ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรมศูนย์ซ่อมสำเร็จรูป Job service management software

โปรแกรมศูนย์ซ่อมสำเร็จรูป Job service management software
โปรแกรมศูนย์ซ่อมสำเร็จรูป Job service management software


คุณสมบัติของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
 เป็นระบบใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมศูนย์บริการ หรือ โปรแกรมศูนย์ซ่อม โดยจะประกอบไปด้วย การตั้งรหัส และ รายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
    - บันทึกรหัสลูกค้า
    - รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกค้า เช่น รายชื่อ , กลุ่ม , ระดับลูกค้า , วันเกิด และ พิมพ์บัตรสมาชิก เป็นต้น
    - บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
    - บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
    - รายงานข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่าย เช่น รายชื่อ , กลุ่ม , ระดับ และ พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย เป็นต้น
    - บันทึกรหัสกลุ่ม สินค้า/อะไหล่
    - บันทึกรหัสยี่ห้อ สินค้า/อะไหล่
    - บันทึกรหัสคลัง สินค้า/อะไหล่ , ชั้นที่เก็บอะไหล่ , กล่องที่เก็บอะไหล่ , ช่องที่เก็บอะไหล่
    - บันทึกรหัสสินค้า/อะไหล่
    - บันทึกรหัสสถานที่เก็บเครื่องซ่อม
    - บันทึกรหัสรถบริการ
    - บันทึกรหัสอาการเสีย และ วิธีการแก้ไข
    - บันทึกรหัสตำแหน่งที่ซ่อม
    - บันทึกรหัสสถานะงาน
    - บันทึกรหัสเหตุผลการยกเลิก ใบรับงาน
    - บันทึกรหัสพนักงาน , รหัสช่าง
ระบบงานซ่อมของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
  เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานซ่อม ซึ่ง ประกอบไปด้วย การออก ใบรับงาน , บันทึกการทำงานของช่าง , บันทึกใบเสนอราคา การซ่อม , การออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม และ การยกเลิกใบรับงาน โดย รายละเอียดของระบบ งานซ่อม จะประกอบไปด้วย
    - บันทึกใบรับงาน
    - บันทึกการทำงานของช่าง เช่น การกำหนดช่างให้รับผิดชอบในแต่ละงาน , การเริ่มงานของช่าง , บันทึกงานซ่อมเสร็จ , บันทึกการแจ้งลูกค้า
    - บันทึกใบเสนอราคา การซ่อมให้ลูกค้า
    - บันทึกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
    - บันทึกการยกเลิก ใบรับงาน
    - บันทึกการ์ดบริการ (Service card)
ระบบรายงานข้อมูลงานซ่อมของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
  เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบงานซ่อม อาทิเช่น รายงานสรุปข้อมูลการซ่อม , รายงานรายละเอียดข้อมูลการซ่อม , รายงานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม , รายงานการยกเลิกใบรับงาน และ รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย
รายงานสรุปข้อมูลใบรับงาน
- รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานประจำวัน
 - รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
 - รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
 - รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
 - รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
 - รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดภาษี
 - รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสช่างซ่อม
 - รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสสินค้าที่นำมาซ่อม
 - รายงานสรุปข้อมูลค่าแรง และ ค่าคอมมิชชั่น ของช่าง
รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงาน
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานประจำวัน
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามรหัสลูกค้า
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามประเภทการบริการ
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการรับประกัน
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามหมายเลขเครื่อง
รายงานข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวัน
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสลูกค้า
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามผลิตภัณฑ์ที่นำมาซ่อม
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสยี่ห้อ
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามชนิดภาษี
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามประเภทการขาย เช่น สด , เชื่อ , ฟรี
 - รายงานสรุปข้อมูลยอดกำไร/ขาดทุน ค่าซ่อมประจำวัน
 - รายงานการยกเลิกข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวัน
รายงานข้อมูลการยกเลิกใบรับงาน และ ข้อมูลใบเสนอราคา
- รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อมประจำวัน
 - รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสการยกเลิก
 - รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสผู้ยกเลิก
 - รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสเหตุผล การยกเลิก
 - รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคาประจำวัน
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามสถานะ
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสพนักงานผู้เสนอราคา
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสลูกค้า
 - รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์
ระบบการขายของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
    เป็นระบบการขายสินค้า/อะไหล่ ซึ่งนอกจากการให้บริการรับซ่อม แล้ว ระบบยังรองรับการขายสินค้า/อะไหล่ โดยการขายรองรับระบบภาษี มูลค่าเพิ่ม และ การเชื่อมโยงข้อมูล การตัด สต๊อกสินค้า/อะไหล่ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการขายในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานการขายประจำวัน , รายงานภาษีขาย รวมไปถึง รายงานเชิงวิเคราะห์อีกด้วย โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลการขาย และ รายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้
    - บันทึกการขายสินค้า/อะไหล่
    - รายงานสรุปข้อมูลการขายประจำวัน
    - รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสลูกค้า
    - รายงานสรุปข้อมูลการขายตามชนิดภาษี
    - รายงานสรุปข้อมูลการขายตามประเภทการขาย
    - รายงานสรุปยอด กำไร/ขาดทุน จากการขาย สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
    - รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสสินค้า/อะไหล่
    - รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสพนักงานขาย
    - รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สถานะของใบงานประจำวัน
    - รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์การรับงานซ่อมประจำปี
    - รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการซ่อมประจำปี
    - รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการขายสินค้า/อะไหล่ประจำปี
    - รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับทั้งหมดประจำปี
    - รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สรุประยะเวลาการทำงานของใบรับงาน
ระบบสินค้า/อะไหล่คงคลังของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
   เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อก ทั้ง สต๊อกสินค้า และ สต๊อก อะไหล่ โดยจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ใบเบิกสินค้า/อะไหล่ สำหรับงานซ่อม , ใบสั่งซื้อสินค้า/อะไหล่ , ใบรับสินค้า/อะไหล่ , ใบคืนสินค้า/อะไหล่ ซึ่งการบันทึกข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยังระบบ สต๊อกสินค้า/อะไหล่ อัตโนมัติ โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้
    - บันทึกใบเบิกสินค้า/อะไหล่
    - บันทึกใบสั่งซื้อ
    - บันทึกการรับสินค้า/อะไหล่
    - บันทึกการคืนสินค้า/อะไหล่
ระบบการรายงานสินค้า/อะไหล่ คงเหลือของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
   เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ , รายงานสรุปใบสั่งซื้อ , รายงานสรุปการรับสินค้า/อะไหล่ , รายงานสรุปการเบิก และ คืน สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย
รายงานสรุปข้อมูลสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามรหัส
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามกลุ่ม
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามผลิตภัณฑ์ที่ซ่อม
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ต่ำกว่ากำหนด
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ สูงกว่ากำหนด
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามหน่วยนับ
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามคลัง
 - รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตาม Serial Number
 - รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของ สินค้า/อะไหล่
 - รายงานมูลค่า สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ
รายงานสรุปข้อมูลใบสั่งซื้อ และ รายงานใบคืนสินค้า/อะไหล่
- รายงานสรุปการสั่งซื้อประจำวัน
 - รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามประเภทการซื้อ
 - รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามชนิดภาษี
 - รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 - รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
 - รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ประจำวัน
 - รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้คืน
 - รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสรถ
 - รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามเลขที่ใบงาน
 - รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสเหตุผล
รายงานข้อมูลการรับสินค้า/อะไหล่
 - รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 - รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามประเภทการซื้อ
 - รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดภาษี
 - รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 - รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
