รู้จักคำสั่ง page_source ใน selenium webdriver

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ภาพประจำตัวสมาชิก
บัวบุญ จันทะโคตร
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 227
ลงทะเบียนเมื่อ: 26/06/2017 10:15 am

รู้จักคำสั่ง page_source ใน selenium webdriver

โพสต์โดย บัวบุญ จันทะโคตร » 17/08/2017 3:07 pm

คำสั่งที่ใช้งานใน selenium webdriver มีอยู่มากมายหลายคำสั่ง วันนี้เราจะมาทำความรู้คำสั่งที่มีชื่อว่า page_source ซึ่งเป็นคำสั่งหนึ่งใน selenium webdriver โดยการทำงานของมันนั้นจะแสดง source โค้ดของหน้าเว็บไซต์ออกมาทั้งหมด

โดยมีส่วนของโค้ด selenium webdriver ดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

from selenium import webdriver

driver = webdriver.Chrome('/usr/local/lib/python2.7/site-packages/chromedriver')
driver.get('https://www.kapook.com/')
doc = driver.page_source
print doc


และนี่ก็คือผลการแสดงข้อมูลที่ได้จากการ print ค่า doc ออกมา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!doctype html><html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="th"><head><meta content="/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_128dp.png" itemprop="image"><link href="/images/branding/product/ico/googleg_lodp.ico" rel="shortcut icon"><meta content="origin" id="mref" name="referrer"><title>Google</title>   <script>(function(){window.google={kEI:'FEaVWcPbDIr28QXM_JCIDQ',kEXPI:'1353383,1354277,1354297,1354401,1354514,1354625,1354663,1354749,1355077,3700331,3700347,3700442,4029815,4031109,4038214,4038394,4041776,4043492,4045096,4045293,4045841,4047140,4047454,4048347,4048980,4050750,4051887,4056126,4056682,4058016,4061666,4061980,4062724,4064468,4064727,4064796,4069829,4072270,4072776,4076607,4076999,4078430,4078588,4080760,4081039,4081165,4082230,4093313,4093524,4094544,4095910,4097153,4097469,4097922,4097929,4098721,4098728,4098752,4102238,4103475,4103861,4104202,4104258,4106647,4107160,4107555,4108458,4109293,4109316,4109489,4110086,4110259,4110403,4110656,4110931,4111276,4112010,4112286,4113148,4113217,4113275,4116349,4116724,4116731,4116926,4116935,4117980,4118103,4118226,4118228,4118438,4118531,4118626,4118641,4118798,4119118,4119239,4119272,4120413,4120508,4120911,4121035,4121278,4122028,4122262,4122699,4123477,4123646,4123944,4123984,4124220,4124341,4124544,4124943,4124944,4124948,4125162,4125372,4125478,4125878,4125880,4125882,4126002,4126221,4126366,4126419,4126522,4126634,4127450,10200083,16200026,19003303,19003304,19003305,19003345,19003352',authuser:0,kscs:'c9c918f0_41',u:'c9c918f0'};google.kHL='th';})();(function(){google.lc=[];google.li=0;google.getEI=function(a){for(var b;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("eid")));)a=a.parentNode;return b||google.kEI};google.getLEI=function(a){for(var b=null;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("leid")));)a=a.parentNode;return b};google.https=function(){return"https:"==window.location.protocol};google.ml=function(){return null};google.wl=function(a,b){try{google.ml(Error(a),!1,b)}catch(c){}};google.time=function(){return(new Date).getTime()};google.log=function(a,b,c,d,g){if(a=google.logUrl(a,b,c,d,g)){b=new Image;var e=google.lc,f=google.li;e[f]=b;b.onerror=b.onload=b.onabort=function(){delete e[f]};google.vel&&google.vel.lu&&google.vel.lu(a);b.src=a;google.li=f+1}};google.logUrl=function(a,b,c,d,g){var e="",f=google.ls||"";c||-1!=b.search("&ei=")||(e="&ei="+google.getEI(d),-1==b.search("&lei=")&&(d=google.getLEI(d))&&(e+="&lei="+d));d="";!c&&google.cached&&-1==b.search("&cached=")&&(d="&cached="+google.cached);a=c||"/"+(g||"gen_204")+"?atyp=i&ct="+a+"&cad="+b+e+f+"&zx="+google.time()+d;/^http:/i.test(a)&&google.https()&&(google.ml(Error("a"),!1,{src:a,glmm:1}),a="");return a};google.y={};google.x=function(a,b){if(a)var c=a.id;else{do c=Math.random();while(google.y[c])}google.y[c]=[a,b];return!1};google.lq=[];google.load=function(a,b,c){google.lq.push([[a],b,c])};google.loadAll=function(a,b){google.lq.push([a,b])};}).call(this);google.f={};(function(){google.hs={h:true,pa:true,q:true};})();(function(){google.c={c:{a:true,d:false,e:false,i:false,m:true,n:false}};google.sn='webhp';(function(){var e={gen204:"iml",clearcut:8};var f=function(a,b,c){a.addEventListener?a.removeEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.detachEvent("on"+b,c)},h=function(a,b,c){g.push({o:a,s:b,v:c});a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)},g=[];google.timers={};google.startTick=function(a,b){var c=b&&google.timers[b].t?google.timers[b].t.start:google.time();google.timers[a]={t:{start:c},e:{},m:{}};(c=window.performance)&&c.now&&(google.timers[a].wsrt=Math.floor(c.now()))};google.tick=function(a,b,c){google.timers[a]||google.startTick(a);c=void 0!==c?c:google.time();b instanceof Array||(b=[b]);for(var d=0;d<b.length;++d)google.timers[a].t[b[d].clearcut]={key:b[d],ts:c}};google.c.e=function(a,b,c){google.timers[a].e[b]=c};google.c.b=function(a){var b=google.timers.load.m;b[a]&&google.wl("ch_mab",{m:a});b[a]=!0};google.c.u=function(a){var b=google.timers.load.m;if(b[a]){b[a]=!1;for(a in b)if(b[a])return;google.csiReport()}else google.wl("ch_mnb",{m:a})};google.rll=function(a,b,c){var d=function(b){c(b);f(a,"load",d);f(a,"error",d)};h(a,"load",d);b&&h(a,"error",d)};google.ull=function(){for(var a;a=g.shift();)f(a.o,a.s,a.v)};google.iTick=function(a){var b=google.time();google.tick("load",e,b);a=a.id||a.src||a.name;google.timers.iml||google.startTick("iml");google.timers.iml.t[a]=b;google.c.c.a&&(f.getAttribute("role")||f.type||f.tagName).toUpperCase(),h;(h="keydown"!=b.type)||("getAttribute"in f?(h=(f.getAttribute("role")||f.tagName).toUpperCase(),h=!H(f)&&("COMBOBOX"!=h||"INPUT"!=h)&&!f.isContentEditable):h=!1,h=!h);(h=h||b.ctrlKey||b.shiftKey||b.altKey||b.metaKey||G(f)&&32==e)||((h=f.tagName in E)||(h=f.getAttributeNode("tabindex"),h=null!=h&&h.specified),h=!(h&&!f.disabled));h?e=!1:(f="INPUT"!=f.tagName.toUpperCase()||f.type,h=!(q in F)&&13==e,e=(0==F[q]%e||h)&&!!f)}e&&(c="clickkey")}q=b.srcElement||b.target;e=R(c,b,q,"",null);b.path?(M.w=b.path,M.o=0,M.v=this,M.H=!1,f=M):f=K(q,this);for(;h=f.s();){var m=h;var g=m;h=c;var p=g.__jsaction;if(!p){var u=null;"getAttribute"in g&&(u=g.getAttribute("jsaction"));if(u){p=t[u];if(!p){p={};for(var x=u.split(fa),y=0,ha=x?x.length:0;y<ha;y++){var r=x[y];if(r){var z=r.indexOf(":"),N=-1!=z;var ia=N?Q(r.substr(0,z)):"click";r=N?Q(r.substr(z+
</style>
}catch(e){_._DumpException(e)}
/* _Module_:in */
try{
_.y("gbar.elr",function(){return{es:{f:152,h:60,m:30},mo:"md",vh:window.innerHeight||0,vw:window.innerWidth||0}});
}catch(e){_._DumpException(e)}
/* _GlobalSuffix_ */
})(this.gbar_);
// Google Inc.
