ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

ตัวอย่างการทำงานที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มต้นจากติดตั้งโมดูลก่อนจากนั้นให้เราเรียกใช้งานโมดูล tkinter เพื่อสร้างหน้าจอในการทำงานขึ้นมาโดยการนำมาเรียกใช้งานั้นต้องพิมพ์ tkinter พิมพ์เล็กทุกตัวอักษร ถ้าใช้ Tkinter แบบในเวอร์ชันเก่านั้นจะ error ต่อมาเป็นการกำหนดตัวแปรและชื่อหัวข้อ สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานของโค้ดตัวอย่างได้ด้านล่างนี้เลยครับ 

 

ติดตั้งโมดูล tkinter ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows

pip install tkinter

  

Input

from tkinter import *

max_row = 36
font_size = 12

colors = ['snow', 'ghost white', 'white smoke', 'gainsboro', 'floral white', 'old lace',
  'linen', 'antique white', 'papaya whip', 'blanched almond', 'bisque', 'peach puff',
  'navajo white', 'lemon chiffon', 'mint cream', 'azure', 'alice blue', 'lavender',
  'lavender blush', 'misty rose', 'dark slate gray', 'dim gray', 'slate gray',
  'light slate gray', 'gray', 'light grey', 'midnight blue', 'navy', 'cornflower blue', 'dark slate blue',
  'slate blue', 'medium slate blue', 'light slate blue', 'medium blue', 'royal blue', 'blue',
  'dodger blue', 'deep sky blue', 'sky blue', 'light sky blue', 'steel blue', 'light steel blue',
  'light blue', 'powder blue', 'pale turquoise', 'dark turquoise', 'medium turquoise', 'turquoise',
  'cyan', 'light cyan', 'cadet blue', 'medium aquamarine', 'aquamarine', 'dark green', 'dark olive green',
  'dark sea green', 'sea green', 'medium sea green', 'light sea green', 'pale green', 'spring green',
  'lawn green', 'medium spring green', 'green yellow', 'lime green', 'yellow green',
  'forest green', 'olive drab', 'dark khaki', 'khaki', 'pale goldenrod', 'light goldenrod yellow',
  'light yellow', 'yellow', 'gold', 'light goldenrod', 'goldenrod', 'dark goldenrod', 'rosy brown',
  'indian red', 'saddle brown', 'sandy brown',
  'dark salmon', 'salmon', 'light salmon', 'orange', 'dark orange',
  'coral', 'light coral', 'tomato', 'orange red', 'red', 'hot pink', 'deep pink', 'pink', 'light pink',
  'pale violet red', 'maroon', 'medium violet red', 'violet red',
  'medium orchid', 'dark orchid', 'dark violet', 'blue violet', 'purple', 'medium purple',
  'thistle', 'snow2', 'snow3',
  'snow4', 'seashell2', 'seashell3', 'seashell4', 'AntiqueWhite1', 'AntiqueWhite2',
  'AntiqueWhite3', 'AntiqueWhite4', 'bisque2', 'bisque3', 'bisque4', 'PeachPuff2',
  'PeachPuff3', 'PeachPuff4', 'NavajoWhite2', 'NavajoWhite3', 'NavajoWhite4',
  'LemonChiffon2', 'LemonChiffon3', 'LemonChiffon4', 'cornsilk2', 'cornsilk3',
  'cornsilk4', 'ivory2', 'ivory3', 'ivory4', 'honeydew2', 'honeydew3', 'honeydew4',
  'LavenderBlush2', 'LavenderBlush3', 'LavenderBlush4', 'MistyRose2', 'MistyRose3',
  'MistyRose4', 'azure2', 'azure3', 'azure4', 'SlateBlue1', 'SlateBlue2', 'SlateBlue3',
  'SlateBlue4', 'RoyalBlue1', 'RoyalBlue2', 'RoyalBlue3', 'RoyalBlue4', 'blue2', 'blue4',
  'DodgerBlue2', 'DodgerBlue3', 'DodgerBlue4', 'SteelBlue1', 'SteelBlue2',
  'SteelBlue3', 'SteelBlue4', 'DeepSkyBlue2', 'DeepSkyBlue3', 'DeepSkyBlue4',
  'SkyBlue1', 'SkyBlue2', 'SkyBlue3', 'SkyBlue4', 'LightSkyBlue1', 'LightSkyBlue2',
  'LightSkyBlue3', 'LightSkyBlue4', 'SlateGray1', 'SlateGray2', 'SlateGray3',
  'SlateGray4', 'LightSteelBlue1', 'LightSteelBlue2', 'LightSteelBlue3',
  'LightSteelBlue4', 'LightBlue1', 'LightBlue2', 'LightBlue3', 'LightBlue4',
  'LightCyan2', 'LightCyan3', 'LightCyan4', 'PaleTurquoise1', 'PaleTurquoise2',
  'PaleTurquoise3', 'PaleTurquoise4', 'CadetBlue1', 'CadetBlue2', 'CadetBlue3',
  'CadetBlue4', 'turquoise1', 'turquoise2', 'turquoise3', 'turquoise4', 'cyan2', 'cyan3',
  'cyan4', 'DarkSlateGray1', 'DarkSlateGray2', 'DarkSlateGray3', 'DarkSlateGray4',
  'aquamarine2', 'aquamarine4', 'DarkSeaGreen1', 'DarkSeaGreen2', 'DarkSeaGreen3',
  'DarkSeaGreen4', 'SeaGreen1', 'SeaGreen2', 'SeaGreen3', 'PaleGreen1', 'PaleGreen2',
  'PaleGreen3', 'PaleGreen4', 'SpringGreen2', 'SpringGreen3', 'SpringGreen4',
  'green2', 'green3', 'green4', 'chartreuse2', 'chartreuse3', 'chartreuse4',
  'OliveDrab1', 'OliveDrab2', 'OliveDrab4', 'DarkOliveGreen1', 'DarkOliveGreen2',
  'DarkOliveGreen3', 'DarkOliveGreen4', 'khaki1', 'khaki2', 'khaki3', 'khaki4',
  'LightGoldenrod1', 'LightGoldenrod2', 'LightGoldenrod3', 'LightGoldenrod4',
  'LightYellow2', 'LightYellow3', 'LightYellow4', 'yellow2', 'yellow3', 'yellow4',
  'gold2', 'gold3', 'gold4', 'goldenrod1', 'goldenrod2', 'goldenrod3', 'goldenrod4',
  'DarkGoldenrod1', 'DarkGoldenrod2', 'DarkGoldenrod3', 'DarkGoldenrod4',
  'RosyBrown1', 'RosyBrown2', 'RosyBrown3', 'RosyBrown4', 'IndianRed1', 'IndianRed2',
  'IndianRed3', 'IndianRed4', 'sienna1', 'sienna2', 'sienna3', 'sienna4', 'burlywood1',
  'burlywood2', 'burlywood3', 'burlywood4', 'wheat1', 'wheat2', 'wheat3', 'wheat4', 'tan1',
  'tan2', 'tan4', 'chocolate1', 'chocolate2', 'chocolate3', 'firebrick1', 'firebrick2',
  'firebrick3', 'firebrick4', 'brown1', 'brown2', 'brown3', 'brown4', 'salmon1', 'salmon2',
  'salmon3', 'salmon4', 'LightSalmon2', 'LightSalmon3', 'LightSalmon4', 'orange2',
  'orange3', 'orange4', 'DarkOrange1', 'DarkOrange2', 'DarkOrange3', 'DarkOrange4',
  'coral1', 'coral2', 'coral3', 'coral4', 'tomato2', 'tomato3', 'tomato4', 'OrangeRed2',
  'OrangeRed3', 'OrangeRed4', 'red2', 'red3', 'red4', 'DeepPink2', 'DeepPink3', 'DeepPink4',
  'HotPink1', 'HotPink2', 'HotPink3', 'HotPink4', 'pink1', 'pink2', 'pink3', 'pink4',
  'LightPink1', 'LightPink2', 'LightPink3', 'LightPink4', 'PaleVioletRed1',
  'PaleVioletRed2', 'PaleVioletRed3', 'PaleVioletRed4', 'maroon1', 'maroon2',
  'maroon3', 'maroon4', 'VioletRed1', 'VioletRed2', 'VioletRed3', 'VioletRed4',
  'magenta2', 'magenta3', 'magenta4', 'orchid1', 'orchid2', 'orchid3', 'orchid4', 'plum1',
  'plum2', 'plum3', 'plum4', 'MediumOrchid1', 'MediumOrchid2', 'MediumOrchid3',
  'MediumOrchid4', 'DarkOrchid1', 'DarkOrchid2', 'DarkOrchid3', 'DarkOrchid4',
  'purple1', 'purple2', 'purple3', 'purple4', 'MediumPurple1', 'MediumPurple2',
  'MediumPurple3', 'MediumPurple4', 'thistle1', 'thistle2', 'thistle3', 'thistle4',
  'gray1', 'gray2', 'gray3', 'gray4', 'gray5', 'gray6', 'gray7', 'gray8', 'gray9', 'gray10',
  'gray11', 'gray12', 'gray13', 'gray14', 'gray15', 'gray16', 'gray17', 'gray18', 'gray19',
  'gray20', 'gray21', 'gray22', 'gray23', 'gray24', 'gray25', 'gray26', 'gray27', 'gray28',
  'gray29', 'gray30', 'gray31', 'gray32', 'gray33', 'gray34', 'gray35', 'gray36', 'gray37',
  'gray38', 'gray39', 'gray40', 'gray42', 'gray43', 'gray44', 'gray45', 'gray46', 'gray47',
  'gray48', 'gray49', 'gray50', 'gray51', 'gray52', 'gray53', 'gray54', 'gray55', 'gray56',
  'gray57', 'gray58', 'gray59', 'gray60', 'gray61', 'gray62', 'gray63', 'gray64', 'gray65',
  'gray66', 'gray67', 'gray68', 'gray69', 'gray70', 'gray71', 'gray72', 'gray73', 'gray74',
  'gray75', 'gray76', 'gray77', 'gray78', 'gray79', 'gray80', 'gray81', 'gray82', 'gray83',
  'gray84', 'gray85', 'gray86', 'gray87', 'gray88', 'gray89', 'gray90', 'gray91', 'gray92',
  'gray93', 'gray94', 'gray95', 'gray96', 'gray97', 'gray98', 'gray99', 'gray100']

root = Tk()
root.title("แผนภูมิสีที่มีชื่อ")
row = 0
column = 0
for color in colors:
 gui = Label(root, text = color, background=color, font = (None, -font_size))
 gui.grid(row=row, column = column, sticky=E+W)
 row += 1
 if (row > 36):
  row = 0
  column += 1

root.mainloop()

Output

ในแต่ละช่องจะแสดงสีพร้อมกับชื่อ
ภาพจะมีคอลัมน์ 13 แถว 37

 

คำสั่งในการทำงานของตัวอย่างที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มจากเรียกใช้งานโมดูล tkinter(พิมพ์เล็ก) เพื่อแสดงหน้าจอในการทำงานพร้อมกับคำสั่งในการสร้างปุ่ม ป้ายและกล่องข้อความ จากนั้นกำหนดตัวแปรที่ใช้สร้างหน้าจอ กำหนดแถวและคอลัมน์ที่แสดงเป็นตารางสี กำหนดสีที่ต้องการจะให้แสดงในส่วนของตัวแปร color บรรทัดต่อมาเป็นการกำหนดฟังก์ชันการใช้งานโดยกำหนด style ของข้อความและกล่องข้อความ ต่อมาเป็นการลูปเพื่อที่แสดงข้อมูลสีเรียงลำดับจากบนลงล่างแล้วเริ่มจากฝั่งซ้ายโดยที่เมื่อมีข้อมูลเกิน 37 (นับข้อมูลเลขแบบ array)จะเริ่มขึ้นคอมลัมน์ใหม่ สุดท้ายเปิดหน้าจอผลลัพธ์

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

-VDO Tutorail - Python (53)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python (58)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python GUI (36)

-เทคนิคการเขียน Python (68)

-ถาม-ตอบ ปัญหา Python (630)

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
โดย chatee supasand พฤ 20 มิ.ย. 2019 10:11 am บอร์ด MT33 - นายชาตรี สุภาแสน
0
1
พฤ 20 มิ.ย. 2019 10:11 am โดย chatee supasand
งานประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
โดย EyePornnipa พฤ 20 มิ.ย. 2019 10:09 am บอร์ด M089 - นางสาวพรนิภา ราชธานี
0
5
พฤ 20 มิ.ย. 2019 10:09 am โดย EyePornnipa
งานประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
โดย jamepiyawat พฤ 20 มิ.ย. 2019 10:08 am บอร์ด M084 - นายปิยวัช เชาว์วิมล
0
2
พฤ 20 มิ.ย. 2019 10:08 am โดย jamepiyawat
งานประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
โดย jirawoot พฤ 20 มิ.ย. 2019 9:55 am บอร์ด M090 - นายจิระวุฒิ อัครลิขิตกุล
0
2
พฤ 20 มิ.ย. 2019 9:55 am โดย jirawoot
ลง Ubuntu แล้ว connect wifi ไม่ได้ เป็นเพราะอะไรหรอครับ
โดย Anonymous พ 19 มิ.ย. 2019 9:17 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
12
พ 19 มิ.ย. 2019 9:17 pm โดย บุคคลทั่วไป
B. Access Denied
โดย jirawoot พ 19 มิ.ย. 2019 7:17 pm บอร์ด M090 - นายจิระวุฒิ อัครลิขิตกุล
0
2
พ 19 มิ.ย. 2019 7:17 pm โดย jirawoot
รายงาน สอนการตั้งกระทู้คำถามในบอร์ด PHP
โดย chatee supasand พ 19 มิ.ย. 2019 7:00 pm บอร์ด MT33 - นายชาตรี สุภาแสน
0
1
พ 19 มิ.ย. 2019 7:00 pm โดย chatee supasand
หลักการในการตั้งกระทุ้ สอบถามปัญหา การเขียนโปรแกรม
โดย Ittichai_chupol พ 19 มิ.ย. 2019 6:57 pm บอร์ด Share Knowledge
0
7
พ 19 มิ.ย. 2019 6:57 pm โดย Ittichai_chupol
ฺB - ทดสอบ Report BUG tool_calculate_home_loan
โดย Patipat พ 19 มิ.ย. 2019 6:42 pm บอร์ด M088 - ปฏิภัทร สารธรรม
0
4
พ 19 มิ.ย. 2019 6:42 pm โดย Patipat
สอบถามเรื่อง การแปลงค่าชนิดของ python ของตัวแปร list ว่าทำไมถึง error ตรง print(cmp(list1, list2)) (test)
โดย jirawoot พ 19 มิ.ย. 2019 6:39 pm บอร์ด M090 - นายจิระวุฒิ อัครลิขิตกุล
0
3
พ 19 มิ.ย. 2019 6:39 pm โดย jirawoot
B-tools dencode ไม่มีช่องให้กรอก URL Enecode (ทดสอบ Report bug)
โดย jamepiyawat พ 19 มิ.ย. 2019 6:38 pm บอร์ด M084 - นายปิยวัช เชาว์วิมล
1
7
พ 19 มิ.ย. 2019 6:41 pm โดย tatiya
VDO - เรียนรู้ฐานข้อมูล OpenERP มาตรฐาน
โดย EyePornnipa พ 19 มิ.ย. 2019 6:29 pm บอร์ด M089 - นางสาวพรนิภา ราชธานี
0
9
พ 19 มิ.ย. 2019 6:29 pm โดย EyePornnipa
Libra คืออะไร
โดย jirawoot พ 19 มิ.ย. 2019 5:21 pm บอร์ด Share Knowledge
0
11
พ 19 มิ.ย. 2019 5:21 pm โดย jirawoot
หาเพลงใหม่ ๆ ด้วย google
โดย jamepiyawat พ 19 มิ.ย. 2019 5:03 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พ 19 มิ.ย. 2019 5:03 pm โดย jamepiyawat
ลุ้นยิ่งกว่าการส่งงาน ก็ก่อนส่งงานนี้แหละ
โดย chatee supasand พ 19 มิ.ย. 2019 4:39 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
10
พ 19 มิ.ย. 2019 4:39 pm โดย chatee supasand
วิธีแสดงข้อมูลเฉพาะ keyword youtube ด้วย php
โดย jamepiyawat พ 19 มิ.ย. 2019 4:37 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
14
พ 19 มิ.ย. 2019 4:37 pm โดย jamepiyawat
ฟังก์ชัน Built in List ทำไมถึง error ที่ print(cmp(list1, list2))
โดย jirawoot พ 19 มิ.ย. 2019 4:21 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
2
19
พ 19 มิ.ย. 2019 6:50 pm โดย tatiya
Feature ใหม่ของ Firefox 67
โดย chatee supasand พ 19 มิ.ย. 2019 3:54 pm บอร์ด Share Knowledge
0
6
พ 19 มิ.ย. 2019 3:54 pm โดย chatee supasand
ทำไมที่ตัวแปร var_long ถึง error ครับ
โดย jirawoot พ 19 มิ.ย. 2019 3:50 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
7
พ 19 มิ.ย. 2019 3:50 pm โดย jirawoot
เติมข้อความต่อจากข้อมูลตัวเลข ในกราฟ High Chart กราฟแบบStack Chart
โดย Patipat พ 19 มิ.ย. 2019 3:41 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
4
พ 19 มิ.ย. 2019 3:41 pm โดย Patipat