ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ) สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน

 

ภาพแสดงตัวอย่างของ OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ)
ภาพแสดงตัวอย่างของ OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ)

 

          OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ) เป็นสิทธิการใช้ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการติดตั้งไปพร้อมกับการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยลูกค้าไม่สามารถขอซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM(โออีเอ็ม) แยกต่างหากได้

 

ลักษณะของ OEM License(โออีเอ็ม ไลเซ็นซ)

          เป็นซอฟต์แวร์แบบ OEM(โออีเอ็ม) คือตัว OEM(โออีเอ็ม) จะมีการติดตั้งพร้อมกับเครื่อง PC(พีซี) หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จำหน่ายไปเท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการที่จะย้ายซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม) จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถย้ายได้ ถึงแม้ผู้ใช้จะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมแล้วก็ตาม แต่สิทธิในการใช้ของซอฟต์แวร์แบบ OEM(โออีเอ็ม) อาจถูกกำหนดใหม่ หากมีการซื้อ Software Assurance(ซอฟต์แวร์ แอะฌูแร็นซ) เพิ่มเติมภายใน 90 วันหลังจากการซื้อสิทธิแบบ OEM(โออีเอ็ม) โดยตัวซอฟต์แวร์จะถูกจำกัดการใช้งานด้วย Product ID Key(โพรดัก ไอดี คีย์) หรือผ่านการเปิดใช้ทางเว็บหรือทางโทรศัพท์ (โดยปกติจะถูกเปิดใช้งานล่วงหน้าโดยผู้จัดทำระบบ) ตัวสิทธิการใช้งานแบบ OEM(โออีเอ็ม) อาจมี Software Assurance(ซอฟต์แวร์ แอะฌูแร็นซ) ที่ซื้อภายใต้โปรแกรม Volume Licensing(วอลูม ไลเซ็นซิ้ง)  สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP หรือ OEM(โออีเอ็ม) เท่านั้น โดยแบบ OEM(โออีเอ็ม) จะมีราคาที่ถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License(วอลูม ไลเซ็นซ) จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM(โออีเอ็ม) หรือ FPP(เอฟพีพี) ของ Windows(วินโด้) อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้

 

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีการจำหน่ายในรูปแบบของลิขสิทธิ์แบบ OEM(โออีเอ็น)

 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
  -Windows 7 Ultimate(วินโด้ 7 ออทิเมท)
  -Windows 7 Professional(วินโด้ 7 โปรเฟสชชันเนล)
  -Windows 7 Home Premium(วินโด้ 7 โฮม พรีเมียมร์)
  -Windows 7 Home Basic(วินโด้ 7 โฮม เบสิค)
  -Windows 7 Starter(วินโด้ 7 สตาร์ทเตอร์)
 2. ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Application) ในรูปแบบ Product Key Card(โปรดักคีย์คาร์ด) หรือ PKC(พีเคซี)
  -Office Home and Business(ออฟฟิต โฮม แอน บิสิเน็ต)
  -Office Professional(ออฟฟิต โปรเฟสชชันเนล)
 3. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server(เซอร์เวอร์))
  -Windows Server 2008 R2 Foundation(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อา2 เฟานเด ฌัน)
  -Windows Server 2008 R2 Standard(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อา2 สแตนดาส)
  -Windows Server 2008 R2 Enterprise(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อา2 เอ็นเตอร์ไพร)
  -Windows Small Business Server 2008(วินโด้ สมอล บิสิเน็ต เซิร์ฟเวอร์)
  -Windows Server Web 2008 R2(วินโด้ เซิร์ฟเวอร์ เว็บ 2008 อา2)

 