</script>
this.je,!1,this),d.o=[];this.A.ga();_.sh(this.K);delete this.b;delete this.K;delete this.A;delete this.S;delete this.F};
_.k.We=function(a){var c=_.Oh(_.wh(this.K).b);var d=new _.Jh(a.clientX+c.b,a.clientY+c.U);c=d.b;var e=d.U,f=this.F;this.dispatchEvent(new _.ym("drag",0,this.b,0,f?f.o:void 0,0,a.clientX,a.clientY));var g;if(f){this.D&&f.w&&(g=this.D(f.o,f.b,c,e));if(f.b.contains(d)&&g==this.ba)return;f.w&&(this.dispatchEvent(new _.ym("dragout",0,this.b,0,f.o)),f.w.dispatchEvent(new _.ym("dragout",0,this.b,0,f.o,0,void 0,void 0,0,0,this.ba)));this.ba=g;this.F=null}if(this.C.contains(d)){a:{for(var h=0;f=this.S[h];h++)if(f.b.contains(d))if(f.A){if(f.A.w.contains(d)){d=
f;break a}}else{d=f;break a}d=null}if((f=this.F=d)&&f.w)this.D&&(g=this.D(f.o,f.b,c,e)),c=new _.ym("dragover",0,this.b,0,f.o),c.w=g,this.dispatchEvent(c),f.w.dispatchEvent(new _.ym("dragover",0,this.b,0,f.o,0,a.clientX,a.clientY,0,0,g));else if(!f){this.o||(this.o=new _.zm(this.C.clone()));a=this.o.b;a.top=this.C.top;a.right=this.C.right;a.bottom=this.C.bottom;a.left=this.C.left;for(g=0;f=this.S[g];g++)d=f.b,f.A&&(f=f.A.w,d=new _.ji(Math.max(d.top,f.top),Math.min(d.right,f.right),Math.min(d.bottom,
f.bottom),Math.max(d.left,f.left))),f=null,c>=d.right?f=d.right>a.left?d.right:a.left:c<d.left&&(f=d.left<a.right?d.left:a.right),h=null,e>=d.bottom?h=d.bottom>a.top?d.bottom:a.top:e<d.top&&(h=d.top<a.bottom?d.top:a.bottom),null===f||null===h||(Math.abs(f-c)>Math.abs(h-e)?h=null:f=null),null!==f?f<=c?a.left=f:a.right=f:null!==h&&(h<=e?a.top=h:a.bottom=h);this.F=10<=(a.right-a.left)*(a.bottom-a.top)?this.o:null}}};_.k.kf=function(){return!1};
_.k.je=function(a){for(var c=0,d;d=this.N[c];c++)if(a.target==d.b){var e=d.B-d.b.scrollTop,f=d.A-d.b.scrollLeft;d.B=d.b.scrollTop;d.A=d.b.scrollLeft;this.o&&this.F==this.o&&(0<e?this.o.b.top+=e:this.o.b.bottom+=e,0<f?this.o.b.left+=f:this.o.b.right+=f);for(var g=0,h;h=d.o[g];g++)h=h.b,h.top+=e,h.left+=f,h.bottom+=e,h.right+=f,_.Am(this,h)}this.A.ze(a)};
_.Am=function(a,c){1==a.S.length?a.C=new _.ji(c.top,c.right,c.bottom,c.left):(a=a.C,a.left=Math.min(c.left,a.left),a.right=Math.max(c.right,a.right),a.top=Math.min(c.top,a.top),a.bottom=Math.max(c.bottom,a.bottom))};_.xm.prototype.P=function(){_.xm.J.P.call(this);for(var a,c=0;a=this.B[c];c++)this.pd(a);this.B.length=0};_.ym=function(a,c,d,e,f,g,h,l,q,r,x){_.id.call(this,a);this.B=d;this.C=f;this.clientX=h;this.clientY=l;this.w=x};_.z(_.ym,_.id); _.zm=function(a,c,d,e){this.b=a;this.w=c;this.o=d;this.B=e||null;this.A=null};
var Bm=function(){_.xm.call(this)};_.z(Bm,_.xm);_.Cm=function(a,c){_.xm.call(this);this.T=!1;this.w=[];this.Y=_.I(c,1,!1);this.ea=_.H(c,2)||"";this.Oa=_.H(c,3)||"";this.ka=this.Y&&this.ea?new tm:null;this.H=null;this.G=a;this.M={};this.aa=null};_.z(_.Cm,Bm);_.k=_.Cm.prototype;_.k.ph=_.yh.V();_.k.kd=function(a){_.Cm.J.kd.call(this,a);this.w.push(a);this.T=!0};_.k.init=function(){_.Cm.J.init.call(this);this.Y&&this.T&&_.P(this.G,"keydown",this.Xe,!1,this)};_.k.P=function(){this.Y&&this.T&&_.Ed(this.G,"keydown",this.Xe,!1,this);_.Cm.J.P.call(this)};
_.k.Sc=function(a){_.Cm.J.Sc.call(this,a);var c=a.b;c=c.id||(c.id="ogbkddg"+_.zh(this.ph));this.M[c]=a};_.k.pd=function(a){delete this.M[a.b.id];_.Cm.J.pd.call(this,a)};
_.k.Xe=function(a){a:{var c=a.target;if(this.M)for(var d=this.G;c&&c!==d;){var e=c.id;if(e in this.M){c=this.M[e];break a}c=c.parentNode}c=null}c&&(32==a.keyCode?(this.H?this.O(0,c):(this.H=c,_.U(this.G,"gb_Hf"),_.U(c.b,"gb_6"),this.aa=_.P(window.document,"mousedown",(0,_.v)(this.O,this,a,c,!1)),_.P(this.G,_.jd,this.Ge,!1,this),this.dispatchEvent(new Dm(c)),sm(c.b)),a.preventDefault(),a.stopPropagation()):this.H&&Em(this,a,c))};_.k.Ge=function(a){var c=rm(this.H.b);a.target!=c&&this.O(0,this.H)};
var Em=function(a,c,d){var e=null,f=_.gm(d.b);_.am(f);switch(c.keyCode){case 37:e=Fm(a,d,-1);break;case 38:e=Fm(a,d,-3);break;case 39:e=Fm(a,d,1);break;case 40:e=Fm(a,d,3);break;case 9:a.O(0,d);break;case 27:a.O(0,d,!0)}if(e){a.dispatchEvent(new _.ym("dragout",0,d));f=e.target.B[0];var g=new _.ym("dragover",0,null);g.C=f;g.w=e.b;a.dispatchEvent(g);sm(d.b);if(a.ka){d=1==a.w.indexOf(e.target)?a.Oa:a.ea;var h=[e.b+1,f?f.b.children.length:0];d=d.replace(/%([0-9]+)\$s/g,function(a,c){c=(0,window.parseInt)(c,
10)-1;return c<h.length?h[c]:""});vm(a.ka,d)}c.preventDefault()}};_.Cm.prototype.O=function(a,c,d){_.V(this.G,"gb_Hf");d?this.dispatchEvent(new _.ym("dragout",0,c)):(a=_.gm(c.b),a=Gm(this,a),(a=-1!=a?this.w[a]:null)&&a.dispatchEvent(new _.ym("drop",0,null)));this.dispatchEvent(new _.ym("dragend",0,c));_.Fd(this.aa);delete this.aa;_.Ed(this.G,_.jd,this.Ge,!1,this);this.H=null;_.V(c.b,"gb_6")};
var Fm=function(a,c,d){var e=c.b;c=_.gm(c.b);var f=Gm(a,c);_.am(_.gm(c));for(var g=_.am(c),h=(0,_.za)(g,e),l=0<d?1:-1;e&&0!=d;){do e=0<l?_.n(e.nextElementSibling)?e.nextElementSibling:_.fm(e.nextSibling,!0):_.n(e.previousElementSibling)?e.previousElementSibling:_.fm(e.previousSibling,!1);while(e&&!(e.id in a.M));d-=l;h+=l;if(!e&&f<a.w.length&&(f+=l,a.w[f]))if(c=a.w[f].B[0].b,g=_.am(c),0<l)e=(3-h%3)%3,d=d<e?0:d-e,h=0,e=c.children[0];else{h=g.length;e=3-h%3-1;if(d=e>-d?0:d+e)h--,d++;e=c.children[h]}}return 0== d&&a.w[f]?new Hm(a.w[f],h):null},Gm=function(a,c){for(var d=-1,e=0;e<a.w.length;e++)if(a.w[e].B[0].b==c){d=e;break}return d},Hm=function(a,c){this.target=a;this.b=c},Dm=function(a){_.ym.call(this,"dragstart",0,a)};_.z(Dm,_.ym);
_.Im=new _.Kh(88,100);_.Jm=function(a){_.G(this,a,"gaia.l.a",-1,null)};_.z(_.Jm,_.F);_.dm("gaia.l.a",_.Jm);_.Lm=function(a){_.G(this,a,"gaia.l.a.r",-1,Km)};_.z(_.Lm,_.F);var Km=[1];_.dm("gaia.l.a.r",_.Lm);(function(){for(var a=["ms","moz","webkit","o"],c=0,d;d=a[c]&&!_.m.requestAnimationFrame;++c)_.m.requestAnimationFrame=_.m[d+"RequestAnimationFrame"],_.m.cancelAnimationFrame=_.m[d+"CancelAnimationFrame"]||_.m[d+"CancelRequestAnimationFrame"];if(!_.m.requestAnimationFrame){var e=0;_.m.requestAnimationFrame=function(a){var c=(new Date).getTime(),d=Math.max(0,16-(c-e));e=c+d;return _.m.setTimeout(function(){a(c+d)},d)};_.m.cancelAnimationFrame||(_.m.cancelAnimationFrame=function(a){(0,window.clearTimeout)(a)})}})();
