ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ) สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน

 

ภาพแสดงตัวอย่างของ OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ)
ภาพแสดงตัวอย่างของ OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ)

 

          OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ) เป็นสิทธิการใช้ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการติดตั้งไปพร้อมกับการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยลูกค้าไม่สามารถขอซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM(โออีเอ็ม) แยกต่างหากได้

 

ลักษณะของ OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ)

          เป็นซอฟต์แวร์แบบ OEM(โออีเอ็ม) คือตัว OEM(โออีเอ็ม) จะมีการติดตั้งพร้อมกับเครื่อง PC(พีซี) หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จำหน่ายไปเท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการที่จะย้ายซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม) จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถย้ายได้ ถึงแม้ผู้ใช้จะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมแล้วก็ตาม แต่สิทธิในการใช้ของซอฟต์แวร์แบบ OEM(โออีเอ็ม) อาจถูกกำหนดใหม่ หากมีการซื้อ Software Assurance(ซอฟต์แวร์ แอะฌูแร็นซ) เพิ่มเติมภายใน 90 วันหลังจากการซื้อสิทธิแบบ OEM(โออีเอ็ม) โดยตัวซอฟต์แวร์จะถูกจำกัดการใช้งานด้วย Product ID Key(โพรดัก ไอดี คีย์) หรือผ่านการเปิดใช้ทางเว็บหรือทางโทรศัพท์ (โดยปกติจะถูกเปิดใช้งานล่วงหน้าโดยผู้จัดทำระบบ) ตัวสิทธิการใช้งานแบบ OEM(โออีเอ็ม) อาจมี Software Assurance(ซอฟต์แวร์ แอะฌูแร็นซ) ที่ซื้อภายใต้โปรแกรม Volume Licensing(วอลูม ไลเซ็นซิ้ง)  สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP หรือ OEM(โออีเอ็ม) เท่านั้น โดยแบบ OEM(โออีเอ็ม) จะมีราคาที่ถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License(วอลูม ไลเซ็นซ) จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM(โออีเอ็ม) หรือ FPP(เอฟพีพี) ของ Windows(วินโด้) อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้

 

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีการจำหน่ายในรูปแบบของลิขสิทธิ์แบบ OEM(โออีเอ็น)

 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
  -Windows 7 Ultimate(วินโด้ 7 ออทิเมท)
  -Windows 7 Professional(วินโด้ 7 โปรเฟสชชันเนล)
  -Windows 7 Home Premium(วินโด้ 7 โฮม พรีเมียมร์)
  -Windows 7 Home Basic(วินโด้ 7 โฮม เบสิค)
  -Windows 7 Starter(วินโด้ 7 สตาร์ทเตอร์)
 2. ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Application) ในรูปแบบ Product Key Card(โปรดักคีย์คาร์ด) หรือ PKC(พีเคซี)
  -Office Home and Business(ออฟฟิต โฮม แอน บิสิเน็ต)
  -Office Professional(ออฟฟิต โปรเฟสชชันเนล)
 3. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server(เซอร์เวอร์))
  -Windows Server 2008 R2 Foundation(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อา2 เฟานเด ฌัน)
  -Windows Server 2008 R2 Standard(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อา2 สแตนดาส)
  -Windows Server 2008 R2 Enterprise(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อา2 เอ็นเตอร์ไพร)
  -Windows Small Business Server 2008(วินโด้ สมอล บิสิเน็ต เซิร์ฟเวอร์)
  -Windows Server Web 2008 R2(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ เว็บ 2008 อา2)

 

เอกสารแสดงสิทธิ (Proof of Purchase) สำหรับลิขสิทธิ์ชนิด OEM

 1. ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (Certificate of Authenticity(เซอทีฟอิคิท ออฟ ออเธ็นทีซอิทิ): COA(ซีโอเอ)) จะมีลักษณะเป็นฉลากสติกเกอร์ที่มีการระบุชนิด รุ่น ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องติดไว้บนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของฉลากจะแตกต่างกันกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
 2. คู่มือการใช้งาน (จะมีแค่ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการเดสก์ท็อปเท่านั้นที่จะมีคู่มือการใช้งาน)
 3. แผ่นซีดีรอมที่ใช้ในการติดตั้งหรือ Recover CD(รีโคบเวอร์ ซีดี) ซึ่งจะมีใบอนุญาตงานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง เป็นลักษณะของ electronic document(อิเล็กทรอนิกส์ ด็อกคิวเม็น) อยู่ภายใต้ Start(สตาร์ท) - Run(รัน) - Type(ไท) EULA(ยูรา).TXT(ทีเอ็กที)

