ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Business Intelligence ซอฟต์แวร์ระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม คำตอบสำคัญทางธุรกิจ

     เมื่อ BI และระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กลายมาเป็นคำตอบสำคัญทางธุรกิจ มันก็ดูธรรมดาขึ้นเรื่อยๆสำหรับการที่องค์กรต่างๆจะนำทั้งสองอย่างนี้มา ปฏิบัติอย่างละนิดละหน่อย ในหลายๆกรณีที่โครงการ BI และ CRM ถูกริเริ่มอย่างอิสระและปฏิบัติแยกออกมา และทำให้โอกาสดีๆหลายอันหลุดลอยไป การใช้ทางออกแบบ BI ให้บรรจบกับความต้องการ CRM ที่ได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะสร้างโปรแกรมเป้าหมายของกลยุทธ์ธุรกิจรวม ศูนย์ลูกค้า (customer - centric business)

     เริ่มด้วยการ ทบทวน BI อย่างคร่าวๆ ก่อน การทำงานระบบ BI นั้นรวมถึงการกำกับกิจกรรมในการสะสม, ประสานงาน, และการจัดระบบขัอมูลที่ต้องการสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์ของแต่ละส่วนใน ความสนใจ กิจกรรมของ BI สนับสนุนการวิจัย และวิเคราะห์ของหัวข้อทางธุรกิจ คือ 

     1.ความจำเป็นในการรวบรวมมิติทางธุรกิจและตอบคำถามทางธุรกิจ 

     2.การรวบรวมและจัดระบบของข้อมูลจะสำเร็จได้ก็ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (data warehousing) 

     3. สนับสนุนการวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถาม, รายงาน, และ OLAP TOOLS การทำ CRM มุ่งความสนใจไปยังการเข้าใจลูกค้าของธุรกิจและการจัดการความสัมพันธ์กับ ลูกค้าเหล่านั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละอัน 

เป้าหมายระบบ CRM ที่เป็นแบบฉบับมีได้ 2 อย่าง คือ 

     1. แบบที่กำหนดทิศทางไปยังการสงวนลูกค้าที่มีอยู่ไว้ 

     2. แบบที่เน้นการหาลูกค้าใหม่ๆ หลักการพื้นฐานของระบบ CRM รวมถึงการรวมตัวกัน (เสนอมุมมองแต่ละอันของลูกค้าแต่ละคน) และการแบ่งส่วน (การจำแนกกลุ่มลูกค้าซึ่งมีพื้นฐานบุคลิกลักษณะที่มีร่วมกัน) ในระดับทั่วๆ ไปนั้นการที่จะเน้นว่า BI และ CRM ทำงานร่วมกันอย่างไรนั้นทำได้ง่ายคือ CRM จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและ BI จะจัดเสนอการสะสมข้อมูล, เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ CRM ต้องการมุมมองของลูกค้าแต่ละคนที่สอดคล้องกัน และ BI จะรวมไปถึงวิธีการประสานข้อมูล CRM Program ต้องการที่จะวัดการหาและรักษาลูกค้าไว้ และ BI จะควบคุมการทำให้บังเกิดผลของ Business Metric โดยอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ที่เด่นชัดเหล่านี้ให้ประโยชน์ทางเทคนิคและลูกเล่นแต่ล้มเหลว ที่จะตระหนักถึงประสิทธิภาพอันเต็มที่ในการผสานคำตอบแบบ BI และ CRM เข้าด้วยกัน ความเข้าใจในลูกค้า CI (Customer Intelligent) ทำให้คำตอบแบบ BI และ CRM ผสมผสานในรูปแบบอันแตกต่างกันอย่างสำคัญยิ่ง ซึ่งมากกว่าแค่ความสัมพันธ์ทางเทคนิคแบบพื้นๆ CI แตกต่างจากวิถีทาง BI และ CRM ที่ครอบคลุมน้อยกว่าใน 4 ทางหลักๆ มาตรวัดทางธุรกิจชั้นสูง (Advanced Business Metrical), ข้อมูลหลากประเภทกว่า, เป้าหมายทางธุรกิจที่ดุดันกว่า และผลกระทบทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า