var Mm=function(a){a||_.wh();_.re.call(this)};_.z(Mm,_.re);Mm.prototype.clear=function(){_.re.prototype.clear.call(this)};Mm.prototype.set=function(a,c){_.re.prototype.set.call(this,a,c);return this};var Nm=function(a,c,d,e){return a.set(c.key,c.caption,d,e)};Mm.prototype.Bb=function(){};Mm.prototype.R=function(){return null};var Om={key:"ok",caption:"OK"},Pm={key:"cancel",caption:"Cancel"},Qm={key:"yes",caption:"Yes"},Rm={key:"no",caption:"No"},Sm={key:"save",caption:"Save"},Tm={key:"continue",caption:"Continue"}; "undefined"!=typeof window.document&&(Nm(new Mm,Om,!0,!0),Nm(Nm(new Mm,Om,!0),Pm,!1,!0),Nm(Nm(new Mm,Qm,!0),Rm,!1,!0),Nm(Nm(Nm(new Mm,Qm),Rm,!0),Pm,!1,!0),Nm(Nm(Nm(new Mm,Tm),Sm),Pm,!0,!0));
_.hl(_.mh(_.fc("//www-onepick-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/js/rpc.js?c=1&container=onepick")));_.hl(_.mh(_.fc("//apis.google.com/js/rpc.js")));
}catch(e){_._DumpException(e)}
/* _Module_:syd */
try{
var Wm;_.Um=function(a){_.G(this,a,0,-1,null)};_.z(_.Um,_.F);var Vm=function(a){_.G(this,a,0,-1,null)};_.z(Vm,_.F);Wm=[3,5];_.Xm=function(a){_.G(this,a,0,-1,Wm)};_.z(_.Xm,_.F);var Ym=function(a,c){return null!==a&&c in a},Zm=function(a,c){a.src=_.ph(c)},$m=function(a){var c=arguments,d=c.length;return function(){for(var a=0;a<d;a++)if(c[a].apply(this,arguments))return!0;return!1}},an=function(a){return function(){return!a.apply(this,arguments)}};
var bn=function(){};var cn=function(a,c,d){this.o=a;this.w=c;this.b=d||_.m};var dn=function(){this.b=[]};dn.prototype.o=function(a,c,d){this.B(a,c,d);this.b.push(new cn(a,c,d))};dn.prototype.B=function(a,c,d){d=d||_.m;for(var e=0,f=this.b.length;e<f;e++){var g=this.b[e];if(g.o==a&&g.w==c&&g.b==d){this.b.splice(e,1);break}}};dn.prototype.w=function(a){for(var c=0,d=this.b.length;c<d;c++){var e=this.b[c];"catc"==e.o&&e.w.call(e.b,a)}};
_.en=function(a,c,d,e,f){_.A.call(this);this.A=c;this.X=e;this.D=f;this.K=!1;this.w={};this.o={};this.T=[];this.B=[];this.H=_.H(a,1)?"http":"https";this.S=[this.H+"://"+_.L(_.H(a,2)),"og/_/js","k="+_.L(_.H(a,3)),"rt=j"];this.G=""==_.L(_.H(a,14))?null:_.H(a,14);this.M=[this.H+"://"+_.L(_.H(a,2)),"og/_/ss","k="+_.L(_.H(a,13))];this.F=""==_.L(_.H(a,15))?null:_.H(a,15);this.O=_.K(_.H(a,1))?"?host=www.gstatic.com&bust="+_.L(_.H(a,16)):"";this.N=_.K(_.H(a,1))?"?host=www.gstatic.com&bust="+1E11*Math.random():
"";this.b=_.M(_.I(a,17,1),1);a=0;for(c=d[a];a<d.length;a++,c=d[a])this.w[c]=!0,this.o[c]=!0};_.z(_.en,_.A);_.Ja(_.en,"m");_.gn=function(a,c,d){c=(0,_.Ba)(c,an($m(_.Cc,_.vc(Ym,a.w))));if(0<c.length){var e=a.S.join("/")+"/"+("m="+c.join(","))+"/exm="+_.Vc(a.w).join(",")+"/d=1/ed=1";a.G&&(e+="/rs="+a.G);e+=a.O;fn(a,e,(0,_.v)(a.Z,a,d));a.T.push(e);for(d=0;d<c.length;d++)a.w[c[d]]=!0}};_.en.prototype.Z=function(a){for(var c=0;c<this.B.length;c++)this.B[c].call(null);a&&a.call(null)};
var fn=function(a,c,d,e){var f=window.document.createElement("SCRIPT");f.async=!0;f.type="text/javascript";f.charset="UTF-8";Zm(f,_.hl(c));var g=!0,h=e||1;e=(0,_.v)(function(){g=!1;this.D.log(47,{att:h,max:this.b,url:c});h<this.b?fn(this,c,d,h+1):this.X.log(Error("Y`"+h+"`"+this.b),{url:c})},a);var l=(0,_.v)(function(){g&&(this.D.log(46,{att:h,max:this.b,url:c}),g=!1,d&&d.call(null))},a),q=function(a){"loaded"==a.readyState||"complete"==a.readyState?l():g&&window.setTimeout(function(){q(a)},100)};
"undefined"!==typeof f.addEventListener?f.onload=function(){l()}:f.onreadystatechange=function(){f.onreadystatechange=null;q(f)};f.onerror=e;a.D.log(45,{att:h,max:a.b,url:c});_.em("HEAD")[0].appendChild(f)};_.en.prototype.Vc=function(a,c){a=(0,_.Ba)(a,an($m(_.Cc,_.vc(Ym,this.o))));if(0<a.length){var d=this.M.join("/")+"/"+("m="+a.join(","))+"/excm="+_.Vc(this.o).join(",")+"/d=1/ed=1";this.F&&(d+="/rs="+this.F);hn(d+this.N,c);for(c=0;c<a.length;c++)this.o[a[c]]=!0}};
var hn=function(a,c){var d=window.document.createElement("LINK");d.setAttribute("rel","stylesheet");d.setAttribute("type","text/css");d.setAttribute("href",a);d.onload=d.onreadystatechange=function(){d.readyState&&"loaded"!=d.readyState&&"complete"!=d.readyState||c&&c.call(null)};_.em("HEAD")[0].appendChild(d)};
_.en.prototype.C=function(a,c){if(!this.K)if(void 0!=c)window.setTimeout((0,_.v)(this.C,this,a,void 0),c);else{_.gn(this,_.eg(this.A,1),a);a=_.eg(this.A,2);if(_.H(this.A,3)){var d=(0,_.v)(this.Vc,this,a);a=function(){d()};"undefined"!==typeof window.addEventListener?window.addEventListener("load",a):window.attachEvent("onload",a)}else this.Vc(a);this.K=!0}};
var jn=function(a,c){var d={};d._sn=["v.gas",c].join(".");_.Wb(a,d)};var kn=["gbq1","gbq2","gbqfbwa"],ln=function(a){var c=window.document.getElementById("gbqld");c&&(c.style.display=a?"none":"block",c=window.document.getElementById("gbql"))&&(c.style.display=a?"block":"none")};var nn=function(a,c,d){this.A=new dn;this.F=a;this.D=c;this.b=mn(a.offsetWidth,this.D);this.G=d||new _.nm(_.qm(),10);_.P(this.G,"b",function(){window.requestAnimationFrame?window.requestAnimationFrame((0,_.v)(this.C,this)):this.C()},!1,this)},mn=function(a,c){for(var d=0,e=c.length-1,f=c[0];d<e;){if(a<=f.max)return f.id;f=c[++d]}return c[e].id};nn.prototype.C=function(){var a=mn(this.F.offsetWidth,this.D);a!=this.b&&(this.b=a,this.w(new bn))};nn.prototype.o=function(a,c,d){this.A.o(a,c,d)}; nn.prototype.B=function(a,c){this.A.B(a,c)};nn.prototype.w=function(a){this.A.w(a)};
var on,qn,rn,sn,tn;on=null;_.pn=function(){if(null!=on)return on;var a=window.document.body.style;if(!(a="flexGrow"in a||"webkitFlexGrow"in a))a:{if(a=window.navigator.userAgent){var c=/Trident\/(\d+)/.exec(a);if(c&&7<=Number(c[1])){a=/\bMSIE (\d+)/.exec(a);a=!a||"10"==a[1];break a}}a=!1}return on=a};
qn=function(a,c,d){var e=window.NaN;window.getComputedStyle&&(a=window.getComputedStyle(a,null).getPropertyValue(c))&&"px"==a.substr(a.length-2)&&(e=d?(0,window.parseFloat)(a.substr(0,a.length-2)):(0,window.parseInt)(a.substr(0,a.length-2),10));return e};
