ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น xmlrpc_server_register_introspection_callback()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การลงทะเบียนฟังก์ชัน PHP เพื่อใช้ในการสร้างเอกสาร ด้วยฟังก์ชั่น xmlrpc_server_register_introspection_callback()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

bool xmlrpc_server_register_introspection_callback ( resource $server , string $function )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php

public function __construct($services = null, $options = null, $documentor = null)
{
  if (!function_exists('xmlrpc_server_create')) {
    throw new ConfigurationException('PHP XMLRPC library is not installed', Ripcord::XMLRPC_NOT_INSTALLED);
  }
  $this->xmlrpc = xmlrpc_server_create();
  if (isset($services)) {
    if (is_array($services)) {
      foreach ($services as $serviceName => $service) {
        $this->addService($service, $serviceName);
      }
    } else {
      $this->addService($services);
    }
  }
  if (isset($documentor) && is_object($documentor)) {
    $this->documentor = $documentor;
    xmlrpc_server_register_introspection_callback($this->xmlrpc, [$this->documentor, 'getIntrospectionXML']);
  }
  if (isset($options)) {
    $this->outputOptions = array_merge($this->outputOptions, $options);

?>

 

 

<< PHP Functions