ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น session_unregister()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การยกเลิกการลงทะเบียนตัวแปร session ด้วยฟังก์ชั่น session_unregister()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

bool session_unregister ( string $name )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php

$barney = "A big purple dinosaur.";
session_register("barney");
$_SESSION["zim"] = "An invader from another planet.";

session_unregister ("barney");
echo $barney;
?>

 

 

<< PHP Functions