rn=function(a){var c=a.offsetWidth,d=qn(a,"width");if(!(0,window.isNaN)(d))return c-d;var e=a.style.padding,f=a.style.paddingLeft,g=a.style.paddingRight;a.style.padding=a.style.paddingLeft=a.style.paddingRight=0;d=a.clientWidth;a.style.padding=e;a.style.paddingLeft=f;a.style.paddingRight=g;return c-d};
sn=function(a){var c=qn(a,"min-width");if(!(0,window.isNaN)(c))return c;var d=a.style.width,e=a.style.padding,f=a.style.paddingLeft,g=a.style.paddingRight;a.style.width=a.style.padding=a.style.paddingLeft=a.style.paddingRight=0;c=a.clientWidth;a.style.width=d;a.style.padding=e;a.style.paddingLeft=f;a.style.paddingRight=g;return c};tn=function(a,c){c||-.5!=a-Math.round(a)||(a-=.5);return Math.round(a)}; _.un=function(a){if(a){var c=a.style.opacity;a.style.opacity=".99";_.$a(a.offsetWidth);a.style.opacity=c}};
var vn=function(a){_.A.call(this);this.b=a;this.o=[];this.w=[]};_.z(vn,_.A);vn.prototype.P=function(){vn.J.P.call(this);this.b=null;for(var a=0;a<this.o.length;a++)this.o[a].ga();for(a=0;a<this.w.length;a++)this.w[a].ga();this.o=this.w=null};
vn.prototype.Wa=function(a){void 0==a&&(a=this.b.offsetWidth);for(var c=rn(this.b),d=[],e=0,f=0,g=0,h=0,l=0;l<this.o.length;l++){var q=this.o[l],r=wn(q),x=rn(q.b);d.push({item:q,qb:r,Hh:x,Dc:0});e+=r.Oc;f+=r.$c;g+=r.cc;h+=x}a=a-h-c-g;e=0<a?e:f;f=a;c=d;do{g=!0;h=[];for(l=q=0;l<c.length;l++){r=c[l];x=0<f?r.qb.Oc:r.qb.$c;var N=0==e?0:x/e*f+r.Dc;N=tn(N,g);g=!g;r.Dc=xn(r.item,N,r.Hh,r.qb.cc);0<x&&N==r.Dc&&(h.push(r),q+=x)}c=h;f=a-(0,_.Fa)(d,function(a,c){return a+c.Dc},0);e=q}while(0!=f&&0!=c.length);
for(l=0;l<this.w.length;l++)this.w[l].Wa()};var zn=function(a){var c={};c.items=(0,_.Da)(a.o,function(a){return yn(a)});c.children=(0,_.Da)(a.w,function(a){return zn(a)});return c},An=function(a,c){for(var d=0;d<a.o.length;d++)a.o[d].b.style.width=c.items[d];for(d=0;d<a.w.length;d++)An(a.w[d],c.children[d])};vn.prototype.R=function(){return this.b};
var Bn=function(a,c,d,e){vn.call(this,a);this.B=c;this.C=d;this.A=e};_.z(Bn,vn);
var wn=function(a,c){var d=a.B,e=a.C;if(-1==a.A){var f=c;void 0==f&&(f=rn(a.b));c=yn(a);var g=zn(a),h=qn(a.b,"width",!0);(0,window.isNaN)(h)&&(h=a.b.offsetWidth-f);f=Math.ceil(h);a.b.style.width=c;An(a,g);a=f}else a=a.A;return{Oc:d,$c:e,cc:a}},xn=function(a,c,d,e){void 0==d&&(d=rn(a.b));void 0==e&&(e=wn(a,d).cc);c=e+c;0>c&&(c=0);a.b.style.width=c+"px";d=a.b.offsetWidth-d;a.b.style.width=d+"px";return d-e},yn=function(a){var c=a.b.style.width;a.b.style.width="";return c};
var Cn=function(a,c,d){var e;void 0==e&&(e=-1);return{className:a,qb:{Oc:c||0,$c:d||0,cc:e}}},Dn={className:"gb_mf",items:[Cn("gb_Zb"),Cn("gb_Ef"),Cn("gb_if",0,2),Cn("gb_Ff"),Cn("gb_hb",1,1)],nb:[{className:"gb_hb",items:[Cn("gb_ae",0,1),Cn("gb_sc",0,1)],nb:[function(a){a=a.gb_ae;if(a)var c=a.R();else{c=window.document.querySelector(".gb_ae");if(!c)return null;a=new vn(c)}c=c.querySelectorAll(".gb_Q");for(var d=0;d<c.length;d++){if(_.ci(c[d],"gb_S")){var e=new Bn(c[d],0,1,-1);var f=c[d].querySelector(".gb_P");
f&&(f=new Bn(f,0,1,-1),e.o.push(f),a.w.push(e))}else e=new Bn(c[d],0,0,-1);a.o.push(e)}return a},{className:"gb_sc",items:[Cn("gb_da"),Cn("gb_Ac"),Cn("gb_jf"),Cn("gb_eb",0,1),Cn("gb_6f"),Cn("gb_ab",0,1),Cn("gb_7f"),Cn("gb_If")],nb:[{className:"gb_eb",items:[Cn("gb_gb",0,1)],nb:[{className:"gb_gb",items:[Cn("gb_cb",0,1)],nb:[]}]}]}]},{className:"gb_Bf",items:[Cn("gbqff",1,1),Cn("gb_Af")],nb:[]}]},En=function(a,c){if(!c){c=window.document.querySelector("."+a.className);if(!c)return null;c=new vn(c)}for(var d=
{},e=0;e<a.items.length;e++){var f=a.items[e],g;if(g=(g=window.document.querySelector("."+f.className))?new Bn(g,f.qb.Oc,f.qb.$c,f.qb.cc):null)c.o.push(g),d[f.className]=g}for(e=0;e<a.nb.length;e++){f=a.nb[e];var h;"function"==typeof f?h=f(d):h=En(f,d[f.className]);h&&c.w.push(h)}return c};
_.Gn=function(a,c){_.A.call(this);this.H=c;this.o=window.document.getElementById("gb");this.B=(this.b=window.document.querySelector(".gb_hb"))?this.b.querySelector(".gb_sc"):null;this.A=[];this.he=_.M(_.H(a,5),60);this.C=_.H(a,4);this.Ph=_.M(_.H(a,2),152);this.Vf=_.M(_.H(a,1),30);this.w=null;this.Re=_.K(_.H(a,3),!0);this.o&&this.C&&(this.o.style.minWidth=this.C+"px");this.wb=null;this.o&&(this.wb=new nn(this.o,[{id:"t",max:900},{id:"f"}]));this.Re&&(this.o&&(Fn(this),_.U(this.o,"gb_T"),this.b&&_.U(this.b,
"gb_T"),_.pn()||(this.w=En(Dn))),this.Wa(),window.setTimeout((0,_.v)(this.Wa,this),0));_.y("gbar.elc",(0,_.v)(this.K,this));_.y("gbar.ela",_.ma);_.y("gbar.elh",(0,_.v)(this.D,this))};_.z(_.Gn,_.A);_.Ja(_.Gn,"el");var Hn=function(){var a=_.Gn.ai();return{es:a?{f:a.Ph,h:a.he,m:a.Vf}:{f:152,h:60,m:30},mo:"md",vh:window.innerHeight||0,vw:window.innerWidth||0}};_.Gn.prototype.Wa=function(a){a&&Fn(this);this.w&&this.w.Wa(Math.max(window.document.documentElement.clientWidth,sn(this.o)));_.un(this.b)};
_.Gn.prototype.F=function(){try{var a=window.document.getElementById("gb"),c=a.querySelector(".gb_hb");_.V(a,"gb_og");c&&_.V(c,"gb_og");a=0;for(var d;d=kn[a];a++){var e=window.document.getElementById(d);e&&_.V(e,"gbqfh")}ln(!1)}catch(f){jn(f,"rhcc")}this.G&&this.G();this.Wa(!0)};
_.Gn.prototype.M=function(){try{var a=window.document.getElementById("gb"),c=a.querySelector(".gb_hb");_.U(a,"gb_og");c&&_.U(c,"gb_og");a=0;for(var d;d=kn[a];a++){var e=window.document.getElementById(d);e&&_.U(e,"gbqfh")}ln(!0)}catch(f){jn(f,"ahcc")}this.Wa(!0)};_.In=function(a){return a.wb?a.wb.b:"f"};_.Gn.prototype.K=function(a){this.A.push(a)};_.Gn.prototype.D=function(a){this.he=Hn().es.h+a;for(a=0;a<this.A.length;a++)try{this.A[a](Hn())}catch(c){this.H.log(c)}}; var Fn=function(a){if(a.b){var c;a.w&&(c=zn(a.w));_.U(a.b,"gb_W");a.b.style.minWidth=a.b.offsetWidth-rn(a.b)+"px";a.B.style.minWidth=a.B.offsetWidth-rn(a.B)+"px";_.V(a.b,"gb_W");c&&An(a.w,c)}};
