ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น strtolower()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

แปลงตัวอักษร ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ด้วยฟังก์ชั่น strtolower()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

string strtolower ( string $string )

 

ตัวอย่าง

<?php
$str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str = strtolower($str);
echo $str; // Prints mary had a little lamb and she loved it so
?>

 

 

 

 

<< PHP Functions