ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

ตัวอย่างการทำงานที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มต้นจากติดตั้งโมดูลก่อนจากนั้นให้เราเรียกใช้งานโมดูล tkinter เพื่อสร้างหน้าจอในการทำงานขึ้นมาโดยการนำมาเรียกใช้งานั้นต้องพิมพ์ tkinter พิมพ์เล็กทุกตัวอักษร ถ้าใช้ Tkinter แบบในเวอร์ชันเก่านั้นจะ error ต่อมาเป็นการกำหนดตัวแปรและชื่อหัวข้อ สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานของโค้ดตัวอย่างได้ด้านล่างนี้เลยครับ 

 

ติดตั้งโมดูล tkinter ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows

pip install tkinter

  

Input

from tkinter import *

max_row = 36
font_size = 12

colors = ['snow', 'ghost white', 'white smoke', 'gainsboro', 'floral white', 'old lace',
  'linen', 'antique white', 'papaya whip', 'blanched almond', 'bisque', 'peach puff',
  'navajo white', 'lemon chiffon', 'mint cream', 'azure', 'alice blue', 'lavender',
  'lavender blush', 'misty rose', 'dark slate gray', 'dim gray', 'slate gray',
  'light slate gray', 'gray', 'light grey', 'midnight blue', 'navy', 'cornflower blue', 'dark slate blue',
  'slate blue', 'medium slate blue', 'light slate blue', 'medium blue', 'royal blue', 'blue',
  'dodger blue', 'deep sky blue', 'sky blue', 'light sky blue', 'steel blue', 'light steel blue',
  'light blue', 'powder blue', 'pale turquoise', 'dark turquoise', 'medium turquoise', 'turquoise',
  'cyan', 'light cyan', 'cadet blue', 'medium aquamarine', 'aquamarine', 'dark green', 'dark olive green',
  'dark sea green', 'sea green', 'medium sea green', 'light sea green', 'pale green', 'spring green',
  'lawn green', 'medium spring green', 'green yellow', 'lime green', 'yellow green',
  'forest green', 'olive drab', 'dark khaki', 'khaki', 'pale goldenrod', 'light goldenrod yellow',
  'light yellow', 'yellow', 'gold', 'light goldenrod', 'goldenrod', 'dark goldenrod', 'rosy brown',
  'indian red', 'saddle brown', 'sandy brown',
  'dark salmon', 'salmon', 'light salmon', 'orange', 'dark orange',
  'coral', 'light coral', 'tomato', 'orange red', 'red', 'hot pink', 'deep pink', 'pink', 'light pink',
  'pale violet red', 'maroon', 'medium violet red', 'violet red',
  'medium orchid', 'dark orchid', 'dark violet', 'blue violet', 'purple', 'medium purple',
  'thistle', 'snow2', 'snow3',
  'snow4', 'seashell2', 'seashell3', 'seashell4', 'AntiqueWhite1', 'AntiqueWhite2',
  'AntiqueWhite3', 'AntiqueWhite4', 'bisque2', 'bisque3', 'bisque4', 'PeachPuff2',
  'PeachPuff3', 'PeachPuff4', 'NavajoWhite2', 'NavajoWhite3', 'NavajoWhite4',
  'LemonChiffon2', 'LemonChiffon3', 'LemonChiffon4', 'cornsilk2', 'cornsilk3',
  'cornsilk4', 'ivory2', 'ivory3', 'ivory4', 'honeydew2', 'honeydew3', 'honeydew4',
  'LavenderBlush2', 'LavenderBlush3', 'LavenderBlush4', 'MistyRose2', 'MistyRose3',
  'MistyRose4', 'azure2', 'azure3', 'azure4', 'SlateBlue1', 'SlateBlue2', 'SlateBlue3',
  'SlateBlue4', 'RoyalBlue1', 'RoyalBlue2', 'RoyalBlue3', 'RoyalBlue4', 'blue2', 'blue4',
  'DodgerBlue2', 'DodgerBlue3', 'DodgerBlue4', 'SteelBlue1', 'SteelBlue2',
  'SteelBlue3', 'SteelBlue4', 'DeepSkyBlue2', 'DeepSkyBlue3', 'DeepSkyBlue4',
  'SkyBlue1', 'SkyBlue2', 'SkyBlue3', 'SkyBlue4', 'LightSkyBlue1', 'LightSkyBlue2',
  'LightSkyBlue3', 'LightSkyBlue4', 'SlateGray1', 'SlateGray2', 'SlateGray3',
  'SlateGray4', 'LightSteelBlue1', 'LightSteelBlue2', 'LightSteelBlue3',
  'LightSteelBlue4', 'LightBlue1', 'LightBlue2', 'LightBlue3', 'LightBlue4',
  'LightCyan2', 'LightCyan3', 'LightCyan4', 'PaleTurquoise1', 'PaleTurquoise2',
  'PaleTurquoise3', 'PaleTurquoise4', 'CadetBlue1', 'CadetBlue2', 'CadetBlue3',
  'CadetBlue4', 'turquoise1', 'turquoise2', 'turquoise3', 'turquoise4', 'cyan2', 'cyan3',
  'cyan4', 'DarkSlateGray1', 'DarkSlateGray2', 'DarkSlateGray3', 'DarkSlateGray4',
  'aquamarine2', 'aquamarine4', 'DarkSeaGreen1', 'DarkSeaGreen2', 'DarkSeaGreen3',
  'DarkSeaGreen4', 'SeaGreen1', 'SeaGreen2', 'SeaGreen3', 'PaleGreen1', 'PaleGreen2',
  'PaleGreen3', 'PaleGreen4', 'SpringGreen2', 'SpringGreen3', 'SpringGreen4',
  'green2', 'green3', 'green4', 'chartreuse2', 'chartreuse3', 'chartreuse4',
  'OliveDrab1', 'OliveDrab2', 'OliveDrab4', 'DarkOliveGreen1', 'DarkOliveGreen2',
  'DarkOliveGreen3', 'DarkOliveGreen4', 'khaki1', 'khaki2', 'khaki3', 'khaki4',
  'LightGoldenrod1', 'LightGoldenrod2', 'LightGoldenrod3', 'LightGoldenrod4',
  'LightYellow2', 'LightYellow3', 'LightYellow4', 'yellow2', 'yellow3', 'yellow4',
  'gold2', 'gold3', 'gold4', 'goldenrod1', 'goldenrod2', 'goldenrod3', 'goldenrod4',
  'DarkGoldenrod1', 'DarkGoldenrod2', 'DarkGoldenrod3', 'DarkGoldenrod4',
  'RosyBrown1', 'RosyBrown2', 'RosyBrown3', 'RosyBrown4', 'IndianRed1', 'IndianRed2',
  'IndianRed3', 'IndianRed4', 'sienna1', 'sienna2', 'sienna3', 'sienna4', 'burlywood1',
  'burlywood2', 'burlywood3', 'burlywood4', 'wheat1', 'wheat2', 'wheat3', 'wheat4', 'tan1',
  'tan2', 'tan4', 'chocolate1', 'chocolate2', 'chocolate3', 'firebrick1', 'firebrick2',
  'firebrick3', 'firebrick4', 'brown1', 'brown2', 'brown3', 'brown4', 'salmon1', 'salmon2',
  'salmon3', 'salmon4', 'LightSalmon2', 'LightSalmon3', 'LightSalmon4', 'orange2',
  'orange3', 'orange4', 'DarkOrange1', 'DarkOrange2', 'DarkOrange3', 'DarkOrange4',
  'coral1', 'coral2', 'coral3', 'coral4', 'tomato2', 'tomato3', 'tomato4', 'OrangeRed2',
  'OrangeRed3', 'OrangeRed4', 'red2', 'red3', 'red4', 'DeepPink2', 'DeepPink3', 'DeepPink4',
  'HotPink1', 'HotPink2', 'HotPink3', 'HotPink4', 'pink1', 'pink2', 'pink3', 'pink4',
  'LightPink1', 'LightPink2', 'LightPink3', 'LightPink4', 'PaleVioletRed1',
  'PaleVioletRed2', 'PaleVioletRed3', 'PaleVioletRed4', 'maroon1', 'maroon2',
  'maroon3', 'maroon4', 'VioletRed1', 'VioletRed2', 'VioletRed3', 'VioletRed4',
  'magenta2', 'magenta3', 'magenta4', 'orchid1', 'orchid2', 'orchid3', 'orchid4', 'plum1',
  'plum2', 'plum3', 'plum4', 'MediumOrchid1', 'MediumOrchid2', 'MediumOrchid3',
  'MediumOrchid4', 'DarkOrchid1', 'DarkOrchid2', 'DarkOrchid3', 'DarkOrchid4',
  'purple1', 'purple2', 'purple3', 'purple4', 'MediumPurple1', 'MediumPurple2',
  'MediumPurple3', 'MediumPurple4', 'thistle1', 'thistle2', 'thistle3', 'thistle4',
  'gray1', 'gray2', 'gray3', 'gray4', 'gray5', 'gray6', 'gray7', 'gray8', 'gray9', 'gray10',
  'gray11', 'gray12', 'gray13', 'gray14', 'gray15', 'gray16', 'gray17', 'gray18', 'gray19',
  'gray20', 'gray21', 'gray22', 'gray23', 'gray24', 'gray25', 'gray26', 'gray27', 'gray28',
  'gray29', 'gray30', 'gray31', 'gray32', 'gray33', 'gray34', 'gray35', 'gray36', 'gray37',
  'gray38', 'gray39', 'gray40', 'gray42', 'gray43', 'gray44', 'gray45', 'gray46', 'gray47',
  'gray48', 'gray49', 'gray50', 'gray51', 'gray52', 'gray53', 'gray54', 'gray55', 'gray56',
  'gray57', 'gray58', 'gray59', 'gray60', 'gray61', 'gray62', 'gray63', 'gray64', 'gray65',
  'gray66', 'gray67', 'gray68', 'gray69', 'gray70', 'gray71', 'gray72', 'gray73', 'gray74',
  'gray75', 'gray76', 'gray77', 'gray78', 'gray79', 'gray80', 'gray81', 'gray82', 'gray83',
  'gray84', 'gray85', 'gray86', 'gray87', 'gray88', 'gray89', 'gray90', 'gray91', 'gray92',
  'gray93', 'gray94', 'gray95', 'gray96', 'gray97', 'gray98', 'gray99', 'gray100']

