ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Character ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง หน่วยของคำในข้อมูลที่ใช้พิมพ์หรือเขียนข้อความและมีความหมายที่เข้าใจง่ายได้เป็นลักษณะอักขรวิธี และตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนในรูปแบบของภาษาธรรมชาติอย่างถูกต้อง

อักขระที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ ตัวอักษร,ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอนรวมถึงช่องว่างในข้อความ เพื่อเป็นมาตรฐานในการควบคุมภาษาของคอมพิวเตอร์ และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยกรอกรายละเอียดส่วนตัวตามผู้ดูแลระบบกำหนดให้ เช่น การกรอกรหัสโดยกำหนดตัวอักษร เป็นพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก รวมทั้งตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