อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

เด็กเชียงรายค่ะ

อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby เด็กเชียงรายค่ะ » 06/02/2012 5:57 pm

Code: Select all

<?
ob_start();
session_start();
if($_SESSION["adminlogin"]=="")
{
header('location:index.php');
exit();
}
//============ Start Session และทำการเรียก Function ติดต่อฐานข้อมูล
require_once('../connect/connect.php');
require_once('../connect/function.php');

//=========== กรณีมีการแก้ไขรายการสินค้า
                       if($_GET["Action"]=="Save")
                      {
                     //===========  บันทึกข้อมูลสินค้า
                     $sql_up = "update product set ProductCode='$_POST[txtProductCode]',ProductName='$_POST[txtProductName]',Description='$_POST[txtDescription]',Price='$_POST[txtPrice]',PriceNormal='$_POST[txtPriceNormal]',PriceSend='$_POST[txtPriceSend]',Stock='$_POST[txtStock]',Promotion='$_POST[rdoPromotion]',New='$_POST[rdoNew]' where ProductID='$_GET[ProductID]'";
                      $dbquery_up = mysql_query($sql_up);
                 //echo $sql_up;
               //  exit();
               //===========  แก้ไขไฟล์เล็ก
                                     if(!empty($file))
                                             {
                                          $path="../picture";                        
                                          //=========== อัพโหลตไฟลืเล็ก
                                                        @copy( $file ,"$path/$file_name");
                                                       $sql_up = "update product set Picture='$file_name' where ProductID='$_GET[ProductID]'";
                                                        $dbquery_up = mysql_query($sql_up);
                                   }
                              
                
                           echo"<script language='JavaScript'>";
                           echo"alert('แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');";
                           echo"window.location='editproduct.php?ProductID=$_GET[ProductID]';";
                           echo"</script>";                
                  }
                
?>
<html>
<title>..:: ระบบจัดการฐานข้อมูล ::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<link rel="stylesheet" href="../css/styles.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="editor.js"></script>
<div align="center"><br>
<?
//===========  อ่านว่าคือสินค้าชนิดใด
$result=select("product","where 1=1 and ProductID='".$_GET["ProductID"]."'");
if(!$result)
{
header("location:product.php");
}

?>
  <table cellspacing=1 cellpadding=4 width="68%" bgcolor=#CCCCCC border=0 align="center" height="10">
    <tbody>
      <tr bgcolor=#e5e5e5>
        <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="center"></div>
          <table cellspacing=1 cellpadding=4 width="100%" border=0 align="center" height="10">
            <tbody>
              <tr bgcolor=#e5e5e5>
                <td width="35%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"><b><img src="../image/allrowto.gif" width="11" height="11" align="absbottom">
                    แก้ไขรายการสินค้า</b></div></td>
                <td width="22%" align=middle bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left">
                  </div></td>
                <td width="43%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="right"><a href="product.php?CatID=<?=$result["CatID"];?>">กลับไป</a></div></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

<form name="frm<?=$i;?>" method="post" action="<?=$_SERVER['PHP_SELF'];?>?ProductID=<?=$_GET["ProductID"];?>&Action=Save" enctype="multipart/form-data" onSubmit="JavaScript:return checkvalue()">
  <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="68%" bgcolor=#CCCCCC border=0 align="center" height="10">
    <tbody>
      <tr bgcolor=#e5e5e5>
        <td width="31" bgcolor="#FFFFFF"> <script language="Javascript1.2"><!-- // load htmlarea
_editor_url = "";                     // URL to htmlarea files
var win_ie_ver = parseFloat(navigator.appVersion.split("MSIE")[1]);
if (navigator.userAgent.indexOf('Mac')        >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Windows CE') >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Opera')      >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (win_ie_ver >= 5.5) {
  document.write('<scr' + 'ipt src="' +_editor_url+ 'editor.js"');
  document.write(' language="Javascript1.2"></scr' + 'ipt>'); 
} else { document.write('<scr'+'ipt>function editor_generate() { return false; }</scr'+'ipt>'); }
// --></script>
<script language="JavaScript">
function checkvalue()
{
      if(document.all.txtProductName.value =="")
      {
      alert('กรุณากรอกชื่อสินค้า');
      document.all.txtProductName.focus();
      return false;
      }
      
            if(document.all.txtPriceNormal.value =="")
      {
      alert('กรุณากรอกราคาปกติ');
      document.all.txtPriceNormal.focus();
      return false;
      }
                  if(document.all.txtPrice.value =="")
      {
      alert('กรุณากรอกราคาพิเศษ');
      document.all.txtPrice.focus();
      return false;
      }
                  if(document.all.txtStock.value =="")
      {
      alert('กรุณากรอกจำนวนสต๊อก');
      document.all.txtStock.focus();
      return false;
      }
      
            if(document.all.txtDescription.value =="")
      {
      alert('กรุณากรอกรายละเอียด');
      document.all.txtDescription.focus();
      return false;
      }
      
      if(parseInt(document.all.txtPrice.value) >= parseInt(document.all.txtPriceNormal.value))
      {
      alert('ราคาพิเศษจะต้องน้อยกว่ากว่าราคาปกติ');
      document.all.txtPrice.focus();
      return false;
      }else
      { return true; }

}
</script>
          <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
            <tr>
              <td width="18%">&nbsp;</td>
              <td width="82%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">รหัสสินค้า</td>
              <td><input name="txtProductCode" type="text" class="txtbox" id="txtProductCode" value="<?=$result["ProductCode"];?>" maxlength="20" readonly="true">
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">สินค้าโปรโมชั่น <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><input name="rdoPromotion" type="radio" value="Yes" <? if($result["Promotion"]=="Yes"){?>checked<?}?>>
                ใช่
                <input type="radio" name="rdoPromotion" value="No" <? if($result["Promotion"]=="No"){?>checked<?}?>>
                ไม่ใช่</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">สินค้าใหม่ <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><input name="rdoNew" type="radio" value="Yes" <? if($result["New"]=="Yes"){?>checked<?}?>>
                ใช่
                <input type="radio" name="rdoNew" value="No" <? if($result["New"]=="No"){?>checked<?}?>>
                ไม่ใช่</td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">ชื่อสินค้า <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><input name="txtProductName" type="text" class="txtbox" id="txtProductName" style="width:550" value="<?=$result["ProductName"];?>" maxlength="100"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">ราคาปกติ <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><input name="txtPriceNormal" type="text" class="txtbox" id="txtPriceNormal" value="<?=$result["PriceNormal"];?>" size="10" maxlength="20" onkeyup='checkNumber(this)' >
                บาท </td>
            </tr>
            <script type='text/javascript'>
function  checkNumber(elm){
 if(elm.value.match(/[_a-zA-Zก-ฮ-]/)){
    alert('กรอกตัวเลขเท่านั้น');
    elm.value='';

 }
}
</script>
            <tr>
              <td valign="top">ราคาพิเศษ <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><input name="txtPrice" type="text" class="txtbox" id="txtPrice" value="<?=$result["Price"];?>" size="10" maxlength="20" onkeyup='checkNumber(this)' >
                บาท </td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">ค่าจัดส่ง</td>
              <td><input name="txtPriceSend" type="text" class="txtbox" id="txtPriceSend" value="<?=$result["PriceSend"];?>" size="10" maxlength="20" onkeyup='checkNumber(this)' >
                บาท </td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">สำนวนสต็อก <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><input name="txtStock" type="text" class="txtbox" id="txtStock" value="<?=$result["Stock"];?>" size="10" maxlength="20" onkeyup='checkNumber(this)' ></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">รูปภาพ <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><img src="../picture/<?=$result["Picture"];?>" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">&nbsp;</td>
              <td><input name="file" type="file" class="txtbox" id="file"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top">รายละเอียด <font color="#FF0000">** </font></td>
              <td><textarea name="txtDescription" cols="40" rows="10" class="txtbox" id="txtDescription" style="width:550; height:450"><?=$result["Description"];?></textarea>
                <script language="javascript1.2">
editor_generate('txtDescription');
</script> &nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
              <td><input name="Submit" type="submit" class="button" value="บันทึก">
                <input name="Cancel" type="button" class="button" id="Cancel" value="ยกเลิก" onClick="window.location='product.php?CatID=<?=$result["CatID"];?>';"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>&nbsp;</td>
              <td>&nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
      </tr>
 
    </tbody>
  </table>
  <table cellspacing=0 cellpadding=4 width="68%" bgcolor=#CCCCCC border=0 align="center" height="10">
    <tbody>
      <tr bgcolor=#e5e5e5>
        <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="center"></div>
          <table cellspacing=1 cellpadding=4 width="100%" border=0 align="center" height="10">
            <tbody>
              <tr bgcolor=#e5e5e5>
                <td width="35%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"></div></td>
                <td width="22%" align=middle bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left">
                  </div></td>
                <td width="43%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="right"><a href="product.php?CatID=<?=$result["CatID"];?>">กลับไป</a></div></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</form>


touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby touleg » 06/02/2012 6:05 pm

อันนี้ติดตรงไหนครับ

เด็กเชียงรายค่ะ

Re: อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby เด็กเชียงรายค่ะ » 06/02/2012 7:06 pm

ติดตรงมานเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ เวลาเราเบราว์หารูปแล้วคลิกตกลง
มานก้อไม่เออเร่อ แต่มานไม่เพิ่มลงในฐานข้อมูล

rangsun6342

Re: อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby rangsun6342 » 08/02/2012 12:45 am

Code: Select all

//============ กรณีที่ทำการล็อกอินสมาชิก
if($_GET["action"]=="Login")
{
    
//============ ตรวจสอบสมาชิก
    
$resultLogin=select("member","where 1 and Email='".$_POST["txtEmailSC"]."' and Password='".$_POST["txtPassSC"]."' ");
    if(!
$resultLogin)
    {
                        echo 
"<script language=\"JavaScript\">";
                        echo 
"alert('อีเมล์ และ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง');";
                        echo 
"</script>";
    }
    else
    {
                
//============ บันทึกข้อมูลสมาชิก
                      
$_SESSION["strEmail"]=$_POST["txtEmailSC"];
                      
$_SESSION["strPassword"]=$_POST["txtPassSC"];
                      
session_write_close();
                      
header("location:index.php");    
    }

taman442

Re: อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby taman442 » 05/04/2012 2:56 am

แก้ได้เมื่อไร บอกกันบ้างนะค่ะ
ติดอยู่เหมือนกัน

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby touleg » 05/04/2012 9:13 pm

ออเค้าแก้เสร็จไปนานแล้วครับ คือเปลี่ยนจากฟังก์ชั่น copy เป็น move_uploaded_file
แล้วก็ chmod folder upload เป็น 777 สำคัญก็คืออย่าลืม chmod folder ที่จะเอารูปภาพไปเก็บ

tohkai_php
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 95
Joined: 10/04/2012 9:09 am

Re: อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby tohkai_php » 10/04/2012 10:54 am

โอ้ว ไม่แนะนำนะครับ 777 755ก็พอนะ

User avatar
webseo2go
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 17/04/2012 7:03 pm

Re: อัพเวปขึ้นโฮสจริงแล้วเพิ่มรูปลงในฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ-ต่อ

Postby webseo2go » 17/04/2012 7:08 pm

เคยเป็นอยู่เหมือนกันนะ


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 42 guests