข

   อธิบายโค้ด SELECT ไม่มีมีเงื่อนไข
     - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
     - column_name คือ ชื่อคอลัมน์

   1.1. การ SELECT แบบมีเงื่อนไข (SELECT...WHERE...)

    โค้ด SELECT แบบมีเงื่อนไข (SELECT...WHERE...)

    Code: Select all

    SELECT column_name
    FROM table_name
    WHERE condition;

   อธิบายโค้ด SELECT แบบมีเงื่อนไข (SELECT...WHERE...)
     - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
     - column_name คือ ชื่อคอลัมน์
     - condition คือ เงื่อนไข

   1.1. การ SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ

    โค้ด SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ
    ฟังก์ชั่น (function) พิเศษนี้นำไปใช้โดยใส่ไว้หลังคำสั่ง SELECT และตามด้วยชื่อคอลัมน์ เป็นการกำหนดว่าให้ฟังก์ชั่นนี้กระทำกับ คอลัมน์ใด ๆ

    Code: Select all

    SELECT funtion column_name
    FROM table_name

    อธิบายโค้ด SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ
      - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - field_name (ชื่อฟิลด์) หรือก็คือ column_name (ชื่อคอลัมน์)

     เป็นคำสั่งพิเศษที่มีอยู่ในภาษา SQL ได้แก่คำสั่งต่อไปนี้

      - COUNT ใช้สำหรับนับจำนวนแถวข้อมูลของคอลัมน์ ว่าในคอลัมน์นั้นมีข้อมูลจำนวนกี่แถว

      - SUM ใช้สำหรับหาผลรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขของคอลัมน์

      - AVG ใช้สำหรับหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เป็นตัวเลขของคอลัมน์

      - MAX ใช้สำหรับหาค่าข้อมูลตัวเลขที่มากที่สุดของคอลัมน์

      - MIN ใช้สำหรับหาค่าข้อมูลตัวเลขที่น้อยที่สุดของคอลัมน์


  2. คำสั่ง INSERT

   INSERT คือ คำสั่งเพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง โดยมีรูปแบบดังนี้

    โค้ด INSERT

    Code: Select all

    INSERT INTO table_name
     VALUES ( 'value_1', 'value_2', ...);

    อธิบายโค้ด INSERT
      - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - value1,value_2 คือ ค่าที่ต้องการใส่ลงไป

  3. คำสั่ง UPDATE (อัพเดท)

   UPDATE คือ คำสั่งสำหรับการปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูล โดยสามารถใช้งานรวมกับคำสั่ง WHERE เพื่อสร้างเงื่อนไขในการแก้ไขข้อมูล

    โค้ด UPDATE (อัพเดท)

    Code: Select all

    UPDATE table_name
    SET field_name = value_1
    WHERE  condition

    อธิบายโค้ด UPDATE (อัพเดท)
      - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - field_name (ชื่อฟิลด์) หรือก็คือ column_name (ชื่อคอลัมน์)
      - value คือ ค่าที่ต้องการใส่ลงไป
      - condition คือ เงื่อนไข


  4. คำสั่ง DELETE

   DELETE คือ คำสั่งเพื่อลบแถวข้อมูลออกจากตาราง ซึ่งจะลบข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการ โดยมีรูปแบบดังนี้

    โค้ด DELETE
    อธิบายโค้ด
      - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - condition คือ เงื่อนไข


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  _____________________________________________________________________________________________
  บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา SQL ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา phpMyadmin ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน SQL ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
  _____________________________________________________________________________________________

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Return to “SQL Knowledge”

  Who is online

  Users browsing this forum: No registered users and 11 guests