ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

ตัวอย่างการทำงานที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มต้นจากติดตั้งโมดูลก่อนจากนั้นให้เราเรียกใช้งานโมดูล tkinter เพื่อสร้างหน้าจอในการทำงานขึ้นมาโดยการนำมาเรียกใช้งานั้นต้องพิมพ์ tkinter พิมพ์เล็กทุกตัวอักษร ถ้าใช้ Tkinter แบบในเวอร์ชันเก่านั้นจะ error ต่อมาเป็นการกำหนดตัวแปรและชื่อหัวข้อ สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานของโค้ดตัวอย่างได้ด้านล่างนี้เลยครับ 

 

ติดตั้งโมดูล tkinter ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows

pip install tkinter

  

Input

from tkinter import *

max_row = 36
font_size = 12

colors = ['snow', 'ghost white', 'white smoke', 'gainsboro', 'floral white', 'old lace',
  'linen', 'antique white', 'papaya whip', 'blanched almond', 'bisque', 'peach puff',
  'navajo white', 'lemon chiffon', 'mint cream', 'azure', 'alice blue', 'lavender',
  'lavender blush', 'misty rose', 'dark slate gray', 'dim gray', 'slate gray',
  'light slate gray', 'gray', 'light grey', 'midnight blue', 'navy', 'cornflower blue', 'dark slate blue',
  'slate blue', 'medium slate blue', 'light slate blue', 'medium blue', 'royal blue', 'blue',
  'dodger blue', 'deep sky blue', 'sky blue', 'light sky blue', 'steel blue', 'light steel blue',
  'light blue', 'powder blue', 'pale turquoise', 'dark turquoise', 'medium turquoise', 'turquoise',
  'cyan', 'light cyan', 'cadet blue', 'medium aquamarine', 'aquamarine', 'dark green', 'dark olive green',
  'dark sea green', 'sea green', 'medium sea green', 'light sea green', 'pale green', 'spring green',
  'lawn green', 'medium spring green', 'green yellow', 'lime green', 'yellow green',
  'forest green', 'olive drab', 'dark khaki', 'khaki', 'pale goldenrod', 'light goldenrod yellow',
  'light yellow', 'yellow', 'gold', 'light goldenrod', 'goldenrod', 'dark goldenrod', 'rosy brown',
  'indian red', 'saddle brown', 'sandy brown',
  'dark salmon', 'salmon', 'light salmon', 'orange', 'dark orange',
  'coral', 'light coral', 'tomato', 'orange red', 'red', 'hot pink', 'deep pink', 'pink', 'light pink',
  'pale violet red', 'maroon', 'medium violet red', 'violet red',
  'medium orchid', 'dark orchid', 'dark violet', 'blue violet', 'purple', 'medium purple',
  'thistle', 'snow2', 'snow3',
  'snow4', 'seashell2', 'seashell3', 'seashell4', 'AntiqueWhite1', 'AntiqueWhite2',
  'AntiqueWhite3', 'AntiqueWhite4', 'bisque2', 'bisque3', 'bisque4', 'PeachPuff2',
  'PeachPuff3', 'PeachPuff4', 'NavajoWhite2', 'NavajoWhite3', 'NavajoWhite4',
  'LemonChiffon2', 'LemonChiffon3', 'LemonChiffon4', 'cornsilk2', 'cornsilk3',
  'cornsilk4', 'ivory2', 'ivory3', 'ivory4', 'honeydew2', 'honeydew3', 'honeydew4',
  'LavenderBlush2', 'LavenderBlush3', 'LavenderBlush4', 'MistyRose2', 'MistyRose3',
  'MistyRose4', 'azure2', 'azure3', 'azure4', 'SlateBlue1', 'SlateBlue2', 'SlateBlue3',
  'SlateBlue4', 'RoyalBlue1', 'RoyalBlue2', 'RoyalBlue3', 'RoyalBlue4', 'blue2', 'blue4',
  'DodgerBlue2', 'DodgerBlue3', 'DodgerBlue4', 'SteelBlue1', 'SteelBlue2',
  'SteelBlue3', 'SteelBlue4', 'DeepSkyBlue2', 'DeepSkyBlue3', 'DeepSkyBlue4',
  'SkyBlue1', 'SkyBlue2', 'SkyBlue3', 'SkyBlue4', 'LightSkyBlue1', 'LightSkyBlue2',
  'LightSkyBlue3', 'LightSkyBlue4', 'SlateGray1', 'SlateGray2', 'SlateGray3',
  'SlateGray4', 'LightSteelBlue1', 'LightSteelBlue2', 'LightSteelBlue3',
  'LightSteelBlue4', 'LightBlue1', 'LightBlue2', 'LightBlue3', 'LightBlue4',
  'LightCyan2', 'LightCyan3', 'LightCyan4', 'PaleTurquoise1', 'PaleTurquoise2',
  'PaleTurquoise3', 'PaleTurquoise4', 'CadetBlue1', 'CadetBlue2', 'CadetBlue3',