_.Yg(function(){var a=_.J(_.O(),Vm,21)||new Vm,c=_.Nl();a=new _.Gn(a,c);_.La("el",a);_.y("gbar.gpca",(0,_.v)(a.M,a));_.y("gbar.gpcr",(0,_.v)(a.F,a))});_.y("gbar.elr",Hn);_.Jn=function(a){this.w=_.Gn.V();this.o=a};_.Jn.prototype.b=function(a,c){"t"==_.In(this.w)?(_.U(a,"gb_V"),c?(_.V(a,"gb_db"),_.U(a,"gb_8f")):(_.V(a,"gb_8f"),_.U(a,"gb_db"))):_.ei(a,["gb_V","gb_db","gb_8f"])};_.y("gbar.sos",function(){return window.document.querySelectorAll(".gb_Df")});_.y("gbar.si",function(){return window.document.querySelector(".gb_Cf")});
_.Yg(function(){if(_.J(_.O(),_.Xm,16)){var a=window.document.querySelector(".gb_hb"),c=_.J(_.O(),_.Xm,16)||new _.Xm;c=_.K(_.H(c,1),!1);c=new _.Jn(c);a&&c.o&&c.b(a,!1)}});
}catch(e){_._DumpException(e)}
/* _Module_:sye */
try{
_.Kn=function(a,c,d){return function(){try{return c.apply(d,arguments)}catch(e){a.log(e)}}};_.Ln=function(){_.A.call(this);this.o=new _.Q};_.z(_.Ln,_.A);_.Ln.prototype[_.md]=!0;_.k=_.Ln.prototype;_.k.L=function(a,c,d,e){return this.o.L(a,c,d,e)};_.k.Ma=function(a,c,d,e){return this.o.Ma(a,c,d,e)};_.k.ua=function(a,c,d,e){return this.o.ua(a,c,d,e)};_.k.uc=function(a){return this.o.uc(a)};_.k.dispatchEvent=function(a){return this.o.dispatchEvent(a)};_.k.Yc=function(a){return this.o.Yc(a)};_.k.Lc=function(){return this.o.Lc()}; _.k.Hb=function(a,c,d){return this.o.Hb(a,c,d)};_.k.Lb=function(a,c){return this.o.Lb(a,c)};_.k.rb=function(a,c,d,e){return this.o.rb(a,c,d,e)};_.k.hasListener=function(a,c){return this.o.hasListener(a,c)};

}catch(e){_._DumpException(e)}
/* _Module_:fot */
try{
var Mn=function(){_.Xg.w(_.Wb)},Nn=function(a,c){var d=_.Nl();d=_.Kn(d,Mn);a.addEventListener?a.addEventListener(c,d):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+c,d)},On=[1,2],Pn=function(a){_.G(this,a,0,-1,On)};_.z(Pn,_.F);var Qn=function(a,c){a.B.push(c)},Rn=function(a,c){a.__PVT=c},Sn=function(a){_.A.call(this);this.C=a;this.A=this.b=null;this.o={};this.B={};this.w={}};_.z(Sn,_.A);_.k=Sn.prototype;_.k.hf=function(a){a&&this.b&&a!=this.b&&this.b.close();this.b=a};
_.k.Te=function(a){a=this.w[a]||a;return this.b==a};_.k.Th=function(a){this.A=a};_.k.Se=function(a){return this.A==a};_.k.od=function(){this.b&&this.b.close();this.b=null};_.k.Gf=function(a){this.b&&this.b.getId()==a&&this.od()};_.k.Zb=function(a,c,d){this.o[a]=this.o[a]||{};this.o[a][c]=this.o[a][c]||[];this.o[a][c].push(d)};_.k.md=function(a,c){c=c.getId();if(this.o[a]&&this.o[a][c])for(var d=0;d<this.o[a][c].length;d++)try{this.o[a][c][d]()}catch(e){this.C.log(e)}};
_.k.Vh=function(a,c){this.B[a]=c};_.k.Ef=function(a){return!this.B[a.getId()]};_.k.fh=function(){return!!this.b&&this.b.Fa};_.k.Cf=function(){return!!this.b};_.k.Ye=function(){this.b&&this.b.gb()};_.k.Xh=function(a){this.w[a]&&(this.b&&this.b.getId()==a||this.w[a].open())};_.k.rh=function(a){this.w[a.getId()]=a};var Tn=function(){_.A.call(this);this.o=[];this.b=[]};_.z(Tn,_.A);Tn.prototype.w=function(a,c){this.o.push({Ec:a,options:c})};
Tn.prototype.init=function(a,c,d){window.gapi={};var e=window.___jsl={};e.h=_.L(_.H(a,1));e.ms=_.L(_.H(a,2));e.m=_.L(_.H(a,3));e.l=[];_.H(c,1)&&(a=_.H(c,3))&&this.b.push(a);_.H(d,1)&&(d=_.H(d,2))&&this.b.push(d);_.y("gapi.load",(0,_.v)(this.w,this));return this};
var Un=function(a){_.A.call(this);this.C=a;this.w=this.b=null;this.D=0;this.B={};this.o=!1;a=window.navigator.userAgent;0<=a.indexOf("MSIE")&&0<=a.indexOf("Trident")&&(a=/\b(?:MSIE|rv)[: ]([^\);]+)(\)|;)/.exec(a))&&a[1]&&9>(0,window.parseFloat)(a[1])&&(this.o=!0)};_.z(Un,_.A);
var Vn=function(a,c,d){if(!a.o)if(d instanceof Array)for(var e in d)Vn(a,c,d[e]);else{e=(0,_.v)(a.F,a,c);var f=a.D+d;a.D++;c.setAttribute("data-eqid",f);a.B[f]=e;c&&c.addEventListener?c.addEventListener(d,e,!1):c&&c.attachEvent?c.attachEvent("on"+d,e):a.C.log(Error("W`"+c))}};
Un.prototype.A=function(a,c){if(this.o)return null;if(c instanceof Array){var d=null,e;for(e in c){var f=this.A(a,c[e]);f&&(d=f)}return d}d=null;this.b&&this.b.type==c&&this.w==a&&(d=this.b,this.b=null);if(e=a.getAttribute("data-eqid"))a.removeAttribute("data-eqid"),(e=this.B[e])?a.removeEventListener?a.removeEventListener(c,e,!1):a.detachEvent&&a.detachEvent("on"+c,e):this.C.log(Error("X`"+a));return d};
Un.prototype.F=function(a,c){this.b=c;this.w=a;c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1};(function(){var a;window.gbar&&window.gbar._LDD?a=window.gbar._LDD:a=[];var c=_.ng();Rn(window,_.L(_.H(c,8)));c=_.Yb();var d=_.Nl();a=new _.en(c,_.J(_.O(),Pn,17)||new Pn,a,d,_.Pl());_.La("m",a);var e=function(){_.y("gbar.qm",(0,_.v)(function(a){try{a()}catch(g){d.log(g)}},this));_.kg("api").Sa()};_.K(_.H(c,18),!0)?a.C(e):(c=_.M(_.H(c,19),200),c=(0,_.v)(a.C,a,e,c),_.Yg(c))})();Nn(window.document,"DOMContentLoaded"); Nn(window,"load");
_.y("gbar.ldb",_.v(_.Xg.w,_.Xg,_.Wb));_.y("gbar.mls",function(){});_.La("eq",new Un(_.Nl()));_.La("gs",(new Tn).init(_.vl(),_.J(_.O(),_.sl,5)||new _.sl,_.J(_.O(),_.Um,6)||new _.Um));(function(){for(var a=function(a){return function(){_.Ql(44,{n:a})}},c=0;c<_.Oa.length;c++){var d="gbar."+_.Oa[c];_.y(d,a(d))}var e=_.Ha.V();_.Ia(e,"api").Sa();Qn(_.Ia(e,"m"),function(){_.Ia(e,"api").Sa()})})();var Wn=function(a){_.Yg(function(){var c=window.document.querySelector("."+a);c&&(c=c.querySelector(".gb_b"))&&Vn(_.kg("eq"),c,"click")})};var Xn=window.document.querySelector(".gb_da"),Yn=/(\s+|^)gb_zf(\s+|$)/;Xn&&!Yn.test(Xn.className)&&Wn("gb_da");var Zn=new Sn(_.Nl());_.La("dd",Zn);_.y("gbar.close",(0,_.v)(Zn.od,Zn));_.y("gbar.cls",(0,_.v)(Zn.Gf,Zn));_.y("gbar.abh",(0,_.v)(Zn.Zb,Zn,0));_.y("gbar.adh",(0,_.v)(Zn.Zb,Zn,1));_.y("gbar.ach",(0,_.v)(Zn.Zb,Zn,2));_.y("gbar.aeh",(0,_.v)(Zn.Vh,Zn));_.y("gbar.bsy",(0,_.v)(Zn.fh,Zn));_.y("gbar.op",(0,_.v)(Zn.Cf,Zn));
Wn("gb_eb");_.Yg(function(){var a=window.document.querySelector(".gb_2b");a&&Vn(_.kg("eq"),a,"click")});Wn("gb_Ac");_.y("gbar.qfgw",(0,_.v)(window.document.getElementById,window.document,"gbqfqw"));_.y("gbar.qfgq",(0,_.v)(window.document.getElementById,window.document,"gbqfq"));_.y("gbar.qfgf",(0,_.v)(window.document.getElementById,window.document,"gbqf"));_.y("gbar.qfsb",(0,_.v)(window.document.getElementById,window.document,"gbqfb"));
Wn("gb_jf");Wn("gb_If");
}catch(e){_._DumpException(e)}
/* _GlobalSuffix_ */
})(this.gbar_);
// Google Inc.