 

สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท OEM(โออีเอ็ม)

          ผู้ใช้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่นั้นต้องสังเกตุว่าฮาร์ดแวร์มีใบรับรองสินค้าของแท้ ติดอยู่กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ ส่วนผู้ใช้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิในการใช้แอพพลิเคชั่นตัว COA(ซีโอเอ) จะติดอยู่กับกล่องของซอฟต์แวร์ โดยคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แบบ OEM(โออีเอ็ม) ที่มีสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท OEM(โออีเอ็ม) ติดตั้งอยู่นั้นจะมีจำหน่ายผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ จำนวนมาก สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP(เอฟพีพี) หรือ OEM(โออีเอ็ม) เท่านั้น โดยแบบ OEM(โออีเอ็ม) จะมีราคาถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License(วอลูม ไลเซ็นซ) จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM(โออีเอ็ม)  หรือ FPP(เอฟพีพี) ของ Windows(วินโด้) อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้
การใช้ซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม)  จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม) ไม่สามารถย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ถึงแม้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะไม่ถูกใช้งานแล้วก็ตาม ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Office(ออฟฟิต) หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อ SA(เอสเอ)(Software Assurance(ซอฟต์แวร์ แอะฌูแร็นซ)) เพิ่มเติมภายใน 90 วัน
ในการใช้งานซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม) อาจต้องใช้ Product ID Key(โพรดัก ไอดี คีย์) แต่จะจำกัดจำนวนการใช้ หรือต้องเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บหรือผ่านโทรศัพท์ภายใน 90 วัน
ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิในการใช้งานรุ่นต่ำกว่า แต่ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์ที่สามารถมัสิทธิเข้าใช้งานได้

 

ประโยชน์ที่ได้จากการซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM(โออีเอ็ม)

 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • เพิ่มประโยชน์และสะดวก ประหยัดเวลา ลดความวุ่นวาย
 • ลดต่าใช้จ่ายได้เพราะถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ซื้อสิทธิการใช้งานแล้วก็ดีว่าที่จะต้องไปซื้อฮาร์ดเเวร์หรือซอฟต์แวร์อีก

 

ช่องทางศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Windows License

 

ข้อมูลอ้างอิง : www.microsoft.com

 