เอกสารแสดงสิทธิ (Proof of Purchase) สำหรับลิขสิทธิ์ชนิด OEM

 1. ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (Certificate of Authenticity(เซอทีฟอิคิท ออฟ ออเธ็นทีซอิทิ): COA(ซีโอเอ)) จะมีลักษณะเป็นฉลากสติกเกอร์ที่มีการระบุชนิด รุ่น ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องติดไว้บนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของฉลากจะแตกต่างกันกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
 2. คู่มือการใช้งาน (จะมีแค่ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการเดสก์ท็อปเท่านั้นที่จะมีคู่มือการใช้งาน)
 3. แผ่นซีดีรอมที่ใช้ในการติดตั้งหรือ Recover CD(รีโคบเวอร์ ซีดี) ซึ่งจะมีใบอนุญาตงานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง เป็นลักษณะของ electronic document(อิเล็กทรอนิกส์ ด็อกคิวเม็น) อยู่ภายใต้ Start(สตาร์ท) - Run(รัน) - Type(ไท) EULA(ยูรา).TXT(ทีเอ็กที)

 

สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท OEM(โออีเอ็ม)

          ผู้ใช้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่นั้นต้องสังเกตุว่าฮาร์ดแวร์มีใบรับรองสินค้าของแท้ ติดอยู่กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ ส่วนผู้ใช้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิในการใช้แอพพลิเคชั่นตัว COA(ซีโอเอ) จะติดอยู่กับกล่องของซอฟต์แวร์ โดยคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แบบ OEM(โออีเอ็ม) ที่มีสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท OEM(โออีเอ็ม) ติดตั้งอยู่นั้นจะมีจำหน่ายผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ จำนวนมาก สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP(เอฟพีพี) หรือ OEM(โออีเอ็ม) เท่านั้น โดยแบบ OEM(โออีเอ็ม) จะมีราคาถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License(วอลูม ไลเซ็นซ) จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop(วินโด้เดสท็อป) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM(โออีเอ็ม)  หรือ FPP(เอฟพีพี) ของ Windows(วินโด้) อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้
การใช้ซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม)  จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม) ไม่สามารถย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ถึงแม้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะไม่ถูกใช้งานแล้วก็ตาม ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Office(ออฟฟิต) หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อ SA(เอสเอ)(Software Assurance(ซอฟต์แวร์ แอะฌูแร็นซ)) เพิ่มเติมภายใน 90 วัน
ในการใช้งานซอฟต์แวร์ OEM(โออีเอ็ม) อาจต้องใช้ Product ID Key(โพรดัก ไอดี คีย์) แต่จะจำกัดจำนวนการใช้ หรือต้องเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บหรือผ่านโทรศัพท์ภายใน 90 วัน
ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิในการใช้งานรุ่นต่ำกว่า แต่ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์ที่สามารถมัสิทธิเข้าใช้งานได้

 

ประโยชน์ที่ได้จากการซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM(โออีเอ็ม)

 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • เพิ่มประโยชน์และสะดวก ประหยัดเวลา ลดความวุ่นวาย
 • ลดต่าใช้จ่ายได้เพราะถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ซื้อสิทธิการใช้งานแล้วก็ดีว่าที่จะต้องไปซื้อฮาร์ดเเวร์หรือซอฟต์แวร์อีก

 

ช่องทางศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Windows License

 

ข้อมูลอ้างอิง : www.microsoft.com

 

