Page 1 of 1

การใช้งาน class "container" ในBootstrap

Posted: 09/01/2018 2:27 pm
by Parichat
Bootstrap ต้องมีองค์ประกอนในการแบ่งเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราโดยการนำ container มาใช้ โดย container มี 2 รูปแบบให้เราใช้ ดังนี้
1.container หน้าเว็บทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจะจะห่างออกจากจอ 16px จะทำให้หน้าเว็บอยู่กึ่งกลางหน้าจอ
รูปแบบการเขียนโค้ด

Code: Select all

<div class="container">
 ...//เนื้อหาที่ต้องการใส่...
</div>
ตัวอย่างหน้าเว็บ
tg.jpg
tg.jpg (38.53 KiB) Viewed 1490 times
2..container-fluid หน้าเว็บจะเต็มทั้งหน้าจอ
รูปแบบการเขียนโค้ด

Code: Select all

<div class="container-fluid">
 ...//เนื้อหาที่ต้องการใส่...
</div>
ตัวอย่างหน้าเว็บที่ใช้ container-fluid
หก.jpg
หก.jpg (40.15 KiB) Viewed 1490 times
อ้างอิง: https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/# ... -container