มาตรวัดทางธุรกิจ 

     ระบบ CRM สามัญใช้มาตรวัดอย่างเช่นอัตราการคงอยู่, อัตราความเสื่อม และจำนวนลูกค้าใหม่ แต่ CI ทำงานด้วยมาตรวัดลูกค้าที่ก้าวหน้ากว่าอย่างมูลค่าตลอดช่วงชีวิต (Lifetime Value), ต้นทุนของการดูแล, การแบ่งปัน(Share), ความถี่และความพอใจ ขณะที่ CRM ถูกกำหนดไปยังการรักษาไว้ของค่าพื้นฐานและการหาลูกค้านั้น CI มุ่งไปยังความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับลูกค้าที่ถูกประเภท  

ชนิดของข้อมูล 

     ส่วนประกอบ BI ของระบบ CI ยังมีความแตกต่างที่เด่นชัดอยู่บ้าง ข้อมูลระบบ CRM จริงๆ แล้วก็คือการทำข้ออ้างอิงให้เป็นที่เข้าใจด้วยความสนใจในลักษณะเฉพาะของ ลูกค้า, สถิติประชากร (Demographics), การรวมกลุ่ม (Grouping) CI เองต้องการข้อมูลจากเหตุการณ์จริงพอๆ กับข้อมูลอ้างอิง หลากหลายประเภทของเหตุการณ์ เช่น การบริโภค, บริการ, ข้อสนับสนุน, การสอบถาม, ข้อร้องทุกข์ และผลลัพธ์ ล้วนแต่สำคัญในการทำความเข้าใจฐานของการควบคู่และ Potential Customer ในแนวทางใหม่ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของบริการ, การสนับสนุน และการร้องทุกข์ ก็สำคัญเช่นกัน การจัดการกับคำสั่ง, บริการ และการจัดการการรองรับลูกค้า ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ในธุรกิจ e-Commerce ข้อมูลแบบ Clickstream Data อาจมีบทบาททาง CI ที่สำคัญได้ 

เป้าหมายทางธุรกิจ 

     ระบบ CRM จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเป้าหมายของการรักษาลูกค้าที่มีอยู่และการ หา ลูกค้าใหม่ๆ ด้วย ผู้ใช้ CRM ธรรมดา ในขั้นสุดท้ายปกติแล้วก็คือ บริษัทที่ทำการตลาดและการขาย ระบบ CRM เสนอข้อมูลและประสิทธิภาพการวิเคราะห์เพื่อ 

     1. เข้าใจและประเมินส่วนต่างๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ 

     2. วิเคราะห์ข้อมูลหรือประวัติของลูกค้า 

     3. วัดอัตราการคงอยู่ของลูกค้า, การเสียไปและการได้มา ระบบ CI ขยายกลุ่มผู้ใช้ล่าสุดเพื่อรวมถึงการบริการลูกค้าและกลุ่มสนับสนุนและบริษัท พัฒนาสินค้า การปฏิบัติงานระบบที่มีการขยายรวมถึงประสิทธิภาพที่จะ 

     1. ค้นพบและจำแนกกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รับการจำแนกมาก่อนและผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้าได้ 

     2. วิเคราะห์ทัศนคติ, ความสนใจและเหตุจูงใจของลูกค้าและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า 

     3. วัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณา, การตลาด และขั้นตอนการดูแลลูกค้า 

ผลกระทบทางธุรกิจ 

     คุณค่าที่แท้จริงของ CI เป็นที่ประจักษ์ได้ในผลกระทบของมันต่อกิจกรรมทางธุรกิจ เมื่อระบบ CRM และ BI ทำงานด้วยกันก็เป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบดูแลลูกค้าจากประสบการณ์ นิยามระบบ เป้าหมายการตลาดที่มีประสิทธิภาพ, พัฒนาสินค้า และบริการโดยอิงถึงความรู้จากความต้องการของลูกค้า CI ไปไกลกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าธรรมดาเป้าหมายของมันคือการพัฒนา ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เปลี่ยนลูกค้าทั่วไปเป็น Loyal Customer และ ลูกค้าครั้งแรกไปเป็นลูกค้าระยะยาว 

 