ข้อมูลอ้างอิงรูปภาพ : my.ecplaza.net

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
มือถือ asus จอค้าง รีบู้ต ก็ค้าง ที่โลโก้
โดย kenpapa ส 26 ก.ย. 2020 11:11 am บอร์ด Software Review
1
24
ส 26 ก.ย. 2020 12:23 pm โดย mindphp
เจอปัญหา Forbidden You don't have permission to access /index.php on this server. Additionally, a 403 Forbidden error
โดย mindphp อ 22 ก.ย. 2020 12:58 am บอร์ด Programming - PHP
1
862
อ 22 ก.ย. 2020 7:44 pm โดย mindphp
มาแล้ว!!! MDSMS component สำหรับส่งข้อความผ่านทาง SMS บน Joomla
โดย bolue จ 21 ก.ย. 2020 5:17 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
79
จ 21 ก.ย. 2020 5:17 pm โดย bolue
สอบถามเรื่องการอ่านค่าสีสถานะของปุ่ม
โดย blebee90 จ 21 ก.ย. 2020 2:03 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
1
47
จ 21 ก.ย. 2020 3:10 pm โดย mindphp
ต้องการกำหนดรุปแบบของช่องกรอกให้เป็นเเพทเทิร์นของเบอร์โทร เเต่ไม่ต้องการให้กรอกตัวหนังสือ
โดย thatsawan พฤ 17 ก.ย. 2020 3:18 pm บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
5
1169
พ 23 ก.ย. 2020 2:54 pm โดย thatsawan
สถานที่จัดงานแต่งงานชิคๆ แบบไม่ง้อโรงแรม
โดย Anonymous พฤ 17 ก.ย. 2020 2:10 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
59
พฤ 17 ก.ย. 2020 2:10 pm โดย บุคคลทั่วไป
วิธีแก้ ean13 ปัญหาที่เจอคืออะไร แก้ยังไง
โดย bolue พ 16 ก.ย. 2020 6:38 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
66
พ 16 ก.ย. 2020 6:38 pm โดย bolue
สอบวิธีการ check user ว่าเราใช้ user ไหนอยู่ตอนนี้ ได้มั้ยครับ ใน command บน Ubuntu
โดย jirawoot พ 16 ก.ย. 2020 11:25 am บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
3
115
พ 16 ก.ย. 2020 11:52 am โดย mindphp
หน้าเว็บ phpBB เจอปัญหาโหลด 404 บ้างครั้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรได้บ้าง
โดย thatsawan พ 16 ก.ย. 2020 11:17 am บอร์ด Programming - PHP
5
102
อ 22 ก.ย. 2020 1:00 am โดย mindphp
phpBB เป็นโปรแกรมประเภทไหนมาดูกัน
โดย Udomsak2539 อ 15 ก.ย. 2020 6:25 pm บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
79
อ 15 ก.ย. 2020 6:25 pm โดย Udomsak2539
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น phpBB คืออะไร ฟีเจอร์ และประวัติ
โดย fhakun อ 15 ก.ย. 2020 6:14 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
68
อ 15 ก.ย. 2020 6:14 pm โดย fhakun
สอบถาม วิธีเปิดแจ้งเตือน skype ค่ะ
โดย fhakun อ 15 ก.ย. 2020 6:07 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
79
อ 15 ก.ย. 2020 6:07 pm โดย fhakun
ฟีเจอร์พื้นฐานของ phpBB
โดย fhakun อ 15 ก.ย. 2020 5:33 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
78
อ 15 ก.ย. 2020 5:33 pm โดย fhakun
สอบถาม วิธีแทรกลิ้งค์ให้ข้อความค่ะ
โดย fhakun อ 15 ก.ย. 2020 4:42 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
5
153
อ 15 ก.ย. 2020 5:05 pm โดย fhakun
สอบถาม วิธีติดตั้ง kazaam ใน ubantu ค่ะ
โดย fhakun อ 15 ก.ย. 2020 3:26 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
7
145
อ 15 ก.ย. 2020 4:38 pm โดย mindphp
ไม่ทราบว่า viewtopic ทำยังไง
โดย Udomsak2539 จ 14 ก.ย. 2020 6:47 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
2
81
อ 15 ก.ย. 2020 10:06 am โดย Udomsak2539
แนะนำโปรแกรม ibis paint และเครื่องมือตัดต่อง่ายๆใน 1 นาที สำหรับมือใหม่
โดย fhakun จ 14 ก.ย. 2020 6:45 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
81
จ 14 ก.ย. 2020 6:45 pm โดย fhakun
รวมวิธี การเดินจาก สงขลา มา กทม.
โดย Udomsak2539 จ 14 ก.ย. 2020 5:10 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
1
102
อ 15 ก.ย. 2020 12:14 pm โดย mindphp
ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
โดย fhakun จ 14 ก.ย. 2020 5:03 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
60
จ 14 ก.ย. 2020 5:03 pm โดย fhakun
วิธีเดินทางจากเมืองทองมาเกษตร
โดย fhakun จ 14 ก.ย. 2020 3:03 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
83
จ 14 ก.ย. 2020 3:03 pm โดย fhakun