root = Tk()
root.title("แผนภูมิสีที่มีชื่อ")
row = 0
column = 0
for color in colors:
 gui = Label(root, text = color, background=color, font = (None, -font_size))
 gui.grid(row=row, column = column, sticky=E+W)
 row += 1
 if (row > 36):
  row = 0
  column += 1

root.mainloop()

Output

ในแต่ละช่องจะแสดงสีพร้อมกับชื่อ
ภาพจะมีคอลัมน์ 13 แถว 37

 

คำสั่งในการทำงานของตัวอย่างที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มจากเรียกใช้งานโมดูล tkinter(พิมพ์เล็ก) เพื่อแสดงหน้าจอในการทำงานพร้อมกับคำสั่งในการสร้างปุ่ม ป้ายและกล่องข้อความ จากนั้นกำหนดตัวแปรที่ใช้สร้างหน้าจอ กำหนดแถวและคอลัมน์ที่แสดงเป็นตารางสี กำหนดสีที่ต้องการจะให้แสดงในส่วนของตัวแปร color บรรทัดต่อมาเป็นการกำหนดฟังก์ชันการใช้งานโดยกำหนด style ของข้อความและกล่องข้อความ ต่อมาเป็นการลูปเพื่อที่แสดงข้อมูลสีเรียงลำดับจากบนลงล่างแล้วเริ่มจากฝั่งซ้ายโดยที่เมื่อมีข้อมูลเกิน 37 (นับข้อมูลเลขแบบ array)จะเริ่มขึ้นคอมลัมน์ใหม่ สุดท้ายเปิดหน้าจอผลลัพธ์

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

-VDO Tutorail - Python (53)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python (58)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python GUI (36)

-เทคนิคการเขียน Python (68)

-ถาม-ตอบ ปัญหา Python (630)