  'CadetBlue4', 'turquoise1', 'turquoise2', 'turquoise3', 'turquoise4', 'cyan2', 'cyan3',
  'cyan4', 'DarkSlateGray1', 'DarkSlateGray2', 'DarkSlateGray3', 'DarkSlateGray4',
  'aquamarine2', 'aquamarine4', 'DarkSeaGreen1', 'DarkSeaGreen2', 'DarkSeaGreen3',
  'DarkSeaGreen4', 'SeaGreen1', 'SeaGreen2', 'SeaGreen3', 'PaleGreen1', 'PaleGreen2',
  'PaleGreen3', 'PaleGreen4', 'SpringGreen2', 'SpringGreen3', 'SpringGreen4',
  'green2', 'green3', 'green4', 'chartreuse2', 'chartreuse3', 'chartreuse4',
  'OliveDrab1', 'OliveDrab2', 'OliveDrab4', 'DarkOliveGreen1', 'DarkOliveGreen2',
  'DarkOliveGreen3', 'DarkOliveGreen4', 'khaki1', 'khaki2', 'khaki3', 'khaki4',
  'LightGoldenrod1', 'LightGoldenrod2', 'LightGoldenrod3', 'LightGoldenrod4',
  'LightYellow2', 'LightYellow3', 'LightYellow4', 'yellow2', 'yellow3', 'yellow4',
  'gold2', 'gold3', 'gold4', 'goldenrod1', 'goldenrod2', 'goldenrod3', 'goldenrod4',
  'DarkGoldenrod1', 'DarkGoldenrod2', 'DarkGoldenrod3', 'DarkGoldenrod4',
  'RosyBrown1', 'RosyBrown2', 'RosyBrown3', 'RosyBrown4', 'IndianRed1', 'IndianRed2',
  'IndianRed3', 'IndianRed4', 'sienna1', 'sienna2', 'sienna3', 'sienna4', 'burlywood1',
  'burlywood2', 'burlywood3', 'burlywood4', 'wheat1', 'wheat2', 'wheat3', 'wheat4', 'tan1',
  'tan2', 'tan4', 'chocolate1', 'chocolate2', 'chocolate3', 'firebrick1', 'firebrick2',
  'firebrick3', 'firebrick4', 'brown1', 'brown2', 'brown3', 'brown4', 'salmon1', 'salmon2',
  'salmon3', 'salmon4', 'LightSalmon2', 'LightSalmon3', 'LightSalmon4', 'orange2',
  'orange3', 'orange4', 'DarkOrange1', 'DarkOrange2', 'DarkOrange3', 'DarkOrange4',
  'coral1', 'coral2', 'coral3', 'coral4', 'tomato2', 'tomato3', 'tomato4', 'OrangeRed2',
  'OrangeRed3', 'OrangeRed4', 'red2', 'red3', 'red4', 'DeepPink2', 'DeepPink3', 'DeepPink4',
  'HotPink1', 'HotPink2', 'HotPink3', 'HotPink4', 'pink1', 'pink2', 'pink3', 'pink4',
  'LightPink1', 'LightPink2', 'LightPink3', 'LightPink4', 'PaleVioletRed1',
  'PaleVioletRed2', 'PaleVioletRed3', 'PaleVioletRed4', 'maroon1', 'maroon2',
  'maroon3', 'maroon4', 'VioletRed1', 'VioletRed2', 'VioletRed3', 'VioletRed4',
  'magenta2', 'magenta3', 'magenta4', 'orchid1', 'orchid2', 'orchid3', 'orchid4', 'plum1',
  'plum2', 'plum3', 'plum4', 'MediumOrchid1', 'MediumOrchid2', 'MediumOrchid3',
  'MediumOrchid4', 'DarkOrchid1', 'DarkOrchid2', 'DarkOrchid3', 'DarkOrchid4',
  'purple1', 'purple2', 'purple3', 'purple4', 'MediumPurple1', 'MediumPurple2',
  'MediumPurple3', 'MediumPurple4', 'thistle1', 'thistle2', 'thistle3', 'thistle4',
  'gray1', 'gray2', 'gray3', 'gray4', 'gray5', 'gray6', 'gray7', 'gray8', 'gray9', 'gray10',
  'gray11', 'gray12', 'gray13', 'gray14', 'gray15', 'gray16', 'gray17', 'gray18', 'gray19',
  'gray20', 'gray21', 'gray22', 'gray23', 'gray24', 'gray25', 'gray26', 'gray27', 'gray28',
  'gray29', 'gray30', 'gray31', 'gray32', 'gray33', 'gray34', 'gray35', 'gray36', 'gray37',
  'gray38', 'gray39', 'gray40', 'gray42', 'gray43', 'gray44', 'gray45', 'gray46', 'gray47',
  'gray48', 'gray49', 'gray50', 'gray51', 'gray52', 'gray53', 'gray54', 'gray55', 'gray56',
  'gray57', 'gray58', 'gray59', 'gray60', 'gray61', 'gray62', 'gray63', 'gray64', 'gray65',
  'gray66', 'gray67', 'gray68', 'gray69', 'gray70', 'gray71', 'gray72', 'gray73', 'gray74',
  'gray75', 'gray76', 'gray77', 'gray78', 'gray79', 'gray80', 'gray81', 'gray82', 'gray83',
  'gray84', 'gray85', 'gray86', 'gray87', 'gray88', 'gray89', 'gray90', 'gray91', 'gray92',
  'gray93', 'gray94', 'gray95', 'gray96', 'gray97', 'gray98', 'gray99', 'gray100']