</script><div class="gb_5a"><div class="gb_ga gb_fa gb_ta" aria-label="แอป Google" aria-hidden="true" role="region"><ul class="gb_ia gb_ba" aria-dropeffect="move"><li class="gb_Z" aria-grabbed="false"><a class="gb_O" data-pid="192" href="https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&amp;utm_medium=app" id="gb192"><div class="gb_7"></div><div class="gb_8"></div><div class="gb_9"></div><div class="gb_aa"></div><span class="gb_2" style="background-position:0 -966px"></span><span class="gb_3">บัญชีของฉัน</span></a></li><li class="gb_Z" aria-grabbed="false"><a class="gb_O" data-pid="1" href="https://www.google.co.th/webhp?tab=ww" id="gb1"><div class="gb_7"></div><div class="gb_8"></div><div class="gb_9"></div><div class="gb_aa"></div><span class="gb_2" style="background-position:0 -69px"></span><span class="gb_3">ค้นหา</span></a></li><li class="gb_Z" aria-grabbed="false"><a class="gb_O" data-pid="8" href="https://maps.google.co.th/maps?hl=th&amp;tab=wl" id="gb8"><div class="gb_7"></div><div class="gb_8"></div><div class="gb_9"></div><div class="gb_aa"></div><span class="gb_2" style="background-position:0 -1794px"></span><span class="gb_3">Maps</span></a></li><li class="gb_Z" aria-grabbed="false"><a class="gb_O" data-pid="36" href="https://www.youtube.com/?gl=TH" id="gb36"><div class="gb_7"></div><div class="gb_8"></div><div class="gb_9"></div><div class="gb_aa"></div>gradient(top,#3c7ae4,#3f76d3);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#3c7ae4,endColorstr=#3f76d3,GradientType=1)}.gbqfi{background-position:-428px 0;display:inline-block;margin:-1px;height:30px;width:30px}.gbqfqw{background:#fff;background-clip:padding-box;border:1px solid #cdcdcd;border-color:rgba(0,0,0,.15);border-right-width:0;height:30px;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}#gbfwc .gbqfqw{border-right-width:1px}#gbqfqw{position:relative}.gbqfqw.gbqfqw:hover{border-color:#a9a9a9;border-color:rgba(0,0,0,.3)}.gbqfwa{display:inline-block;width:100%}.gbqfwb{width:40%}.gbqfwc{width:60%}.gbqfwb .gbqfqw{margin-left:10px}.gbqfqw.gbqfqw:active,.gbqfqw.gbqfqwf.gbqfqwf{border-color:#4285f4}#gbqfq,#gbqfqb,#gbqfqc{background:transparent;border:none;height:20px;margin-top:4px;padding:0;vertical-align:top;width:100%}#gbqfq:focus,#gbqfqb:focus,#gbqfqc:focus{outline:none}.gbqfif,.gbqfsf{color:#222;font:16px arial,sans-serif}#gbqfbwa{display:none;text-align:center;height:0}#gbqfbwa .gbqfba{margin:16px 8px}#gbqfsa,#gbqfsb{font:bold 11px/27px Arial,sans-serif!important;vertical-align:top}.gb_ea .gbqfqw.gbqfqw,.gb_X .gbqfqw.gbqfqw{border-color:rgba(255,255,255,1);-webkit-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.2)}.gb_ea #gbqfb,.gb_X #gbqfb{-webkit-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.2)}.gb_ea #gbqfb:hover,.gb_X #gbqfb:hover{-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1),0 1px 2px rgba(0,0,0,.2)}.gb_ea #gbqfb:active,.gb_X #gbqfb:active{-webkit-box-shadow:inset 0 2px 0 rgba(0,0,0,.15),0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:inset 0 2px 0 rgba(0,0,0,.15),0 1px 2px rgba(0,0,0,.2)}.gbqfb,.gbqfba,.gbqfbb{cursor:default!important;display:inline-block;font-weight:bold;height:29px;line-height:29px;min-width:54px;padding:0 8px;text-align:center;text-decoration:none!important;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;-webkit-user-select:none}.gbqfba:focus{border:1px solid #4d90fe;outline:none;-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.5);box-shadow:inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.5)}.gbqfba:hover{border-color:#c6c6c6;color:#222!important;-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);background:#f8f8f8;background:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#f8f8f8,endColorstr=#f1f1f1,GradientType=1)}.gbqfba:hover:focus{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff,0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff,0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1)}.gbqfb::-moz-focus-inner{border:0}.gbqfba::-moz-focus-inner{border:0}.gbqfba{border:1px solid #dcdcdc;border-color:rgba(0,0,0,0.1);color:#444!important;font-size:11px;background:#f5f5f5;background:-webkit-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background:linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#f5f5f5,endColorstr=#f1f1f1,GradientType=1)}.gbqfba:active{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1)}@-webkit-keyframes gb__nb{0%{-webkit-transform:scale(0,0);transform:scale(0,0)}20%{-webkit-transform:scale(1.4,1.4);transform:scale(1.4,1.4)}50%{-webkit-transform:scale(.8,.8);transform:scale(.8,.8)}85%{-webkit-transform:scale(1.1,1.1);transform:scale(1.1,1.1)}to{-webkit-transform:scale(1.0,1.0);transform:scale(1.0,1.0)}}@keyframes gb__nb{0%{-webkit-transform:scale(0,0);transform:scale(0,0)}20%{-webkit-transform:scale(1.4,1.4);transform:scale(1.4,1.4)}50%{-webkit-transform:scale(.8,.8);transform:scale(.8,.8)}85%{-webkit-transform:scale(1.1,1.1);transform:scale(1.1,1.1)}to{-webkit-transform:scale(1.0,1.0);transform:scale(1.0,1.0)}}.gb_uc{background-position:-314px -38px;opacity:.55;height:100%;width:100%}.gb_b:hover .gb_uc,.gb_b:focus .gb_uc{opacity:.85}.gb_vc .gb_uc{background-position:-463px 0}.gb_wc{background-color:#cb4437;-webkit-border-radius:8px;border-radius:8px;font:bold 11px Arial;color:#fff;line-height:16px;min-width:14px;padding:0 1px;position:absolute;right:0;text-align:center;text-shadow:0 1px 0 rgba(0,0,0,0.1);top:0;visibility:hidden;z-index:990}.gb_xc .gb_wc,.gb_xc .gb_yc,.gb_xc .gb_yc.gb_zc{visibility:visible}.gb_yc{padding:0 2px;visibility:hidden}.gb_Ac:not(.gb_Bc) .gb_kb,.gb_Ac:not(.gb_Bc) .gb_jb{left:3px}.gb_wc.gb_Cc{-webkit-animation:gb__nb .6s 1s both ease-in-out;animation:gb__nb .6s 1s both ease-in-out;-webkit-perspective-origin:top right;perspective-origin:top right;-webkit-transform:scale(1,1);transform:scale(1,1);-webkit-transform-origin:top right;transform-origin:top right}.gb_Cc .gb_yc{visibility:visible}.gb_ea .gb_b .gb_uc{background-position:0 0;opacity:.7}.gb_ea .gb_vc .gb_uc{background-position:-279px -38px}.gb_ea .gb_b:hover .gb_uc,.gb_ea .gb_b:focus .gb_uc{opacity:.85}.gb_X .gb_b .gb_uc{background-position:-349px -38px;opacity:1}.gb_X .gb_vc .gb_uc{background-position:-393px 0}.gb_ea .gb_wc,.gb_X .gb_wc{border:none}.gb_Ac .gb_Dc{font-size:14px;font-weight:bold;top:0;right:0}.gb_Ac .gb_b{display:inline-block;vertical-align:middle;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;height:30px;width:30px}.gb_Ac .gb_jb{border-bottom-color:#e5e5e5}.gb_Ec{background-color:rgba(0,0,0,.55);color:#fff;font-size:12px;font-weight:bold;line-height:20px;margin:5px;padding:0 2px;text-align:center;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-border-radius:50%;border-radius:50%;height:20px;width:20px}.gb_Ec.gb_Fc{background-position:-194px -21px}.gb_Ec.gb_Hc{background-position:-194px -46px}.gb_b:hover .gb_Ec,.gb_b:focus .gb_Ec{background-color:rgba(0,0,0,.85)}#gbsfw.gb_Ic{background:#e5e5e5;border-color:#ccc}.gb_ea .gb_Ec{background-color:rgba(0,0,0,.7)}.gb_X .gb_Ec.gb_Ec,.gb_X .gb_xc .gb_Ec.gb_Ec,.gb_X .gb_xc .gb_b:hover .gb_Ec,.gb_X .gb_xc .gb_b:focus .gb_Ec{background-color:#fff;color:#404040}.gb_X .gb_Ec.gb_Fc{background-position:-70px 0}.gb_X .gb_Ec.gb_Hc{background-position:-219px 0}.gb_xc .gb_Ec.gb_Ec{background-color:#db4437;color:#fff}.gb_xc .gb_b:hover .gb_Ec,.gb_xc .gb_b:focus .gb_Ec{background-color:#a52714}.gb_N .gbqfi::before{left:-428px;top:0}.gb_Fb .gbqfb:focus .gbqfi{outline:1px dotted #fff}.gb_N .gb_da .gb_b::before,.gb_N.gb_ea .gb_da .gb_b::before{left:-132px;top:-38px}.gb_N.gb_X .gb_da .gb_b::before{left:-463px;top:-35px}.gb_Fb .gb_ja{position:relative}.gb_da .gb_b:hover,.gb_da .gb_b:focus{opacity:.85}.gb_X .gb_da .gb_b:hover,.gb_X .gb_da .gb_b:focus{opacity:1}@media (min-resolution:1.25dppx),(-webkit-min-device-pixel-ratio:1.25),(min-device-pixel-ratio:1.25){.gb_na .gb_2{background-image:url('//ssl.gstatic.com/gb/images/p2_737b92c0.png')}}.gb_N .gb_2b .gb_4b::before{left:0;top:-35px}.gb_N.gb_X .gb_2b .gb_4b::before{left:-296px;top:0}.gb_N.gb_ea .gb_2b .gb_4b::before{left:-97px;top:0}.gb_N .gb_Wa{background-image:none!important}.gb_N .gb_5b{visibility:visible}.gb_Fb .gb_6d span{background:transparent}.gb_N .gb_uc::before{left:-314px;top:-38px}.gb_N .gb_vc .gb_uc::before{left:-463px;top:0}.gb_N.gb_ea .gb_b .gb_uc::before{left:0;top:0}.gb_N.gb_ea .gb_vc .gb_uc::before{left:-279px;top:-38px}.gb_N.gb_X .gb_b .gb_uc::before{left:-349px;top:-38px}.gb_N.gb_X .gb_vc .gb_uc::before{left:-393px;top:0}.gb_Fb .gb_Ec{border:1px solid #fff;color:#fff}.gb_Fb.gb_ea .gb_Ec{border-color:#000;color:#000}.gb_N .gb_Ec.gb_Fc::before,.gb_Fb.gb_N.gb_X .gb_Ec.gb_Fc::before{left:-194px;top:-21px}.gb_N .gb_Ec.gb_Hc::before,.gb_Fb.gb_N.gb_X .gb_Ec.gb_Hc::before{left:-194px;top:-46px}.gb_N.gb_X .gb_Ec.gb_Fc::before,.gb_Fb.gb_N.gb_ea .gb_Ec.gb_Fc::before{left:-70px;top:0}.gb_N.gb_X .gb_Ec.gb_Hc::before,.gb_Fb.gb_N.gb_ea .gb_Ec.gb_Hc::before{left:-219px;top:0}.gb_ld{color:#ffffff;font-size:13px;font-weight:bold;height:25px;line-height:19px;padding-top:5px;padding-left:12px;position:relative;background-color:#4d90fe}.gb_ld .gb_md{color:#ffffff;cursor:default;font-size:22px;font-weight:normal;position:absolute;right:12px;top:5px}.gb_ld .gb_6c,.gb_ld .gb_nd{color:#ffffff;display:inline-block;font-size:11px;margin-left:16px;padding:0 8px;white-space:nowrap}.gb_od{background:none;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(rgba(0,0,0,0.16)),to(rgba(0,0,0,0.2)));background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0.16),rgba(0,0,0,0.2));background-image:linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0.16),rgba(0,0,0,0.2));background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0.16),rgba(0,0,0,0.2));border-radius:2px;border:1px solid #dcdcdc;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);cursor:default!important;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#160000ff,endColorstr=#220000ff);text-decoration:none!important;-webkit-border-radius:2px}.gb_od:hover{background:none;background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(rgba(0,0,0,0.14)),to(rgba(0,0,0,0.2)));background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0.14),rgba(0,0,0,0.2));background-image:linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0.14),rgba(0,0,0,0.2));background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0.14),rgba(0,0,0,0.2));border:1px solid rgba(0,0,0,0.2);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#14000000,endColorstr=#22000000)}.gb_od:active{box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3)}.gb_Wc.gb_Xc{padding:0}.gb_Xc .gb_fa{padding:26px 26px 22px 13px;background:#ffffff}.gb_Zc.gb_Xc .gb_fa{background:#4d90fe}a.gb_0c{color:#666666!important;font-size:22px;height:9px;opacity:.8;position:absolute;right:14px;top:4px;text-decoration:none!important;width:9px}.gb_Zc a.gb_0c{color:#c1d1f4!important}a.gb_0c:hover,a.gb_0c:active{opacity:1}.gb_1c{padding:0;width:258px;white-space:normal;display:table}.gb_2c .gb_fa{top:36px;border:0;padding:16px;-webkit-box-shadow:4px 4px 12px rgba(0,0,0,0.4);box-shadow:4px 4px 12px rgba(0,0,0,0.4)}.gb_2c .gb_1c{width:328px}.gb_2c .gb_Fa,.gb_2c .gb_3c,.gb_2c .gb_Vc,.gb_2c .gb_Ba,.gb_4c{line-height:normal;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif}.gb_2c .gb_Fa,.gb_2c .gb_3c,.gb_2c .gb_Ba{font-weight:500}.gb_2c .gb_Fa,.gb_2c .gb_Ba{border:0;padding:10px 8px}.gb_Xc .gb_Fa:active{outline:none;-webkit-box-shadow:0 4px 5px rgba(0,0,0,.16);box-shadow:0 4px 5px rgba(0,0,0,.16)}.gb_2c .gb_3c{color:#222;margin-bottom:8px}.gb_2c .gb_Vc{color:#808080;font-size:14px}.gb_5c{text-align:right;font-size:14px;padding-bottom:0;white-space:nowrap}.gb_5c .gb_6c{margin-left:8px}.gb_5c .gb_7c.gb_6c img{background-color:inherit;-webkit-border-radius:initial;border-radius:initial;height:1.5em;margin:-0.25em 10px -0.25em 2px;vertical-align:text-top;width:1.5em}.gb_2c .gb_1c .gb_8c .gb_7c{border:2px solid transparent}.gb_2c .gb_1c .gb_8c .gb_7c:focus{border-color:#bbccff}.gb_2c .gb_1c .gb_8c .gb_7c:focus:after,.gb_2c .gb_1c .gb_8c .gb_7c:hover:after{background-color:transparent}.gb_4c{background-color:#404040;color:#fff;padding:16px;position:absolute;top:36px;min-width:328px;max-width:650px;right:0;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;-webkit-box-shadow:4px 4px 12px rgba(0,0,0,0.4);box-shadow:4px 4px 12px rgba(0,0,0,0.4)}.gb_4c a,.gb_4c a:visited{color:#5e97f6;text-decoration:none}.gb_9c{text-transform:uppercase}.gb_ad{padding-left:50px}.gb_Zc .gb_1c{width:200px}.gb_3c{color:#333333;font-size:16px;line-height:20px;margin:0;margin-bottom:16px}.gb_Zc .gb_3c{color:#ffffff}.gb_Vc{color:#666666;line-height:17px;margin:0;margin-bottom:5px}.gb_Zc .gb_Vc{color:#ffffff}.gb_bd{text-decoration:none;color:#5e97f6}.gb_bd:visited{color:#5e97f6}.gb_bd:hover,.gb_bd:active{text-decoration:underline}.gb_cd{position:absolute;background:transparent;top:-999px;z-index:-1;visibility:hidden;margin-top:1px;margin-left:1px}#gb .gb_Xc{margin:0}.gb_Xc .gb_wb{background:#4d90fe;border-color:#3079ed;margin-top:15px}.gb_2c .gb_Fa{background:#4285f4}#gb .gb_Xc a.gb_wb.gb_wb{color:#ffffff}.gb_Xc .gb_wb:hover{background:#357ae8;border-color:#2f5bb7}.gb_dd .gb_Dc .gb_jb{border-bottom-color:#ffffff;display:block}.gb_ed .gb_Dc .gb_jb{border-bottom-color:#4d90fe;display:block}.gb_dd .gb_Dc .gb_kb,.gb_ed .gb_Dc .gb_kb{display:block}.gb_fd,.gb_8c{display:table-cell}.gb_fd{vertical-align:middle}.gb_2c .gb_fd{vertical-align:top}.gb_8c{padding-left:13px;width:100%}.gb_2c .gb_8c{padding-left:20px}.gb_gd{display:block;display:inline-block;padding:1em 0 0 0;position:relative;width:100%}.gb_hd{color:#ff0000;font-style:italic;margin:0;padding-left:46px}.gb_gd .gb_id{float:right;margin:-20px 