E-Service  คืออะไร

E-Service หรือ Electronics Service คือบริการต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนระบบเครือข่ายInternet เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็ว และนอกจากนี้แล้วประโยชน์อันสำคัญในการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ก็คือ ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นประตูของการให้บริการข้อมูลและประมวลผล รวมไปถึงฐานข้อมูลที่จำเป็น ต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือ Email ตัวอย่างบริการแบบ E-Service ก็เช่น การให้บริการสมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตของค่ายโทรศัพท์แทนการต้องเดินทางไปสมัครเอง, บริการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตแทนการต้องเดินทางไปซื้อเอง เป็นต้น

รูปภาพแอปพริเครชั่น ต่างๆ เป็นรูปปุ่มกด
E-service

ความเป็นมาของ e-service
ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจมีความสนใจในการที่จะสร้างเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ หรือ ทำการค้า รวมไปถึงใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ด้านการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว เดิมทีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเว็บไซต์คือเป็นสื่อกลาง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปสู่ลูกค้า หรือเรียกว่า "E-Service" ด้วยประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
e-service นั้นสามารถมีอยู่ได้ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชน เพราะจะทำให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย สามารถติดต่อกับภายนอกได้ ถ้าหน่วยงานไหนไม่ทำหน่วยงานที่มี E-Service หน่วยงานก็ที่ล้าสมัยทันที จะเป็นหน่วยงานที่ถูกทอดทิ้ง เพราะไม่สามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้ e-service นั้น อาจมีส่วนที่ย่อยๆๆ ลงไปได้ อาจมีหลายๆองค์ประกอบมารวมกัน อีกทั้งนี้ E-Service ก็ยังสามารถ เป็นองค์ประกอบย่อยของ E-Government หรือ E-University ได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์หลักของ e - Services คือการมีกวีนิพนธ์ที่เลือกคัดตัดตอนมาจากหลายเล่มของเครือข่าย resident บริการซอฟต์แวร์เข้าถึงได้ผ่านทางโปรโตคอลมาตรฐานที่มีความหมายสามารถค้นพบอย่างสม่ำเสมอและรวมอยู่ในโปรแกรม การศึกษาพิเศษเสริมความหมายให้แก่ e - Service โดยการพึ่งพาอาศัยกันด้วยความสามารถอัจฉริยะเพื่อการ choreography อย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนการจึงคำว่า"ฉลาด e - Services"
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการเสนอองค์ประกอบของอัจฉริยะ e - บริการในลักษณะที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในช่วงของการบริการที่เกี่ยวข้องกับหลายองค์กรอิสระเสมือน คาดว่ากรอบที่กำหนดและสนับสนุนองค์ประกอบของอัจฉริยะ e - Services จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งขององค์กรเสมือน dynamic เป็นสถานการณ์ธุรกิจสมัคร
เป้าหมาย

 

ข้อดีของ e-service

  1. ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อผู้ให้บริการด้วยตนเอง
  2. ใช้งานง่าย
  3. สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
  4. มีข้อมูลหลากหลาย

 

ข้อเสียของ e-service

  1. ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ทั่วไปไม่สามารถให้บริการผู้พิการ
  2. บุคคลละเมิดความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมจัดเก็บขอมูลได้เติบโตแพร่หลายมากขึ้น ทำให้เสียหายและเป็นอันตรายต่อองค์กร
  3. มีความเสี่ยงสุขภาพเกิดการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่องบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
  4. เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคมและเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ยังสามารถเข้าถึงโดยบุคคลในประเทศต่างๆไม่เท่ากัน


ประสิทธิภาพการรับรู้ของ e - Service ได้รับอิทธิพลจากมุมมองสาธารณะของนัยทางสังคมและวัฒนธรรมของ e - Technologies และ e - Service ช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคม Interaction ก้าวหน้าใน ICT และ e - Technology รัฐบาลได้เปิดใช้งานฟังก์ชันเป็นอัตโนมัติและข้อมูลที่จะทำออนไลน์ นี้เป็นเรื่องมีค่าสูงในทางสังคมมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ E-Commerce ของ ICT เพื่อบุคคลที่มีหลักฐานว่ารู้คอมพิวเตอร์การศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นกุญแจสู่เป้าหมาย โดย e-service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 

สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจการดำเนินธุรกิจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ แนะนำ Features MooZiiCart สำหรับทำเว็บขายของด้วย Joomla MooZiiCart เป็น Extensions Joomla สำหรับ ecommerce thai สำหรับทำเว็บร้านค้าออนไลน์ ทำเว็บขายของบน Joomla ประกอบไปด้วย Component, Template, Plugin, Module และ ตัว Quick Start เพื่อเริ่มทำร้านค้าได้ด้วยตัวเอง โดยคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้

 

อ้างอิง

e-services, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://marisa-ak.blogspot.com/

E-service, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/389197

บริการอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.ko.in.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เขียน Python จัดการภาพภาย crop ภาพถ่ายเอาเฉพาะใบหน้า
โดย mindphp ส 02 ธ.ค. 2023 9:18 am บอร์ด Python Knowledge
1
5
ส 02 ธ.ค. 2023 9:54 am โดย mindphp View Topic เขียน Python จัดการภาพภาย crop ภาพถ่ายเอาเฉพาะใบหน้า
แนะนำการใช้ Profiler ของ Joomla เช็คความเร็วของการทำงานของระบบ
โดย Thanapoom1514 ศ 01 ธ.ค. 2023 4:38 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
13
ศ 01 ธ.ค. 2023 4:38 pm โดย Thanapoom1514 View Topic แนะนำการใช้ Profiler ของ Joomla เช็คความเร็วของการทำงานของระบบ
ลงทุนกับรับซื้อนาฬิกามือสองอย่างไรให้รวย
โดย admeadme ศ 01 ธ.ค. 2023 4:25 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
15
ศ 01 ธ.ค. 2023 4:25 pm โดย admeadme View Topic ลงทุนกับรับซื้อนาฬิกามือสองอย่างไรให้รวย
สอบถามการปรับข้อมูลจากตาราง sql
โดย Thanapoom1514 พฤ 30 พ.ย. 2023 5:41 pm บอร์ด Programming - PHP
3
59
ศ 01 ธ.ค. 2023 5:30 pm โดย Thanapoom1514 View Topic สอบถามการปรับข้อมูลจากตาราง sql
สอบถามการตัดขอบพื้นที่ส่วนเกินออกบน Canva
โดย Thanavat_n พฤ 30 พ.ย. 2023 5:16 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
49
พฤ 30 พ.ย. 2023 5:16 pm โดย Thanavat_n View Topic สอบถามการตัดขอบพื้นที่ส่วนเกินออกบน Canva
สอบถามเรื่อง Skype หลุดบ่อย เกิดจากอะไร แก้ยังไงได้บ้าง
โดย Narisara พฤ 30 พ.ย. 2023 4:14 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
3
28
พฤ 30 พ.ย. 2023 4:40 pm โดย mindphp View Topic สอบถามเรื่อง Skype หลุดบ่อย เกิดจากอะไร แก้ยังไงได้บ้าง
ต้องการ อัพเดทอีกตารางและนำข้อมูลทั้งก่อนอัพเดทและหลังอัพเดทไปเก็บอีกตารางทำได้แบบไหนบ้างคะ
โดย MBMoo พ 29 พ.ย. 2023 1:04 pm บอร์ด SQL - Database
3
217
พ 29 พ.ย. 2023 1:42 pm โดย mindphp View Topic ต้องการ อัพเดทอีกตารางและนำข้อมูลทั้งก่อนอัพเดทและหลังอัพเดทไปเก็บอีกตารางทำได้แบบไหนบ้างคะ
แจ้งปัญหา การใช้งานโปรแกรมคำนวณสแควรูท
โดย Thanapoom1514 พ 29 พ.ย. 2023 10:46 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
161
พ 29 พ.ย. 2023 10:46 am โดย Thanapoom1514 View Topic แจ้งปัญหา การใช้งานโปรแกรมคำนวณสแควรูท