root = Tk()
root.title("แผนภูมิสีที่มีชื่อ")
row = 0
column = 0
for color in colors:
 gui = Label(root, text = color, background=color, font = (None, -font_size))
 gui.grid(row=row, column = column, sticky=E+W)
 row += 1
 if (row > 36):
  row = 0
  column += 1

root.mainloop()

Output

ในแต่ละช่องจะแสดงสีพร้อมกับชื่อ
ภาพจะมีคอลัมน์ 13 แถว 37

 

คำสั่งในการทำงานของตัวอย่างที่ 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ เริ่มจากเรียกใช้งานโมดูล tkinter(พิมพ์เล็ก) เพื่อแสดงหน้าจอในการทำงานพร้อมกับคำสั่งในการสร้างปุ่ม ป้ายและกล่องข้อความ จากนั้นกำหนดตัวแปรที่ใช้สร้างหน้าจอ กำหนดแถวและคอลัมน์ที่แสดงเป็นตารางสี กำหนดสีที่ต้องการจะให้แสดงในส่วนของตัวแปร color บรรทัดต่อมาเป็นการกำหนดฟังก์ชันการใช้งานโดยกำหนด style ของข้อความและกล่องข้อความ ต่อมาเป็นการลูปเพื่อที่แสดงข้อมูลสีเรียงลำดับจากบนลงล่างแล้วเริ่มจากฝั่งซ้ายโดยที่เมื่อมีข้อมูลเกิน 37 (นับข้อมูลเลขแบบ array)จะเริ่มขึ้นคอมลัมน์ใหม่ สุดท้ายเปิดหน้าจอผลลัพธ์

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ตัวอย่างการใช้งานโมดูล tkinter 1 เรื่องแผนภูมิสีที่มีชื่อ

-VDO Tutorail - Python (53)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python (58)

-บทเรียนเกี่ยวกับ Python GUI (36)

-เทคนิคการเขียน Python (68)

-ถาม-ตอบ ปัญหา Python (630)

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ปัญหาการใช้งาน MJUpgrade
โดย Anonymous อ 07 เม.ย. 2020 10:33 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
5
18
อ 07 เม.ย. 2020 1:10 pm โดย mindphp
การรันไฟล์ .exe
โดย bumbim01 จ 06 เม.ย. 2020 8:25 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
10
จ 06 เม.ย. 2020 8:25 pm โดย bumbim01
สรรพากรแจ้งข่าวดี ขยายเวลายื่นแบบฯ ให้ผู้ประกอบการทุกราย สู้ COVID19
โดย thatsawan จ 06 เม.ย. 2020 1:42 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
10
จ 06 เม.ย. 2020 1:42 pm โดย thatsawan
G -ข้อมูลสำหรับ ทำโปรแกรม ความต้องการของระบบที่ต้องทำ รวมเฟส 4
โดย mindphp จ 06 เม.ย. 2020 12:18 pm บอร์ด AZKing (Main)
1
10
จ 06 เม.ย. 2020 12:32 pm โดย mindphp
แนะนำบริการ hosting จาก Hostneverdie
โดย tumsailom อ 05 เม.ย. 2020 7:58 pm บอร์ด Web Hosting Review - Free Host Share Host VPS
0
86
อ 05 เม.ย. 2020 7:58 pm โดย tumsailom
อยากทราบถ้าหากต้องการที่ทดสอบการทำงานของของ Event cron จะต้องทำอย่างไรบางครับ
โดย Ittichai_chupol ส 04 เม.ย. 2020 10:50 am บอร์ด Programming - PHP
1
56
จ 06 เม.ย. 2020 11:39 am โดย mindphp
เทมเพลต Megadeal ของ MooZiiCart สำหรับทำเว็บขายสินค้าออนไลน์
โดย prmindphp ศ 03 เม.ย. 2020 6:39 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
78
ศ 03 เม.ย. 2020 6:39 pm โดย prmindphp
เครื่องมือช่วยกรองสินค้า สำหรับค้นหาสินค้าที่ต้องการ
โดย prmindphp พฤ 02 เม.ย. 2020 6:46 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
107
พฤ 02 เม.ย. 2020 6:46 pm โดย prmindphp
การเขียน Script สำหรับสร้าง User ใน Joomla
โดย tsukasaz พฤ 02 เม.ย. 2020 3:33 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
169
พฤ 02 เม.ย. 2020 3:33 pm โดย tsukasaz
อยากทราบวิธีการดึงข้อมูลจาก Excel โดยการดึงข้อมูลจาก คอลัมของ Excel มาบันทึกลงในฐานข้อมูล
โดย Ittichai_chupol พฤ 02 เม.ย. 2020 10:09 am บอร์ด Programming - PHP
1
169
พฤ 02 เม.ย. 2020 10:43 am โดย mindphp
เอ้าๆ ใครที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วง COVID-19 สามารถอมรมผ่านออนไลน์ ด้วย e-learning ได้เเล้วนะ
โดย thatsawan พฤ 02 เม.ย. 2020 10:09 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
88
พฤ 02 เม.ย. 2020 10:09 am โดย thatsawan
วิธีการเชื่อม api ของ gitlab สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ project ใน ภาษา Python
โดย jirawoot พ 01 เม.ย. 2020 3:38 pm บอร์ด Python Knowledge
0
160
พ 01 เม.ย. 2020 3:38 pm โดย jirawoot
สอบถาม ผมจะทำ ci ของ gitlab ผมดูดไฟล์ project จาก api ของ gitlab ได้แล้วทำอย่างไรต่อครับ
โดย jirawoot พ 01 เม.ย. 2020 12:09 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
3
127
พฤ 02 เม.ย. 2020 10:50 am โดย tsukasaz
ผมอัพเกรด joomla 2.5 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 3.8 หน้าเว็บเวอร์ชั่นเดิมจะหายไปไหมคับ
โดย Anonymous พ 01 เม.ย. 2020 12:00 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
3
100
พ 01 เม.ย. 2020 4:29 pm โดย icphp
ลดอัตราหัก ณ ที่จ่าย เหลือ 1.5% ออกเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว!!! นะ เริ่ม 1 เมษายน 2563
โดย thatsawan พ 01 เม.ย. 2020 10:54 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
101
พ 01 เม.ย. 2020 10:54 am โดย thatsawan
วิธีการจัดการกับเด็กๆ กวนใจ เมื่อต้องทำงานจากบ้าน #Work from home
โดย thatsawan พ 01 เม.ย. 2020 9:53 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
64
พ 01 เม.ย. 2020 9:53 am โดย thatsawan
วิธีแก้ไขปัญหา สำหรับ การนำ Template phpbb 3.3 มาใช้ใน phpbb 3.2
โดย thatsawan อ 31 มี.ค. 2020 7:27 pm บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
169
อ 31 มี.ค. 2020 7:27 pm โดย thatsawan
สอบถาม ผมลองใช้ curl ของ API ของ gitlab แล้ว "message":"401 Unauthorized ครับ
โดย jirawoot อ 31 มี.ค. 2020 5:16 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
1
307
อ 31 มี.ค. 2020 5:35 pm โดย jirawoot
การเชื่อมต่อ API ของ GitLab เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
โดย tsukasaz อ 31 มี.ค. 2020 12:52 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
2865
อ 31 มี.ค. 2020 12:52 pm โดย tsukasaz
วิธิการใส่ icon favorite เพื่อแสดงในแต่ละ browser
โดย Ittichai_chupol อ 31 มี.ค. 2020 11:14 am บอร์ด Graphic design
4
343
พฤ 02 เม.ย. 2020 4:33 pm โดย thatsawan