0;width:-webkit-calc(100% - 46px);width:calc(100% - 46px)}.gb_jd svg{fill:grey}.gb_jd.gb_kd svg{fill:#4285f4}.gb_gd .gb_id label:after{background-color:#4285f4}.gb_jd{display:inline;float:right;margin-right:22px;position:relative;top:-4px}.gb_ff{margin-bottom:32px;font-size:small}.gb_ff .gb_gf{margin-right:5px}.gb_ff .gb_hf{color:red}.gb_Lc{display:none}.gb_Lc.gb_g{display:block}.gb_Mc{background-color:#fff;-webkit-box-shadow:0 1px 0 rgba(0,0,0,0.08);box-shadow:0 1px 0 rgba(0,0,0,0.08);color:#000;position:relative;z-index:986}.gb_Nc{height:40px;padding:16px 24px;white-space:nowrap}.gb_Oc{position:fixed;bottom:16px;padding:16px;right:16px;white-space:normal;width:328px;-webkit-transition:width .2s,bottom .2s,right .2s;transition:width .2s,bottom .2s,right .2s;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;-webkit-box-shadow:0 5px 5px -3px rgba(0,0,0,0.2),0 8px 10px 1px rgba(0,0,0,0.14),0 3px 14px 2px rgba(0,0,0,0.12);box-shadow:0 5px 5px -3px rgba(0,0,0,0.2),0 8px 10px 1px rgba(0,0,0,0.14),0 3px 14px 2px rgba(0,0,0,0.12)}@media (max-width:400px){.gb_Mc.gb_Oc{max-width:368px;width:auto;bottom:0;right:0}}.gb_Mc .gb_wb{border:0;font-weight:500;font-size:14px;line-height:36px;min-width:32px;padding:0 16px;vertical-align:middle}.gb_Mc .gb_wb:before{content:'';height:6px;left:0;position:absolute;top:-6px;width:100%}.gb_Mc .gb_wb:after{bottom:-6px;content:'';height:6px;left:0;position:absolute;width:100%}.gb_Mc .gb_wb+.gb_wb{margin-left:8px}.gb_Pc{height:48px;padding:4px;margin:-8px 0 0 -8px}.gb_Oc .gb_Pc{float:left;margin:-4px}.gb_Qc{font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;overflow:hidden;vertical-align:top}.gb_Nc .gb_Qc{display:inline-block;padding-left:8px;width:640px}.gb_Oc .gb_Qc{display:block;margin-left:56px;padding-bottom:16px}.gb_Rc{background-color:inherit}.gb_Nc .gb_Rc{display:inline-block;position:absolute;top:18px;right:24px}.gb_Oc .gb_Rc{text-align:right;padding-right:24px;padding-top:6px}.gb_Rc .gb_Sc{height:1.5em;margin:-.25em 10px -.25em 0;vertical-align:text-top;width:1.5em}.gb_Tc{line-height:20px;font-size:16px;font-weight:700;color:rgba(0,0,0,.87)}.gb_Oc .gb_Tc{color:rgba(0,0,0,.87);font-size:16px;line-height:20px;padding-top:8px}.gb_Nc .gb_Tc,.gb_Nc .gb_Uc{width:640px}.gb_Uc .gb_Vc,.gb_Uc{line-height:20px;font-size:13px;font-weight:400;color:rgba(0,0,0,.54)}.gb_Oc .gb_Uc .gb_Vc{font-size:14px}.gb_Oc .gb_Uc{padding-top:12px}.gb_Oc .gb_Uc a{color:rgba(66,133,244,1)}.gb_N .gb_jf .gb_b::before{left:-498px;top:-35px}.gb_N.gb_ea .gb_jf .gb_b::before{left:-498px;top:0}.gb_N.gb_X .gb_jf .gb_b::before{left:-428px;top:-35px}.gb_Fb .gb_kb{border:0;border-left:1px solid rgba(0,0,0,.2);border-top:1px solid rgba(0,0,0,.2);height:14px;width:14px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg)}.gb_Fb .gb_jb{border:0;border-left:1px solid rgba(0,0,0,.2);border-top:1px solid rgba(0,0,0,.2);height:14px;width:14px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);border-color:#fff;background:#fff}.gb_N .gb_ag::before{clip:rect(25px 235px 41px 219px);left:-197px;top:-3px}.gb_N .gb_4b.gb_bg{position:absolute}.gb_N .gb_bg::before{clip:rect(0 210px 16px 194px);left:-164px;top:22px}.gb_N .gb_db .gb_ag::before{left:-189px}@media (min-resolution:1.25dppx),(-webkit-min-device-pixel-ratio:1.25),(min-device-pixel-ratio:1.25){.gb_N .gb_ag::before{clip:rect(50px 470px 82px 438px)}.gb_N .gb_bg::before{clip:rect(0 420px 32px 388px)}}.gb_N .gb_4b,.gb_N .gbii,.gb_N .gbip{background-image:none;overflow:hidden;position:relative}.gb_N .gb_4b::before{content:url('//ssl.gstatic.com/gb/images/i1_1967ca6a.png');position:absolute}@media (min-resolution:1.25dppx),(-webkit-min-device-pixel-ratio:1.25),(min-device-pixel-ratio:1.25){.gb_N .gb_4b::before{content:url('//ssl.gstatic.com/gb/images/i2_2ec824b0.png');-webkit-transform:scale(.5);transform:scale(.5);-webkit-transform-origin:0 0;transform-origin:0 0}}.gb_Fb a:focus{outline:1px dotted #fff!important}sentinel{}</style><script>(function(){var ctx=["root",[["t-aTz9-_sUcEc","ixdKU1_aJYhM","r-ixdKU1_aJYhM"]
,["t-orNZyHXTT74","imbn_eFtLBzE","r-imbn_eFtLBzE",[["update_uule_on_visibility_change_events",null,null,null,null,[null,null,null,null,0]
]
,["js_config",null,null,null,null,[null,"[null,null,1,30000,null,null,null,2,null,null,3,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]\n"]
]
]
]
]
]
;google.jsc.x(ctx);})();</script><script>(function(){var m=[];for(var a=window,b=m,c={},d=0;d<b.length;d+=2)c[b[d]]=JSON.parse(b[d+1]);a.W_jd=c;})();</script><script>(function(){var b={gen204:"aft",clearcut:1},d={gen204:"iml",clearcut:8},f={gen204:"ol",clearcut:14},g={gen204:"prt",clearcut:16};var h,k,m;function n(a){++m;a=a||window.event;google.iTick(a.target||a.srcElement)}function p(){var a=google.timers.webaft,c=a.t,e=c.start;a="/gen_204?s=webaft&atyp=csi&ei="+google.kEI+"&rt=wsrt."+a.wsrt;for(var t in c){var l=c[t];"start"!=t&&l&&e&&(a+=","+l.key.gen204+"."+(l.ts-e))}google.log("","",a)}
function q(){var a=r;if(!a||"none"==a.style.display)return!1;if(document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle){var c=document.defaultView.getComputedStyle(a);if("hidden"==c.visibility||"0px"==c.height||"0px"==c.width)return!1}if(!a.getBoundingClientRect)return!0;a=a.getBoundingClientRect();c=a.left+window.pageXOffset;var e=a.top+window.pageYOffset;return 0>e+a.height||0>c+a.width||0>=a.height||0>=a.width?!1:e<=(window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight)&&c<=(window.innerWidth||
document.documentElement.clientWidth)}var u=function(){google.rll(r,!1,function(){++h;0<h&&h==k&&(google.tick("webaft",b),p())})};if(google.timers&&google.timers.load.t){var v,w;google.c.c.e&&(h=k=0);google.c.c.a&&(google.startTick("aft"),google.afte=!1);var x=document.getElementsByTagName("img");v=x.length;for(var y=m=0,r;y<v;++y)if(r=x[y],google.c.c.i&&"none"==r.style.display)++m;else{var z="string"!=typeof r.src||!r.src,A=z||r.complete;r.getAttribute("data-noaft")?A=!0:google.c.c.d?r.getAttribute("data-deferred")?(A=!1,r.removeAttribute("data-deferred")):(z||"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///////yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="===
r.src)&&r.setAttribute("lazy-loaded",""):google.c.c.m&&z&&r.getAttribute("data-bsrc")&&(A=!1);A?++m:(google.rll(r,!0,n),google.c.c.e&&q()&&(++k,u()))}w=v-m;google.rll(window,!1,function(){google.tick("load",f);google.c.e("load","imc",String(m));google.c.e("load","imn",String(v));google.c.e("load","imp",String(w));google.c.u("pr")});google.tick("load",[g,d]);google.c.c.e&&(google.tick("webaft",[g,b]),0==k&&p())}google.c.c.n&&0<document.getElementsByClassName("native_iml_flag").length&&google.c.b("ncr");}).call(this);</script><div data-jiis="cc" id="lfootercc"></div></div></body></html>
Process finished with exit code 0

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 15 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน