ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น xmlrpc_server_register_method()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การลงทะเบียนฟังก์ชั่น PHP เป็น method matching ด้วยฟังก์ชั่น xmlrpc_server_register_method()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

bool xmlrpc_server_register_method ( resource $server , string $method_name , string $function )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php

$callback = array (__CLASS__, "my_function_name");
xmlrpc_server_register_method($xmlrpc_server, "my_function", $callback);

?>

 

 

<< PHP Functions