ที่มา : http://www.brandage.com/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ถ้าต้องการเช็คค่าว่าง select ให้ alert ก่อนก่อนปุ่มอื่นๆ ทำยังไงได้บ้างคะ
โดย thatsawan ศ 10 ก.ค. 2020 4:18 pm บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
1
11
ศ 10 ก.ค. 2020 4:59 pm โดย tsukasaz
งานประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
โดย Phakakrong ศ 10 ก.ค. 2020 9:35 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
5
14
ศ 10 ก.ค. 2020 7:58 pm โดย Phakakrong
Google Sheet : วิธีการเปลี่ยนภาษา (ไทย เป็น อังกฤษ)
โดย Phakakrong พฤ 09 ก.ค. 2020 6:34 pm บอร์ด Share Knowledge
0
12
พฤ 09 ก.ค. 2020 6:34 pm โดย Phakakrong
มาลองใช้งาน Google Drive กันแบบฉบับง่ายๆ
โดย Phakakrong พฤ 09 ก.ค. 2020 4:08 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
13
พฤ 09 ก.ค. 2020 4:08 pm โดย Phakakrong
ข้อมูลไม่ขึ้นมาแสดง รบกวนช่วยดูโค้ดให้ทีคะ คือทำหน้าแบบฟอร์ม แล้วต้องการแก้ไขข้อมูลตามไอดี
โดย Jakkrit Saengngoenon พฤ 09 ก.ค. 2020 1:24 pm บอร์ด Programming - PHP
0
9
พฤ 09 ก.ค. 2020 1:24 pm โดย Jakkrit Saengngoenon
งานประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2563
โดย Phakakrong พฤ 09 ก.ค. 2020 9:40 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
1
28
พฤ 09 ก.ค. 2020 6:51 pm โดย Phakakrong
สรุปผลการเรียน Process help desk
โดย Phakakrong พ 08 ก.ค. 2020 7:05 pm บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
1
11
พฤ 09 ก.ค. 2020 10:29 am โดย Phakakrong
ISO 29110 คืออะไร มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ มีขั้นตอนการขออย่างไหร่
โดย natthanit.r2538 พ 08 ก.ค. 2020 7:02 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
1
27
พ 08 ก.ค. 2020 9:59 pm โดย UoIU112
การ Link ข้อมูลข้าม Sheet /ข้ามไฟล์ ใน Excel แบบง่ายๆ
โดย Phakakrong พ 08 ก.ค. 2020 6:55 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
16
พ 08 ก.ค. 2020 6:55 pm โดย Phakakrong
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีด้วยเงินบริจาคมูลนิธิ
โดย medalezga พ 08 ก.ค. 2020 1:55 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
13
พ 08 ก.ค. 2020 1:55 pm โดย medalezga
แนะนำ 10 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบน PC ทั้งฟรีและเสียเงิน
โดย Phakakrong พ 08 ก.ค. 2020 1:30 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
18
พ 08 ก.ค. 2020 1:30 pm โดย Phakakrong
งานประจำวันที่ 8 กรกฏาคม 2563
โดย Phakakrong พ 08 ก.ค. 2020 9:28 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
3
42
พ 08 ก.ค. 2020 7:16 pm โดย Phakakrong
SMS Gateway คืออะไร
โดย natthanit.r2538 อ 07 ก.ค. 2020 5:11 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
1
30
พ 08 ก.ค. 2020 5:15 pm โดย natthanit.r2538
ใบเสนอราคา (Quotation) คืออะไร
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 4:55 pm บอร์ด Share Knowledge
0
34
อ 07 ก.ค. 2020 4:55 pm โดย Phakakrong
วิธีการเดินทางจากอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มา กรุงเทพมหานคร
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 12:03 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
40
อ 07 ก.ค. 2020 12:03 pm โดย Phakakrong
Note
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:16 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
1
7
พ 08 ก.ค. 2020 10:09 am โดย Phakakrong
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:01 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
3
25
อ 07 ก.ค. 2020 3:27 pm โดย Phakakrong
ให้เขียนประวัติ และ Job description ที่เคยทำมาแต่ละบริษัท โดยระบุประเภทธุรกิจที่เคยทำมา
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:01 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
3
22
พ 08 ก.ค. 2020 2:26 pm โดย Phakakrong
Work's on Hand ผกากรอง กุสาวดี M105
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:00 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
0
8
อ 07 ก.ค. 2020 11:00 am โดย Phakakrong
งานประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2563
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 10:58 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
3
61
พ 08 ก.ค. 2020 9:25 am โดย Phakakrong