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ปัญหา DNS dig NS แล้ว ไม่เจอ NS สำหรับ โดเมนที่เรากำลังทดสอบ
โดย mindphp อ 21 เม.ย. 2019 3:06 am บอร์ด Linux - Web Server
1
10
อ 21 เม.ย. 2019 3:12 am โดย mindphp
วิธีใส่ลิงค์แบบเทพๆใน Google Slide
โดย napharat079 ส 20 เม.ย. 2019 3:41 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
23
ส 20 เม.ย. 2019 3:41 pm โดย napharat079
วิธีการ Mark รูปภาพให้มีรูปร่างเก๋ๆ บน Google slide
โดย napharat079 ส 20 เม.ย. 2019 2:04 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
24
ส 20 เม.ย. 2019 2:04 pm โดย napharat079
อยากทราบวิธีการแก้ไข้ javascript ให้ทำการแสดงปุ่ม แสดงความคิดเห็นย่อยย้ายตำแหน่งมาด้านล่างหลักจากการกดครั้งแรก
โดย Ittichai_chupol ส 20 เม.ย. 2019 1:33 pm บอร์ด Programming - PHP
2
36
ส 20 เม.ย. 2019 3:29 pm โดย Ittichai_chupol
Tip! ค้นหารูปภาพจาก Google บน Google slide
โดย napharat079 ส 20 เม.ย. 2019 1:20 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
23
ส 20 เม.ย. 2019 1:20 pm โดย napharat079
การออกจาก phpmyadmin
โดย Anonymous ส 20 เม.ย. 2019 10:42 am บอร์ด Programming - PHP
0
16
ส 20 เม.ย. 2019 10:42 am โดย บุคคลทั่วไป
อยากทราบวิธีการกดปุ่มแชร์แล้วให้ แคป ภาพในส่วนที่ต้องการแชร์ ใน เว็บบอร์ด phpbb
โดย Ittichai_chupol ส 20 เม.ย. 2019 10:11 am บอร์ด Programming - PHP
0
18
ส 20 เม.ย. 2019 10:11 am โดย Ittichai_chupol
งานประจำวันที่ 20 เมษายน 2562
โดย poumtip ส 20 เม.ย. 2019 10:00 am บอร์ด M080 - สุทธาทิพย์ อู่นาค
2
21
ส 20 เม.ย. 2019 8:29 pm โดย poumtip
งานประจำวันที่ 20 เมษายน 2562
โดย napharat079 ส 20 เม.ย. 2019 9:56 am บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
2
10
ส 20 เม.ย. 2019 6:59 pm โดย napharat079
Q - ในเรื่องการคืนของถ้าคืนแบบไม่ตรงอินวอยได้ไหมค่ะ [2019-04][011]
โดย Parichat ศ 19 เม.ย. 2019 7:32 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Developer
0
2
ศ 19 เม.ย. 2019 7:32 pm โดย Parichat
B - Urgent!!! ข้อมูลในเว็ปหาย [2019-04][010]
โดย Parichat ศ 19 เม.ย. 2019 6:39 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
2
6
ศ 19 เม.ย. 2019 7:36 pm โดย Parichat
การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
โดย สริญญา สมสา ศ 19 เม.ย. 2019 6:05 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
21
ศ 19 เม.ย. 2019 6:05 pm โดย สริญญา สมสา
การบันทึกบัญชีรายได้
โดย สริญญา สมสา ศ 19 เม.ย. 2019 5:53 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
15
ศ 19 เม.ย. 2019 5:53 pm โดย สริญญา สมสา
การบันทึกบัญชีหนี้สิน
โดย สริญญา สมสา ศ 19 เม.ย. 2019 5:38 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
12
ศ 19 เม.ย. 2019 5:38 pm โดย สริญญา สมสา
สอนดราฟตัวการ์ตูนด้วย illustrator
โดย napharat079 ศ 19 เม.ย. 2019 5:24 pm บอร์ด Graphic design
0
18
ศ 19 เม.ย. 2019 5:24 pm โดย napharat079
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์
โดย สริญญา สมสา ศ 19 เม.ย. 2019 4:51 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
11
ศ 19 เม.ย. 2019 4:51 pm โดย สริญญา สมสา
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ตำแหน่ง Software Instructor and Support
โดย Anonymous ศ 19 เม.ย. 2019 4:14 pm บอร์ด Programming - PHP
0
17
ศ 19 เม.ย. 2019 4:14 pm โดย บุคคลทั่วไป
การบันทึกบัญชีการเพิ่มหนี้
โดย สริญญา สมสา ศ 19 เม.ย. 2019 3:51 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
9
ศ 19 เม.ย. 2019 3:51 pm โดย สริญญา สมสา
การบันทึกบัญชีการลดหนี้
โดย สริญญา สมสา ศ 19 เม.ย. 2019 1:57 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
7
ศ 19 เม.ย. 2019 1:57 pm โดย สริญญา สมสา
งานประจำวันที่ 19 เมษายน 2562
โดย poumtip ศ 19 เม.ย. 2019 9:26 am บอร์ด M080 - สุทธาทิพย์ อู่นาค
1
10
ศ 19 เม.ย. 2019 7:17 pm โดย poumtip