ข้อมูลอ้างอิงรูปภาพ : my.ecplaza.net

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เทคนิคการ Contrast สำหรับงาน Graphic
โดย numtan5839 จ 11 พ.ย. 2019 6:57 pm บอร์ด Graphic design
0
6
จ 11 พ.ย. 2019 6:57 pm โดย numtan5839
การใช้ .attr() jquery
โดย bankjittapol จ 11 พ.ย. 2019 6:47 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
3
จ 11 พ.ย. 2019 6:47 pm โดย bankjittapol
การเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษมากรุงเทพมหานคร
โดย chaiyasitpraphut จ 11 พ.ย. 2019 5:50 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
18
จ 11 พ.ย. 2019 5:50 pm โดย chaiyasitpraphut
จะทำอย่างไรไม่ให้ Xampp รัน PHP สองเวอร์ชั่น เวอร์ชั่น 7 start ขึ้นมาตอนกด start Xampp เวอร์ชั่น 5 ครับ
โดย jamepiyawat จ 11 พ.ย. 2019 5:16 pm บอร์ด Programming - PHP
2
17
จ 11 พ.ย. 2019 6:29 pm โดย jamepiyawat
Email Client คืออะไร
โดย chatee supasand จ 11 พ.ย. 2019 4:54 pm บอร์ด Share Knowledge
0
8
จ 11 พ.ย. 2019 4:54 pm โดย chatee supasand
เเชร์ความรู้ การใช้ Java script ในการลบ และเลือกใช้ข้อมูล
โดย chaiyasitpraphut จ 11 พ.ย. 2019 4:49 pm บอร์ด MT35 - นายชัยยะสิทธิ์ พระพุทธ
0
13
จ 11 พ.ย. 2019 4:49 pm โดย chaiyasitpraphut
ประโยชน์และการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปใช้งาน
โดย numtan5839 จ 11 พ.ย. 2019 2:54 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
9
จ 11 พ.ย. 2019 2:54 pm โดย numtan5839
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
โดย numtan5839 จ 11 พ.ย. 2019 11:57 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
8
จ 11 พ.ย. 2019 11:57 am โดย numtan5839
Note
โดย chaiyasitpraphut จ 11 พ.ย. 2019 11:26 am บอร์ด MT35 - นายชัยยะสิทธิ์ พระพุทธ
0
2
จ 11 พ.ย. 2019 11:26 am โดย chaiyasitpraphut
ต้องการให้ค่า transform เก็บไว้ในตัวแปร เพื่อเก็บในฐานข้อมูล
โดย bankjittapol จ 11 พ.ย. 2019 11:17 am บอร์ด Programming - PHP
2
18
จ 11 พ.ย. 2019 12:37 pm โดย bankjittapol
การใช้ฟังก์ชัน SQRT ใน Excel
โดย numtan5839 จ 11 พ.ย. 2019 11:06 am บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
7
จ 11 พ.ย. 2019 11:06 am โดย numtan5839
งานประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
โดย chaiyasitpraphut จ 11 พ.ย. 2019 10:39 am บอร์ด MT35 - นายชัยยะสิทธิ์ พระพุทธ
3
43
จ 11 พ.ย. 2019 6:05 pm โดย chaiyasitpraphut
Work's on Hand ชัยยะสิทธิ์ พระพุทธ MT35
โดย chaiyasitpraphut จ 11 พ.ย. 2019 10:46 am บอร์ด MT35 - นายชัยยะสิทธิ์ พระพุทธ
0
13
จ 11 พ.ย. 2019 10:46 am โดย chaiyasitpraphut
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย chaiyasitpraphut จ 11 พ.ย. 2019 10:44 am บอร์ด MT35 - นายชัยยะสิทธิ์ พระพุทธ
0
28
จ 11 พ.ย. 2019 10:44 am โดย chaiyasitpraphut
งานประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
โดย numtan5839 จ 11 พ.ย. 2019 10:08 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
5
18
จ 11 พ.ย. 2019 7:05 pm โดย numtan5839
คู่เงินยอดนิยมใน Forex สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
โดย numtan5839 ส 09 พ.ย. 2019 5:40 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
54
ส 09 พ.ย. 2019 5:40 pm โดย numtan5839
จะทำอย่างไรให้ php เป็นเวอร์ชั่น 5 ครับ
โดย jamepiyawat ส 09 พ.ย. 2019 5:13 pm บอร์ด Programming - PHP
0
11
ส 09 พ.ย. 2019 5:13 pm โดย jamepiyawat
ฝากเงินเข้าบัญชีกับไปรษณีย์ไทย ด้วยบริการ Bank@post
โดย numtan5839 ส 09 พ.ย. 2019 4:26 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
32
ส 09 พ.ย. 2019 4:26 pm โดย numtan5839
ติดตั้ง joomla เวอร์ชั่น 2.5.28 ไม่ได้ครับ
โดย jamepiyawat ส 09 พ.ย. 2019 2:44 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
1
19
ส 09 พ.ย. 2019 3:39 pm โดย mindphp
ช่วยแนะนำ เกี่ยวกับ javascript library ที่ใช้ทำ รุปภาพให้หน่อยครับ
โดย bankjittapol ส 09 พ.ย. 2019 11:54 am บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
3
43
จ 11 พ.ย. 2019 2:54 pm โดย tsukasaz