รายงานข้อมูลใบเบิกสินค้า/อะไหล่
 - รายงานสรุปการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 - รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 - รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามใบรับงาน
 - รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้เบิก
 - รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดการเบิก
 - รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามสถานะเบิก
 - รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสผู้เบิก
 - รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสรถ
ระบบการจัดการของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
   เป็นระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ระบบสต๊อกเครื่องมือ ประกอบไปด้วย การเบิกใช้เครื่องมือ , การรับคืนเครื่องมือ , การส่งเคลม และ รับเคลม สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยในส่วนของ ระบบการบันทึกข้อมูล จะประกอบไปด้วย
    - บันทึกรหัสเครื่องมือ
    - บันทึกใบรับเครื่องมือ
    - บันทึกใบเบิกเครื่องมือ
    - บันทึกใบคืนเครื่องมือ
    - บันทึกการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่
    - บันทึกการรับเคลมสินค้า/อะไหล่
ระบบการรายงานสต๊อกเครื่องมือ และ รายงานการรับเคลม และ ส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
   เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ รายงานเครื่องมือคงเหลือ , รายงานการรับเครื่องมือ , รายงานการเบิกเครื่องมือ , รายงานการคืนเครื่องมือ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย
รายงานข้อมูลการรับเครื่องมือ และ รายงานเครื่องมือคงเหลือ
 - รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือประจำวัน
 - รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสผู้จำหน่าย
 - รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ
 - รายงานเครื่องมือคงเหลือตามรหัส
 - รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 - รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามคลัง
 - รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตาม Serial Number
รายงานข้อมูลการเบิกเครื่องมือ และ การคืนเครื่องมือ
 - รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือประจำวัน
 - รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามรหัสผู้เบิก
 - รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามประเภทการเบิก
 - รายงานสรุปจำนวนเครื่องมือคงค้างตามรหัสผู้เบิก
 - รายงานสรุปการคืนเครื่องมือประจำวัน
 - รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสผู้คืน
 - รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ
รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่
 - รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 - รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามกำหนดรับ
 - รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 - รายงานข้อมูลการส่งเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่
- รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 - รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 - รายงานข้อมูลการรับเคลมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
ระบบอรรถประโยชน์ของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
    - Connect to Database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
    - Program Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , ศูนย์บริการ
    - ตั้งรหัสสินค้า/อะไหล่ ได้ 30 ตัวอักษร และ ไม่มีการจำกัดจำนวนรหัส
    - รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
    - รองรับสินค้า/อะไหล่ ได้หลายแบบอาทิเช่น  สินค้า/อะไหล่ ปกติ , มี Serial Number , บริการ และ สินค้า/อะไหล่ ที่ไม่มีการตัดสต๊อก
    - สามารถกำหนดชนิดของการออก ใบรับงาน ได้ 3 แบบคือ บริการภายใน , บริการตามบ้าน , รับจากร้านค้า
    - รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ในการออกใบรับงาน หรือ ตรวจสอบสถานะ ของใบรับงานผ่านรหัสบาร์โค๊ด
    - สามารถกำหนดวงเงินซ่อมของใบรับงานได้
    - รองรับการติดตามงานตามสถานะ และ แสดงสถานะของงานได้ ( Job Status Tracking )
    - รองรับรายงานเชิงวิเคราะห์การติดตามงานตามสถานะ เช่น ในแต่ละ สถานะใช้เวลาทำงานนานเท่าใด เป็นต้น
    - แบ่งการคิดค่าบริการ ออกเป็น คิดเฉพาะค่าอะไหล่ , คิดเฉพาะค่าบริการ , คิดทั้งค่าอะไหล่และบริการ หรือ ฟรี
    - สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้า/อะไหล่ ได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
    - สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด และ เพิ่มรูปของสินค้า/อะไหล่ ได้
    - สามารถเก็บสินค้า/อะไหล่ ได้มากกว่า 1 คลัง และ มีชนิดการเก็บแยกออกเป็น ชั้น , กล่อง , ช่อง
