Page 1 of 1

ขอคำแนะนำวิธีการใช้ฟอนต์จาก google font

Posted: 31/01/2019 9:01 am
by kangfuprickly
ขอคำแนะนำจากผู้รู้ วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ในเว็บจูมล่า โดยนำฟอนต์จาก google font มากใช้ ต้องตั้งทำอย่างไรคับ
ขอบคุณคับ

Re: ขอคำแนะนำวิธีการใช้ฟอนต์จาก google font

Posted: 31/01/2019 9:26 am
by mindphp
ใช้ template ตัวไหนครับ

Re: ขอคำแนะนำวิธีการใช้ฟอนต์จาก google font

Posted: 14/02/2019 5:09 pm
by bagscreen678
อยากทราบเหมือนกันค่ะ