Page 1 of 1

การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Google Slide

Posted: 29/06/2018 3:15 pm
by wilawan
การสร้างภาพและข้อความให้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงเนื้อหา ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการเสนอเนื้อหาที่มีส่วนประกอบหลายส่วน และต้องการอธิบายทีละส่วน สามารถทำได้โดย

1. คลิกที่กล่องข้อความที่ต้องการให้เคลื่อนไหว คลิกขวา เลือก เคลื่อนไหว

Image

2. เลือกประเภทความเคลื่อนไหว

Image

3. เลือก เงื่อนไขการเริ่ม

Image

4. เลือกระยะเวลาในการเคลื่อนไหว

Image

5. กดปุ่ม เล่น เพื่อให้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าการเคลื่อนไหว

Image

6. ทำซ้ำ เพิ่มการเคลื่อนไหวที่ข้อความอื่นได้ตามลำดับ