    - รองรับสต๊อกเครื่องมือช่าง และ สามารถกำหนดสต๊อกสินค้า/อะไหล่ ออกเป็น สต๊อกกลาง , สต๊อกของช่าง และ สต๊อกรถบริการ
    - รองรับการแตกหน่วยสินค้า/อะไหล่ เช่น ลัง , โหล , แพ็ค เป็นต้น
    - รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และ กำหนดอัตราภาษีได้
    - รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการปิดใบรับงาน หรือ เมื่อขายสินค้า/อะไหล่ เสร็จสิ้น
    - รองรับการคิดค่าแรง และ คอมมิชชั่น ของช่าง
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบรับงาน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว เป็นต้น
    - ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงาน หรือ เอกสารต่างๆ ได้เอง
    - สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
    - มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 165 รายงาน
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8,Win 10 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

ข้อมูลและรูปภาพจาก : nanosoft.co.th

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เจอปัญหา Publishing failed. You are probably offline. ปัญหาใน Wordpress 5.x
โดย mindphp อ 20 ต.ค. 2020 6:03 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
6
อ 20 ต.ค. 2020 6:30 am โดย mindphp
แสดงสินค้าที่ขายได้ล่าสุด ด้วย Module Latest Sold Products ใน MooZiiCart
โดย bolue จ 19 ต.ค. 2020 6:53 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
30
จ 19 ต.ค. 2020 6:53 pm โดย bolue
ติดปัญหาเรื่อง การทำปุ่ม ค้นหา ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ Laravel Framework
โดย makup จ 19 ต.ค. 2020 6:23 pm บอร์ด Programming - PHP
0
27
จ 19 ต.ค. 2020 6:23 pm โดย makup
วิธีการกำหนด Routing ใน Laravel Framework
โดย makup จ 19 ต.ค. 2020 7:15 am บอร์ด PHP Knowledge
0
38
จ 19 ต.ค. 2020 7:15 am โดย makup
วิธีแสดงพิกัดบนแผนที่ OpenStreetMap ด้วย Laravel Framework
โดย makup อ 18 ต.ค. 2020 6:21 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
30
อ 18 ต.ค. 2020 6:21 pm โดย makup
เจอปัญหา ในฐาน Joomla Out of resources when opening file '/tmp/#sql_7059_0.MAD' (Errcode: 24 "Too many open files")
โดย mindphp อ 18 ต.ค. 2020 5:34 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
28
อ 18 ต.ค. 2020 5:41 pm โดย mindphp
Re: Mysql เช็คerror ฟิลซ้ำ แสดงข้อความ(PHP)
โดย kimmyth ศ 16 ต.ค. 2020 11:26 pm บอร์ด Programming - PHP
1
57
ส 17 ต.ค. 2020 10:02 am โดย mindphp
Mysql เช็คerror ฟิลซ้ำ แสดงข้อความ
โดย kimmyth ศ 16 ต.ค. 2020 11:22 pm บอร์ด Programming - PHP
0
43
ศ 16 ต.ค. 2020 11:22 pm โดย kimmyth
อยากทราบว่า มีตัวอย่าง OpenstreetMap ในการใช้งานร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ
โดย makup ศ 16 ต.ค. 2020 7:25 pm บอร์ด Programming - PHP
2
53
ศ 16 ต.ค. 2020 7:48 pm โดย makup
การคำนวณต้นทุนสินค้า แบบ FIFO และ Weighted Average
โดย bolue ศ 16 ต.ค. 2020 6:53 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
58
ศ 16 ต.ค. 2020 6:53 pm โดย bolue
วิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูล one to many บน Laravel Framework
โดย makup ศ 16 ต.ค. 2020 6:40 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
44
ศ 16 ต.ค. 2020 6:40 pm โดย makup
Function Validate Laravel Framework
โดย makup ศ 16 ต.ค. 2020 4:22 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
46
ศ 16 ต.ค. 2020 4:22 pm โดย makup
จะอัพเกรด Joomla 1.5 เป็น Joomla 3 ควรใช้ php อะไร
โดย Anonymous พฤ 15 ต.ค. 2020 10:13 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
48
ศ 16 ต.ค. 2020 12:48 am โดย mindphp
ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump
โดย makup พฤ 15 ต.ค. 2020 12:36 pm บอร์ด PHP Knowledge
1
44
พฤ 15 ต.ค. 2020 12:41 pm โดย thatsawan
วิธีการใช้ Function each
โดย makup พฤ 15 ต.ค. 2020 11:58 am บอร์ด PHP Knowledge
2
48
พฤ 15 ต.ค. 2020 7:27 pm โดย makup
การใช้ Function pop และ push
โดย makup พฤ 15 ต.ค. 2020 11:25 am บอร์ด PHP Knowledge
0
35
พฤ 15 ต.ค. 2020 11:25 am โดย makup
สอบถามการทำเมนูหลายภาษาบน joomla ค่ะ
โดย bolue พ 14 ต.ค. 2020 10:25 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
12
133
พ 14 ต.ค. 2020 2:16 pm โดย bolue
วิธีการใช้งาน Template engine ของ Laravel Framework
โดย makup พ 14 ต.ค. 2020 9:15 am บอร์ด PHP Knowledge
0
67
พ 14 ต.ค. 2020 9:15 am โดย makup
การติดตั้งโปรแกรม xampp ผ่าน Command terminal ในนาม root
โดย makup อ 13 ต.ค. 2020 11:03 am บอร์ด Linux - Web Server
0
59
อ 13 ต.ค. 2020 11:03 am โดย makup
วิธีแก้ ติดปัญหา you are not owner so cannot change permissions
โดย makup อ 13 ต.ค. 2020 10:13 am บอร์ด Linux - Web Server
0
56
อ 13 ต.ค. 2020 10:13 am โดย makup