ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

ตัวอย่างการทำงานที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มต้นจากติดตั้งโมดูลก่อนจากนั้นให้เราเรียกใช้งานโมดูล tkinter เพื่อสร้างหน้าจอในการทำงานขึ้นมาโดยการนำมาเรียกใช้งานั้นต้องพิมพ์ tkinter พิมพ์เล็กทุกตัวอักษร ถ้าใช้ Tkinter แบบในเวอร์ชันเก่านั้นจะ error ต่อมาเป็นการกำหนดตัวแปรและชื่อหัวข้อ สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานของโค้ดตัวอย่างได้ด้านล่างนี้เลยครับ 

 

ติดตั้งโมดูล tkinter ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows

pip install tkinter

  

Input

from tkinter import *

max_row = 36
font_size = 12

colors = ['snow', 'ghost white', 'white smoke', 'gainsboro', 'floral white', 'old lace',
  'linen', 'antique white', 'papaya whip', 'blanched almond', 'bisque', 'peach puff',
  'navajo white', 'lemon chiffon', 'mint cream', 'azure', 'alice blue', 'lavender',
  'lavender blush', 'misty rose', 'dark slate gray', 'dim gray', 'slate gray',
  'light slate gray', 'gray', 'light grey', 'midnight blue', 'navy', 'cornflower blue', 'dark slate blue',
  'slate blue', 'medium slate blue', 'light slate blue', 'medium blue', 'royal blue', 'blue',
  'dodger blue', 'deep sky blue', 'sky blue', 'light sky blue', 'steel blue', 'light steel blue',
  'light blue', 'powder blue', 'pale turquoise', 'dark turquoise', 'medium turquoise', 'turquoise',
  'cyan', 'light cyan', 'cadet blue', 'medium aquamarine', 'aquamarine', 'dark green', 'dark olive green',
  'dark sea green', 'sea green', 'medium sea green', 'light sea green', 'pale green', 'spring green',
  'lawn green', 'medium spring green', 'green yellow', 'lime green', 'yellow green',
  'forest green', 'olive drab', 'dark khaki', 'khaki', 'pale goldenrod', 'light goldenrod yellow',
  'light yellow', 'yellow', 'gold', 'light goldenrod', 'goldenrod', 'dark goldenrod', 'rosy brown',
  'indian red', 'saddle brown', 'sandy brown',
  'dark salmon', 'salmon', 'light salmon', 'orange', 'dark orange',
  'coral', 'light coral', 'tomato', 'orange red', 'red', 'hot pink', 'deep pink', 'pink', 'light pink',
  'pale violet red', 'maroon', 'medium violet red', 'violet red',
  'medium orchid', 'dark orchid', 'dark violet', 'blue violet', 'purple', 'medium purple',
  'thistle', 'snow2', 'snow3',
  'snow4', 'seashell2', 'seashell3', 'seashell4', 'AntiqueWhite1', 'AntiqueWhite2',
  'AntiqueWhite3', 'AntiqueWhite4', 'bisque2', 'bisque3', 'bisque4', 'PeachPuff2',
  'PeachPuff3', 'PeachPuff4', 'NavajoWhite2', 'NavajoWhite3', 'NavajoWhite4',
  'LemonChiffon2', 'LemonChiffon3', 'LemonChiffon4', 'cornsilk2', 'cornsilk3',
  'cornsilk4', 'ivory2', 'ivory3', 'ivory4', 'honeydew2', 'honeydew3', 'honeydew4',
  'LavenderBlush2', 'LavenderBlush3', 'LavenderBlush4', 'MistyRose2', 'MistyRose3',
  'MistyRose4', 'azure2', 'azure3', 'azure4', 'SlateBlue1', 'SlateBlue2', 'SlateBlue3',
  'SlateBlue4', 'RoyalBlue1', 'RoyalBlue2', 'RoyalBlue3', 'RoyalBlue4', 'blue2', 'blue4',
  'DodgerBlue2', 'DodgerBlue3', 'DodgerBlue4', 'SteelBlue1', 'SteelBlue2',
  'SteelBlue3', 'SteelBlue4', 'DeepSkyBlue2', 'DeepSkyBlue3', 'DeepSkyBlue4',
  'SkyBlue1', 'SkyBlue2', 'SkyBlue3', 'SkyBlue4', 'LightSkyBlue1', 'LightSkyBlue2',
  'LightSkyBlue3', 'LightSkyBlue4', 'SlateGray1', 'SlateGray2', 'SlateGray3',
  'SlateGray4', 'LightSteelBlue1', 'LightSteelBlue2', 'LightSteelBlue3',
  'LightSteelBlue4', 'LightBlue1', 'LightBlue2', 'LightBlue3', 'LightBlue4',
  'LightCyan2', 'LightCyan3', 'LightCyan4', 'PaleTurquoise1', 'PaleTurquoise2',
  'PaleTurquoise3', 'PaleTurquoise4', 'CadetBlue1', 'CadetBlue2', 'CadetBlue3',
  'CadetBlue4', 'turquoise1', 'turquoise2', 'turquoise3', 'turquoise4', 'cyan2', 'cyan3',
  'cyan4', 'DarkSlateGray1', 'DarkSlateGray2', 'DarkSlateGray3', 'DarkSlateGray4',
  'aquamarine2', 'aquamarine4', 'DarkSeaGreen1', 'DarkSeaGreen2', 'DarkSeaGreen3',
  'DarkSeaGreen4', 'SeaGreen1', 'SeaGreen2', 'SeaGreen3', 'PaleGreen1', 'PaleGreen2',
  'PaleGreen3', 'PaleGreen4', 'SpringGreen2', 'SpringGreen3', 'SpringGreen4',
  'green2', 'green3', 'green4', 'chartreuse2', 'chartreuse3', 'chartreuse4',
  'OliveDrab1', 'OliveDrab2', 'OliveDrab4', 'DarkOliveGreen1', 'DarkOliveGreen2',
  'DarkOliveGreen3', 'DarkOliveGreen4', 'khaki1', 'khaki2', 'khaki3', 'khaki4',
  'LightGoldenrod1', 'LightGoldenrod2', 'LightGoldenrod3', 'LightGoldenrod4',
  'LightYellow2', 'LightYellow3', 'LightYellow4', 'yellow2', 'yellow3', 'yellow4',
  'gold2', 'gold3', 'gold4', 'goldenrod1', 'goldenrod2', 'goldenrod3', 'goldenrod4',
  'DarkGoldenrod1', 'DarkGoldenrod2', 'DarkGoldenrod3', 'DarkGoldenrod4',
  'RosyBrown1', 'RosyBrown2', 'RosyBrown3', 'RosyBrown4', 'IndianRed1', 'IndianRed2',
  'IndianRed3', 'IndianRed4', 'sienna1', 'sienna2', 'sienna3', 'sienna4', 'burlywood1',
  'burlywood2', 'burlywood3', 'burlywood4', 'wheat1', 'wheat2', 'wheat3', 'wheat4', 'tan1',
  'tan2', 'tan4', 'chocolate1', 'chocolate2', 'chocolate3', 'firebrick1', 'firebrick2',
  'firebrick3', 'firebrick4', 'brown1', 'brown2', 'brown3', 'brown4', 'salmon1', 'salmon2',
  'salmon3', 'salmon4', 'LightSalmon2', 'LightSalmon3', 'LightSalmon4', 'orange2',
  'orange3', 'orange4', 'DarkOrange1', 'DarkOrange2', 'DarkOrange3', 'DarkOrange4',
  'coral1', 'coral2', 'coral3', 'coral4', 'tomato2', 'tomato3', 'tomato4', 'OrangeRed2',
  'OrangeRed3', 'OrangeRed4', 'red2', 'red3', 'red4', 'DeepPink2', 'DeepPink3', 'DeepPink4',
  'HotPink1', 'HotPink2', 'HotPink3', 'HotPink4', 'pink1', 'pink2', 'pink3', 'pink4',
  'LightPink1', 'LightPink2', 'LightPink3', 'LightPink4', 'PaleVioletRed1',
  'PaleVioletRed2', 'PaleVioletRed3', 'PaleVioletRed4', 'maroon1', 'maroon2',
  'maroon3', 'maroon4', 'VioletRed1', 'VioletRed2', 'VioletRed3', 'VioletRed4',
  'magenta2', 'magenta3', 'magenta4', 'orchid1', 'orchid2', 'orchid3', 'orchid4', 'plum1',
  'plum2', 'plum3', 'plum4', 'MediumOrchid1', 'MediumOrchid2', 'MediumOrchid3',
  'MediumOrchid4', 'DarkOrchid1', 'DarkOrchid2', 'DarkOrchid3', 'DarkOrchid4',
  'purple1', 'purple2', 'purple3', 'purple4', 'MediumPurple1', 'MediumPurple2',
  'MediumPurple3', 'MediumPurple4', 'thistle1', 'thistle2', 'thistle3', 'thistle4',
  'gray1', 'gray2', 'gray3', 'gray4', 'gray5', 'gray6', 'gray7', 'gray8', 'gray9', 'gray10',
  'gray11', 'gray12', 'gray13', 'gray14', 'gray15', 'gray16', 'gray17', 'gray18', 'gray19',
  'gray20', 'gray21', 'gray22', 'gray23', 'gray24', 'gray25', 'gray26', 'gray27', 'gray28',
  'gray29', 'gray30', 'gray31', 'gray32', 'gray33', 'gray34', 'gray35', 'gray36', 'gray37',
  'gray38', 'gray39', 'gray40', 'gray42', 'gray43', 'gray44', 'gray45', 'gray46', 'gray47',
  'gray48', 'gray49', 'gray50', 'gray51', 'gray52', 'gray53', 'gray54', 'gray55', 'gray56',
  'gray57', 'gray58', 'gray59', 'gray60', 'gray61', 'gray62', 'gray63', 'gray64', 'gray65',
  'gray66', 'gray67', 'gray68', 'gray69', 'gray70', 'gray71', 'gray72', 'gray73', 'gray74',
  'gray75', 'gray76', 'gray77', 'gray78', 'gray79', 'gray80', 'gray81', 'gray82', 'gray83',
  'gray84', 'gray85', 'gray86', 'gray87', 'gray88', 'gray89', 'gray90', 'gray91', 'gray92',
  'gray93', 'gray94', 'gray95', 'gray96', 'gray97', 'gray98', 'gray99', 'gray100']

root = Tk()
root.title("แผนภูมิสีที่มีชื่อ")
row = 0
column = 0
for color in colors:
 gui = Label(root, text = color, background=color, font = (None, -font_size))
 gui.grid(row=row, column = column, sticky=E+W)
 row += 1
 if (row > 36):
  row = 0
  column += 1

root.mainloop()

Output

ในแต่ละช่องจะแสดงสีพร้อมกับชื่อ
ภาพจะมีคอลัมน์ 13 แถว 37

 

คำสั่งในการทำงานของตัวอย่างที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มจากเรียกใช้งานโมดูล tkinter(พิมพ์เล็ก) เพื่อแสดงหน้าจอในการทำงานพร้อมกับคำสั่งในการสร้างปุ่ม ป้ายและกล่องข้อความ จากนั้นกำหนดตัวแปรที่ใช้สร้างหน้าจอ กำหนดแถวและคอลัมน์ที่แสดงเป็นตารางสี กำหนดสีที่ต้องการจะให้แสดงในส่วนของตัวแปร color บรรทัดต่อมาเป็นการกำหนดฟังก์ชันการใช้งานโดยกำหนด style ของข้อความและกล่องข้อความ ต่อมาเป็นการลูปเพื่อที่แสดงข้อมูลสีเรียงลำดับจากบนลงล่างแล้วเริ่มจากฝั่งซ้ายโดยที่เมื่อมีข้อมูลเกิน 37 (นับข้อมูลเลขแบบ array)จะเริ่มขึ้นคอมลัมน์ใหม่ สุดท้ายเปิดหน้าจอผลลัพธ์

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

-VDO Tutorail - Python (53)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python (58)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python GUI (36)

-เทคนิคการเขียน Python (68)

-ถาม-ตอบ ปัญหา Python (630)

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สอบถามครับ เชื่อมฐานข้อมูล Wordpress ไม่ได้ครับ
โดย chatee supasand ส 19 ต.ค. 2019 4:07 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
2
10
ส 19 ต.ค. 2019 4:17 pm โดย chatee supasand
วิธีการสร้าง logfile ในภาษา Python ด้วย logging
โดย jirawoot ศ 18 ต.ค. 2019 1:21 pm บอร์ด Python Knowledge
1
181
ส 19 ต.ค. 2019 4:25 am โดย mindphp
เปิดโพย รวมมิตรไอโฟนตกรุ่น เริ่ม 900.-
โดย promotion ศ 18 ต.ค. 2019 11:42 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
21
ศ 18 ต.ค. 2019 11:42 am โดย promotion
ทำยังไงถึงจะ upload file เข้าไปอยู่ในโฟร์เดอร์ได้ครับ
โดย jamepiyawat พฤ 17 ต.ค. 2019 6:27 pm บอร์ด Programming - PHP
1
55
พฤ 17 ต.ค. 2019 6:30 pm โดย tsukasaz
สร้างไฟล์ PDF ด้วยภาษา PHP
โดย kkk_k พฤ 17 ต.ค. 2019 1:08 am บอร์ด Programming - PHP
1
72
พฤ 17 ต.ค. 2019 1:23 am โดย mindphp
ถามเรื่องเช็คตัวเลขว่ามีเลขที่มากกว่า 10 เเต่น้อยกว่า 20 กี่ตัวยังไงครับ
โดย Golff Sinlapachai พ 16 ต.ค. 2019 6:19 pm บอร์ด Programming - PHP
1
50
พ 16 ต.ค. 2019 6:25 pm โดย mindphp
ฐานข้อมูลค่ะ
โดย sopida พ 16 ต.ค. 2019 3:37 pm บอร์ด Programming - PHP
1
43
พ 16 ต.ค. 2019 3:53 pm โดย thatsawan
replace หลายจุด และหลาย pattern พร้อมกันจบในการรันคำสั่งครั้งเดียว
โดย jataz2 พ 16 ต.ค. 2019 3:17 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
36
พ 16 ต.ค. 2019 3:17 pm โดย jataz2
อัพเดพตัว Build Windows 10 แอพ Your Phone รับสายเรียกเข้า-โทรออกจาก สมาร์ทโฟนได้แล้ว
โดย chatee supasand อ 15 ต.ค. 2019 12:18 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
52
อ 15 ต.ค. 2019 12:18 pm โดย chatee supasand
ตัวอย่างการสร้าง Service odoo13 บน Ubuntu 16.04
โดย mindphp ส 12 ต.ค. 2019 1:35 am บอร์ด Linux - Web Server
0
96
ส 12 ต.ค. 2019 1:35 am โดย mindphp
MJupgrade Joomla 1.5.26 > 3.9 ขึ้น Error: Could not connect to MySQL server.
โดย เห็ด อินโมชั่น ศ 11 ต.ค. 2019 3:30 pm บอร์ด Joomla Development
3
81
ศ 11 ต.ค. 2019 5:14 pm โดย เห็ด อินโมชั่น
MJupgrade Joomla 1.5.26 > 3.9 ขึ้น Error: Could not connect to MySQL server.
โดย เห็ด อินโมชั่น ศ 11 ต.ค. 2019 4:59 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS CRM
7
2221
ส 12 ต.ค. 2019 3:35 am โดย mindphp
อยากทราบวิธีนับจำนวน id ที่ซ้ำกัน ครับ
โดย jamepiyawat ศ 11 ต.ค. 2019 5:06 pm บอร์ด SQL - Database
3
171
ศ 11 ต.ค. 2019 6:20 pm โดย jamepiyawat
การ Search ค้นหาข้อมูลของบอร์ด phpBB
โดย aninthana พฤ 10 ต.ค. 2019 6:46 pm บอร์ด Wordpress user Guide Knowledge
0
131
พฤ 10 ต.ค. 2019 6:46 pm โดย aninthana
ทำป้าย PopUp ด้วย Modal ใน Bootstrap เวอร์ชั่น 4
โดย jamepiyawat พฤ 10 ต.ค. 2019 5:20 pm บอร์ด Booststap Knowledge
0
138
พฤ 10 ต.ค. 2019 5:20 pm โดย jamepiyawat
ทำยังไงถึงจะไม่ให้แสดงเลข ID หน้า Alias ได้ครับ
โดย jamepiyawat พฤ 10 ต.ค. 2019 4:03 pm บอร์ด Joomla Development
1
58
พฤ 10 ต.ค. 2019 6:02 pm โดย tsukasaz
ทำไมผมถึงดึงข้อมูลชื่อหมวดหมู่ออกมาแสดงหน้าตั้งค่า module ไม่ได้ครับ
โดย jamepiyawat พฤ 10 ต.ค. 2019 3:47 pm บอร์ด Joomla Development
2
64
พฤ 10 ต.ค. 2019 6:36 pm โดย jamepiyawat
ตัวเลขด้านหน้าข้อความที่เราตั้ง Alias คืออะไรครับ
โดย jamepiyawat พฤ 10 ต.ค. 2019 11:36 am บอร์ด Joomla Development
5
143
พฤ 10 ต.ค. 2019 2:46 pm โดย mindphp
แก้ปัญหา Error Ignoring file '50unattended-upgrades.ucf-old' in directory บน Ubunto 16.04 ติดตั้ง apt-get
โดย mindphp พฤ 10 ต.ค. 2019 5:42 am บอร์ด Linux - Web Server
0
110
พฤ 10 ต.ค. 2019 5:42 am โดย mindphp
Q - สอบถามวิธี Upload file html ไปยัง web service โดยใช้คำสั่ง curl ใน PHP
โดย birdkritsna พ 09 ต.ค. 2019 3:42 pm บอร์ด Programming - PHP
6
155
พฤ 10 ต.ค. 2019 2:07 pm โดย birdkritsna